头像

初学者的笔记 (I) 501 - 550

作者 aŭtoro: jack437, 来自 el: 广东广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期四, 一月 09, 2020, 07:03 (85天前)
编辑: jack437, 时间: 星期四, 一月 09, 2020, 07:05

我是一个世界语初学者。以下是我的学习笔记,对初学者可能会有些帮助。我会不定期地在论坛里面放入我学习的笔记,希望各位大侠对里面的错误加以修正。谢谢!

501. Ili havas neforgeseblan impreson dum ilia vojaĝo en Ĉinio.
他们在中国之旅中留下了难忘的印象。
502.Najbaro, via hundo mordis min. Mi postulas kompensajon!
邻居,你的狗咬了我。 需要赔偿!
503. Bonvolu, mi tuj tenos hundon, kaj mi volas memorigi vin.
拜托,我要养一只狗,我可以提醒你。
504. Ĉu vi opinias, ke mi estas nekompetenta patrino?
你认为我是一位不称职的母亲吗?
505. Ĉio bone funkcias hodiaŭ.
今天一切正常。
506.Mi iros al lia hejmo por tagmanĝi tagmeze.
我要去他家吃饭。
507.Mia juna frato faras injekton ĉiun tagon.
我弟弟每天都要打针。
508.Mi iros vojaĝi al Maldivoj por la vintraj ferioj.
寒假我要去马尔代夫旅游。
509.Mi volas preni prunton por aĉeti domon.
我要贷款买房子。
510.Mi kondukos lin vidi kuraciston en Guangzhou.
我要带他去广州看医生。
511.Ĉu vi povas resanigi la malsanon de mia juna frato?
你能治好我弟弟的病吗?
512.Mi volas sendi lin al universitato.
我要送他上大学。
513.Li estas vere milionulo.
他是真正的百万富翁。
514.Vi devas esti trankvila, ne timi.
你必须冷静,不要害怕。
515.Vi devas vivi kun konfido kaj labori feliĉe.
你要自信地生活、快乐地工作。
516.Ĉi tio estas mia valoro.这是我的价值。
517.Poste mi iris hejmen. 然后我就回家了。
518.Post klaso, bonvolu traduki ĉi tiujn frazojn en Esperanton.
课后,请将这些句子翻译成世界语。
519.Kia estis lia krimo? 他的罪行是什么?
520.Tiu estas la plej dangera! 这是最危险的!
521. Kion  pli vi volas scii pri mi? 您还想了解我什么?
522.Sed kial la persono estas malgaja?
但是那个人为什么不高兴呢?
523.Mi volas scii  kial tiom da homoj ne parolas  Esperanton
我想知道为什么那么多人不说世界语。
524. Multaj esperantistoj okazigis eventojn  por memori la naskiĝtagon de la kreinto de 
nia lingvo. 
许多世界语主义者举办活动来纪念我们语言创造者的生日。
525. Hieraŭ ne estis ordinara tago por esperantistoj.
昨天对于世界语主义者来说,是一个不平常的一天。
526. Ĉu koreanoj vere volas reunuigon? 
韩国人真的想要统一吗?
527.Li estas iomete stranga.
他有点怪。
528.Kiamaniere mi nepre devos retrovi lin.
不管用什么方式,我一定要把他找回来。
529.Mi petas vian pardonon.
我请求你的原谅。
530.Mi promesas, ke mi neniam eliros sola sen permeso.
我保证,未经许可,我绝对不会一个人单独出去。
531.Mi devos fari tion. 我一定做到这个。
532.Mi nur scias lian nomon, sed mi ne scias, kie li loĝas.
我只知道他的名字,但不知道他住哪里。
533.Ni neniam parolas pri tiaj malgrandaj aferoj ĉiufoje dum niaj kunestoj, tute ne.
我们每次约会从来不谈这种小事,嗯,从来不。
534.Kiamaniere mi povas retrovi ŝin?
我可以用什么方式把她找回来呢?
535.Vi eble trovos tian homon surstrate.
你或许可以在大街上找到这样的人。
536.Ĉi tiu libro ne nur havas la nomon de via lernejo, sed ankaŭ la nomon de nia lernejo.
这本书里面不但有你们学校的名字,也有我们学校的名字。
537.Tio ne estas certa/nepre. 那不一定。
538.Via nomo estas sama kiel tiu de lia patro. 你的名字和他父亲的名字很像。
539.Li eble ankoraŭ ne alvenis hejmen. 他可能还没有到家。
540.Lia kolero eble ne malaperis. 他的怒气可能还没有消。
541.Ĉi tiu decido ne estas fidinda. 这个决定不靠谱。
542.Mi decidis iri hejmen morgaŭ. 我决定明天回家。
543.En la dua tago/La sekvon tagon, li iris hejmen sola.第2天他一个人独自回家了。
544.Mi finos ĉi tiun taskon morgaŭ posttagmeze, ĉar mi devas labori matene.
我会明天下午完成这个任务的,因为上午都要上班。
545.Ili marŝis en la ĉambron unu post la alia. 他们一个接一个地走进了房间。
(unu post la alia = one after another)
546.Li unue parolas la anglan, poste parolas la francan.
他先用英语说话,然后用法语说话。
547.Vi povas paroli en via nacia lingvo.
你可以用你自己国家的语言说话。
548.Mi aŭdis la virinan voĉon. 我听到了一个女人的声音。
549.Ĉi tio probable estas la voĉo de Eva. 这很有可能就是艾娃的声音。
550.Li uzas lingvon, kiun mi ne komprenas. 他使用了我听不懂的语言。


完整帖子 kompletaj mesaĝoj:

 主题RSS Feed

powered by my little forum