初学者笔记 851-900 (V)

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je Wednesday, January 19, 2022, 20:21 (117天前)
编辑: Solis, 时间: Thursday, January 20, 2022, 13:16

我是一个世界语初学者。以下是我的学习笔记,对初学者可能会有些帮助。我会不定期地在论坛里面放入我学习的笔记,希望各位大侠对里面的错误加以修正。谢谢!

851. La horlogo cesas dufoje ciutage. 这个钟每天停两次。
852. Mi mangis la kukojn kaj multaj fragaj kaj tro satis.
我吃了蛋糕和很多草莓,实在太满意了。
853. Estas tre feliĉa! 我很开心!
854. Ci tio estas la plej bona maniero por vojagi. 这是最好的旅行方式。
855. Mi foriras de Britio dum semajno, esperante, ke li ne sekvas min.
我要离开英国一个星期,希望他不跟着我。
856. Vi devas preventi vilaĝanojn iri ekstere. 您必须防止村民外出。
857. Vi ambaŭ pravas pro via altnivelo. 你们俩都是对的,因为你们的水平很高。
858. La knabino volas edziniĝi al loka junulo sed ŝia patro kontraŭas ilian geedziĝon.
这个女孩想嫁给一个当地的年轻人,但是她的父亲反对他们的婚姻。
859. Malfeliĉo malofte venas sole. 祸不单行。
860. Tio estas la sole ebla klarigo. 这是唯一可能的解释。
861. Sole dum la lasta jarcento la loĝantaro de la tero duobliĝis
仅仅在上个世纪地球的人口就增加了一倍。
862. Kio okazus se vi ne plu dezirus uzi ĝin? 如果您不再想要使用它,将会发生什么?
863. Se mi faros ĉi tion, unue, mia patro frapos min, mia familio abomenos min, kaj miaj geamikoj
insultos min.
如果我这样做的话,首先,我的父亲会打我,我的家人会恨我,而我的朋友会侮辱我。
86?. Post mia morto, Alaho bruligos min en la inferonokgo.
我死后,真主会在地狱中烧死我。
865. Li nur volas ludi kaj ne volas lerni. 他只想玩,不想学习。
866. Cirkaŭ 900 000 civiluloj estis devigitaj fugi de siaj hejmoj de la komenco de decembro.
自12月初以来,约有90万平民被迫逃离家园。
867. La siria registaro ekreginte tutan urbon antaŭ vidas finan venkon.
叙利亚政府在最终胜利之前已经控制了整个城市。
868. Kio nova? 有什么新消息吗?
869. Ĉu mi komencu nun aŭ morgaŭ? 我应该从现在开始还是从明天开始?
870. Por trankviligi lin, mi provizore konsentis pri ĉiuj liaj petoj.
为了让他安静下来,我暂时答应了他所有的要求。
871. En la preĝejo mi renkontis geedzan paron.
在教堂里,我遇到了一对已婚夫妇。
872. La sekvan tagon, la edzino ne povis rezisti la scivolon pri la nova aŭto kaj petis sian edzon
permesi ŝin provi ĝin.
第二天,妻子无法抗拒关于新车的好奇心,要求丈夫让她尝试一下。
873. La truo en la mezode la muro estas tiel granda, ke homoj povas trapasi.
墙之间的洞很大,人们可以穿过它。
874. Li kolektis monerojn kaj poŝtmarkojn el diversaj landoj en sia vivo.
他一生收集了很多各国硬币和邮票。
875. Leginte sian taglibron, mi rimarkis, ke lia memorone estis gusta.
看完他的日记后,我发现他的记忆很好。
876. En mia memoro mi certe iris al tiu urbo , sed en mia taglibro mi nenion skribis pri tio.
在我的记忆中,我肯定去过那个城市,但是在我的日记中,对此却毫无记载。
877. De Kie vi lernis, ke li kutimis esti urbestro de ĉi tiu urbo?
您从哪里得知他曾经做过这个城市的市长?
878. Mi ankoraŭ bone memoras ĝuste kiel li aspektis kiam li estis infano.
我仍然很清晰地记得他小时候的样子。
879. Mi fieras pri vi. 我为你感到骄傲。
880. Mi ne batalos kontrau la infano. 我不会和孩子吵架。
881. Hangzhou estas fama pro Okcidenta Lago. 杭州因西湖而闻名。
882. Nuntempe la floroj estas en plena florado. 目前,鲜花盛开。
883. Li tre ŝatas preni fotojn. 他非常喜欢拍照。
884. Ne foti min. 别拍我。(别给我拍照。)
885. Ŝi edziĝis kun li. 她嫁给了他。
886. Mi ne nur renkontis lin, sed ankaŭ liajn edzinon kaj infanojn.
我不但见到了他的本人,还见到了他的妻子和孩子。
887. Kie mi povas trovi ĝin? 在哪里可以找到这个?
888. Li serĉas vin ĉie. 他在到处找你。
889. Jen du versioj de tiu libro. 这是这本书的两个版本。
890. Sukceson al vi. (Mi deziras al vi sukceson!)
祝你成功!
891. Ĉi tio estas neevitebla. 这是不可避免的。
892. Li skribas sian nomon sur la muro. 他把自己的名字写在了墙上。
893. Poste ni havis bankedon. 然后我们举行了宴会。
894. Estis tro da homoj en la placo kaj ni ne povis trairi rapide.
广场上人太多了,我们无法快速通过。
895. Kiam ni proksimigis al la registara konstruaĵo, estis jam la 12-a horo.
当我们接近政府大楼时,已经是12点了。
896. Homoj brakumas kaj kisas unu la alian. 人们互相拥抱和亲吻。
897. Feliĉan novjaron! 新年好!
898. Post iom da tempo/Dum unu momento, li malaperis en la homamason.
一会儿, 他就消失在人群当中了。
899. Mi donacis botelon da vino al li. 我给了他一瓶酒。
900. Helpate de li/Kun lia helpo, mi grimpis sur la tegmenton.
在他的帮助下,我爬上了屋顶。

主题RSS Feed

powered by my little forum