初学者笔记 901-950 (V)

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je Saturday, January 29, 2022, 08:28 (148天前)
编辑: Solis, 时间: Saturday, January 29, 2022, 19:04

我是一个世界语初学者。以下是我的学习笔记,对初学者可能会有些帮助。我会不定期地在论坛里面放入我学习的笔记,希望各位大侠对里面的错误加以修正。谢谢!

901. Tie estis plena de homoj. En la alia flanko de la muro estis multega da homoj. Estis tre dangere.
那里挤满了人。在墙的另一侧,有很多人。非常危险。
902. La stratoj estis plena de homoj. 街道上到处都是人。
903. Estas tre bona vetero por la vojaĝo. 这是旅行的好天气。
904. Vi faras grandan kontribuon por propogandi Esperanton.
您为宣传世界语做出了巨大贡献。
905. Se la enhavo estas interesa kaj leginda multaj homoj certe volas viziti ĝin.
如果内容有趣且可读,很多人肯定会想要访问它。
906. Lasta tago de la jaro 1989. 1989年的最后一天。
907. Baldaŭ ni perdis kontakton unu kun la alia. 很快我们相互就失去了联系。
908. Sur la tero estis vitraj pecoj. 地上有几块玻璃。
909. Kiel vi povas vidi, li purigis ĉiujn ĉambrojn.
正如你所看到的那样,他已经把所有的房间都打扫干净了。
910. Li alproksimiĝis al la preĝejo paŝon post paŝo.
他正在一步一步地靠近那所教堂。
911. Eble mi estis la unua kaj lasta homo kiu sukcese suriris tiun insulon.
也许我是第一个也是最后一个成功登上这个岛屿的人。
912. Ankoraũ tie staris du soldatoj gardantaj la pordegon de la prezidanta palaco.
仍然有两名士兵站在那里,守卫着总统府的大门。
913. La pordo inter la du ĉambroj estas ŝlosita. 两个房间之间的门是锁着的。
914. Voĉo de helpo venis de la alia flanko de la muro.
从墙壁的另一侧传来了救命的声音。
915. Dudek jarojn poste, ni denove vizitis ĉi tiun antikvan urbon.
20年以后,我们再次参观了这个古老的城市。
916. Al mia surprizo, ne estis soldatoj tie. 令我惊讶的是,那里居然没有士兵。
917. Mi ankoraŭ konservas la bildkarton, kiun li sendis al mi antaŭ 10 jaroj.
我还一直保存着10年前他寄给我的那张明信片。
918. Li provis transiri tiun riveron, sed li malsukcesis.
他试图跨越那条河流,但他失败了。
919. La muro estis 3 metrojn alta. 墙高3米。
920. Mi ĉirkaŭrigardis kaj neniu estis tie. 我看了看周围,没有一个人。
921. Ni helpis la knabeton grimpi la grandan arbon.
我们帮助那个小男孩爬上了大树。
922. Tamen li ne bezonas riski tiamaniere, ĉar en vespero oni povis libere eniri tiun muzeon.
但是,他并不需要以这种方式冒险,因为晚上人们可以自由进入那个博物馆。
923. Post la koncerto, ili akompanos min viziti la ĉefministron.
音乐会结束后,他们将陪我访问总理。
924. Mi antaũvidis, ke io grava kaj historia okazos tie.
我预计在那里会发生一些重要的历史事件。
925. La vizito de la prezidanto en ĉi tiu lando estas historia.
总统对这个国家的访问是历史性的。
926. La situacio en la orientо fаrіgіѕ рlі kаj рlі malboniĝas.
东部地区的局势变得越来越糟糕。
927. Iuj landoj permesas siajn loĝantojn migri al okcidentaj landoj.
一些国家允许其居民迁移到西方国家。
928. En ĵurnaloj aperis ĉi tiuj novaĵoj ĉiutage.
这些新闻每天都出现在报纸上。
929. Mi loĝas sur la supra etaĝo de la hotelo.
我住在酒店的最顶层。
930. Ĝi estis tre amuza rakontaro, sed iom malfacila al mi.
这是一个非常有趣的故事,但对我来说有点困难。
931. Ju pli stulta vi estas, des pli saga vi vin opinias, kaj inverse.
(The more stupid you are, the smarter you think you are and vice versa.)
越愚蠢,就越认为自己聪明,反之亦然。
932. Mia amikino ĵus diris al mi ke en Guangzhou la unua persono infektita de la nova koronaria
viruso venis el Wuhan.
我的朋友最近告诉我,在广州,第一个感染了新的冠状病毒的人来自武汉。
933. Li korespondis kun iu esperantisto en japanio (mi jam forgesis lian nomon) .
他与日本的一位世界语者有通讯往来(我忘了他的名字)。
934. Malfeliĉe li june mortis, kaj liaj cindroj disiĝis en la maron laŭ lia testamento.
不幸的是,他很年轻的时候就去世了。按照他的遗嘱,他的骨灰撒到了大海里。
935. Post la dua mondmilito Germanio estis dividita en du.
第二次世界大战后,德国一分为二。
936. Usono, Francio kaj Britio apartenas al kapitalismaj landoj, kaj Sovetio apartenas al socialisma
lando.
美国,法国和英国属于资本主义国家,而苏联属于x18主义国家。
937. La klaso estos dividita en du partojn. 全班同学将分成两个部分。
938. La granda plimulto de loĝantoj estas esence kontenta pri siaj nunaj vivoj.
绝大部分居民对现在的生活基本满意。
939. Li sola estis malkontenta pri la vivo ĉi tie.
只有他一个人对这里的生活不满意。
940. Pli kaj pli fuĝis al Honkongo. 越来越多的人逃到了香港。
941. Por sekureco, ili konstruis apartan muron ĉirkaŭ la palaco.
为安全起见, 他们在宫殿周围修建了隔离墙。
942. Multaj malsukcesis kaj, oni diris, pli ol 100 homoj estis mortigitaj dum tiuj fugadoj.
许多人失败了,据说, 在这些逃生中有100多人被杀。
943. La muro estis 160 kilometrojn longa. 城墙长160公里。
944. Kiel la turisma loko la Okcidenta Lago estas la plej populara en Hangzhou.
作为旅游胜地,在杭州,西湖是最受欢迎的。
945. En ĝi partoprenis 6000 homoj, la rekorda nombro en la historio.
出席人数达6000人,创历史新高。
946. La nombro tiel granda, ke la grandega salono ne povis ricevi tiom da homoj, do la malfermo
okazis dufoje, antaŭ tagmeze kaj posttagmeze.
人数如此之多,以至于大厅无法容纳这么多人,因此开幕式分别在中午和下午举行了两次。
947. Ĉu ĝi estas ĉina proverbo? Bedaŭrinde, tion mi neniam aŭdis
这是中国的谚语吗?很遗憾,我从未听说过
948. Libereco estas mirinda afero.
自由是一件奇妙的事情。
949. Antaŭe mi laboris en armeo kaj tiu tempo estas neforgesebla por mi. Tiam mi estis juna kaj
energioplena.
以前我在军队工作过,那段时间对我来说是难忘的。那时,我年轻又充满活力。
950. Mi estis oficiro en armeo post diplomitiĝo el armea lernejo.
我从一所军事学校毕业后成了一名军官。

一点意见

作者 aŭtoro: 雁过留名, 发表于 afiŝita je Saturday, January 29, 2022, 18:50 (148天前) @ jack

901. Tie estis plena de homoj. En la alia flanko de la muro estis multega da homoj. Estis tre dangere.
那里挤满了人。在墙的另一侧,有很多人。非常危险。

感觉Tie estis plena de homoj.不妥,改为:Tie estis plene da homoj. 不能用plena de,因为Tie不是主语,而是地点状语。 类似的表达:Tie estis homa svarmo. Tie svarmis homoj.


902. La stratoj estis plena de homoj. 街道上到处都是人。

这句在格式上没问题,但plena要用复数plenaj, 可是逻辑上行不通,不宜用。同上: Sur la strato svarmis homoj. Sur la strato estis plene da homoj.

你这么喜欢用estis plena de的表达? 能不能换种方式啊? 比如:pleni, pleni je (de), pleniĝi per (de) ...


912. Ankoraũ tie staris du soldatoj gardantaj la pordegon de la prezidanta palaco.
仍然有两名士兵站在那里,守卫着总统府的大门。

用词要富有想象,比如还可以:Ankoraũ tie sin plantis du soldatoj ... 当然你的表达不算错!

916. Al mia surprizo, ne estis soldatoj tie. 令我惊讶的是,那里居然没有士兵。

这个Al mia surprizo, 不该用介词Al,你是不是套用了英语?To my surprise? 用Je mia surprizo. 类似还有:je mia bedaũro, je mia ĝojo, je mia miro ...

934. Malfeliĉe li june mortis, kaj liaj cindroj disiĝis en la maron laŭ lia testamento.
不幸的是,他很年轻的时候就去世了。按照他的遗嘱,他的骨灰撒到了大海里。

Estas malfeliĉe, ke li mortis juna, ...

用juna,作表语,说明状态。

等等。

以上仅供参考,不妥之处不少,不一一说。

一点意见

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je Thursday, February 17, 2022, 09:42 (129天前) @ 雁过留名

Dankon.

主题RSS Feed

powered by my little forum