头像

初学者的笔记 (I) 501 - 550

作者 aŭtoro: jack437, 来自 el: 广东广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期四, 一月 09, 2020, 07:03 (86天前)
编辑: jack437, 时间: 星期四, 一月 09, 2020, 07:05

我是一个世界语初学者。以下是我的学习笔记,对初学者可能会有些帮助。我会不定期地在论坛里面放入我学习的笔记,希望各位大侠对里面的错误加以修正。谢谢!

501. Ili havas neforgeseblan impreson dum ilia vojaĝo en Ĉinio.
他们在中国之旅中留下了难忘的印象。
502.Najbaro, via hundo mordis min. Mi postulas kompensajon!
邻居,你的狗咬了我。 需要赔偿!
503. Bonvolu, mi tuj tenos hundon, kaj mi volas memorigi vin.
拜托,我要养一只狗,我可以提醒你。
504. Ĉu vi opinias, ke mi estas nekompetenta patrino?
你认为我是一位不称职的母亲吗?
505. Ĉio bone funkcias hodiaŭ.
今天一切正常。
506.Mi iros al lia hejmo por tagmanĝi tagmeze.
我要去他家吃饭。
507.Mia juna frato faras injekton ĉiun tagon.
我弟弟每天都要打针。
508.Mi iros vojaĝi al Maldivoj por la vintraj ferioj.
寒假我要去马尔代夫旅游。
509.Mi volas preni prunton por aĉeti domon.
我要贷款买房子。
510.Mi kondukos lin vidi kuraciston en Guangzhou.
我要带他去广州看医生。
511.Ĉu vi povas resanigi la malsanon de mia juna frato?
你能治好我弟弟的病吗?
512.Mi volas sendi lin al universitato.
我要送他上大学。
513.Li estas vere milionulo.
他是真正的百万富翁。
514.Vi devas esti trankvila, ne timi.
你必须冷静,不要害怕。
515.Vi devas vivi kun konfido kaj labori feliĉe.
你要自信地生活、快乐地工作。
516.Ĉi tio estas mia valoro.这是我的价值。
517.Poste mi iris hejmen. 然后我就回家了。
518.Post klaso, bonvolu traduki ĉi tiujn frazojn en Esperanton.
课后,请将这些句子翻译成世界语。
519.Kia estis lia krimo? 他的罪行是什么?
520.Tiu estas la plej dangera! 这是最危险的!
521. Kion  pli vi volas scii pri mi? 您还想了解我什么?
522.Sed kial la persono estas malgaja?
但是那个人为什么不高兴呢?
523.Mi volas scii  kial tiom da homoj ne parolas  Esperanton
我想知道为什么那么多人不说世界语。
524. Multaj esperantistoj okazigis eventojn  por memori la naskiĝtagon de la kreinto de 
nia lingvo. 
许多世界语主义者举办活动来纪念我们语言创造者的生日。
525. Hieraŭ ne estis ordinara tago por esperantistoj.
昨天对于世界语主义者来说,是一个不平常的一天。
526. Ĉu koreanoj vere volas reunuigon? 
韩国人真的想要统一吗?
527.Li estas iomete stranga.
他有点怪。
528.Kiamaniere mi nepre devos retrovi lin.
不管用什么方式,我一定要把他找回来。
529.Mi petas vian pardonon.
我请求你的原谅。
530.Mi promesas, ke mi neniam eliros sola sen permeso.
我保证,未经许可,我绝对不会一个人单独出去。
531.Mi devos fari tion. 我一定做到这个。
532.Mi nur scias lian nomon, sed mi ne scias, kie li loĝas.
我只知道他的名字,但不知道他住哪里。
533.Ni neniam parolas pri tiaj malgrandaj aferoj ĉiufoje dum niaj kunestoj, tute ne.
我们每次约会从来不谈这种小事,嗯,从来不。
534.Kiamaniere mi povas retrovi ŝin?
我可以用什么方式把她找回来呢?
535.Vi eble trovos tian homon surstrate.
你或许可以在大街上找到这样的人。
536.Ĉi tiu libro ne nur havas la nomon de via lernejo, sed ankaŭ la nomon de nia lernejo.
这本书里面不但有你们学校的名字,也有我们学校的名字。
537.Tio ne estas certa/nepre. 那不一定。
538.Via nomo estas sama kiel tiu de lia patro. 你的名字和他父亲的名字很像。
539.Li eble ankoraŭ ne alvenis hejmen. 他可能还没有到家。
540.Lia kolero eble ne malaperis. 他的怒气可能还没有消。
541.Ĉi tiu decido ne estas fidinda. 这个决定不靠谱。
542.Mi decidis iri hejmen morgaŭ. 我决定明天回家。
543.En la dua tago/La sekvon tagon, li iris hejmen sola.第2天他一个人独自回家了。
544.Mi finos ĉi tiun taskon morgaŭ posttagmeze, ĉar mi devas labori matene.
我会明天下午完成这个任务的,因为上午都要上班。
545.Ili marŝis en la ĉambron unu post la alia. 他们一个接一个地走进了房间。
(unu post la alia = one after another)
546.Li unue parolas la anglan, poste parolas la francan.
他先用英语说话,然后用法语说话。
547.Vi povas paroli en via nacia lingvo.
你可以用你自己国家的语言说话。
548.Mi aŭdis la virinan voĉon. 我听到了一个女人的声音。
549.Ĉi tio probable estas la voĉo de Eva. 这很有可能就是艾娃的声音。
550.Li uzas lingvon, kiun mi ne komprenas. 他使用了我听不懂的语言。

初学者的笔记 (I) 501 - 550

作者 aŭtoro: dalianjasco, 发表于 afiŝita je 星期五, 一月 10, 2020, 10:53 (85天前) @ jack437

Li unue parolas la anglan, poste parolas la francan.
他先用英语说话,然后用法语说话。

这算不算英式世界语呢?

英语说English,不说English language、French language。
但世界语好像用的是angla lingvo、franca lingvo吧。这方面,应该是继承了俄语的表达方式。

初学者的笔记 (I) 501 - 550

作者 aŭtoro: dalianjasco, 来自 el: 说French,不说French language, 发表于 afiŝita je 星期五, 一月 10, 2020, 10:56 (85天前) @ dalianjasco

rt

说French,不说French language

作者 aŭtoro: dalianjasco, 发表于 afiŝita je 星期五, 一月 10, 2020, 10:56 (85天前) @ dalianjasco

rt

头像

他先用英语说话,然后用法语说话。

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期五, 一月 10, 2020, 23:02 (84天前) @ dalianjasco

我们看几个词典例句吧:

1.lernigi iun paroli Esperante
教某人说世界语

2,Oni parolas en Esperanto.
[PMEG]L1.150] 人们用世界语说话。


3,法语从英语中借用了大量单词。 La franca lingvo prunteprenis de la angla lingvo multenombrajn vortojn.

4. 他说法语和英语同样流利。 Li parolas la francan lingvon kaj la anglan lingvon kun egale flueco. 或 Li parolas la francan lingvon same flue, kiel la anglan lingvon.

4.ĉi tie oni parolas en E.Z; ĉu vi parolas nian lingvon?Z; paroli ruseZ

5,lingvo internaciaZ; la lingvo hispanaZ, francaZ;

总结:

英语:la angla lingvo, 法语:la franca lingvo

-----“说英语”,通常可以用以下几种表达方式:

paroli en la angla lingvo.

paroli angle.

paroli la anglan lingvon.


-----“说世界语”,通常可以用以下几种表达方式:

paroli en Esperanto.

paroli Esperante.


个人总结,不一定全面,欢迎补充。如有错误,也欢迎指正。

头像

"看医生" 的世界语表达

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期五, 一月 10, 2020, 23:22 (84天前) @ jack437

510.Mi kondukos lin vidi kuraciston en Guangzhou.
我要带他去广州看医生。


"看医生"的世界语表达是 konsulti kuraciston

请看相关例句:
王崇芳汉世大辞典: 【看病】②(请人治病) konsulti kuraciston: 明天我要看病去。 Morgaŭ mi iros konsulti kuraciston
NPIV: konsulti advokaton, kuraciston,
张闳凡世汉词典: 请医生看病 konsulti kuraciston

头像

511.Ĉu vi povas resanigi la malsanon de mia juna frato?

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期五, 一月 10, 2020, 23:35 (84天前) @ jack437

511.Ĉu vi povas resanigi la malsanon de mia juna frato?
你能治好我弟弟的病吗?

感觉世界语表达不妥。

resanigi的直接宾语应是患者而不是疾病。


我们看看王崇芳世汉大词典相关内容:

sanigi 使健康,使强健,医治好: sanigu min, ho Eternulo, kaj mi estos sanigitaM 耶和华啊,求你医治我,我便痊愈

resanigi ①使恢复健康,治好: resanigi pacienton 治好患者 / li estis tre baldaŭ resanigita 他的病很快就治好了

头像

我的建议

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期五, 一月 10, 2020, 23:42 (84天前) @ jack437

时间所限,看的不多,但却发现世界语表达有诸多不妥。不知这些表达是从哪里摘录的。建议选择规范的教材学习,比如《希望》教材就很好,配有练习答案及音频教学。

《希望》这本初级教材认真学习,掌握后,你自己就可以发现你所发的世界语表达中的很多问题了。如果不认真学习一本规范表达的初级教材,以后的学习之路会很艰辛,也很难走得远。

词语搭配最容易出问题。

作者 aŭtoro: dalianjasco, 发表于 afiŝita je 星期五, 一月 10, 2020, 23:59 (84天前) @ anniespera

由于国人往往只懂汉语和英语,所以很容易造出中式和英式世界语。

国人汉译外最大问题是,词语搭配不正确!语法可以做到没错,单词也可以没错。但却是按汉语思维去进行搭配。

这也难怪,辞典大多只是罗列单词意思再加少量例句进行说明,很少有专门讲述词语搭配的工具书出现。要想搭配正确,这需要大量且广泛的外语阅读,才能收集到正确的搭配用例。而这一过程很消耗时间精力——就算你能找到大量的阅读材料。

头像

词语搭配最容易出问题。

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期六, 一月 11, 2020, 10:08 (84天前) @ dalianjasco

是这样的没错。不过让初学者通过大量阅读好的作品来积累还是太不容易了。而“教科书”有助于在尽可能短的时间里帮助初学者掌握最常用的表达和必要的语法知识。

如果认真学习并掌握一本初级教程(如《希望》教材)、一本中级教程(如王崇芳世界语中级教程),便可达到相当的积累量,在此基础上加以广泛阅读可事半功倍。

初学者如一张白纸,选对教材很重要。

头像

词语搭配最容易出问题。

作者 aŭtoro: jack437, 来自 el: 广东广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期日, 一月 12, 2020, 15:58 (82天前) @ anniespera

非常感谢各位的指教。将我的笔记放到这里来,就是想得到各位的帮助。修正所有理解上和使用上的错误。谢谢,谢谢,非常感谢。

头像

如果你还要继续这件事,建议

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期日, 一月 12, 2020, 16:53 (82天前) @ jack437

如果你还要继续这件事,建议一次量少一点,10-20条为宜。一次太多很少人有时间都看一遍。

头像

词语搭配最容易出问题。

作者 aŭtoro: jack437, 来自 el: 广东广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期三, 一月 15, 2020, 11:53 (80天前) @ anniespera

您所推荐的《希望》教材,能在网上找到吗?可以请您告诉我一下网址吗?谢谢。

头像

初学者的笔记 之 543和548

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期日, 一月 12, 2020, 17:05 (82天前) @ jack437

543.En la dua tago/La sekvon tagon, li iris hejmen sola.第2天他一个人独自回家了

La sekvon tagon 应该是 La sekvAn tagon


548.Mi aŭdis la virinan voĉon. 我听到了一个女人的声音。

我听到了一个女人的声音。devus esti: 我听到了 这/那 个女人的声音。

la 是定冠词,这里特指某个女人,而不是随便一个女人。

主题RSS Feed
powered by my little forum