初学者的笔记(II) 251 - 300

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je 星期二, 三月 24, 2020, 08:01 (143天前)

我是一个世界语初学者。以下是我的学习笔记,对初学者可能会有些帮助。我会不定期地在论坛里面放入我学习的笔记,希望各位大侠对里面的错误加以修正。谢谢!

251.Tiam vi povas enamiĝi. 然后你们就可以开始谈恋爱了。
252.Bonege! 太好了!
253.Mi povas legi filozofiajn verkojn. 我能够读懂哲学著作。
(skribaĵoj de filozofoj)
254.Ne multe. 不是很多。
255.Ĉi tiu libro valoras legi. Ĉi tiu filmo valoras rigardi.
256.Ĉi tiu libro estas inda por legi. Ĉi tiu filmo estas inda por rigardi.
这本书值得一读。这部电影值得一看。
257.Semantike, ĉi tiu vorto tre similas al tiu vorto.
Semantike, ĉi tiu vorto estas tre simila al tiu vorto.
在语义上,这个单词和那个单词很相近。
258.Li ofte helpas min en la malfacilaj horoj de mia vivo.
他经常在我生活最困难的时候帮我。
259.Vi devas memori ĉi tiun vorton. 你必须要记住这个单词。
260.Memoru, mi ne diros al vi la duan fojon. 记住,我不会跟你说第2遍的。
261.Ĉi tiu frazo signifas, ke li ne revenos. 这句话意味着他不会再来了。
262.Ĉu vi volas aŭ ne, vi devas fini ĝin ĉi-vespere.
不管你愿不愿意,今天晚上你必须把它做完。
263.Kvankam ĉi tiu libro estas tre malfacila legaĵo, tamen estas inde finilegi ĝin, eĉ
kelkajn lokojn relegi.
尽管这本书是一本很难的读物,但是值得把它读完,有的地方要读几遍。
264.Laŭ lia vidpunkto, amo ankaŭ estas arto. 按照他的观点,爱情也是一门艺术。
265.Kiel aliaj artoj, ankaŭ skulptaĵo plaĉas al multajn homojn.
跟其他艺术一样,雕塑也被很多人所喜爱。
266.Ĉi tio estas tre interesa ideo/penso. 这是一个很有趣的想法。
267.Mi ne ŝatas la filozofion de Hegel. 我不喜欢黑格尔哲学。
268. Mi legas nur liajn librojn. Li estas malnova romia filozofo.
我只读他的书。他是古罗马哲学家。
269. Lia libro enhavas interesajn, tre valorajn ideojn.
他的书里面含有有趣的、非常有价值的思想。
270.Ekzemple, malriĉulo estas tiu, kiu havas malmutle da havaĵo.
例如,穷人是那些没有多少财富的人。
271.Li volas havi pli da riĉeco. 他想拥有更多的财富。
272.Mi tre estimas nian amikecon. 我很珍惜我们的友谊。
273.Mi tre ĝojas, ke vi ankaŭ legas ĉi tiun libron. 我很高兴你也在读这本书。
274.Ni komencas jam pli bone koni unu la alian. 我们已经开始很好地彼此了解。
275.Tial nun mi donos al vi kiseton. 所以现在我给你一个吻。
276.Kio estas tio? 这是什么?
277.Ĉu mi estas klara? 我说清楚了吗?
278.Hodiaŭ ni jam multe paroladis. 今天我们已经聊了很多了。
279.Estos mallume. 天快要黑了。
280.Jam estas preskaŭ verspero. 快到晚上了。
281.La tempo flugas rapide. 时间过得真快。
282.Ili atendas min, mi foriras. 他们在等我,我要走了。
283.Tiu ĉi nudelo estas tre pika. 这个面条很辣。
284.Kio estas la diferenco inter A kaj B? A和b之间的差异是什么?
285.Viro eniras en la sportan vendejon kaj trenas parasuton malantau si. Li proksimigas al
la vendisto kaj diras: Ĉu vi scias, ke viaj parasutoj ne malfermigas? -Strange, 
respondas vendisto, vi estas la unua kiu plendas.
一个人进入体育用品商店,在他身后拉一个降落伞。他走近卖方,对他说:您知
道降落伞没有打开吗?-奇怪,推销员回答,您是第一个抱怨的人。
286.Malgraŭ la tifuno ni atingis al la kongresejo. Ni kune kantis en la bankedo. 
尽管有台风,我们还是到达了大会堂。 我们在宴会上一起唱歌。
(malgraŭ = despite)
287. Nun nemalmultaj ĉinoj ankoraŭ adoras lin. 现在不少中国人还会崇拜他。
288. Laŭ li, ne pika, ne revolucia. 按照他的观点,不辣不革命。
289. Mi revenos post unu semajno. 一周以后我又会回来的。
290. Tiutempe ni renkontiĝos denove. 那个时候我们还会再见面的。
291. Fine de ĉi tiu semajno, ni devas eliri el la urbo(iris ekster la urbon)kaj ekskursi.
本周末我们要出城外,去爬山。
292.Ĉi tio estas pli bone ol resti hejme. 这比待在家里要好。
293.Ankaŭ mi tre feliĉas iri tien. 我也很高兴去那里。
294.Ankaŭ mi iros tien kun ĝojo. 我也很高兴去那里。
295.Ĉu vi komprenas? 你懂了吗?
296. Jes, iomete. (Yes, a little.) 是的,明白一点。
296.Krom ĉi tiuj vortoj, mi ankaŭ lernis aliajn novajn vortojn.
除了这些单词以外,我还学了其他生词。
297.Mi finlegis ĉiujn rakontojn. 我已经读完了所有的故事。
298.Mi nun povas bone kompreni, kion vi diras.
我现在已经可以很好地理解你所说的话了。
299.Sed mi ankoraŭ ne povas uzi ĉi tiujn vortojn tre bone.
但是我还不能很好地使用这些单词。
300.Ĉi tio estas tre natura afero. 这是一件很自然的事情。

头像

1,valori 用法小议

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期二, 三月 24, 2020, 20:30 (143天前) @ jack

253.Mi povas legi filozofiajn verkojn. 我能够读懂哲学著作。
(skribaĵoj de filozofoj)

filozofiajn verkojn≠skribaĵoj de filozofoj 哲学家写的书不一定都是哲学著作,也可能人家一专多能,写的也有文学作品呢。


255.Ĉi tiu libro valoras legi. Ĉi tiu filmo valoras rigardi.

valori后的宾语很少用动词来表达值得做的事情。也许我们可以这样表达:
Ĉi tiu libro valoras LA LEGADON. Ĉi tiu filmo valoras LA RIGARDON.

若一定要用动词形式,也许可以这样表达:
Ĉi tiu libro valoras ESTI LEGATA. / Ĉi tiu libro valoras POR legi. / Valoras legi ĉi tiuN libroN.

王崇芳世汉大词典(以后简称“王典”)
valori ②值得,有…价值: la spektaklo valoris la vojaĝon 这场演出值得专程来看 / la profito valoras la penon 收益颇丰,值得去干 / tiu ĉi afero valoras la penon 这事值得一做 / ne valoras la penon ekzameni la aferon 不值得考查此事 / li rigardados pli longe, se la vizaĝo tion valoros 如果脸蛋儿值得他看,他会看得更久的 / la ludo kandelon ne valorasP 得不偿失(原意为:玩牌赢的钱还不够付照明用的蜡烛钱) / la felo tanadon ne valorasP 这张皮不值得鞣制(意为:不值得干的事)

头像

2. 古罗马与古罗马帝国

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期二, 三月 24, 2020, 20:35 (143天前) @ jack

265.Kiel aliaj artoj, ankaŭ skulptaĵo plaĉas al multajn homojn.
跟其他艺术一样,雕塑也被很多人所喜爱。
al multajn homojn : multajn homojn 应用主格→ multaj homoj


268. Mi legas nur liajn librojn. Li estas malnova romia filozofo.
我只读他的书。他是古罗马哲学家。

NPIV:
Rom/o. Ĉefurbo, en la antikveco, de la Imperio, en la nuntempo, de Italio (12°27’E, 41°53’N):
Romio. La Roma imperio, starigita de Aŭgusto en 27 a.K.,
王典:
Romo 【地】罗马(古罗马帝国首都;现意大利首都): ne povas ĉiu homo esti pap’ en RomoP 并非人人都能当罗马教皇 / Romo estas tie, kie estas la papoP 教皇在哪里,罗马就在哪里 / ĉiuj vojoj kondukas al RomoP 条条道路通罗马;殊途同归 / esti en Romo kaj ne vidi la PaponP 身在罗马而未看到教皇 → Vatikano, latino

roma 罗马的;古罗马的: la romaj monumentoj 罗马城的纪念碑 / la roma kamparo 罗马的农村 / la roma virto 古罗马人的美德 / la roma arto 古罗马艺术 / la roma kalendaro 罗马历(古罗马人在儒略历以前使用的一种历法)

romio 【史】古罗马帝国
romia 古罗马帝国的: la romia kodo 古罗马帝国法典

头像

3,关于“珍惜”

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期二, 三月 24, 2020, 20:38 (143天前) @ jack

272.Mi tre estimas nian amikecon. 我很珍惜我们的友谊。

请重点放在具体例句的表达上,体会几个词细节上的不同之处。

王典
estimi (tr)尊重,尊敬: oni tre ŝatas lian talenton, sed oni ne estimas lin, ĉar li estas nehonesta homo 人们十分赏识他的才能,但不尊重他,因为他是不诚实的人 / kiu observas instruon, tiu estas estimataM 领受训示的,必得尊荣 / Eestimata Sinjoro 尊敬的先生(书信开头的格式) / alte estimi la meriton [la verkojn] de iu 高度评价某人的功绩[作品]

王典(汉世大辞典)
【珍惜】alte ŝati [taksi]; rigardi ion kiel grandvaloran; trezorigi; domaĝi: 珍惜革命的成果 alte ŝati la fruktojn de la revolucio / 珍惜我们之间的友谊 alte ŝati la amikecon inter ni / 珍惜人才 alte ŝati [estimi] kapablulojn / 珍惜时间 domaĝi sian tempon / 珍惜劳动人民创造出来的财富 domaĝi la riĉaĵojn kreitajn de la laboranta popolo

王典:
domaĝi 
(tr)①舍不得,吝惜,爱惜,珍惜,惜用,不滥用: li ne aĉetis la libron, ĉar li domaĝis la monon 他没有买那本书,因为他舍不得花钱 / li ne eliris en la pluva vetero, ĉar li domaĝis sian veston 他雨天不出去,因为他怕淋坏了衣服 / kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝonP 花个小钱疼得慌,整个钱袋丢个光(意为:贪小失大) / pafu sur ĝin, kaj ne domaĝu sagojnM 射箭攻击它,不要吝惜箭枝 / ne domaĝi sian penon 舍得出力;不辞辛劳;不遗余力 / domaĝi la elspezojn 舍不得付费用 / tiel longe, kiel li havis ankoraŭ propran kapitalon, li nenion domaĝis 只要他还有资金,他什么都不吝惜 / li forkuris, ĉar li domaĝis sian vivon 他跑了,因为他怕丢了性命 ☞ avari
②怕伤害[得罪](某人);怜惜,宽容: pro spritaĵo li eĉ patron ne domaĝus 他开起玩笑来,连他父亲都不怕得罪 / vi domaĝas la hederon, kiu dum unu nokto elkreskis kaj dum unu nokto pereis, kaj ĉu Mi povus ne domaĝi Nineven, la grandan urbon?M 这棵长春藤,一夜长成,一夜死去,你尚且爱惜它,何况这尼尼微大城,我怎能不爱惜呢? / ankaŭ min oni ne devas piedpremi, ankaŭ min oni devas domaĝi! 人们也不该践踏我,人们也应该怜惜我!

王典:
ŝati (tr)①(对某事物)珍视,重视,珍重,珍爱,喜爱,喜欢,赏识: alte ŝati amikecon 高度珍惜友谊 / nobla viro devas dece ŝati la vorton de virino 高尚的男人应该得体地重视女人的话 / mi alte ŝatas vian konfidon al mi 我珍重你对我的信任 / mi alte ŝatas la meritojn de la Pariza Grupo 我高度赞赏巴黎小组的功绩 / la malaperantaj, ĉiam malpli kaj malpli ŝatataj religioj 正在消逝着的越来越不被人重视的宗教 / mi ŝatas nur kuraĝon rektaniman 我只珍视率性的勇敢 / nur suferinto ŝatas feliĉonP 只有受过苦的人才珍视幸福 / ŝati la liberecon pli ol sian vivon 珍爱自由甚于生命 / ĉion novan oni ŝatas 一切新的事物,人们都喜爱 / bono posedata ne estas ŝatataP 掌握在手中的宝物往往不被珍视 / la ĉefredaktoro tre alte ŝatas tiun ĉi lian artikolon 主编很赏识他这篇文章

头像

4,Klara 不是这样用的

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期二, 三月 24, 2020, 20:46 (143天前) @ jack

275.Tial nun mi donos al vi kiseton. 所以现在我给你一个吻。
donos 将来时,所以加上“要”字可能更好些:所以现在我 要 给你一个吻。


277.Ĉu mi estas klara? 我说清楚了吗?

Klara 不是这样用的。请注意例句中的主语及这个词的成分。
王典:
klara  ③〈转〉清楚的,明白易懂的,明了的,明确的,明显的: la vortoj estas klaraj al la infanoj 这些话孩子们能听得懂 / pri tiu malfacileco oni ne havas ankoraŭ klaran ideon 对那一困难人们还没有清楚的认识 / klara rifuzo 明确的拒绝 / sen la akuzativo la senco ofte ne estus klara 不用宾格常常意思就不清楚 / ambaŭ frazoj estas tute klaraj 两个句子的意思都很清楚 / klara stilo 明白易懂的文章风格 / havi tian klaran kapon 头脑清楚;神志清醒

头像

5,关于直接引语请看曹东海语法:注意各部分(引用者的话和直接引语)首字母的大小写及破折号的使用情况。

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期二, 三月 24, 2020, 21:14 (142天前) @ jack

285.Viro eniras en la sportan vendejon kaj trenas parasuton malantau si. Li proksimigas al la vendisto kaj diras: Ĉu vi scias, ke viaj parasutoj ne malfermigas? -Strange,
respondas vendisto, vi estas la unua kiu plendas.

一个人进入体育用品商店,在他身后拉一个降落伞。他走近卖方,对他说:您知
道降落伞没有打开吗?-奇怪,推销员回答,您是第一个抱怨的人。

parasUton和 malantaU中u , malfermiGas中的 g都少了顶符
另外,关于直接引语请看曹东海语法:注意各部分(引用者的话和直接引语)首字母的大小写及破折号的使用情况。

§15-1 直接引语 La rekta parolo
把别人或自己的原话原封不动地引出来,叫做直接引语。直接引语要放在引号内或破折号后。引
语的第一个词的第一个字母要大写。在引用原话时,可以附加一定的词语,这种附加的词语,叫做引用者的话。例如: Li diris: “ Mi ne volas.” ﹝他说:“我不愿意。”﹞Mi ne volas 是直接引语, Li diris是引用者的话。

引用者的话可以放在直接引语的前面、中间或后面。
1. 引用者的话放在直接引语的前面时,其后面要用冒号;如果直接引语从新的一行开始,它的前面用破折号,不用引号。例如:
① Li diris: “ Mi estas laca. ”﹝他说:“我累了。”﹞
② Li daŭris:——Vi konas la kaŭzon de mia malĝojo…
﹝他继续说:“你知道我苦恼的原因……”﹞

2. 引用者的话在直接引语的中间时,引用者的话的前、后两端各用逗号和破折号分开;如果前面的引语含有疑问或感叹的意思,则引用者的话前面的破折号之前要用问号或感叹号;如果直接引语是在引号中间,引用者的话的前后两端用逗号分开。这三种情况的后一部分直接引语以小写字母开头。如果引用者的话前面的引号里引语是一个句子,引用者的话后面要用句号,后一部分引语以大写字母开头。例如:

① ——Mia sinjoro, ——ŝi ekparolis, ——tre urĝa afero devigas min veni ĉi tien…
——老爷, ——她开口说, ——我到这里来有非常要紧的事… …
② ——Ajla! ——ripetis la virino surprizite, ——kial? ﹝“阿依娜!”那女人惊异地重复道。
“为什么? ”﹞
③ “Ligita”, li serioze aldonis, “kun fingringo”. (Z) ﹝他严肃地补充了一句:“与顶针连起
来了。”﹞
④ “ Kelkajn centojn da funtoj? ” diris la kliento. “ Kaj mi foruzadis milojn! ” (Z)﹝“几
百磅? ”顾客说道。“而我用了几千!”﹞

3. 引用者的话放在直接引语的后面时,其前面用逗号;如果直接引语含有疑问或感叹的意思,则
用问号和破折号,或者感叹号和破折号。例如:
① ——Multajn dankojn pro via helpo! ——li diris. ﹝“非常感谢你的帮助!”他说道。﹞
② “Ho, jes”, ŝi respondis kun gaja rido… (Z) ﹝“啊,是的。”她愉快地笑着回答。﹞
引用者的话放在直接引语的中间或之后时,都以小写字母开头。

头像

6,其他一些细节

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期二, 三月 24, 2020, 21:32 (142天前) @ jack

286.Malgraŭ la tifuno ni atingis al la kongresejo. Ni kune kantis en la bankedo.
尽管有台风,我们还是到达了大会堂。 我们在宴会上一起唱歌。
(malgraŭ = despite)

atingis al la kongresejo 应该是:atingis la kongresejoN.
atingi 是及物动词。如:atingi la lernejon 到达学校


289. Mi revenos post unu semajno. 一周以后我又会回来的。
reveni 回来,不是“又”回来。


291. Fine de ĉi tiu semajno, ni devas eliri el la urbo(iris ekster la urbon)kaj ekskursi.
本周末我们要出城外,去爬山。
devas eliri el la urbo(iris ekster la urbon)两者时态不同,一个现在时,一个过去时。

294.Ankaŭ mi iros tien kun ĝojo. 我也很高兴去那里。
iros将来时。这样翻译:我也 会 很高兴去那里

6,其他一些细节

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je 星期五, 三月 27, 2020, 15:27 (140天前) @ anniespera

Koran dankon.

主题RSS Feed
powered by my little forum