初学者的笔记 (II) 351 - 400

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je 星期三, 四月 01, 2020, 15:31 (55天前)

我是一个世界语初学者。以下是我的学习笔记,对初学者可能会有些帮助。我会不定期地在论坛里面放入我学习的笔记,希望各位大侠对里面的错误加以修正。谢谢!

351.Mi ŝatas manĝi bulkojn. 我喜欢吃包子。
352.La bela homa korpo estas kreo de Dio. 美丽的人体是上帝的创造物。
353.Ankaŭ estas parto de la naturo. 也是自然的一部分。
354.Ili atingis la supron de la monto samtempe. 他们同时到达了山顶。
355.Li proponis/sugestis, ke iomete ili ripozu. 他建议他们休息一下。
356.Li kuŝas sur la molan herbaron. 他躺在了柔软的草地上。
357.La estro ne konsentas pliigi/kreskigi nian salajron. 老板不同意给我们加薪
358.Ne sidiĝu apud min. 别坐在我边上。
359.Li sidigis apud ŝi. 他坐在她边上。
360.Mi ne plu povas ĉesigi mian fortan amon al vi. 我再也无法阻止对你的强烈的爱。
361.Almenaŭ vi devas permesi al mi foriri ĉi tie hodiaŭ.至少你得允许我今天离开这里。
362.Mi volas kisi vin. 我想亲吻你。
363.Ni jam parolis pri ĉi tiu afero, kaj ni ne plu parolos pri ĝi nun.
这件事情我们已经谈论过了,现在不再说了。
364.Mi ne volas rekomenci, mi petas vin. 我不想再从头来过,我求求你了。
365.Estus pli bone, se ni restos geamikoj. 我们还是做男女朋友吧。这样会更好一些。
366.Sed li ne povas regi sin. 但是他已经控制不住自己了。
367.Ŝi forpuŝis lin./Ŝi puŝis lin per tuta forto. 她用尽全力把他推开了。
368.Lia ne-atendita ago surprizis min. 他意想不到的行动让我很吃惊。
369.Ŝi ne povis kontraŭ-stari lin. 她受不了他。
370.Kio fluas en mia korpo estas lia sango. 我身体内流的是他的血。
371.Li trinkis multe da akvo/trinkis multan akvon ĝuste nun. 刚才他喝了很多水。
372.Li flustris ion en ŝian orelon. 他悄悄地在她耳朵里说了什么。
373.Nun estas bona okazo/ŝanco. 现在就是一个好机会。
374.Neniu venos ĉi tien. 没有人会到这里来。
375.Li ripetis miajn vortojn malforte. 他有气无力地重复着我的话。
376.Li demandis min kun kolero. 他气愤地质问我。
377.Mi timas, mi petas, ke vi forlasu min. 我害怕,我求你离开我。
378.Mi petas, ke vi lasu min foriri. 我求你放了我。我求你让我走。
379.Ŝi trafis/frapegis lian vizaĝon per mano. 她用手狠狠地打了他的脸。
380.Li saltis el la lito. 他从床上跳了起来。
381.Li kuris en la arbaron. 他跑进了森林。
382.Kion vi volas, ke mi faru? 你希望我做什么?
383. Matenmanĝo, tagmanĝo kaj vespermanĝo 早餐,午餐和晚餐
384. Mi ne volas grasigi min. 我不想把自己变胖。
385. Akusistino prizorgas virinon, kiu atendas gemelojn.助产士照顾一个正要生双胞胎的女人。 
386.Nu, ni devas lerni kiel rajdi kamelon.  我们必须学会如何骑骆驼.
387. Kutime turistoj rajdas nur kamelinojn . 通常游客只骑母骆驼。
388. Mi renkontos gaston el fremda lando morgaŭ matene.我明天早上会见一位来自国外的客人。
389.Mi iomete estas nervoza pri tio. 我有点紧张。
390.Hodiaŭ mi revenis al la Flughaveno, Nagasako de Tokio. Ĉar hodiaŭ estis hela, 
el aviadilo mi povis vidi jenajn lokojn. 
今天我回到了长崎的东京机场。 因为今天很明亮,所以从飞机上我可以看到以下地方。
391.Mi ŝatas legi la informojn, kiujn vi sendis en la grupon, kaj mi lernis multon el ĝi.
我喜欢阅读你在群里发的信息,从中我学到了很多东西
392.Angla lingvo estas parolata tutmonde. 全世界都在讲英语。
393. Ĉu vi volas, ke mi sendu vin hejmen? 你要我送你回家吗?
394. Dankon pro via kompreno kaj subteno. 谢谢你的理解和支持。
395. Ju pli granda des pli senvalora. 越大越不值钱。
396. Ne malbone. 不错。
397. Ne lasu min malsupreniri. 别让我失望。
398. Mi lernis multon de vi. 我从你的身上学到了很多。
399. Matenmanĝo estas senpaga tamen kontraŭ tagmanĝo kaj vespermanĝo mi devas pagi.
早餐是免费的,但是午餐和晚餐我必须支付。
400. Hodiaŭ tri manĝojn  mi havis en mia oficejo. 今天三餐都是在办公室吃的。

头像

1 初学者的笔记 (II) 351 - 400

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期四, 四月 02, 2020, 11:34 (54天前) @ jack

351.Mi ŝatas manĝi bulkojn. 我喜欢吃包子。
bulko 小圆面包


359.Li sidigis apud ŝi. 他坐在她边上。
sidigis 的g少了顶符吧?


361.Almenaŭ vi devas permesi al mi foriri ĉi tie hodiaŭ.至少你得允许我今天离开这里。

foriri DE iu loko
从某地离去


365.Estus pli bone, se ni restos geamikoj. 我们还是做男女朋友吧。这样会更好一些。
觉得主从句这样用时态不好理解。

曹语法:
3. 假定式(la kondicionalo)
假定式主要用来表示假设的、虚拟的、实际上不存在的动作。
世界语动词假定式用词尾–us 表示,即去掉不定式词尾-i,加上假定式词尾-us, 便构成假定式。世界语动词假定式没有人称、数的变化。假定式没有表时间的词尾,但有复杂时(详见§6-6)
假定式的用法:
1) 表示与事实不符的假设。例如: Se mi estus sana, mi estus feliĉa. (Z)﹝如果我身体健康, 我是多么幸福啊。 ﹞
2) 表愿望(不可能实现)。例如: Ho, se vi estus al mi kiel frato! (Z)﹝如果你是我的兄弟该多好呀! ﹞
3) 表示婉转的语气,有礼貌、客气地提出请求或问题。例如:
① Mi dezirus aĉeti tiujn gantojn. ﹝我想买那些手套。 ﹞
② Ĉu vi povus helpi min? ﹝你可以帮我的忙吗? ﹞

1 初学者的笔记 (II) 351 - 400

作者 aŭtoro: 玉兔, 发表于 afiŝita je 星期日, 四月 05, 2020, 11:45 (51天前) @ anniespera

365.Estus pli bone, se ni restos geamikoj. 我们还是做男女朋友吧。这样会更好一些。
觉得主从句这样用时态不好理解。

请问:怎么不好理解了?正常啊。

头像

1 初学者的笔记 (II) 351 - 400

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期日, 四月 05, 2020, 15:10 (51天前) @ 玉兔

365.Estus pli bone, se ni restos geamikoj. 我们还是做男女朋友吧。这样会更好一些。
觉得主从句这样用时态不好理解。

请问:怎么不好理解了?正常啊。

1,如果主从句都用将来时:EstOs pli bone, se ni restos geamikoj.
其意思是:将来如果我们仍然是朋友,那会更好(将来有可能发生).

2,如果主从句都用假定时:Estus pli bone, se ni restUs geamikoj.
其意思是:如果我们还做朋友,那会更好(实际上不再是朋友)


而本句主句用假定式,从句用将来时,表达什么意思呢?是将来有可能发生还是希望发生而实际没能发生呢?不过也许可以这样表达,是将来有可能发生的,而主句的假定式表达了婉转的语气。意思是:(将来)如果我们还是朋友就更好了。类似下面第三种情况。

以上个人看法,不一定对,仅供参考,也欢迎指正。

3. 假定式(la kondicionalo)
假定式主要用来表示假设的、虚拟的、实际上不存在的动作。
世界语动词假定式用词尾–us 表示,即去掉不定式词尾-i,加上假定式词尾-us, 便构成假定式。
世界语动词假定式没有人称、数的变化。假定式没有表时间的词尾,但有复杂时(详见§6-6)

假定式的用法:

1) 表示与事实不符的假设。例如: Se mi estus sana, mi estus feliĉa. (Z)﹝如果我身体健
康, 我是多么幸福啊。 ﹞

2) 表愿望(不可能实现)。例如: Ho, se vi estus al mi kiel frato! (Z)﹝如果你是我的兄弟
该多好呀! ﹞

3) 表示婉转的语气,有礼貌、客气地提出请求或问题。例如:
① Mi dezirus aĉeti tiujn gantojn. ﹝我想买那些手套。 ﹞
② Ĉu vi povus helpi min? ﹝你可以帮我的忙吗? ﹞

另外,
resti
[ntr)仍旧从事[于],仍然是,继续是;。。。

另外geamikoj,是一般的朋友,不过两人性别不同。
而geamantoj 则是 恋人 的意思。

1 初学者的笔记 (II) 351 - 400

作者 aŭtoro: 玉兔, 发表于 afiŝita je 星期一, 四月 06, 2020, 11:36 (50天前) @ anniespera

如果10年后我们仍然是好朋友(有可能),那就太好了(愿望)!
并非主从句一定要同时US。

参见PAG;
有时也会遇到两种形式混合在一起: eĉ se ili suprenirus al la ĉielo, mi de tie depuŝos ilin!Z 即使他们上了天, 我也会从那里把他们推下去! se vi flugus en la ĉielon, li tie estos! 假如你飞上了天, 他就会在那里! se viirus en la inferon, li tie denove estosZ 如果你走进地狱,他又会在那里。

头像

1 初学者的笔记 (II) 351 - 400

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期一, 四月 06, 2020, 18:56 (50天前) @ 玉兔

PAG上的例句和365.Estus pli bone, se ni restos geamikoj.是不同的。
PAG上几个例句是Se从句用假定式,且从句的意思的确只能是假定的情况,比如人不可能真的下地狱。而主句用将来时,主句的意思是完全可能的。所以这种混搭不仅合理而且很准确,整体意思很明了。

头像

2 初学者的笔记 (II) 351 - 400

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期四, 四月 02, 2020, 12:09 (54天前) @ jack

369.Ŝi ne povis kontraŭ-stari lin. 她受不了他。
kontraŭstari [tr]反对,对抗


372.Li flustris ion en ŝian orelon. 他悄悄地在她耳朵里说了什么。
中文表达不符合我们日常表达,有些别扭。我这样表达:他低声在她耳边说了什么。
flustri [tr]低语,耳语;发潺潺声,发飒飒声


377.Mi timas, mi petas, ke vi forlasu min. 我害怕,我求你离开我。

觉得原文想要表达的意思是:我求求你,放了我吧!
lasu min 放开我

我们再看看王典:

forlasi (tr)①离弃;丢弃,抛弃,遗弃;离开: li forlasis la brutojn kaj ekkuris al ElijaM 他就离开牲畜,跑到以利亚那里 / ŝi ne atendis, ke li ŝin forlasos 她没有想到他会遗弃她 / mia Dio, kial vi forlasis min?M 我的神,为什么离弃我? / oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝoP 人们接待看相貌,人们抛弃看智慧(意为:初次见面人们只能从外貌来衡量一个人,但当发现他是一个蠢人时,就会离他而去) / li diris kaj forlasis la ĉambron 他说完便离开房间 / kiel birdo, kiu forlasis sian neston, tiel estas homo, kiu forlasis sian lokonM 人离本处飘流,好像雀鸟离窝游飞 / tamen la pensoj ŝin ne forlasis 〈转〉然而这些想法老是在她脑中萦回

②放弃: forlasi sian intencon 放弃自己的意图 / forlasi la potencon 放弃权力 / tenu forte la instruon, ne forlasu ĝinM 要持定训诲,不可放松

头像

3 初学者的笔记 (II) 351 - 400

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期四, 四月 02, 2020, 12:27 (54天前) @ jack

378.Mi petas, ke vi lasu min foriri. 我求你放了我。我求你让我走。
lasu min foriri: 觉得lasu min 足矣。

385. Akusistino prizorgas virinon, kiu atendas gemelojn.助产士照顾一个正要生双胞胎的女人。

Akusistino 应该是:akuŝintino 女助产士,接生员
gemelojn 的 g少了顶符。

390.Hodiaŭ mi revenis al la Flughaveno, Nagasako de Tokio. Ĉar hodiaŭ estis hela, el aviadilo mi povis vidi jenajn lokojn.
今天我回到了长崎的东京机场。 因为今天很明亮,所以从飞机上我可以看到以下地方。

hodiaŭ estis hela,无主句,用副词helE。这个问题说了很多次了!
el aviadilo mi povis vidi jenajn lokojn。觉得应该用en, 因为作者是在飞机里,通过窗户往下看的。


391.Mi ŝatas legi la informojn, kiujn vi sendis en la grupon, kaj mi lernis multon el ĝi.
我喜欢阅读你在群里发的信息,从中我学到了很多东西

en la grupon 觉得用主格也好。
mi lernis multon el ĝi. 从上下文中看,应该是从“la informojn”里学到很多,所以,el ĝi 应该是el ILI。

头像

4 初学者的笔记 (II) 351 - 400

作者 aŭtoro: anniespera, 来自 el: 广州 Guangzhou, Ĉinio, 发表于 afiŝita je 星期四, 四月 02, 2020, 12:39 (54天前) @ jack

392.Angla lingvo estas parolata tutmonde. 全世界都在讲英语。

Angla lingvo 前要加定冠词la:
Li lernis gravajn lingvojn, kiel la Angla lingvo kaj la Franca.
[PMEG][La Angla lingvo kaj la Franca estas tiaj gravaj lingvoj.] 他学过几种像英语和法语那样重要的语言。


397. Ne lasu min malsupreniri. 别让我失望。

malsupreniri [ntr]走下,降下

使某人失望 alkonduki iun al malespero

使某人失望malespero kaptas iun

使失望,使绝望 senesperigi

malesperi [ntr]失望,绝望

也许我们可以这样表达:Ne lasu min malesperi.

4 初学者的笔记 (II) 351 - 400

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je 星期一, 四月 06, 2020, 19:14 (50天前) @ anniespera

Koran dankon!

主题RSS Feed
powered by my little forum