世界语16条基本语法 16-regula Gramatiko de Esperanto

16-regula Gramatiko de Esperanto
世界语16条基本语法

1. Ĉiu vorto estas legata, kiel ĝi estas skribita.
1、每个词都是怎么写,就怎么读。

2. La akcento estas ĉiam sur la antaŭlasta silabo.
2、重音永远都在倒数第二个音节上。

3. Artikolo nedifinita ne ekzistas; ekzistas nur artikolo difinita (la), egala por ĉiuj seksoj, kazoj kaj nombroj. Rimarko: La uzado de la artikolo estas tia sama, kiel en la aliaj lingvoj. La personoj, por kiuj la uzado de la artikolo prezentas malfacilaĵon, povas en la unua tempo tute ĝin ne uzi.
3、没有不定冠词;只有指定冠词(la),通用于一切性、格、数。冠词的用法和在别的语言里一样。感到困难的人,开始时可以完全不用。

4. La substantivoj havas la finiĝon -o. Por la formado de la multnombro oni aldonas la finiĝon -j. Kazoj ekzistas nur du: nominativo kaj akuzativo; la lasta estas ricevata el la nominativo per la aldono de la finiĝo -n. La ceteraj kazoj estas esprimataj per helpo de prepozicioj (la genitivo per de, la dativo per al, la ablativo per per aŭ aliaj prepozicioj laŭ la senco).
4、名词词尾为 – o,复数形式加词尾 -j 。格只有两种:主格和宾格。宾格由主格加 -n 构成。其它格借助介词来表示。(所有格用de,与格用al,造格用per或按照意义用其他前置词)。

5. La fina vokalo de la substantivo kaj de la artikolo povas esti forlasata kaj anstataŭigata de apostrofo.
5、名词和定冠词末尾的元音字母可以省略,用省字符表示。

6. La adjektivo finiĝas per -a. Kazoj kaj nombroj kiel ĉe la substantivo. La komparativo estas farata per la vorto pli, la superlativo per plej; ĉe la komparativo oni uzas la konjunkcion ol.
6、形容词以-a 结尾。它的格和数与名词同。比较级用pli 和连接词 ol 构成,最高级用plej 。

7. Pronomoj personaj: mi, vi, li, ŝi, ĝi (pri objekto aŭ besto), si, ni, vi, ili, oni; la pronomoj posedaj estas formataj per la aldono de la finiĝo adjektiva. La deklinacio estas kiel ĉe la substantivoj.
7、人称代词 mi、vi、li、ŝi、ĝi、si、ni、vi、ili 和 oni 加形容词词尾(-a)后即构成物主代词。数、格的变化与名词一样。

8. La adverboj finiĝas per -e; gradoj de komparado kiel ĉe la adjektivoj.
8、副词词尾为-e,各比较级与形容词同。

9. La numeraloj fundamentaj (ne estas deklinaciataj) estas: unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil. La dekoj kaj centoj estas formataj per simpla kunigo de la numeraloj. Por la signado de numeraloj ordaj oni aldonas la finiĝon de la adjektivo; por la multoblaj —— la sufikson -obl- , por la nombronaj —— -on-, por la kolektaj —— -op-, por la disdividaj —— la vorton po. Krom tio