Category Archives: 翻译

中国人名、地名在世界语中怎么处理? Kiel Ni disponas ĉinajn nomojn?

Supre estas artikolo, kiu diskutas, kiel skribas nomojn de ĉinoj kaj geografiajn nomojn de Ĉinio en Esperanto. 经常有初学者问:在世界语中,中国人名和地名怎么翻译?譬如,想写 mia nomo estas 李强, mi estas en 成都,这样的中国地名、人名,用世界语怎么写? 中国人名和地名,翻译成外语,到现在为止并没有一个完美的解决方案。根据《中华人民共和国国家通用语言文字法》第十八条规定… 继续阅读 legi pli »

安卓手机世界语阅读套装

在世界语的学习中,词汇的掌握是个重点和难点。说是重点,是因为即使不懂语法,只要认识单词,也能理解一段话或者一篇文章的大概意思。况且世界语的基本语法规则又不多,稍加学习即可掌握。当然这是对普通世界语学习者说的。如果你非要分析句子中每个词的语法作用,或者喜欢助人为乐地替一些欧洲人的错误用法寻找法理依据,那你就不在我说的普通人之列。要跑题了,要跑题了,赶快言归正传!说世界语词汇的掌握是难点,不是说世界语的单词本身难以掌握,而是普通人缺乏毅力,难以坚持学习。 国际世界语学院核定的世界语基本词根不到2500个,根据… 继续阅读 legi pli »

我喜欢吃用油炸的两根连在一起的面棍

写一篇世界语短文时,遇到一个小问题:不知道“油条”这个中国食品怎么翻译成世界语,于是到网上的中国世界语论坛求助。归纳起来,大家的意见有两种: 1、遇到需要表达中国特有的一些事务时,就应该大胆地把汉语词汇引入世界语,用的次数多了,就会被各国的世界语者所接受。在这方面我们应该向日本世界语者学习。所以“油条”可以这样翻译: jutjaŭo,然后附上解释:pufa fritaĵo en formo de bastoneto. 2、意译:frita pastotordaĵo;fritaĵo de du-strio … 继续阅读 legi pli »