简明世界语基础教程 第 8 课

第 8 课 动词的复杂时态
(正在编写,语法部分已经完成)

一、单词

aviado 航空,飞行术
__aviadi 飞行
__aviadilo 飞机
__aviadisto 飞行员
batali 战斗,斗争
__batalanto 战斗者
__batalejo 战场
__batalema 好战的
__batalilo 武器
__batalisto 战士
__interbatali
__kontraŭbatali
__kunbatalanto
__ludbatali
bati 打,击,敲
__bato 节拍
__batilo
__disbati
__kunbati
__rebati
besto 兽,四足动物,粗暴的人
__bestaro
__bestejo
__bestejo
__bieno 地产,庄园
disputi 争论,争辩
__disputema
diversa 各式各样的,种种的,不同的
__diverseco
domo 房屋
esprimi 表达
gajni 赢得,获得,取得
ĝoji 高兴,欢喜
gvidi 领路,引导,领导,指导
__gvidanto
__gvidilo
__gvidisto
historio 历史,故事
__antaŭhistorio
__historiisto
hotelo 旅馆
__hotelisto 旅馆主人或者经理
-i 表示国家,地名
__Anglio 英格兰,英国
__Ĉinio 中国
__Francio 法国
__Germanio 德国
inkluziva 包含…的,算入的
__inkluzive 包含,包括在内
kontraŭ 反对,对抗
__kontraŭe
__kontraŭeco
__kontraŭulo
laŭdi 称赞,表扬
__laŭdinda
__mallaŭdi
__mallaŭdinda
__memlaŭdo
ligi 系,捆,连合,联接
__ligo 联盟,协会
__ligiĝi
__ligilo
__alligi
__disligi
__interligi
__interligo
__kunligi
__malligi
__religi
__senliga
loko 地方,场所,位置
__loka 当地的
mendi 定做,订购
__mendilo 订单
mensogi 撒谎
__mensogo 谎言
__mensogema
__mensogulo
__mensogisto
morti 死,逝去,消亡
__morto
__morta
__morteco
__mortema
__mortigi
__mortinda
__senmorteco
movi 使移动,搬动
__movo
__movado
__movebla
__moveco
__moviĝi
__dismovi
__senmova
okazi 举行,发生
__okazo
__okaze
__okazigi 使…发生,使…举行
opinii 以为,认为,主张
__opinio 意见,观点
__jesopinia
__samopinii
partio 政党,党
__partiano
__partianeco
__partianiĝi
__partieco
__senpartia
__senpartiulo
__unupartia
__Laborpartio
pejzaĝo 风景,景色
__pensi 想,思考,认为
penso 思想,想法
perdi 失去,丢失,损失
__perdo
__perdigi
__perdiĝi
__perdita
__disperdi
peti 请求,邀请
__peto
plena 满的,充满…的,完备的
__pleni 充满
polico 警察(总称),警察部门
__policano 警察
__policejo 警察局
porko 猪
__porkaĵo 猪肉
__porkisto 养猪人
principo 原则,原理
__principe 原则上
rajto 权力
__rajti 有权(做…)
__rajtigi 授权
__rajtigilo 授权书
__rajtigo 授权
__senrajtigi 取消、剥夺…的权力
regi 统治,管理,治理
__reganto 统治者
__regato 被统治者
__regejo 控制室
__regilo 控制器
__registo 管控者, 治理者
__registaro 政府
__memregado 自治
renkonti 遇见,遭遇,发现
__renkonto
__renkontiĝi
ribeli 造反,叛乱,起义,暴动
__ribelanto
__ribeligi
rigardi 看,看待,认为
__rigardanto
__rigardejo
__rigardilo
__rigardulo
__interrigardi
__pririgardi
ruso 俄罗斯人
__Rusio 俄罗斯
sata 饱的,满足的
__sati
__satigi
__satiĝi
__malsata
__malsati
__malsato
__malsatigi
__malsatiĝi
__malsatmorti
sekvi 跟随,遵循,效法
__sekvo 后果,推论
__sekvanta 后面的,下列的
stacio 车站,站,码头
__stacidomo 车站
teksi 纺织;编造
__teksaĵo 纺织品
__teksisto 纺织工人
__teksistino 纺织女工
trajno 列车,火车
__subtrajno 地铁
trovi 发现,找到
__troviĝi 被发现,存在(于某处)
tuta 全部的,整个的
__tuto 全部,整体
__tuteco 完整性
__tutlanda 全国的
venki 战胜,打败
__venko 胜利
__venkanto 胜利者
__venkito 失败者
__venkobati 击溃
__malvenki 战败,失败
__malvenkismo 失败主义,悲观主义

Ni ĉiuj volas pacon!
el Facebook de Gayane Abrahamyan

二、语法介绍:动词的复杂时态

前面已经讲过,世界语动词的简单时态有三种,分别是过去时(-is)、现在时(-as)、将来时(-os),例如:
Mi vizitis vian landon antaŭ du jaroj. 我两年前去过你们国家。
Li legas gazeton Monato. 他正在看 Monato 杂志。
Ni iros al la parko en sudo de urbo. 我们要去城市北边的公园。

第二个例句,是表示现在正在做的动作。那么,如何表示过去正在做的动作呢?这就需要使用世界语的复杂时态中的“过去进行时”。

除了简单时态,世界语动词还有复杂时态,用以表达更精确的动作时态和状态。
动词复杂时的基本形式是 esti 的各种形态+分词形容词,理论上一共有36种组合。但复杂时态形式比较笨重,所以很少使用。特别是主动语态的复杂时态,一般均用简单时态代替。
-inta 完成时 -anta 进行时 -onta 将来式
estis 过去 estis -inta estis -anta estis -onta
estas 现在 estas -inta estas -anta estas -onta
estos 将来 estos -inta estos -anta estos -onta
estu 命令式 estu -inta estu -anta estu -onta
estus 假定式 estus -inta estus -anta estus -onta
esti 不定式 esti -inta esti -anta esti -onta-ita 完成时 -ata 进行时 -ota 将来式
estis 过去 estis -ita estis -ata estis -ota
estas 现在 estas -ita estas -ata estas -ota
estos 将来 estos -ita estos -ata estos -ota
estu 命令式 estu -ita estu -ata estu -ota
estus 假定式 estus -ita estus -ata estus -ota
esti 不定式 esti -ita esti -ata esti -ota

在动词的复杂时态里,esti 表示动作发生的时间(过去、现在、将来),分词形容词表示动作在当时的状态(已经完成、正在进行、将要进行)。下面举例说明几种复杂时态的用法:
1、现在完成时 estas –inta
La usona ĵurnalisto estas verkinta libron pri Islamo en Eŭropo.(那个美国记者写了一本关于伊斯兰教在欧洲的书。)用简单时态,可以表达为:La usona ĵurnalisto verkis libron pri Islamo en Eŭropo.
2、现在进行时 estas –anta
Li estas leganta gazeton pri la ĉina historio.(他正在看一本关于中国历史的杂志。)用简单时态,可以表达为:Li legas gazeton pri la ĉina historio.
3、现在将来时:estas –onta
Morgaŭ ni estas vizitonta universitaton.(明天我们要去参观一所大学。)用简单时态,简化为:Morgaŭ ni vizitos universitatono.

4、过去完成时 estis –inta
Antaŭ semajno mi estis sendinta la vortaron al la franca esperantisto. (一个星期前我就把词典寄给那位法国世界语者了。)用简单时态,简化为:Antaŭ semajno mi jam sendis la vortaron al la brazila esperantisto.
5、过去进行时 estis –anta
Hieraŭ kiam mi revenis, ŝi estis interparolanta kun rusa esperantisto.(昨天我回来时,她正在与一位俄罗斯世界语者交谈。)用简单时态,可简化为:Hieraŭ kiam mi revenis, ŝi interparolis kun rusa esperantisto.
6、过去将来时 estis –onta
En la pasinta monato, kiam li estis ironta al Anglujo, li telefonis al mi por peti telefonajn numerojn de la lokaj esperantistoj.(上个月他去英国之前,给我打了个电话,要当地世界语者的电话号码。)用简单时态,可简化为:En la pasinta monato, antaŭ ol li iris al Anglujo, li telefonis al mi por peti telefonajn numerojn de la lokaj esperantistoj.

7、将来完成时 estos –inta
Post kiam vi estos lerninta Esperanton, vi povos interŝanĝi penson kun homoj el diversaj lokoj en la mondo.(等学会了世界语,你就可以和世界各地的人交流思想了。)用简单时态,可表达为:Post kiam vi lernos Esperanton, vi povos interŝanĝi penson kun homoj el diversaj lokoj en la mondo.

8、被动语态的现在完成时 estas –ita
Multaj mensogoj estas teksitaj pri la historio de tiu partio.(关于这个党的历史的很多谎言被编造出来。)简单时态,可以写成:Teksiĝis multaj mensogoj pri la historio de tiu partio. 或者:Oni teksis multajn mensogojn pri la historio de tiu partio.

9、被动语态的过去进行时 estis –ata
Kiam la patrino revenis, la filo estis batata de la patro.(当母亲回来时,儿子正在挨父亲的揍。可以用简单时态写成:Kiam la patrino revenis, la patro batis la filon. 母亲回来时,父亲正在揍儿子。)
10、被动语态的过去完成时 estis –ita
Hieraŭ la perdita infano estis trovita de la policano en la arbaro.(昨天,丢失的孩子被警察在森林里找到了。如果不是强调找到孩子的是policano,完全可以用简单时态写成:Hieraŭ la policano trovis la perditan infanon en la arbaro. 昨天警察在森林里找到了丢失的孩子。)

11、被动语态的现在进行时 estas –ata
La lernanto estas laŭdata de instruisto. 那个学生正在被老师表扬。用简单时态,可以表达为:Instruisto laŭdas la lernanton. 老师正在表扬那个学生。

12、被动语态的将来完成时 estos –ita
Morgaŭ posttagmeze je la 5-a, la laboro estos plenumita.明天下午5点,工作就(将被)完成了。用简单时态,可以表达为:Morgaŭ posttagmeze je la 5-a, oni plenumos la laboron.

世界语动词的复杂时态虽然可以比较精准地反应动作的时间和状态,但过于笨重,所以尽量避免使用,相同或者相近的意思,一般均可以使用动词的简单时态表达。如果需要,可以在简单时态的动词前面加上jam、ĵus、post kiam、antaŭ ol 等词或者词组来确定动作的完成状态。

三、对话交流

— Saluton, sinjoro Solis! Solis 先生,你好!
— Saluton, sinjoro! 你好,先生!
— Mia nomo estas Pierre. Mi estas franca esperantisto. Post morgaŭ mi vizitos kun mia edzino vian urbon Urumqi.. 我叫皮埃尔。我是法国世界语者。后天我和我妻子去你们的城市乌鲁木齐。
— Bonvenon, sinjoro Pierre! Mi kaj la esperantistoj en nia urbo tre ĝojas renkontiĝi kun vi. 欢迎你,皮埃尔先生!我和我们当地的世界语者很高兴与你相聚。
— Dankon! Ankaŭ mi kaj mia edzino ĝojas renkontiĝi kun vi. 谢谢。我和我妻子也很高兴与你们相会。
— Nun kie estas vi, en Ĉinio? 现在你在哪,中国?
— Jes, nun ni estas en Beijing. Hodaŭ en la antaŭtagmezo ni vizitis la Ĉinan Esperanto-Ligon, kie ni kunsidis kaj disputis pri la esperanta movado. 是。现在我们在北京。今天上午我们去了中华全国世界语协会。在协会我们进行了座谈,讨论了世界语运动问题。
— Bone. Ĉu vi venos al nia urbo per trajno aŭ aviadilo? 好。你们是乘飞机还是坐火车来?
— Per trajno. Ĉar ni ŝatas rigardi la pejzaĝon laŭ la vojo. 火车。因为我们想欣赏沿途的风光。
— Bone. Bonvole diru al mi la horon de via atingo, kaj mi renkontos vin en la stacidomo. 好。请告诉你们到的时间,我去车站接你们。
— Dankon! Mendinte la biletojn, mi tuj diros al vi pri nia horo. 谢谢。一订上票,我马上告诉你。
— Ĉu vi bezonas, ke mi mendas hotelon por vi? 需要我给你们订宾馆吗?
— Ne, sed dankon! Ni jam mendis hotelon en la reto. 不用了,谢谢!我在网上订了。
— Do, bone. Ni atendas nian renkontiĝon en nia urbo. 好。我期待着我们在乌鲁木齐的相会。
— Ankaŭ mi! 我也期待。
— Ĝis post morgaŭ! 后天见!
— Ĝis! 好,后天见!

四、阅读理解

La Besto-Bieno

世界语版封面。翻译者把名字翻译成了 La Besto-Farmo, 选词不当。应该是 La Besto-Bieno

La Besto-Bieno estas verkita de George Orwell, angla verkisto. La libro estas eldonita en la jaro 1945, kaj nun oni povas legi ĝin en multaj lingvoj, inkluzive la ĉinan kaj Esperanton.

La rakonto okazis en angla bieno. La libroj fakte priskribas la histriojn de iuj landoj post la jaro 1917.

Jen la mallongigo.

Maljuna porko en la bieno diris, ke por la feliĉo de la bestoj, la homoj devas esti foririgitaj. Post kelkaj tagoj de la morto de la maljuna porko, gviditaj de aliaj du porkoj, la malsataj bestoj ribelis. Ili foririgis la homojn, kaj ŝanĝis la nomon de la bieno al “Besto-Bieno”. Sekvante la principon “Ĉiuj bestoj estas egalaj.”, la bestoj mem regis la bienon senhoman, vivante feliĉe.

la Flago de la Besto-Bieno
动物庄园的旗帜

Sed post ne longe, la du porkoj komencis batali por la povo unu kontraŭ la alia. La venkito estis dirita kiel malamiko de la bieno. La venkinto havis pli kaj pli grandajn povojn, kaj gajnis pli kaj pli multajn rajtojn.La principo “Ĉiuj bestoj estas egalaj” estis ŝanĝita al “Ĉiuj bestoj estas egalaj, sed kelkaj bestoj estas pli egalaj ol la aliaj.”Bestoj, esprimintaj malsamajn opiniojn, estas mortigitaj. La porkoj, fariĝis regantoj tute samaj kiel homoj. La bestoj denove komencis malfeliĉe vivi.

动物庄园

动物庄园(动物农场)是英国作家乔治·奥威尔的作品。1945年出版后,它已经被翻译成包括汉语和世界语在内的多种语言。

故事发生在一座英国农庄。 该书实际上描述了一些国家在1917年后的历史。

下面是故事的梗概。

农庄一头年迈的猪说,为了动物的幸福,人类必须被赶走。这头老猪死后几天,饥饿的动物们在另外两头猪的带领下发动了起义。它们赶走了人类,把农庄更名为“动物庄园”。动物们奉行“所有动物一律平等”的原则,自己管理庄园,过上了幸福的生活。

但不久,两头猪开始相互争夺权力。失败者被宣布为农庄的敌人,获胜者拥有了越来越多的权利。“所有动物一律平等”的原则被篡改为“所有动物一例平等,但有些动物比其他动物更加平等。”。提出异议的动物被消灭。猪们变成了和人完全一样的统治者。动物们又重新开始了悲惨的生活。

五、表达练习

把下面的句子翻译成汉语。如果是复杂时态,请用简单时态转写。

 

参考答案

……

中国世界语网站绿网
Verda Reto
la ĉina esperanta retejo
http://reto.cn
http://verdareto.com

返回到目录 · 第 9 课 宾格词尾的三种作用

阅读次数 1,768

发表评论

电子邮件地址不会被公开。