401-450 (VI)

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je Saturday, June 25, 2022, 19:43 (220天前)

401. Eble mi iomete ŝin malamis, kiam ŝi forlasis min. 当她离开我时,也许我有点恨她。
402. Lia propono tute ne estis serioza. Do ne kredu lin.
他的提议一点都不认真。 所以不要相信他。
403. Estis tre dolore al ŝi, ĉar ŝi imagis, ke li estos la viro en ŝia vivo.
她感到非常痛苦,因为她以为他会成为她一生中的男人。
404. Iom post iom ŝi retrovis sian kortrankvilon. 她逐渐恢复了镇定。
405. Pli kaj pli ŝi rememoris nian antaŭan amikecon. 她越来越多地想起了我们以前的友谊。
406. Ŝi do deziris rerilati kun mi. 所以她想和我保持联系。
407. Ŝi deziris rilati kun mi. 她想和我建立联系。
408. Li intermiksis mian nomon kun tiu de aliulo. 他把我的名字和另一个名字混在一起。
409. Niaj nomoj intersimilas. 我们的名字是不同的。
410. Li lasis tro altan opinion pri ŝi. 他对她的评价太高了。
411. Tiumomente ni komencis ridi unu kun la alia. 那时我们开始互相开怀大笑。
412. Mi ne vere scias, kial. 我真的不知道为什么。
413. Estas tiel bone retroviĝi kune. 能够重新在一起真是太好了。
414. Ni parolis pri ĉio. 我们谈论了一切。
415. NI rakontis niajn vivojn unu al la alia. 我们彼此讲述了各自的生活。
416. Ili sentis ĝojaj, neimageble ĝojaj. 他们感到快乐,难以想象的快乐。
417. Mi metis mian manon sur ŝian manon, proksimigis mian kapon al ŝia kapo.
我把手放在她的手上,把头靠近她的头。
418. Mi rekomendas vin legi ĉi tiun novelon. 我推荐您阅读此短篇小说。
419. Bonvolu dissendi ĝin al viaj samklasanoj. 请将其传递给您的同学们。
420. En la reto vi povas trovi la rilatajn informojn, inkluzive de la informoj, kiujn vi volas.
你可以在网上找到相关的信息,包括你想要的信息。
421. Li estas kaj lernejestro kaj lingvoinstruisto. 他既是学校领导,也是一名语言教师。
422. La sindikata oficejo estas apud la lingva centro. 工会办公室就在语言中心边上。
423. Kiu donos al ni ĉi tiun kurson? 谁来给我们上这门课?
424. Vi povas fari la laboron. 你可以做这份工作。
425. Helpe de mia instruisto/Kun la helpo de mia instruisto, mi tradukis ĉiujn materialojn.
在我老师的帮助下,我翻译了所有的资料。
426. Estas grava parto de la dua rezolucio. 这是第二项决议中的重要部分。
427. UNESKO invitas Membroŝtatojn marki la centjariĝon de Esperanto en diversaj formoj.
教科文组织邀请会员国以各种形式纪念世界语一百周年。
428. Ni kuraĝigas la enkondukon de Esperanto-lernadaj programoj en superaj edukaj institucioj.
我们鼓励在高等教育机构中引入世界语的学习计划。
429. La kurso taŭgas por ĉiuj infanoj ekde la aĝo ses. 该课程适合六岁以上的所有儿童。
430. Ĉio pri la iniciato troviĝas ĉi tie: https://www.ilei.info/agado/projektoj.php
关于该计划的所有信息都可以在这里找到: https://www.ilei.info/agado/projektoj.php
431. Mi kuŝis en mia varma lito. 我躺在温暖的床上。
432. La suno jam estis iom alta kaj ĝia lumo bele plenigis la ĉambron.
太阳已经很高了,阳光充满了整个房间。
433. La fenestroj lasas freŝan aeron en la ĉambron. 窗户让新鲜空气进入房间。
434. Nun estas tempo ellitiĝi. 现在该起床了。
435. Mi sentis min tiel bone en la lito. 我躺在床上感觉很舒服。
436. Ĉu vere? 是真的吗?
437. Ĉu vere mi devas foriri tuj? 我真的必须马上离开吗?
438. Vi povas resti ĉi tie iom pli longe. Neniu urĝas vin iri.
您可以在这里待更长的时间。没有人催你走。
439. Mi tre kontentis pri tiu voĉo. 我对那个声音感到非常满意。
440. Vi ne povas matenmanĝi enlite. 你不能在床上吃早餐。
441. Mi kuras el mia domo al mia oficejo ĉiutage. 我每天从家里跑到办公室。
442. Mi faris mian devon./Mi faris tion, kion mi devus. 我做了我应尽的事情。
443. Mi provis endormiĝi, sed malsukcesis. 我试图入睡,但失败了。
444. Sed la ĝena afero estas, ke ili ne estas facilaj. 但是令人讨厌的是它们并不容易。
445. Mi ne scias, ĉu li estas normala. 我不知道他是否正常。
446. Li neniam sukcesas. 他永远不会成功。
447. Kiam mi enlitigas, mi povas endormiĝi. 当我上床睡觉时,我可以入睡。
448. Nun mi pensas pri nenio. 现在我什么都不想。
449. Kiam vi dormas, faru nenion. 睡觉时,什么都不要做。
450. Ne maltrankviliĝu, ŝi mem venos. 不用担心,她自己会来的。

主题RSS Feed

powered by my little forum