初学者笔记 601-650(VI)

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je Sunday, August 07, 2022, 07:11 (482天前)
编辑: Solis, 时间: Sunday, August 07, 2022, 08:53

我是一个世界语初学者。以下是我的学习笔记,对初学者可能会有些帮助。我会不定期地在论坛里面放入我学习的笔记,希望各位大侠对里面的错误加以修正。谢谢!

601. Mi ne lasos vin malsupren. 我一定不会让你失望的。
602. Mia tuta kuraĝo estis for. 我所有的勇气都消失了
603. Bonvole komprenu min. 请理解我
604. Mi havas novaĵon por vi. Baldaŭ mi foriros. Baldaŭ via patro forlasos ĉi tiun domon por ĉiam.
我有消息要告诉你。我很快就要走了。不久,您的父亲将永远离开这所房子。
605. Kiel mi povas tion diri al mia infano, kiun mi amas? 我该如何把这个告诉我所爱的孩子呢?
606. Tamen mi devas fari tion. 但是我必须这样做
607. La afero estis decidita. Mi devas ĝin fari. 此事已决定。我必须做
608. Ne estas alia vojo, ĉu? 没有别的办法了吗
609. Mi provis plikuraĝigi min. 我试图鼓励自己
610. Mi devas superi miajn sentojn de timo kaj malespero. 我必须克服恐惧和绝望的感觉
611. Vi devas fari vian devon. 你必须尽到自己的职责
612. Mi scias, ke ne estas facile, sed mi havas la senton, ke iom post iom la dezirata forto
envenas en min.
我知道这并不容易,但是我感觉到所需的力量正在慢慢渗透到我体内。
613. Ŝi rigardis min per miroplenaj okuloj. 她惊讶地看着我
614. Tute certe ŝi sentis, ke io estas nenormala. 她非常确定地感觉到有些异常。
615. Neniam mi havas tian esperimon. 我从未有过这样的希望
616. Kiam mi diris ĝin al ŝi, ŝi ekploris. 当我把这个告诉她时,她哭了起来
617. La tuta situacio iĝis min pli kaj pli maltrankviliga. 整个局势使我越来越担心
618. Tamen mi ne povas eligi min el ĝi nun. 但是,我现在无法摆脱它
619. Mi devas informi vin pri io malĝojiga novaĵo. 我要告诉你一些不幸的消息
620. Ŝia vizaĝo aliiĝis: mira antaŭ unu momento, ĝi nun fariĝis zorga.
她的脸变了:刚才还很惊讶,现在变得担心了。
621. Mi ne scias, ĉu ŝi atendis ion similan, aŭ ĉu miaj vortoj estis tute neatenditaj por ŝi.
我不知道她是否期望这样的事情,或者我的话对她来说完全是意料之外的。
622. Ŝia vizaĝo ekesprimis maltrankvilan atenton. 她的脸开始呈现出焦虑的表情。
623. Certe vi rimarkis, ke la rilato inter mi kaj nia estro ne estas tre bona.
当然,你已经注意到我和我们老板之间的关系不是很好。
624. Kiel diri? 怎么说呢?
625. Estas malfacile por unu vivi kun la alia tagon post tago.
一个人与另一个人日复一日地生活在一起是很难的。
626. Ŝi estas klarpensa. 她很体贴。
627. Iumaniere mi ŝatas ŝin. 在某种程度上,我是喜欢她的
628. Sed kunvivi en la sama domo ne plu estas elbe. 但是住在同一个屋子里,是不再可能的了。
629. Nun mi decidas, ke mi foriros. Ne timu, mi revenos vidi vin. Kiel eble plej ofte.
现在,我决定离开。不用担心,我会回来看你的。尽可能经常回来。
630. Mi vivas en alia ĉambro. 我住在另一间房间里。
631. La Ŝtata Konsilantaro de Ĉinio publikigis anoncon, ke en la 4a de aprilo Ĉinio okazigos la nacian
funebron por martiroj, kiuj mortis en la batalo kontraŭ COVID-19, kaj samlandanoj, kiuj mortis pro
la malsano.
中国国务院发布公告,中国将在中国于4月4日举行全国哀悼,以纪念在COVID-19战役中
阵亡的烈士和死于该病的同胞。
632. Ŝia estonta edzo estas handikapita kaj uzas rulseĝon. Sed ili estas tre feliĉa!
她未来的丈夫是残疾人,并且使用轮椅。 但是他们很幸福!
633. Mi ne scias por kio mi lernas Esperanton, sed tio plaĉas al mi.
我不知道我为什么要学世界语,但是我喜欢学习世界语。
634. Mi esperas, ke vi kaj viaj familianoj estas bonsanaj. 我希望你和你的家人都好。
635. Mi neniun ofendos pro mia demando. 我不会问冒犯任何人的问题。
636. Kia estas vere la nuntempa situacio en Usono? 美国目前的实际情况如何?
637. Oni aŭdas multajn aferojn, foje nekredeblajn. 我们听到很多事情,有时令人难以置信
638. Ĉu gi estas tiom katastrofeca? 真的有那么惨吗?
639. Mi sentis lin tre senkora. 我感到他很无情。
640. Ŝi estis io malĝoja en ŝia voĉo. 她的声音有点悲伤。
641. Nu, estas tiel. 好吧,就这样吧。
642. Li rigardis al mi, en kiu nek malamo, nek timo. 他看着我,既没有仇恨也没有恐惧。
643. Mi faris nur duonon de la devo. 我只履行了一半的职责。
644. Li estas sentema. 他很敏感。
645. Kiam mi aliris lin, li ludis per siaj ludiloj. 当我走近他时,他在玩玩具。
646. Li havas specialan ŝaton al tiuj malgrandaj ludiloj. 他对这些小玩具特别喜欢。
647. Mi decidis fini nian rilaton kiel eble plej tuje. 我决定尽快终止我们的关系。
648. Mi venas sciigi ion tre gravan al vi. 我来告诉你一些对你很重要的事情。
649. Li diris ĉi tion al mi per voĉo tre serioza. 他用非常严肃的声音对我说这个。
650. Mi tuj haltis kiam mi vidis lin. 看到他,我立刻停了下来。

主题RSS Feed

powered by my little forum