世界语教程 第三课

 

世界语教程 Kurso de Esperanto 魏以达、刘祖军  合编

La Tria Leciono

第三课

【Tipaj frazoj (句型)】

 1. Kio estas tio?

    Tio estas tablo (bombono, pano, pomo).

 1. Ĉu vi havas libron ( legas libron, manĝas pomon, trinkas akvon)?

    Jes, mi havas libron (legas libron, manĝas pomon, trinkas akvon).

 1. Kie vi (li, ili) estas?

    Mi (li, ili) estas tie (ĉi tie, ĉambro).

Teksto (课文)

 Ni estas en la Ĉambro

  Nia ĉambro ne estas granda. Ĝi estas malgranda. Ĝi estas bela. Ni estas en nia bela ĉambro.

  Mi legas libron en la ĉambro. La libro estas bona kaj bela. Mi ŝatas la libron.

  Vi ne sidas. Vi staras en la ĉambro. Vi manĝas panon kaj trinkas akvon.

  Li ne sidas. Li ne staras. Li kuras en la malgranda ĉambro.

  Ni ŝatas nian belan, malgrandan ĉambron.

Vortoj (生词)

kio            什么 kie               哪里,在哪里
bombono    糖果 li                  他
pano           面包 ili        他们(它们,她们)
akvo            水 ĉi tie             这里
havas           有 tie                 那里
manĝas         吃 mal-    (接头词)表示反义
-n           (词尾)表示宾语 mal-granda  小
trinkas          喝 ĝi                    它
pomo            苹果 ŝatas               喜欢

【概说】这一课讲两个重点:特殊疑问句和宾语。

一、特殊疑问句:

    这是世界语疑问句中的一种,这种疑问句与我们在第二课里讲的一般疑问句的用法有很大不同。一般疑问句的疑问词ĉu在句子中不充当句子成分;而特殊疑问句的疑问词在句子中要充当句子成分。如Kio estas tio? 在这个句子里,kio是表语。一般疑问词只有一个;而特殊疑问句的疑问词有很多,根据要问的对象来选择不同意义的疑问词。如这一课出现了kio和kie。一个是代词,一个是副词。特殊疑问词与ĉu一样,都要放在句首。关于特殊疑问句详见本课语法。

二、宾语:

    作谓语用的动词有三类:连系动词、不及物动词和及物动词。estas是连系动词,本身不表示任何动作。sidas等是不及物动词,它表示一个动作,但这个动作不涉及其他事物,所以叫不及物动词。legas, manĝas, havas表示的动作与其他事物有关,即动作要落实到另外的事物上,所以叫及物动词。及物动词的动作所涉及到的事物,即动作的对象就叫做宾语。作宾语的名词必须在词末加符号 -n 表示,这个 -n 是宾格符号。如 Mi manĝas pomon.(我吃苹果)中的pomon。

【句型与课文注释】

 1. Kio estas tio?(那是什么?)其中疑问词作宾语,tio是主语。这个句子也可以写成Kio tio estas?习惯上大家多说Kio estas tio?可能是因为读起来更悦耳一些的缘故。
 2. Kie vi estas?(你在哪里?)其中kie是副词作表语。
 3. 课文的标题出现了好几个大写字母。在标题中,每一个单词的第一个字母都应大写。但不表示实在意义的此类(虚词)如介词en,冠词la等,一般都小写。
 4. 句型中出现了Mi havas libron, Mi legas libron, Mi manĝas pomon和Mitrinkas akvon。在这些句子中的名词前面都没有冠词la。我们知道,定冠词la用来表示特指或大家都知道的东西。这四个句子中名词前都没有定冠词,则表示没有指定,有“任何一个、一本、一些”的意思。如上述前三句可以分别译作:“我有一本书”、“我在读一本书”、“我在吃(一个)苹果”。后一个句子中的akvo是一个物质名词,不能用“数”来计算,如不能说“一个水”之类,这是则有“任何(数量)”的意思。在物质名词(如:铁、空气、木、棉花等)之前,一般情况不用冠词la。我们可以比较出在名词前有冠词和无冠词的不同来:

            Mi havas libron.(我有一本书,未指定,可以说是小说,也可以说是其他书籍)

            Mi havas la libron.(我有这本书,特指的,就是在谈话时所提及到的那本书)

 1. malgranda:小。mal-是一个接头词,表示出于词根相反的意义。如granda(大)——malgranda(小);bela(美丽)——malbela(丑);bona(好)——malbona(坏)。
 2. Ni ŝatas nian belan, malgrandan ĉambron. 我们喜欢我们美丽的小房间。

      注意:当形容词修饰宾语作定语时,这些形容词定语也要加上表示宾语的符号 -n,使其修饰与被修饰这两部分在形式上保持一致。这一点是我们汉语里没有的,我们应特别注意。

Gramatiko (语法)

一、特殊疑问句

  不能用“是”(jes)或“不是”(ne)来回答的疑问句叫特殊疑问句。特殊疑问句以特殊疑问词开头。这种句子一般可由特殊疑问词加陈述句组成。也就是说,除了将提问的对象(特殊疑问词)放在句首外,其余结构与陈述句一样。如 Kie vi estas? 但也可将动词与主语换一下位置:Kio estas tio?但如主语太长,一般是把较长的主语放在较短的谓语动词后面。如:Kie estas via malgranda kaj bela ĉambro?

二、词的种类(一)

  词可以分为不同的种类如名词、代词、形容词等。我们已经见过名词、形容词、动词、代词、副词、冠词、介词等,这里谈一下这几类词的形式。

 1. 名词:以 -o 结尾,表示人、事物或抽象概念的名称。如:ĉambro(房间),bombono(糖果),tablo(桌子)等。
 2. 形容词:以 -a 结尾,表示事物的性质、特征等。如:bona(好的),bela(美丽的),granda(大的)等。
 3. 动词:我们所见过的动词都是以-as 结尾的,其实,动词的词尾有好几种。以-as结尾的动词叫动词的现在时态,表示现在的动作或状态。如:staras, sidas, kuras, ŝatas, estas。
 4. 副词:副词一般以-e结尾。但有少数副词不是这样的,如ankaŭ。副词是用来修饰动词、形容词或另一副词的。这样用的副词叫作状语。另外,副词还可以作表语,如:Mi estas ĉi tie 中的 ĉi tie 和 Kie vi estas 中的 kie。
 5. 冠词:世界语的冠词只有一个,即 la,叫定冠词。定冠词的意义相当于汉语中的“这、那”。
 6. 介词:介词又叫前置词,与名词或相当于名词的词类一起构成一个短语,与句子中其他成分联系起来,表示出这个短语与其他成分的关系。介词是虚词,不能单独充当句子的成分。介词短语经常充当状语,有时也可充当定语。如:Mi sidas en la ĉambro (我在房间里坐着)。en la ĉambro说明谓语动作发生的地点,叫地点状语。
 7. 代词:代词没有固定的词尾。代词是代表人、事物或概念的。如:mi, tio, kio, ĝi, ili。注意kio与tio等词末的 -o 都不是词尾,这些代词都是以词根形式出现的,没有词尾。不要把tio等词中的-o与名词词尾-o混淆。

    上述七种此类中,名词、动词、形容词以及副词的一部分有固定词尾;代词、介词和副词的一部分没有固定词尾。冠词la也是以词根形式出现的,-a不是词尾。

返回目录     第二课     第四课

阅读次数 321 legintoj

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。