《MARTA 》(89)(90)阅读札记

作者 aŭtoro: 雁过留声, 发表于 afiŝita je Tuesday, January 31, 2023, 07:55 (57天前) @ 雁过留声

《MARTA 》(89)(90)阅读札记

1. Ĉe la eksono de la sonorilo, kiu ekbalanciĝis super la pordo, el la apuda ĉambro eliris virino ankoraŭ juna kun bela talio kaj tre agrabla vizaĝo.

—— Ĉe la eksono de la sonorilo, 门铃响后,Ĉe表时间,在 ... 时,还可以说:en la momento de la eksono de la sonorilo; kiu定语从句;virino ankoraŭ juna kun bela talio kaj tre agrabla vizaĝo. 一个身材匀称、面貌秀丽的年轻妇人,形容词ankoraŭ juna 和 kun的短语均作后置定语。

2. Kiel longe jam vi ne estis ĉe ni, — diris la mastrino de la magazeno kun senŝanĝe afabla rideto, sed tuj, ĵetinte rapidan rigardon sur la funebran veston de Marta,

—— 你好久没来我们这儿了,ĉe表在某人住处或家;kun senŝanĝe afabla rideto, 介词短语作状语,还带着和蔼可亲的微笑;ĵetinte rapidan rigardon sur la funebran veston de Marta, 匆匆瞅了一眼Marta的丧服。

3. Mia dio! mi aŭdis pri la malfeliĉo, kiu vin trafis.

—— 我已经听到你遭到的不幸。kiu为定从,trafis用得好!

4. Esprimo de doloro trakuris la vizaĝon de la juna vidvino.

—— 小寡妇的脸上露出痛苦的表情。trakuris 跑过,掠过

5. nun mi venas al vi kun peto, ke vi volu aĉeti de mi mian tempon kaj la laboron de miaj manoj.

—— ke为定语从句,也可视为同位语从句,起解释和说明作用。

6. ne ŝangis (ŝanĝis?) sian vizaĝesprimon plenan de afableco kaj kunsento.

—— (ŝanĝis?)是我打字时后加的,原文中没有,因我怀疑原文中的ŝangis是印误。

7. La laborejo, kiu estis apud la magazeno, konsistis el sufiĉe granda ĉambro, en kiu ĉe tablo, kiu staris sub la fenestroj kaj estis ĵetkovrita de multe da rubandoj, puntoj, plumoj, floroj kaj pecoj da ŝtofo, sidis tri junaj virinoj, preparante ĉapelojn, kapornamojn kaj vestornamojn, postulantajn delikatan prilaboradon.

—— La laborejo, kiu定从修饰先行词的关系;en kiu是前置词+关系代词,也可用关系副词kie替换,引导定从;en kiu ĉe tablo, kiu,定从en kiu中的地点状语ĉe tablo,又含有kiu的定从修饰tablo;如果短缩:La laborejo konsistis el sufiĉe granda ĉambro, en kiu ĉe tablo sidis tri junaj virinoj, 而preparante的分词短语作状语,和前面谓语动词sidis同时发生;postulantajn的短语为后置定语修饰前面的名词,数和格一致,可以扩展成定语从句:kiuj postulis delikatan prilaboradon.

8. En la profundo de la salono oni aŭdis bruon de du kudromaŝinoj, super kiuj estis klinitaj ankaŭ du virinaj figuroj, kaj en la mezo staris tablo, kiu estis tute kovrita de tajloraj tabeloj kaj de grandaj pecoj da drapoj, toloj, batistoj, muslinoj, inter kiuj brilis ŝtalaj tondiloj, kretoj kaj krajonoj en plumbaj ingoj.

—— 整个句子主要构架是kaj连接的并列句:En la profundo de la salono kaj en la mezo,介绍两个地点的情况。super kiuj为定从;kiu的定从里含有一个inter kiuj的定从。

9. Ĉiuj virinoj, kiuj estis en la laborejo, estis diligente okupitaj je siaj laboroj, nur unu el ili ĉe la eniro de Marta levis la kapon de super la maŝino;

—— kiuj为定从;estis diligente okupitaj je siaj laboroj, 忙于的表达;ĉe la eniro de Marta,在Marta进来时,ĉe表时间。

10. ŝi ekrigardis la enirantan kaj, renkontiĝinte kun ŝia rigardo, faris al ŝi ĝentilan saluton.

—— kaj连接并列谓语,中间插入了renkontiĝinte kun ŝia rigardo, 四目相对;faris al ŝi ĝentilan saluton. 对她点了点头。

11. ĉi tiu sinjorino deziras labori ĉe ni.

—— 这位夫人想要在我们这儿上班。

12. La fraŭlino, al kiu tiuj vortoj estis diritaj kaj kiu videble okupis la unuan lokon inter la laborantinoj de la magazeno, leviĝis kaj alproksimiĝis al la tablo.

—— al kiu和kiu均为定从;kiu videble okupis la unuan lokon inter la laborantinoj de la magazeno, 显然是店里的领班,okupis la unuan lokon:占有首要位置

13. depost la foriro de fraŭlino Leontino unu el la maŝinoj restas sen funkciado.

—— 自从Leontino小姐走后,我们的一台机器便空着。

14. Vi estas tute prava, respondis la mastrino post kelka pripenso,

—— post kelka pripenso 考虑了一会儿后

15. Kaj, ĉar sinjorino Swicka venis ĉi tien kun deziro labori ĉe ni, tial ŝajnas al mi, ke nenio malhelpas, ke mi povu plenumi la deziron de persono, kiu en alia tempo estis afabla por ni.

—— kun deziro labori ĉe ni, 作状语,愿意在我们这儿工作,labori ĉe ni动词不定式短语作后置定语。

16. se sinjorino nur scias altranĉadon ...

—— 只要太太能精于裁剪

17. La tri personoj, kiuj staris apud la granda tablo en la mezo de la salono, silentis dum momento.

—— kiuj定从;silentis dum momento 还可以短缩:silentis momenton

18. La mastrino de la magazeno kaj ŝia helpistino rigardis Martan kun demanda vizaĝesprimo;

—— kun demanda vizaĝesprimo 作状语,带着质疑的表情

19. Marta rigardis la tajlorajn tabelojn, kiuj kuŝis sur la tablo kaj de supre ĝis malsupre estis desegnekovritaj de nigraj linioj, punktoj, serpentaĵoj, kiuj, kurante laŭlonge kaj laŭlarĝe de la folio, kruciĝante, kuniĝante kaj disiĝante, havante la formon de la plej diversaj geometriaj figuraĵoj, prezentis por nekompetenta okulo ĥaoson tute nesolveblan.

—— kiuj定从;de supre ĝis malsupre 可以短缩:de supre malsupren; kiuj, 定从,含有四个分词短语作状语;kurante laŭlonge kaj laŭlarĝe de la folio, 纵横穿行,laŭlonge kaj laŭlarĝe 纵横


完整帖子 kompletaj mesaĝoj:

 主题RSS Feed

powered by my little forum