451-500 (IV)

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je Friday, July 08, 2022, 07:30 (595天前)

451. Mi restis maldorma la tutan tempon, kaj mi pli kaj pli sentis lacecon.
我一直无法入睡,而且感到越来越累。
452. Mi ne dezirdas dormi nun. 我现在不想睡觉。
453. Mi jam dormis sufiĉe. 我已经睡够了。
454. Mi tute ne estas laca. 我一点都不累。
455. Vi nur deziras resti en la lito por la plezuro senti, kaj faras nenion.
你只想躺在床上享受愉悦的感觉,却什么也不做。
456. Ноdіаŭ nеgіѕ рrеѕkаŭ lа tutаn tagon. 今天下了整整一天雪。
457. Vi estas stultulo. 你这个傻瓜。
458. Kiel multaj aliaj homoj, mi satus scii, kiam mi povos reveni al la laboro.
像许多其他人一样,我很想知道什么时候可以回去工作。
459. Mi timas lia estontecon. 我担心他的未来。
460. Eĉ dum la tuta vintro de la ĵus pasinta jaro ne neĝis en mia urbo. Tiu fenomeno estas
eksterordinara.
即使在去年整个冬季,我的城市也没有下雪。这种现象非同寻常。
461. Ĉi tiu fenomeno estas nenormala. 这个现象不正常。
462. La grandeco de la homo kuŝas en libereco, mia patro kutimis diri.
我父亲曾经说过,人的伟大在于自由。
463. Lia bonkoreco estas konata en la tuta lernejo. 在学校里,他的善良广为人知。
464. Eestas la domo, kie mi vivis dum mia infaneco. 这是我小时候住的房子。
465. Lia ĉiama bonkoreco ne estis malpli konata. 他一贯的仁慈并不鲜为人知。
466. Li ŝatis prikanti la bonecon de la homa libereco. Li instruis al ni ami liberecon.
他喜欢宣扬人类自由的美好。 他教我们爱自由。
467. Vi estas libera kaj vi povas fari kion ajn vi volas. 你是自由的,你想做什么,就可以做什么。
468. La diablo eble scias kial, sed mi ne. 魔鬼可能知道为什么,但我不知道。
469. Via voĉo estas tro malalta kaj ne estaas facile kontentigebla
你的声音太低,无法轻易听到。
470. Mi vekiĝis antaŭ du horoj. 我是两个小时前醒的。
471. La suna lumo, enirante tra la fenestro en la dormoĉambron, vekis min.
透过窗户进入卧室的阳光唤醒了我。
472. Senkuraĝulo! 笨蛋!
473. Mallaborema knabo! 懒人!
474. Vi estas viro, sed vi agas infane. 你是男人,但你做事还像一个孩子。
475. Vi min senesperigas. 你让我失望了。
476. Li faras nenion, kaj ŝatas nur ludi kaj kanti. 他什么也不做,只喜欢玩耍和唱歌。
477. Kial vi diras tiajn vortojn stultajn? 你为什么会说出那么愚蠢的话?
478. Silentu! 安静!
479. Cŭ neniu instruis al vi, ke vi devas ami vian landon?
难道就没有人教过你要爱自己的国家吗?
480. Kiam mi estis tute malgranda infaneto, mi ofte iris al la domo de mia onklo.
小时候,我经常去叔叔家。
481. La infaneto kuŝas en la brakoj de sia patrino. 婴儿躺在母亲的怀抱中。
482. Ĉu ŝi vekis vin, se vi dormis? 如果你睡了,她会叫醒你吗?
483. Tute ne. (Not at all.) 肯定不会。
484. Mi ankoraŭ memoras promeni en la kamparo kun mia amiko.
我仍然记得和朋友一起在乡下散步。
485. Mi ŝatas vivi en pura aero. 我喜欢生活在纯净的空气中。
486. Mi maltrafas la feliĉan tempon ludante kun miaj amikoj kiam mi estis juna.
我很怀念小时候和小伙伴们一起玩耍的快乐时光。
487. Ĉu vi memoras, kiel feliĉe estis, kiam vi kantis tute laŭte?
你还记得大声唱歌时的幸福吗?
488. Ĉu iu kriis al vi, ke tio estas malbona? 有人对你大喊大叫过这不好吗?
489. Ĉu via patro aŭ via patrino aŭ iu alia kriis al vi, ke vi iru labori?
您的父亲或母亲或其他人对您大喊大叫过要你去干活吗?
490. Vole, nevole/Ĉu vi ŝatas ĝin aŭ ne, vi devas ellitiĝi kaj iri al lernejo.
不管你愿意不愿意,你必须起床去上学。
491. Li estas tre ĝena. 他很烦人。
492. Ambaŭ ili estas ĝenaj, unu pli ol la alia. 他们俩都很烦人,一个比一个更烦人。
493. Mi ne scias, kion fari. 我不知道怎么办。
494. Mi ne scias, kion fari, por silentigi lin. 我不知道该怎么做才能让他安静下来。
495. Kantado estas bonega maniero eliri el problemoj, sed kiel mi diris, mi ne sukcesis.
唱歌是摆脱困境的好方法,但正如我所说,我没有成功。
496. La naturo montriĝis tiel ŝatinda. 大自然是如此令人愉快。
497. Mi ne ŝatas vivi en homplena urbego. 我不喜欢在一个拥挤的大城市里生活。
498. Dum mi kuŝis enlite, mi babilis kun li poŝtelefone.
我躺在床上时,会用手机与他聊天。
499. Ĉu vi havas la tempon trinki la kafon kun mi? 你有时间和我一起喝咖啡吗?
500. Mi timis, ke ili fariĝos malobeemaj, kaj decidis ilin trompi.
我担心他们会变得不听话,就决定欺骗他们。


完整帖子 kompletaj mesaĝoj:

 主题RSS Feed

powered by my little forum