1-50 (VI)

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je Sunday, March 13, 2022, 07:38 (639天前)

我是一个世界语初学者。以下是我的学习笔记,对初学者可能会有些帮助。我会不定期地在论坛里面放入我学习的笔记,希望各位大侠对里面的错误加以修正。谢谢!


1. Kio estas en lia mano? 他手里拿着什么?
2. Estas nur taso en lia mano. 他手里只有杯子。
3. Lia parolado/deklaro estas tre grava kaj ni devas aŭskulti atente.
他的发言很重要,我们要认真听。
4. Ĉu vi povas kompreni min? Eble ne. 你能明白我的意思吗?也许不能。
5. Okazas io stranga en li. Io tute nekomprenebla.
在他身上发生了奇怪的事情。完全无法理解的东西。
6. Mi ne plu estas mi. 我不再是我。
7. Mi ne plu estas la knabo, kiu mi estis antaŭe. 我不再是以前的那个小男孩了。
8. Mi ne plu estas juna. 我不再年轻了。
9. Mi volas esti kun vi. 我想和你在一起。
10. Li ŝajnas tre mistera. 他给人的感觉似乎很神秘的样子。
11. Li parolis kun mi dum la tuta tago. 他一整天都在跟我说话。
12. Ĉu vi ne volas? 你不愿意吗?
13. Ĉu vi malpermesas? 你不允许吗?
14. Ĉu mi estas nepardonebla? Ĉu mi agis nepardonebla? Mi agis nur nature.
我不可原谅吗? 我的行为不可原谅吗? 我只是很自然的表现啊。
15. Ĉu mi estas malprava? 我错了吗?
16. Ĉu vi ne pardonas min? 你不原谅我吗?
17. Nur iomete. 只是一点点。
18. Kio estas la plej bela? 什么是最美的?
19. Mi vin amas forte. Mi amas vin pli kaj pli. 我非常爱你 我越来越爱你。
20. Kiel simpla estas amo! 爱是一件多么简单的事情!
21. Nenio povas esti pli simpla ol ĉi tio. 没有什么可以比这个更简单的了。
22. Lingvistiko estas mia specialaĵo. 语言学是我的专业。
23. Multaj sciencaj aferoj estas por mi misteraj. 许多科学事物对我来说都是神秘的。
24. Nun ni ne parolas pri tio. 现在,我们不谈这个。
25. Ni parolu nur pri mia fako, nome lingvistiko. 我们只谈我的专业,即语言学。
26. Vi povas esprimi vin angle. 你可以用英语表达自己。
27. Mi demandas, kaj vi respondas. 我问你答。
28. Vi ankaŭ povas komuniki mane. 你们也可以用手交流。
29. Ĉu vere vi ne volas labori? 你真的不想干活吗?
30. La sukerujo estas malplena. 糖罐是空的。
31. Se iu dezirus sukeron, li ne povus havi ĝin. 如果有人想要糖,他就无法得到。
32. Ĉiutage post vespermanĝo mi promenas kun li kaj parolas kun li pri arto kaj scienco.
每天晚餐后,我会和他一起散步,并和他讨论艺术和科学。
33. Nur la diablo scias pri kio ili parolas, eble pri malpli belaj aferoj.
只有魔鬼知道他们在说什么,也许是不太美好的东西。
34. Li neniam zorgas pri niaj aferoj. 他从来不关心我们的事情。
35. Ŝajnas, ke nur li gravas por vi. 看来只有他对您很重要。
36. Vi agas malprave. 你做了错事。
37. Mi preferas ne imagi kio okazus. 我宁愿不去想象会发生什么事情。
38. Ĉu vi povas esti pli serioza? 你能不能认真一点?
39. Li ne laboras serioze. 他工作不认真。
40. Dum la tuta tago, li sidas en angulo kaj atentas nenion, nur sian amatinon.
他整天坐在角落里,除了他的女朋友,什么都不关注。
41. Ofte mi demandas min, ĉu li estas normala? 我经常问我,他正常吗?
42. Vi ne povas kaŝi vin hejme tiel dum la tuta tago kaj fari nenion.
你不能这样子整天躲在家里,什么事情都不做。
43. Mi ne pensas, ke li pravas. 我并不认为他是对的。
44. Ĉi tio estas via laboro, ne mia. 这是你的工作,不是我的。
45. Se mi permesus al mi agi kiel vi .... Ne. Mi tion ne povas imagi.
如果我允许我自己像你一样。不,这个我无法想象。
46. Ŝajne ili parolis pri tio sekrete. 他们好像一直在秘密商谈这件事。
47. Mi neniam promesis ilin. 我从来没有答应过他们。
48. Mi neniam jesas al ili. 我就从来没有同意过他们的观点。
49. Tio al me tute ne gravas. 这对我来说根本不重要。
50. Vi povus plibeliĝi de tago al tago. 你会一天天好起来的。

主题RSS Feed

powered by my little forum