251-300(VI)

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je Thursday, May 26, 2022, 14:12 (639天前)

251. La vivo vere ne estas facila. 生活真的不容易。
252. Kontentigi la junulojn niaepoke ne plu eblas.
满足我们这个时代的年轻人已不再可能。
253. Mi diras tion al vi, ĉar mi pensas, ke vi devas kompreni.
我对您说这个,是因为我觉得你应该是明白的。
254. Tia agmaniero tute senigas min de la emo labori.
这样的举动完全剥夺了我工作的欲望。
255. Mi ĵus ellitiĝis kaj baldaŭ havos matenmanĝon preparatan de mia edzino en
kuirejo.
我刚起床,很快就要吃我妻子在厨房里准备的早餐。
256. Sufiĉas! 够了!
257. Nekredeble! 难以置信!
258. Kial vi ĉiam devas troigi? 你为什么总是要夸张?
259. Ne permesu, ke li ricevu tiom da glasoj. 不要让他喝那么多酒。
260. Unu glaso jam estas multe por mi. 一杯对我来说已经足够了。
261. Se li plu soifas, akvon li trinku. Akvo estas bonega por la sano.
如果他仍然口渴,他必须喝水。 水有益健康。
262. Vi soifas, ĉu? 你渴了吗?
263. Vere mi ne komprenas vin. 我真的不明白你。
264. Vi ne plu estas knabeto. Vi estas viro. 你不再是一个小孩了。你是一个成人。
265. Ĝi ne sensoifigaxs min. 它不能让我解渴。
266. Viaj malsaĝaj diroj dolorigas al li la koron. 你这些愚蠢的话伤了他的心。
267. Kiel vi povus kredi lin? 你怎么会相信他呢?
268. Mi havas okulojn kaj vidas. 我有眼睛,我会看。
269. Permesu al mi esprimi mian tutan malkonsenton pri ĉi tiu afero.
请允许我表达对此事的完全不同意。
270. Vi estas forta, verdire. 说真的,你很强壮。
271. Kiam mi ekvidis vin la unuan tagon -- ĉu vi memoras? -- mi vin ekamis, ĝuste ĉar vi aspektis tiel
bele.
当我第一天见到你时 -- 你还记得吗?-- 我爱上了你,只是因为你看起来很漂亮。
272. Malriĉa mi estis tiutempe. 那是我很穷。
273. Tiutempe vi ne estis dika, sed vi havis fortan korpon. 那时你不胖,但身体强壮。
274. Mi ne imagis, ke vivi kun vi estos ĉiama doloro.
我没想到, 和你一起生活会一直很痛苦。
275. Laŭ via opinio, mi estas senkora. 在您看来,我很无情。
276. Laŭ via sento, mi estas nekomprenebla. 就您而言,我是难以理解的。
277. Li estas malzorgema. 他很粗心。
278. Laŭ viaj paroloj, mi estas aŭtokrata. 用您的话来说,我很专制。
279. Li deziras esti supera al ni, laŭ lia pensmaniero. 他想以自己的思维方式超越我们。
280. Li volas ĉiam diradi al ni, kion ni faru. 他一直想告诉我们该怎么做。
281. Mia sola deziro en la vivo estas ke li povas kreski kiel eble plej baldaŭ.
我一生中唯一的愿望就是他可以尽快成长起来。
282. Vi ne povas venki lin. 你不可能战胜他。
283. Ĝuste tio igis min vin ami. 那正是让我爱你的原因。
284. Kio ajn okazis, mi ne iros. 无论发生什么事,我都不会去的。
285. Ĝi estis klara por mi. 这对我来说都是显而易见的。
286. Li ĉiam estas la plej forta. 他永远是最强的。
287. Kvankam ni travivis malfacilajn tagojn en la una tempo, tamen ĉiam vi sukcesis elturni vin.
尽管我们曾经度过艰难的日子,但您始终能够扭转局面。
288. Kiom ŝatinda estis la vivo tiuepoke! 那时的生活多么愉快!
289. Kiom plezuriga! 真有趣!
290. Vi havas povon super la okazajxoj. 您有掌控所发生事件的能力。
291. Kio okazis al vi? 你怎么了?
292. Vi ne plu povas malkonsenti kun ĉi tiu afero. 对这件事,您不能再不同意了。
293. Li estas nia superulo nun. 他现在是我们的上司。
294. Ĝi estas al vi. 这件事由你(们)来决定。
295. Ni povas nur sekvi lian volon. 我们只能遵循他的意愿。
296. Li kantis ĉi tiun kanton denove kaj denove. 这首歌他唱了一遍又一遍。
297. Ne estas facile por mi. 对我来说这并不容易。
298. Ne estas klare, kion fari. 目前尚不清楚该怎么办。
299. Viaj labordonantoj ne volis, ke vi malkaŝu la veron. 您的同事不希望您透露真相。
300. Ili timegis, ke la homoj ekstere scios la veron. 他们害怕外面的人会知道真相。

主题RSS Feed

powered by my little forum