Noto de Komencanto 151-200 (VII) 初学者笔记

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je Monday, November 28, 2022, 13:34 (188天前)
编辑: Solis, 时间: Wednesday, November 30, 2022, 16:02

我是一个世界语初学者。以下是我的学习笔记,对初学者可能会有些帮助。我会不定期地在论坛里面放入我学习的笔记,希望各位大侠对里面的错误加以修正。谢谢!

151. Bonvole malplenigu la botelon. 请把瓶子倒空。
152. Kiam ŝi trovis, ke ŝi estas tiel malbela, ŝi ekploris.
当她发现她长得那么丑,她一下子哭了起来,
153. Mankas al mi skribilo. 我没有笔。
(manki 是不及物动词,不能带宾语,所缺少的东西是它的主语。这个词后面加上 al +
代词 + 主语)
Mankas al ni bona Esperanto-ĉina vortaro. 我们缺少一本好的世汉词典。
Mankas al li mono. 他缺钱。
154. Ni ambaŭ iris al niaj respektivaj laborejoj. 我们俩去了各自工作的地方。
155. Ŝi piede al sia lernejo kiu situas dekon da kilometroj sude de la urbeto ĉiutage kaj mi aŭte al
mia lernejo.
她每天步行到位于镇以南十公里处的学校,我则开车去学校。
156. La aŭto estas bone flegita. 这辆车保存完好。
157. Li havas plurajn malnovajn aŭtojn. 他有几辆旧车。
158. Li havas malgranda bieno, kie li kaj sia familianoj loĝas.
他有一个小农场,他和他的家人居住在那里。
159. Por ŝpari monon, li mem riparis kaj beligis la bienon.
为了省钱, 他自己对农场进行了修复和美化。
160. Li garantiis al ni la bonan funkciadon de la fabriko.
他向我们保证工厂会平稳运转。
161. Kompreneble mi ne povis scii, kiom valoros tia parola garantio.
当然,我不知道这样的口头担保有多少价值。
162. Tio estas la prezo, kiun li postulis. 那是他要求的价格。
163. Antaŭ nur kelkaj semajnoj, la ideo aĉeti la domon en Shanghai ŝajnus al mi absurda.
就在几周前,购买上海的房子的想法对我来说似乎很荒谬。
164. Se mi ial aĉetus domon, mi kredeble elektus la plej malmultekostan domon.
如果出于某种原因要买房子,我可能会选择最便宜的房子。
165. Kiel vi renkontiĝis kun Esperanto? 你是怎样接触到世界语的?
166. Mi havas intereson pri Esperanto. 我对世界语有兴趣。
167. Eble iu neatendita afero okazis. 也许发生了意外情况。
168. Tiu ĉi estis mia unua renkontiĝo kun Esperanto. 这是我第一次知道世界语。
169. Sed mi rifuzis tion. 但是我拒绝了。
170. Poste mi estis vokita al la armeo. 后来我被征召入伍。
171. Li kondutis malbone. 他表现很差。
172. Mi lernis Esperanton sub lia gvido. 我是在他的指导下学习世界语的。
173. Mi mem instruas Esperanton hejme al lia filo. 我本人也给他的儿子做世界语家教。
174. En 2018 mi translokiĝis al Guangzhou. 2018年,我搬到了广州居住。
175. Poste ŝi fariĝis instruisto de la angla. 后来,她成了一名英语老师。
176. Pli poste ŝi edziniĝis al germano. 再后来,她嫁给了一个德国人。
177. Li kaŝis la fakton. 他隐瞒了事实真相。
178. Tio ne eblis. 那是不可能的。
179. Certe li ne volis rememori sperton en Manĉurio.
当然,他不想回忆自己在满洲里的那段经历。
180. Por pravigi sin, li false verkis pri sia vivo. 为了证明自己,他伪造了他的人生经历。
181. Kiel vi sciis pri la Esperanto-kurso en nia fakultato?
那你是如何知道我们系在开设世界语课程的呢?
182. Kial vi decidis lerni Esperanton? 你为什么会决定学习世界语的呢?
183. Mi kredas, ke la sperto en Beijing influis lin. 我相信他在北京的经历影响到了他。
184. Certe li kritikis sin pro sia ago tie。 他肯定为自己在当地的所作所为自责。
185. Ili interŝanĝis komercajn kartojn unu kun la alia. 他们互相交换了名片。
186. Ĝis nun mi ankoraŭ bone memoras la scenon tiutempe.
我至今仍然清晰地记得当时的情景。
187. Vi povas citi liajn teoriojn kaj opiniojn en via tezo.
你的论文里可以引用他的理论和观点。
188. 每天欣赏花园里美丽的花朵是我最大的快乐。
Estas mia plej granda ĝojo, ĉiutage admiri belajn florojn en mia ĝardeno.
189. Longan tempon mi meditis, kian donacon mi sendu al li.
很长一段时间我都在考虑应该给他送什么礼物。
190. Lia lando troviĝas en tro norda parto de Eŭropo kaj estas tre malvarme en vintro.
他的国家位于遥远的北欧,冬天非常寒冷。
191. Ĉiutage mi surverŝis akvon sur la florojn, kiujn li sendis al mi.
我每天都在他送给我的花朵上浇水。
192. Li substrekis la vortojn "tre, tre" per ruĝa inko.
通过下划线的方式,他用红墨水强调了“非常非常”一词。
193. Vi vundis ŝin. 你伤害了她。
194. La ago estis certe neevitebla. 这个动作肯定是避免不了的。
195. La somera suno estas eĉ meznokte lume kvazaŭ dumtage.
夏日的阳光甚至在午夜时分都像白天一样明亮。
196. Li forsendis sian fileton en malproksiman fremdlandon.
他把儿子送到了遥远的异乡。
197. Neniam antaŭe mi vidis tiajn belajn kaj elegantajn florojn en tiu ĉi somero.
今年夏天,我从未见过如此美丽典雅的花朵。
198. Ili tute ne aŭskultas min. 他们根本不听我的话。
199. Iam ili ŝajnigas, ke mi ne ekzistas. 有时他们假装我不存在。
200. Kiam ili bezonas ion, ili tuj alparolas min.
当他们需要什么东西时,他们就会立即向我求助。


完整帖子 kompletaj mesaĝoj:

 主题RSS Feed

powered by my little forum