初学者笔记 651-700 (VI) Noto de Komencanto

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je Friday, August 19, 2022, 07:41 (553天前)
编辑: Solis, 时间: Monday, August 22, 2022, 13:57

651. Patro estas ulo kuraĝega. 父亲是个勇敢的人。
652. Li havas la povon ĉiam ĉion superforti. 他总是有力量战胜一切。
653. Li estas nur simpla knabo. Do ne atendu tro multe. Alie vi tre seniluziiĝos.
他只是一个简单的男孩。 所以不要期望太大。否则你会非常失望的。
654. Li estas homo kun avantaĝoj kaj malavantaĝoj, ne la speco de homo, kiun vi imagas.
他是一个有优点, 也有缺点的人,而不是你想象中的那种人。
655. Li estas tro malforta por elteni tian baton. 他太虚弱了,经不起这样的打击。
656. Post tiu bato li neniam resaniĝis. 遭受那次打击之后,他再也没有恢复过来。
657. Mi baldaŭ foriros. Mi ne plu vivos kun vi ĉi tie. Mi ne plu vivos ĉi-dome.
我马上就要走了。我不会再在这里与您同住了。我将不再住在这所房子里了。
658. La knabo min rigardis kun heztia esprimo. 这个男孩用一个不安的表情看着我。
659. Mi atendis ion ajn, sed ne tion. 我期待着什么,但什么都没有。
660. Por mi, paro estas tutaĵo, ne du aferoj disigeblaj.
对我来说,夫妻是一个整体,而不是两个可以分开的东西。
661. Tio estas tute simple neebla. 那根本是不可能的。
662. Vi devas komprenigi al li la veron. 你必须告诉他真相。
663. Baldaŭ mi havos mian vivon aliloke. 很快,我将在其他地方生活。
664. Sed li rifuzas nian peton por partopreni en ĉi tiun kunvenon.
但是他拒绝了我们参加这次会议的要求。
665. Mi telefonos al vi poste. 我待会再打给你。
666. Ne telefonu al mi plu ... neniam! 不要再给我打电话 ... 永远不要!
667. Mi sentis nun, ke ĉi tio ne estas imaga rakonto, ke li diras la pruan veron.
现在我感到这不是一个虚构的故事,他是在说实话。
668. Sed li ne povis akcepti ĝin. 但是他不能接受。
669. Li subite ege paliĝis. 他的脸色突然变得非常苍白。
670. Li iĝis tiel malforta kaj tiel senhelpa. 他变得如此虚弱,如此无助。
671. Li mortigis ŝin. 他杀了她。
672. Tiu penso estas neakceptebla. 这种想法是不能接受的。
673. Ĝi restis en mia kapo. 它留在我的脑海里。
674. Li estas la mortigisto de sia filo. 他是杀了他儿子的凶手。
675. Ĉu mi perdis la saĝon, mi demandis al mi. 我问自己,我是否失去了智慧。
676. Sed de nenie venis respondo. 但是无处可以找到答案。
677. Ĉu vi povos doni al mi veran feliĉon? 你能给我真正的幸福吗?
678. Ĉu vere tion mi volas? 我真的想要那个吗?
679. Mia fratino estas instruistino kaj instruas infanetojn en infanĝardeno, en Francio. Ŝi petas, ke homoj
sendu al ŝi videojn: klasika fabelo en iu ajn lingvo.
我姐姐是一名老师,在法国的幼儿园教孩子们。 她请求人们给她发送视频:任何语言
的经典故事。
680. Mi rakontas al la infanetoj tiujn fabelojn uzante objektojn, por iom faciligi la komprenon.
我用实物给孩子们讲这些故事,使他们更容易理解。
681. Instrui al tre junaj infanoj per interreto/en sia virtuala klaso ne estas facila tasko.
在线/在虚拟教室里教很小的孩子不是一件容易的事。
682. Mia retadreso estas: 我的电子邮件地址是:
683. Mi antaŭ dankas vin. 我先谢谢您。
684. Ili estas el la tuta mondo. 他们来自世界各地。
685. Vi devas akcepti la diferencojn. 您必须接受差异。
686. Tio estas la nura maniero evitipsikan streson. 这是避免压力的唯一方法。
687. Ĉiuj tenas la samajn ideojn. 他们都持有相同的理念。
688. Nunaj gejunoloj ne povas imagi la tagojn kiam ni vivis antaŭe.
现在的年轻人无法想象我们曾经生活过的日子。
689. Kiel vi rilatigas al tiu homo? 你跟那个人是什么关系?
690. Hodiaŭ dum la promenado mi fotis ĉi tiujn plantojn! 今天在散步时我拍了这些植物!
691. Edzino ploras kaj riproĉas min: Vi eĉ ne zorgas, kial mi ploras?
妻子在哭着并责备我:你根本不在乎我为什么哭?
692. Ne! Mi ne havas tiom da mono! 不行!我没有那么多钱!
693. Vi devas purigi la glacisrankon. Ĝi estas tre malpura. 您要清洁冰箱了。太脏了。
694. Ne ofendu lin. 别冒犯他。
695. Mi kaj mia patro havas tre malsamajn politikajn opiniojn. Tial mi preferas ne paroli pri tio kun li.
我和父亲会有非常不同的政治观点。 这就是为什么我不想和他谈论这个问题。
696. Mi neniam respondas al li. 我从不回复他。
697. Nun li restas hejme kaj fartas ne tre malbone. 现在他待在家里,感觉还算不错。
698. La hospitalo estas tro plena de pacientoj, do mi prefere ne iru tien.
医院里到处都是病人,所以我宁愿不去那里。
699. Mi esperas ke li resanigos baldaŭ. 希望他能尽快康复。
700. Tio signifas ke tio estas pozitiva. 这意味着它是积极的。


完整帖子 kompletaj mesaĝoj:

 主题RSS Feed

powered by my little forum