初学者的笔记(II) 251 - 300

作者 aŭtoro: jack, 发表于 afiŝita je 星期二, 三月 24, 2020, 08:01 (143天前)

我是一个世界语初学者。以下是我的学习笔记,对初学者可能会有些帮助。我会不定期地在论坛里面放入我学习的笔记,希望各位大侠对里面的错误加以修正。谢谢!

251.Tiam vi povas enamiĝi. 然后你们就可以开始谈恋爱了。
252.Bonege! 太好了!
253.Mi povas legi filozofiajn verkojn. 我能够读懂哲学著作。
(skribaĵoj de filozofoj)
254.Ne multe. 不是很多。
255.Ĉi tiu libro valoras legi. Ĉi tiu filmo valoras rigardi.
256.Ĉi tiu libro estas inda por legi. Ĉi tiu filmo estas inda por rigardi.
这本书值得一读。这部电影值得一看。
257.Semantike, ĉi tiu vorto tre similas al tiu vorto.
Semantike, ĉi tiu vorto estas tre simila al tiu vorto.
在语义上,这个单词和那个单词很相近。
258.Li ofte helpas min en la malfacilaj horoj de mia vivo.
他经常在我生活最困难的时候帮我。
259.Vi devas memori ĉi tiun vorton. 你必须要记住这个单词。
260.Memoru, mi ne diros al vi la duan fojon. 记住,我不会跟你说第2遍的。
261.Ĉi tiu frazo signifas, ke li ne revenos. 这句话意味着他不会再来了。
262.Ĉu vi volas aŭ ne, vi devas fini ĝin ĉi-vespere.
不管你愿不愿意,今天晚上你必须把它做完。
263.Kvankam ĉi tiu libro estas tre malfacila legaĵo, tamen estas inde finilegi ĝin, eĉ
kelkajn lokojn relegi.
尽管这本书是一本很难的读物,但是值得把它读完,有的地方要读几遍。
264.Laŭ lia vidpunkto, amo ankaŭ estas arto. 按照他的观点,爱情也是一门艺术。
265.Kiel aliaj artoj, ankaŭ skulptaĵo plaĉas al multajn homojn.
跟其他艺术一样,雕塑也被很多人所喜爱。
266.Ĉi tio estas tre interesa ideo/penso. 这是一个很有趣的想法。
267.Mi ne ŝatas la filozofion de Hegel. 我不喜欢黑格尔哲学。
268. Mi legas nur liajn librojn. Li estas malnova romia filozofo.
我只读他的书。他是古罗马哲学家。
269. Lia libro enhavas interesajn, tre valorajn ideojn.
他的书里面含有有趣的、非常有价值的思想。
270.Ekzemple, malriĉulo estas tiu, kiu havas malmutle da havaĵo.
例如,穷人是那些没有多少财富的人。
271.Li volas havi pli da riĉeco. 他想拥有更多的财富。
272.Mi tre estimas nian amikecon. 我很珍惜我们的友谊。
273.Mi tre ĝojas, ke vi ankaŭ legas ĉi tiun libron. 我很高兴你也在读这本书。
274.Ni komencas jam pli bone koni unu la alian. 我们已经开始很好地彼此了解。
275.Tial nun mi donos al vi kiseton. 所以现在我给你一个吻。
276.Kio estas tio? 这是什么?
277.Ĉu mi estas klara? 我说清楚了吗?
278.Hodiaŭ ni jam multe paroladis. 今天我们已经聊了很多了。
279.Estos mallume. 天快要黑了。
280.Jam estas preskaŭ verspero. 快到晚上了。
281.La tempo flugas rapide. 时间过得真快。
282.Ili atendas min, mi foriras. 他们在等我,我要走了。
283.Tiu ĉi nudelo estas tre pika. 这个面条很辣。
284.Kio estas la diferenco inter A kaj B? A和b之间的差异是什么?
285.Viro eniras en la sportan vendejon kaj trenas parasuton malantau si. Li proksimigas al
la vendisto kaj diras: Ĉu vi scias, ke viaj parasutoj ne malfermigas? -Strange, 
respondas vendisto, vi estas la unua kiu plendas.
一个人进入体育用品商店,在他身后拉一个降落伞。他走近卖方,对他说:您知
道降落伞没有打开吗?-奇怪,推销员回答,您是第一个抱怨的人。
286.Malgraŭ la tifuno ni atingis al la kongresejo. Ni kune kantis en la bankedo. 
尽管有台风,我们还是到达了大会堂。 我们在宴会上一起唱歌。
(malgraŭ = despite)
287. Nun nemalmultaj ĉinoj ankoraŭ adoras lin. 现在不少中国人还会崇拜他。
288. Laŭ li, ne pika, ne revolucia. 按照他的观点,不辣不革命。
289. Mi revenos post unu semajno. 一周以后我又会回来的。
290. Tiutempe ni renkontiĝos denove. 那个时候我们还会再见面的。
291. Fine de ĉi tiu semajno, ni devas eliri el la urbo(iris ekster la urbon)kaj ekskursi.
本周末我们要出城外,去爬山。
292.Ĉi tio estas pli bone ol resti hejme. 这比待在家里要好。
293.Ankaŭ mi tre feliĉas iri tien. 我也很高兴去那里。
294.Ankaŭ mi iros tien kun ĝojo. 我也很高兴去那里。
295.Ĉu vi komprenas? 你懂了吗?
296. Jes, iomete. (Yes, a little.) 是的,明白一点。
296.Krom ĉi tiuj vortoj, mi ankaŭ lernis aliajn novajn vortojn.
除了这些单词以外,我还学了其他生词。
297.Mi finlegis ĉiujn rakontojn. 我已经读完了所有的故事。
298.Mi nun povas bone kompreni, kion vi diras.
我现在已经可以很好地理解你所说的话了。
299.Sed mi ankoraŭ ne povas uzi ĉi tiujn vortojn tre bone.
但是我还不能很好地使用这些单词。
300.Ĉi tio estas tre natura afero. 这是一件很自然的事情。


完整帖子 kompletaj mesaĝoj:

 主题RSS Feed

powered by my little forum