Esperantaj mallongigoj kaj akronimoj

According to David K. Jordan, writing in Being Colloquial in Esperanto, “The period is used, if at all, when the abbreviation does not include the last letter of the abbreviated word. When there is a hyphen to represent the missing letters in the middle of a word, a period is never used.” And G.F. Makkink, in Nia Fundamento sub lupeo, never uses the period. On this page I’ve documented abbreviations as I found them, though I tend not to use the periods at all. Or the hyphens…

AEA Australian Esperanto Association
a.K. antaŭ Kristo
akk ankaŭ konata kiel (alinome)
anst, anst. anstataŭ
art. artikolo
atm. antaŭtagmeze
BEA Brita Esperanto-Asocio
bk. bildkarto
b.t. bonvolu turni
bv. bonvolu
CO Centra Oficejo
ĉ. ĉirkaŭ, ĉiuj, ĉio
ĉap ĉapitro
d-ro, dro doktoro
d-rino doktorino
E Esperanto
EAB Esperanto Asocio de Britio
ekz, ekz. ekzemple, ekzemplero
ekz-e ekzemple
ekz-ro ekzemplero
eld. eldonis, eldoninto, eldonita
ELNA Esperanto-Ligo por Norda Ameriko
Eo, E-o Esperanto
ESK Esperanto sub la Suda Kruco (gazeto de AEA)
f-ino fraŭlino
f-lo fraŭlo
FK Fundamenta Krestomatio
ges-anoj gesamideanoj
ges-roj gesinjoroj
HdE Heroldo de Esperanto
i.a. inter aliaj; interalie
IF Internacia Festivalo
IFEA Itala Fervojista Esperanto Asocio
IFEF Internacia Fervojista Esperanto-Federacio
IKU Internacia Kongresa Universitato
il. ilustrita
inĝ, inĝ. inĝeniero
inkl. inkluzive
i.r.p.k. internacia respondkupono
IS Internacia Seminario
ISE Internacia Semajnfino Esperantista
j. jaro
jc. jarcento
k. kaj
ka, k.a. kaj aliaj
kc, k.c. kaj cetere
KCE Kultura Centro de Esperanto – Brazilo
KCE Kultura Centro Esperantista – Svislando
k-do kamarado
KD kompakta disko, kompaktdisko
k.e.p. kiel eble plej
k.e.p.b. kiel eble plej baldaŭ
KEV Konciza Etimologia Vortaro
K-io, Ko. Kompanio
kp. komparu
ks, k.s. kaj simile, kaj similaj
ksk kaj sekvantaj
KSM Koresponda Servo Mondskala
ktp, k.t.p. kaj tiel plu
LD lumdisko (kompaktdisko)
LG La Gazeto
LI Lingvo Internacia
LKK Loka Kongresa Komitato
LLZ Lazaro Ludoviko Zamenhof
LOdE La Ondo de Esperanto
mag, mag. magistro
N.B. Notu bone
N.d.l.R. Noto de la Redakcio
NASK Nord-Amerika Somera Kursaro
NPIV, PIV2 Nova Plena Ilustrita Vortaro (2002)
nro, n-ro numero
p, p. paĝo
p.a. per adreso (c/o)
par paragrafo
pĝ. paĝo
PEFA Pola Esperanto Fervojista Asocio
PIV, PIV1 Plena Ilustrita Vortaro (1970)
PIV2, NPIV Nova Plena Ilustrita Vortaro (2002)
PIV2005 Nova Plena Ilustrita Vortaro, 2a eldono, korektita (2005)
p.K. post Kristo
pk. poŝtkarto
pm. poŝtmarko
PMEG Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko
pr proksimume
prez, prez. prezidanto
prof, prof. profesoro
proks. proksimume
P.S. Posta Skribo
ps. pseŭdonimo
ptm. posttagmeze
PV Plena Vortaro
red. redakcio; redaktis; redaktoro
resp, resp. respektive
rig rigardu
rim. rimark(ig)o
r.p.k. (internacia) respondkupono
s-ano samideano
SAT Sennacieca Asocio Tutmonda
sek. sekretario
sekr. sekretario
sino, s-ino sinjorino
sro, s-ro sinjoro
S-ta Sankta
TAKE Tutamerika Kongreso de Esperanto
te, t.e. tio estas
tm. tutmonde
tn, t.n. tiel nomata
trad. tradukis, tradukinto, tradukita
TTT Tut-Tera Teksaĵo
UEA Universala Esperanto-Asocio
UK Universala Kongreso
UL Unua Libro
UV Universala Vortaro
v., vd. vidu
vol. volumo
WWZD What Would Zamenhof Do?
Z Zamenhof
ZEO Zamenhof-Esperanto Objekto(j)

7 Novembro 2008 modifita, de Ailanto kompilita.

el http://www.kafejo.com/lingvoj/auxlangs/eo/mallongi.htm

reveni al rubriko Esperantaj Vortoj

阅读次数 97 legintoj

Respondi

Retpoŝtadreso ne estos publikigita.