Mi vojaĝis sola 与 Mi vojaĝis sole 的区别

刘鸿元

Sola是形容词,意思是“①单独的,独自的,无伴的;②独力的,无人帮助的;③只有一个的,没有别人的;④唯一的,独一无二的”。举例如下:

第①义:
说明:Sola与主语关联,语法上称之为主语补足语。
Mi promenis sola. 我一个人散步。
Ŝi… staris sola en unu angulo de la ĉambro. FK 她一个人站在教室的角落里。
Li demandis, kion ŝi faras tie ĉi tute sola. Ek 他问,她一个人在这里做什么。
Se vi blasfemas, vi sola suferos. Bb 你若亵慢,就必独自担当。
Ili apartenu al vi sola, sed ne al aliaj kun vi. Bb 惟独归你一人,不可与外人同用。
如果主语为复数,就要用复数solaj,例如:Oresto ne sukcesis konvinki lin, do li kaj Minicia iris solaj. ŜU 奥雷斯托没有说服得了他,于是他就跟米尼西亚单独去了。
如果sola与宾语关联,就要用宾格solan,是该宾语的修饰语,例如:Tiam mi mortigos la reĝon solan. Bb 这样我就必能击杀王一个人。

第②义:
vivteni sola sian infanon 独力抚养孩子
Mia brako sola sufiĉos. PIV 我只用一条胳膊就足够了。
Li tiris sin sola el tiu kriza situacio. PIV 他孤身一人从危机状态中脱身。

第③义:
Li sola estas kulpa. ĈL 只有他一个人有过错。
Nur Amnon sola mortis. Bb 只有暗嫩一个人死了。

第④义:
Tio estas la sola vojo, kiu… alkondukos nin al nia celo. OV 那是引导我们达到我们目标的唯一途径。
[Mi estis] dorlotata kaj sola de mia patrino. Bb 我是母亲独一的娇儿。
根据以上第①义项,可知题目中Mi vojaĝis sola一句在用词和语法上都是正确的,此句意为“我是一个人去旅行的”,可分析为:Kiam mi vojaĝis, mi estis sola.
此词其余的三个义项读者可以细细品味,体察意义和用法上的差异。补充一点:第④义项上的sola可以用作前缀sol-:solfilo 独生子,solfilino 独生女,solludo 单打/独奏。
Sole是副词,意思是“①单独地,无伴地,无助地;②只,仅仅(= nur)”。举例如下:

第①义:
Malfeliĉo malofte venas sole. PE 祸不单行。
Nur la vorto “Esperanto” (sole aŭ kun aliaj vortoj) klare diferencigas nian lingvon de aliaj. LR 只有Esperanto这个词(单独地或与其他词一道)清楚地将我语区别于其他语言。
用于本义时,通常用形容词形式sola。

第②义:
La decido pri lingvaj aferoj apartenas sole al la L.K. Z 有关语言问题的决定(权)只属于语言委员会。
Tiu ĉi vorto estas trovata sole en la plena vortaro. DL 这个词只有在大词典中才能查到。
Tio estas la sole ebla natura irado de la aferoj. OV 这是我们事业唯一可能的自然进程。
根据以上第②义项,可知题目中Mi vojaĝis sole一句也是正确的,此句意为“我只是去旅行的(没干别的事)”,同义句可以是:Mi nur vojaĝis.

返回世界语学习问答栏目

阅读次数 230 legintoj