Dua Libro de l’ Lingvo Internacia 世界语第二书 三

III.

La venontajn apartajn pecojn mi donas, ke la lernantoj povu ripeti praktike la regulojn de l’ gramatiko internacia kaj kompreni bone la signifon kaj la uzon de l’ sufiksoj kaj prefiksoj.

我给出以下单独的片段,以便学生可以重复实践国际语语法规则,并很好地理解后缀和前缀的含义和用法。

1.

Amiko venis (= unu el la amikoj venis).—La amiko venis (= la konata amiko, aŭ la amiko, kiun oni atendis).—Donu al mi libron.—Donu al mi la libron, kiun vi promesis al mi.—Tiu ĉi ĝardeno estas amata loko de birdoj.—La fenestro estas amata loko de la birdoj (= niaj birdoj).—La vorto “la” estas nomata “artikulo”; ĝi estas uzata tian, kian ni parolas pri objektoj konataj. Anstataŭ “la” oni povas ankaŭ diri “l’ “, se ĝi ne estos malbonsone.—Se iu ne komprenas bone la uzon de la artikulo, li povas tute ĝin ne uzi, ĉar ĝi estas oportuna sed ne necesa.

一个朋友来了(=朋友中的一个来了)。-(la)朋友来了(=已知的朋友,或预期的朋友来了。注意定冠词”la”的用法)。-给我一本书(没有限定,只要是书就行)。-给我(la)书。=给我你答应我的书。-这个花园是鸟儿钟爱的地方(不加la是泛指的鸟)。——窗户是(la)鸟儿钟爱的地方(=窗户是我们的鸟儿钟爱的地方)。——“la”这个词叫做“定冠词”;当我们谈论已知对象时使用它。不用“la”也可以用“l ‘”,如果听起来不错的话。——如果有人不太了解“la”的用法,他可以根本不使用它,因为它用起来方便,但并不是必要的。

2.

Jen estas la patro.—Mi aŭdas la voĉon de la patro.—Mi ricevis donacon de la patro.—Diru al la patro, ke mi estas sana.—Ni iros al la patro.—Karolo aĉetis por sia kuzino horloĝeton kun tri montrantoj.—Ni vidas per la okuloj.—Rakontu al ni la novaĵojn, kiujn vi aŭdis pri niaj malfeliĉaj fratoj.—De kiu vi ĝin aŭdis?—Mi pensas pri la sorto de mia fratino, kaj mi kalkulas jam la minutojn ĝis nia revido.—Aŭgusto estas bona, Mario estas pli bona ol Aŭgusto, sed Ernestino estas la plej bona el ĉiuj miaj gefratoj.—La malgrandan filinon de mia najbaro mi amas ne malpli ol mian propran infanon; hodiaŭ mi aĉetis por ŝi tre belan ludilon.

这个是父亲。——我听到(我)父亲的(这个)声音。——我收到了父亲的(这个)礼物。——告诉(我)父亲我很好。——我们去见(我)父亲。——卡尔罗给他表弟买了一块三指针手表。 ——我们亲眼所见。告诉我们你听说过我们不幸的兄弟的消息。——你从谁那里听说的?——我一直在考虑我姐姐的命运,在我们再次见面的几分钟前我还在计算。——阿古斯特很好,玛丽比阿古斯特还好,但欧内斯汀是我所有兄弟姐妹中最好的(最高级要用定冠词la)。 我爱我邻居的小女儿,不亚于爱我自己的孩子。 今天我给她买了一个很好的玩具。(注意宾格的用法)

3.

Sesdek minutoj faras unu horon, kaj dudek kvar horoj faras unu plentagon.—Mi loĝas en la tria etaĝo.—Hodiaŭ estas la dek kvina (tago) de Aprilo.—La dudeka de Februaro estas la kvindek unua tago de l’ jaro.—Tiu ĉi rivero havas ducent naŭdek kvar kilometrojn da longo.—Georgo Vaŝingtono estis naskita la dudek duan Februaron (aŭ: je l’ dudek dua Februaro) de l’ jaro mil sepcent tridek dua.—Sendu al mi prunte dekduon da forketoj.—Tio ĉi okazis antaŭ cent jaroj.—Mi aĉetis du ŝrankojn kaj pagis por ili cent frankojn.—Jen estas cento da pomoj.—En tiu ĉi lando loĝas tri milionoj kristanoj (aŭ: da kristanoj).—Duobla fadeno estas pli forta ol unuobla.—De tiu tago mia amikeco al li duobliĝis.—Kvaroble kvin estas dudek.—Kvar fojojn mi jam estis tie.—Duonon de tiu ĉi piro mi manĝis, kvaronon mi donis al mia nevo, kaj la lastan kvaronon mi forĵetis.—Dudek unu estas tri seponoj de kvardek naŭ.—Kvinope ili tiris la keston kaj tamen ne povis ĝin altiri al la domo.—Se vi venos al li triope, li redonos, kion li prenis; ĉar unue li timos vian forton, kaj due li ne povos sin pravigi.—Al ĉiu el la laborantoj li donis po kvin dolarojn.

六十分钟组成于一小时,二十四小时组成一整天。(注意及物动词的用法)——我住在四楼(注意介词的用法。欧洲人习惯,一楼为tera etaĝo, 二楼为unua etaĝo,因此tria etaĝo是四楼)。——今天是四月十五日(如果把天tago省略,前面必须要用定冠词la。——二月二十日是这一年的第五十一天。——这条河长 294 公里。(度量衡要用宾格表示)——乔治·华盛顿出生于 1732年2 月 22 日“用宾格表示时间”(或者,2 月 22 日“用介词je表示时间”)。——请借给我一打(十二个为一打)小叉子。这发生在一百年前。我买了两个柜子,花了一百法郎。有一百个苹果。这个国家有三百万基督徒(也可以在数词百万后面加da)。两倍的线比一倍的线结实。——从那天起,我和他的友谊增加了一倍。——四乘以五等于二十。——我来过四次。——这个梨我吃了一半,给了我侄子四分之一,最后四分之一扔掉了。——二十一是四十九的七分之三。他们五个人一块拉走了那个箱子,确不能够拉到那个房子那儿。如果你们三个一块来,他会还给你他拿走的东西;一来他怕你的力气,二来他不能自圆其说。他给了工人每人五块钱。

4.

Mi vin ne komprenas, sinjoro.—Vi estas tre obstina, mia amiko.—Vi ĉiuj estas tro fieraj.—”Vi” ni diras egale al unu persono aŭ objekto kaj al multaj; tio ĉi estas farita pro oportuneco, ĉar, parolante kun iu, ni ofte ne scias, kiel diri al li: “vi” aŭ “ci” (“ci” signifas la duan personon de l’ ununombro; sed tiu ĉi vorto estas trovata sole en la plena vortaro; en la lingvo mem ĝi preskaŭ nenian estas uzata).—La ĉapisto ne venos, ĉar li estas malsana; se venos lia edzino, donu al ŝi mian ĉapelon; se venos lia plej maljuna filo, vi povas ankaŭ ĝin doni al li; sed se venos lia malgranda infano, donu al ĝi nenion.—Jen estas la hundo, donu al ĝi oston, kaj voku la katinon, ĝi ricevos pecon da viando.—Mi amas min, ĉar ĉiu amas sin mem.—Vi estimas vin mem, sed aliaj vin ne estimas; mia frato estimas sin ne multe, sed aliaj lin tre estimas.—Montru al mi vian kalkulon.—Ili kondukis la kolegojn en sian loĝejon, anstataŭ iri kun ili en ilian.—Oni diras, ke vi estas riĉa.

我没听懂你说什么,先生。— 你很固执,我的朋友。— 你们太自负了。— “vi,您” 是我们对一个人、一个物体或对许多人的称呼;这样做是为了方便,因为当我们与某人交谈时,我们常常不知道如何对他 说 “vi您”或“ci你”(“ci你”是指第二人称单数;但这个词只能在完整的字典里找到;在语言本身中几乎没有使用)。—— 帽子商人不会来了,因为他病了;如果他的妻子来了,把我的帽子给她;如果他的大儿子来了,你也可以把我的帽子给他;但是如果他的小孩子来了,什么都不要给他。—— 这是狗,(你)给他一根骨头,(你)去把猫叫来,它会得到一块肉。(u结尾动词无主语句,默认为省略第二人称)—— 我爱自己,因为每个人都爱自己。—— 您重视自己,但别人不欣赏您;我的兄弟不怎么看重自己,但其他人很看重他。——给我看看您的账单。—— 他们把同事带到自己的公寓,而不是和他们一起去他们的公寓。(注意sia还lia的用法)——有人说,你很富有。

5.

Kial vi ne respondas al mi, kian mi vin demandas?—La patro skribas leteron, kaj la infanoj preparas siajn lecionojn.—Kion li babilas?—Li babiladas la tutan tagon.—Nia gasto kantis la ĉiukonatan romancon de N.—Mia onklo ekkantis kaj tuj ĉesis, sed mia frato kantadis la tutan vesperon.—Karolino ĉian obeadis la ordonojn de sia patrino, sed hodiaŭ ŝi ne obeis.—Kian mi venis al li, li tuj finis sian laboron.—Kian mi venis al li, li finadis sian laboron.—Vi ne malhelpis min, ĉar kian vi venis, mi estis jam finita mian laboron.—Li batalos, ĉar li ne dormos trankvile, ĝis li estos venkinta la malamikon.—Se mi nur estus sana, mi estus tute kontenta.—Se ili estus dirintaj la veron, ili ne estus nun punataj; nun ili konfesis ĉion, sed ĝi estis jam tro malfrue.—Johano, serĉu mian krajonon.—Ni iru promeni, sinjoroj!—Li ne esperu pardonon!—Savu min, amikoj!—Mi lernas pentri kaj ludi gitaron.—Instruante, ni lernas.—La lernanto devas estimi la instruanton.—Libro instruanta estas tre utila.—Ne ĉiu instruanto estas instruisto.—Dio estas la kreinto kaj la reganto de l’ mondo.—Ferminte la pordon, li komencis sin senvestigi.—La venonta gasto estas ankoraŭ en la vojo.—La elpelito malsatas jam la trian tagon.—Punata antaŭ la rompita poto, la kato eble komprenos la kaŭzon de l’ punado.—La konstruota domo kostos multon da mono.—Batate de la mastro, li ploris kaj ĵuris, ke li terure venĝos.—En tiu ĉi lernejo la infanoj estas edukataj tre bone, ĉar la lernejestro sin okupas je sia afero kun amo.—Tio ĉi montras, ke via nepo estas ne bone edukita.—Dum en unu ĉambro la gastoj dancadis, en la dua ĉambro estis preparata la vespermanĝo; kian la tablo estis preparita, oni invitis la gastojn al la tablo.—Kio estos hodiaŭ prezentata en la teatro?—Aŭdu, infanoj! se vi estos prezentitaj al la generalo, salutu lin ĝentile.—La fraŭlino, kiu estis edzinigota de mia frato, mortis, ne fariĝinte ankoraŭ eĉ lia fianĉino.—La formojn kunmetitajn (ekzemple: mi faradas, mi estis farinta … kaj ceterajn)—oni devas uzi sole tian, kian la senco ĝin necese postulas.

—— 我问你,你为什么不回答?—— 父亲在写信,孩子们在准备功课。—— 他什么时候聊天?—— 他聊了一整天了。—— 我们的客人唱了一首北方熟悉的抒情歌曲。—— 我的叔叔刚一唱歌就停止了,但我哥哥唱了一晚上。”—— 卡罗琳总是听从妈妈的话,今天她没有听她的。”—— 你来时,我立刻结束了我的工作。—— 你来时,我正在完成我的工作。—— 您没有妨碍我,因为你来时,我已经结束了我的工作。(注意动词fini,finadi及分词fininta的用法)—— 他会战斗,因为他不会安睡,直到他打败了敌人。—— 只要我是健康的,我就心满意足了。—— 如果他们说的是实话,他们现在就不会受到惩罚;现在他们已经坦白了一切,但为时已晚。(注意假定式-us的用法)—— 约翰,去找我的铅笔。—— 先生们,我们去散散步吧!—— 他不要指望宽恕!—— 朋友,救救我。—— 我在学习绘画和弹吉他。—— 我们边教边学。—— 学生应该尊师长。(注意,这两个冠词la,表示所有的学生和所有的老师)—— 教科书很有用。—— 不是每个教书人都是职业老师。—— 上帝是世界的创造者和统治者。—— 关上门,他开始脱衣服。—— 下一位客人还在路上。—— 被驱逐的人已经饿了三天了。—— 在打碎的锅前被惩罚的猫,可能会明白惩罚的原因。—— 将要盖的房子价值不菲。—— 被主人打时他哭了,发誓要狠狠地报复。—— 在这个学校的孩子们受着良好的教育,因为校长很敬业充满爱心。—— 这说明您的孙子没有受到的良好教育。—— 当客人们在一个房间里跳舞时,第二个房间在准备晚餐;餐桌摆好后,客人们就被请到了餐桌旁。—— 今天剧院要上演什么?—— 听着,孩子们!如果你们被介绍给将军,请礼貌地向他打招呼。 —— 那个要嫁给我兄弟的姑娘还没订婚就死了。—— 合成词的形式(例如:我在做“Mi faradas”,我已经做完了某某事和另外一些。“Mi estis farinta…kaj ceterajn.”)——  只是当有需要的场合时才使用。

6.

La adverboj (evortoj), kiuj estas kreitaj el aliaj vortoj, finiĝas je la litero “e”; ĉiuj aliaj adverboj ne havas konstantan finiĝon kaj apartenas al la vortoj simplaj.—Li estas severa juĝanto, li juĝas severe, sed juste.—Nun estas varme, sed la nokto kredeble estos tre malvarma.—Li estas tre riĉa, kaj li donis al la malfeliĉulo tro malmulte, ĉar li estas konata avarulo.—Kun tiu papero mi ekiris per grandaj paŝoj al la komercisto; sed antaŭ la magazeno mi renkontis kaleŝon, en kiu sidis riĉe vestita sinjoro. Elirinte el la kaleŝo kaj forĵetinte la pecon da cigaro, kiun li estis teninta inter la fingroj, li ekrigardis min tra siaj bluaj okulvitroj kaj diris sen ia antaŭparolo: “ne, por vi mia magazeno estas fermita pro la malbonaj sciigaĵoj, kiujn mi ricevis pri vi de homoj kredindaj.”—Mi eltrinkis tutan botelon da vino, kvankam ĝi ne tre plaĉis al mi, ĉar la vino estis bona, sed la botelo estis de brando.—Oni diras, ke vi gajnis la grandan gajnon; se tio ĉi estas vera, mi vin gratulas.—Li diras, ke mi estus pli feliĉa, se mi estus pli diligenta.—La mastro diris, ke mi foriru, ĉar se ne—li min elpelos per la hundoj.—Ho, kiel mi estas laca!—Fi, kia malkonvena esprimo!—Hura! vivu la reĝo!

由其它词转变的副词(e副词)以字母“e”结尾;所有其它副词都没有固定的词尾,属于简单的词(原来副词)。——他是一个严厉的法官,他执法森严,但公正。—— 现在很热,但是黑夜大概会很冷。—— 他很有钱,他给不幸的人太少了,因为他是一个众所周知的吝啬鬼。—— 带着那张纸条我开始向商圈走了几步;但是在(那个)商店前面,我遇到了一辆马车,里面坐着一位衣冠楚楚的绅士。他从马车里出来,扔掉夹在指间的那半截雪茄,透过蓝色眼镜看着我,直截了当地说道:“不行,因为我听可靠人士说了你的劣迹,我的商店不对你开放。——虽然我不喜欢喝酒,我喝了一整瓶,因为酒很好,那是一瓶白兰地。—— 有人说你获得了成就,如果真是这样,那恭喜你了。—— 他说我再勤奋点会更幸福。—— 老板说,快走吧,如果你不走,他会放狗赶你走。—— 哟,我多累啊!—— 呸!什么玩意儿啊!—— 万岁!国王万岁!

7.

Vortoj kunmetitaj estas kreataj per simpla kunligado de simplaj vortoj; prenataj estas ordinare la puraj radikoj, sed, se la bonsoneco aŭ la klareco postulas, oni povas ankaŭ preni la tutan vorton, t.e. la radikon kune kun la finiĝo.—La lingvo internacia esperas fariĝi ian lingvo tutmonda.—La unutaga regado de tiu ĉi estro ne restis sen postsignoj.—Tio estas frukto de lia unuatempa verkado.—Ni matenmanĝas ĉian je l’ deka horo antaŭ tagmezo.—La pordokurtenoj de lia dormoĉambro estas de flavruĝa koloro.—Nenian insultu, ne parolinte kun la insultoto.—Metu la libron sur la tablon.—La libro jam estas sur la tablo.—Li eniris la ĉambron (aŭ en la ĉambron).—Ĉu vi estas kontenta je mia donaco?—Li ekdormis je eterne.—Ŝi estas la unua baletistino en nia teatro.—Kia meĥanikisto faris tiun ĉi maŝinon?—Li estas direktoro en fabriko de tabako.—La politiko de nia ministro montras, ke li estas bona diplomatiisto.—La historio de la civilizado estas tre interesa.—Li korespondas telegrafe kun ĉiuj agentoj.

复合词是通过简单的词与词的连接创建的;通常是采取纯词根连接,但是,如果需要容易读或意思清晰,也可以采取完整的词,这就是词根和词尾。——国际语希望在某时成为一种全球语言。——这位长官的一日统领并非没有痕迹。——这是他早期写作的成果。——我们总是在上午十点钟吃早餐。—— 他卧室的门帘是橘红色的。—— 不要没说完话就骂人。—— 把书放在桌子上。—— 书已经在桌子上了。他走进房间(或进入房间。注意动向格的用法) —— 你对我的礼物满意吗?—— 他睡熟了。—— 她是我们剧院的首席芭蕾舞演员。—— 什么样的机械师才能造出这样的机器?—— 他是卷烟厂的主任。——我们部的政策显示 他是一位出色的外交官。——文明史很有趣。——他用电报和所有代理人联络。

8.

Kia granda brulo! kio brulas?—Ligno estas bona brula materialo.—La fera bastono estas brule varmega.—Iu venis; demandu lin, kiu li estas, kaj se li estas tiu, kiun mi atendas, sendu lin al mi; neniun alian mi hodiaŭ volas vidi … ne, mi decidis alie: sendu ĉiun, kiu ajn li estos.—Ian mi venis al li kaj mi trovis lin libera; tio ĉi min forte mirigis, ĉar kian ajn mi venas, li ĉian sidas super laboro, kaj li nenian estas libera.—Kiaj vortoj povas esti farataj el la vortoj: “ia”, “ial”, “ian”, “ie”, “iel”, “ies”, “io”, “iom”, “iu”?—La kioman fojon li jam ripetis sian rakonton?—Ĉu oni povas diri: helpi la fraton (anstataŭ: al la frato), obei la patron (anstataŭ: al la patro), ridi lian malsaĝecon (anstataŭ: je lia malsaĝeco), plori la perdon (anstataŭ: pro la perdo)? Jes; ĉar se la senco ne montras klare, kian prepozicion ni devas uzi, ni ĉian povas uzi la vorton “je”, aŭ la akuzativon sen prepozicio.

8.
好大的火!什么在燃烧?——木头是一种很好的燃烧材料。——铁棒烧得炽热。——有人来了;(你)问问他是谁,如果他是我等的那个人,就送他到我这来。我今天不想见其他人……不,我改主意了:不管是谁,让他进来吧。我曾经去他那里,发现他很清闲;这让我大吃一惊,因为无论我什么时候到他那里,他都在忙于他的工作,总不闲着。——所造的这些词:“ia某样的”,“ial某种理由”,“ian(iam)曾经”,“ie某地”“ iel某种理由”“ies某人的”“iom某些(指数量)”,“iu某人”是些什么性质的词? —— 他已经是第几次重复他的讲述了?——可不可以这样说:帮助兄弟helpi fraton(来代替:helpi al la frato.)服从父亲obei la patron,(来代替obei al la patro.),嘲笑他的愚蠢ridi lian malsa?econ(来代替 je lia malsa?eco),哭丢失plori la perdon(来代替:plori pro la perdo)?可以; 因为在不清楚我们应该使用什么介词时,我们都可以使用“je”这个词或不带介词的宾格。

9.

Lia malbenado ne ĉesas; sed nenia el liaj malbenoj povas min iom malhelpi.—La hieraŭa duhora pafado ne estis por mi tiel terura, kiel la du pafoj, kiujn mi aŭdis hodiaŭ.—Li kuris sur la kampon.—Li kuradis ĝis li falis.—La lavistino alportis mian tolaĵon: ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj viŝilojn (oni nomas ĝin tolaĵo, kvankam ne ĉio estas farita el tolo).—Anstataŭ vino li enverŝis en mian glason ian malagrablan acidaĵon, kaj tiun ĉi malklaran fluidaĵon li devigis min eltrinki.—Ne ĉia belaĵo estas utila.—En la angulo kuŝis amaso da malnova feraĵo.—Sinjoro N. estas senatano.—La vilaĝano vendis al la komercisto centon da ovoj.—La nombro da kristanoj estas pli granda, ol la nombro da mahometanoj.—Ne ĉiu rusujano estas ruso.—Mi estas via kunlandano, ĉar mi ankaŭ estas italujano.—Ili venkos, ĉar ilia militistaro estas glora pro sia disciplino.—La hararo defalis de lia kapo, kaj mi vidis grandan senharaĵon, kiun li pro malvera honto ĉian tiel zorge kaŝis.

9.
他的咒诅不会停止;但他的任何诅咒都无法阻止我。——昨天的两个小时的枪声对我来说并不像我今天听到的两声枪声那么可怕。——他跑进了田野。——他一直跑到跌倒。——洗衣女工拿来了我的亚麻制品:衬衫、领子、袖口和抹布(它们被称为亚麻制品,尽管并非所有东西都是用亚麻制成的)。——他没有把酒倒在我的杯子里,而是倒了一些令人不快的酸东西,他强迫我喝完这种浑浊的液体。——并非所有美丽的东西都是有用的。——角落里有一堆旧铁器。——N先生是参议员——村民卖了一百个鸡蛋给商人——基督徒的数量比穆斯林的数量多。——并非每个俄国人都是俄罗斯人。——我和你是同一国人,因为我也是意大利人。——他们会胜利的,因为他们的军队以严明的纪律为荣。——他脱发了,我看到了秃顶,他总是小心翼翼地掩盖假装害羞。

10.

Li promenadis, akompanata de siaj lernantoj.—Mi estas la zorganto de tiu ĉi infano, kaj ĝi estas mia zorgato.—Via kuracato estas mia konato.—Ŝi ofte sonĝas mortintojn.—Plendito, kion vi povas diri por via praviĝo?—Ŝi estas en la kvara monato de naskonteco.—La juĝejo estis jam plena, kaj oni enkondukis la juĝoton.—La parenco de mia edzo aŭ la edzo de mia parenco, estas mia boparenco.—La patro de mia edzino estas mia bopatro.—Mi estas la bofrato de Heleno, ĉar ŝi estas la edzino de mia frato; ŝi estas mia bofratino.—Karolo estas mia nepropra filo (aŭ duonfilo), ĉar mi estas la dua edzo de lia patrino.—Petro kaj Mario estas jam sufiĉe maljunaj, tamen oni ankoraŭ vokas ilin Peĉjo kaj Manjo.—Aŭguĉjo kaj Aŭgunjo estas bonaj infanoj.—Disiru, sinjoroj, ĉar amase stari sur la strato estas malpermesita.—Li disŝutis la alumetojn sur la tuta planko.—Via parolo estas por mi tute ne komprenebla.—Li rakontas aferon tute ne kredeblan.—Vi skribas tre nelegeble.—Vitro estas travidebla.

10.
他的学生们陪着他散步。——我是这个孩子的看护人,他是我的被看护人。——你的患者是我的熟人。——她经常梦见死人。——投诉人,你还有什么可说的?——她是在围产期的第四个月。 ——法庭座无虚席,嫌犯带进了法庭。——我丈夫的亲戚或我亲戚的丈夫是我的姻亲亲戚。——我妻子的父亲是我的岳父。——我是海伦的小叔子(或大伯子),因为她是我哥哥(或弟弟)的妻子;她是我的嫂子(或弟妹)。卡尔罗是我的(非己出)养子(或者叫拖油瓶“半子”),因为我是他母亲的第二任丈夫。——彼得和玛丽已经不小了,但是大家还用爱称称呼他们。——奥古丘和奥古妞(男女孩的爱称)是好孩子。——先生们,散开。因为在大街上聚集是不允许的。——他把火柴撒得满地都是。——你的话我完全听不懂。——他在讲述一件完全不可信的事。——你写得很潦草。——玻璃是透明的。

11.

Mi miras la saĝecon kaj la honestecon de tiu ĉi homo.—La leĝeco de lia faro ne estas por mi malcerta, ĉar ĉio, kion li faras, estas tute leĝa.—Vivu la frateco de l’ popoloj.—Virino, kiu sin okupas je kudrado, estas nomata kudristino, kaj ŝia edzo estas nomata kudristinedzo.—Ŝi ne estas doktorino, sed nur doktoredzino.—Je l’ deka horo vespere la kortisto fermas la pordegon de l’ domo.—Mi ne povis ne ekplori, kian mi vidis, kiel la malriĉegulo petegis la mastron de l’ belega palaco pri peco da pano.—La legendoj rakontas pri grandeguloj, kiuj volis batali kun la dioj.—La vetero estis malbona, kaj mi malvarmumis; la kuracisto konsilis al mi iri en ŝvitbanejon.—Nia fidela servanto mortis en la malsanulejo.—Kun la libroj en la mano la infano iris en la lernejon.—Aŭdinte tion ĉi, li ekploris.—Ekbruligu kandelon, ĉar estas jam mallume.—La tondro estis tiel forta, ke la vitroj de niaj fenestroj ektremis.—Malpacinte kun sia edzino, li eksedziĝis je ŝi.—Li estas eksgeneralo; servinte en la militistaro tridek jarojn, li eksiĝis.—Mia kolego estas tre kredema: li kredas ĉion, kion oni diras al li.—Eduardo estas tre ekkolerema kaj venĝema, kaj lin ofendi estas danĝere.—Estu laborema, ŝparema kaj singardema!—La religio diras, ke la animo estas nemortema, kvankam la korpo estas mortema.

11.
我惊叹这个人的智慧和诚实。——他行为的合法性我说不准,但是他的所做所为都是完全合乎法律的。——人民的兄弟情谊万岁。——从事缝纫的女人,被称为缝纫女工,而她的丈夫被称为缝纫女工的丈夫。——她不是医生,而只是医生的妻子。——晚上十点,院工关上了房门。——当我见到极度贫穷的人如何向美丽宫殿的主人极力乞讨一块面包时,我忍不住流下了眼泪。——传说讲述了想要与众神战斗的巨人们。——天气不好,我感冒了,医生劝我去洗个桑拿出点儿汗。——我们忠实的仆人死在医院里。——孩子手里拿着书走进了学校。——听到这话,他哭了起来。——点上蜡烛吧,因为天已经很黑了。——雷声很大,以至于我们的窗户玻璃沙沙作响。——他和妻子吵架,离婚了。——他是前将军;在军队服役三十年后,他辞职了。——我的同事很轻信;他相信别人对他所说的一切。——爱德华非常暴躁和记仇,冒犯他是危险的。——宗教说身体是会死的,然而灵魂是不朽的。

12.

La patro donacis al mi kolektujon, kaj li mem ĵetis en ĝin la unuan moneron.—Hieraŭ falis granda hajlo; ĉiu hajlero pezis pli ol kvindek gramojn.—La plej malgranda fajrero estas sufiĉa por eksplodigi la pulvon.—Via regnestro estas reĝo de Prusujo kaj imperiestro de Germanujo.—Se la ŝipestro ordonas, la ŝipanoj devas obei.—Starante sur la supro de l’ monteto, kiu estas apud nia domo, li vidis la tutan ĉirkaŭaĵon.—Sidante sur seĝo, kaj tenante la piedojn sur benketo, li dormetis.—Tre plaĉas al mi la blueta fumo de l’ cigaro, kiun vi fumas.—Promenante sur la aleo, ni renkontis la gedoktorojn N., kiuj invitis nin al la balo, kiun ili hodiaŭ donas; ni iros kun plezuro, ĉar la gemastroj espereble zorgos, ke la gastoj bone pasigu la tempon.—Mi veturos hodiaŭ al miaj geonkloj.—Li pagis por la kokido tiom, kiom oni ne pagas eĉ por koko.—La Napoleonidoj esperas ricevi la tronon de Francujo.

12.
——我父亲给了我一个存钱罐,他自己把第一枚硬币扔了进去。——昨天下了一场大冰雹;每颗冰雹重达五十多克,——最小的火花足以引爆火药。——你的国王是普鲁士国王,德意志皇帝。——如果船长下命令,船员必须服从。——他站在我们家旁边的小山上可以看到周围的一切。——他坐在椅子上,脚踩在凳子上打盹。——你抽雪茄冒出来的蓝烟我很喜欢。——小巷里,我们遇到了 N. 博士,他邀请我们参加他们今天举办的舞会;我们会很高兴地去,因为主人会希望客人们玩得开心。——我今天要乘车去我的叔叔婶婶那里。——他过去买一只鸡雏要花这么多钱,现在买一只公鸡都用不了。
——拿破仑的子孙希望获得法国的王位。”

13.

Ironte promeni, purigu vian veston.—La printempa suno fluidigis la neĝon kaj la glacion.—Ŝi volas fianĉigi mian fraton je ŝia fratino.—Dormigu la infanon.—La mizero kutimigis lin levi sin el la lito tre frue.—Pro la multaj malplezuroj li tute griziĝis.—La nombro de l’ amikoj de l’ lingvo internacia pligrandiĝas senĉese.—Koniĝinte je tiu ĉi nobla homo, mi tuj amikiĝis je li.—Mirinda estas la historio de lia familio: la avo mortis je ia nekomprenebla malsano, havante la aĝon de dudek naŭ jaroj; la avino mortigis sin mem en atako de malprudento; la patro elfalis el fenestro de tria etaĝo kaj mortiĝis; la patrino estis mortigita de ŝia propra servantino.—Ĉu la kandelo estis estingita, aŭ ĝi estingiĝis mem?—La knabeto estas ruĝigita de sia patrino, aŭ eble li ruĝigis sin mem?—Ne, li ruĝiĝis de plezuro, ĉar li estas tre ruĝiĝema.—Sidigu la fraton, ĉar sidigi sin mem li ne volas; se li ne povas esti sidigata, submovu seĝon sub liajn piedojn, kaj li kontraŭvole sidiĝos.—Falinte de l’ supro de l’ arbo, li sidiĝis sur la malsupran branĉon.

13.
出去散步之前,清洁一下你的衣服。——春日的阳光融化了冰雪。——她要把
她姐姐许配给我哥哥。——哄孩子睡觉吧。——窘迫使他习惯于早早起床。——由于沮丧他脸色苍白。——国际语言的朋友越来越多。——遇到这个高尚的人,我立刻和他交了朋友。—— 他家的故事令人惊奇。他祖父二十九岁时死于不明疾病;他祖母在一次鲁莽的袭击中自杀了;父亲从四楼的窗户跳下来死了;母亲被自己的女仆杀死了。——蜡烛是吹灭了,还是自己熄灭了?——小男孩的脸是被母亲打红了,还是自己脸红了?——不,他高兴的脸红了,因为他爱红脸——因为你哥哥不想坐,还是让他坐下吧;如果他还不坐,把椅子挪到脚下,他会很不情愿地坐下。——他从树顶掉下来,坐在下面的树枝上。

14.

Donu al mi kudrilon kaj fadenon, ĉar mi volas alkudri butonon al mia surtuto.—Rigardu, kiel la aglo batas kun la flugiloj!—Kovriloj povas esti por la vizaĝo (vizaĝkovriloj), por la litoj (litkovriloj) kaj cetere.—Prenu la fosilon kaj fosu tombon.—Mia onklino naskis filinon.—La bovo jelaboras la kampon, kaj la bovino donas lakton.—La patrino de mia patro estas mia avino.—Mi aŭdis tion ĉi de kredindaj personoj.—Mi jam vidis ĉiujn vidindaĵojn de via urbo.—Li estas senespere malsana, kaj savi lin povas nur ia miregindaĵo.—Li havas bonan koron, sed bedaŭrinde li ne povas fari, kion li volas.—Varma fumo estas por mi malutila, tial mi ĉian fumas tra cigaringo.—Por ne piki la fingron ĉe l’ kudrado, oni portas fingringon.—Mi perdis la ŝlosilon de mia ŝranko, kaj mi devis venigi ŝlosiliston.—Valter-Skot’ estis glora verkisto.—La apotekisto estas helpanto de l’ kuracisto.—La kuiristo malbonigis la tagmanĝon.—La avo ne volis beni sian nepon, sed li ankaŭ lin ne malbenis.—Li ne sole ne helpis min en mia laboro, sed li ankoraŭ min malhelpis, kiom li povis.—La malsupra parto de tiu ĉi domo estas alie kolorita ol la supra.—Ne legu tiel mallaŭte.—Malfermu la pordon!

14.
——给我一根针线,我想给我的大衣缝个扣子。——请看,鹰是如何拍打翅膀的。——罩子即可以罩脸(面罩)也可以罩床(床罩)还可以罩其它东西。——拿起镢头,挖坟吧。——姑姑生了一个女儿。——耕牛耕田,奶牛产奶。——我爸爸的妈妈是我的祖母。——我从一个可靠的人那里听到了这件事。——我已经看遍了你们城市的美景。——他病得很重,只有奇迹才能救他。——他有一颗善良的心,遗憾的是他不能想做什么就做什么。——热烟对我来说没有用,因此我总是用烟嘴吸烟。——为了缝纫时不刺伤手指,戴了一个顶针。(注意后缀-ing-的用法)——我丢了柜子的钥匙,必须要把锁匠叫来。——瓦尔特?斯柯达是光荣的作家。——药剂师是医生的助手。——厨子把午饭做坏了。——爷爷不想祝福他的孙子,也没有诅咒他。——在工作中,他不仅不帮助我,还尽可能地阻挠我。(注意前缀mal-的用法)——这房子的下半部分和上半部分颜色不同。——别读得那么小声。开门!(注意祈使句省略了主语 —— 第二人称)

15.

Por via malkonfeso oni duobligos vian punon.—Mi foriras, kaj mi revenos post kvarono da horo.—Multope ni pli frue finos la laboron, ol unuope.—Kristo reviviĝis.—Iru, sed ne revenu tro malfrue.—Cezaro transiris la Rubikonon.—Transportu la seĝon de tie ĉi sur alian lokon.—Mi havas en mia plumujo du plumingojn sen plumoj.—Estante en la cigarejo, mi aĉetis dek cigarojn; naŭ el ili mi metis en mian cigarujon kaj unu mi metis en mian cigaringon kaj ekfumis.—La arbo, sur kiu kreskas pomoj, estas nomata pomujo aŭ pomarbo; sed ne ĉia fruktujo estas arbo.—Hispanujo estas parto de Eŭropo.—Mi estis infano, mi estis knabo, mi estis junulo, mi estis viro,—nun mi estas maljunulo.—Mi ne volas vane paroli kun tiu ĉi malsaĝulo.—Se ni devas uzi ian sufikson, sed la senco ne montras al ni, kian sufikson ni devas preni,—ni uzas la sufikson “um”.—Kiu ne plenumas sian promeson, estas malnoblulo.—Elirinte el varma ĉambro sur la malvarman korton, ŝi malvarmumis kaj malsaniĝis.

15.
对于你的否认,你的惩罚将加倍。-我离开,一刻钟后回来。-我们许多人一块干,会比一个人更快地完成工作。-基督复活了。-(你)去吧,但不要太晚回来。- 凯撒渡过了卢比孔河。 – 把椅子从这里搬到另一个地方。 – 我的笔筒里有两根没有笔的笔帽。- 我在雪茄店里买了十支雪茄,把其中的九支放在我的雪茄盒里,把一支插在我的烟嘴里,开始吸烟。(注意后缀-ej-,-uj-,和-ing-的使用)- 结苹果的树叫(pomujo)苹果容器、苹果树或(pomarbo)苹果树,不是所有的(fruktujo)水果容器、水果树都是(fruktarbo)果树。- 西班牙是欧洲的一部分。- 我曾经是个婴儿,男孩,年轻人,成年男子- 现在我是个老人。- 我不想和这个傻瓜费话。——如果我们必须使用后缀,但含义并没有告诉我们应该使用哪个后缀,我们使用后缀“um”。- 谁不兑现自己的承诺,谁就是坏人。 – 从热屋里出来到冷院子里她感冒了,生病了。

16.

La malnovaj popoloj estis tre gastamaj.—Li donas lecionojn de belskribado.—Li havas belajn vangharojn.—Tiu ĉi pano estas tre bongusta.—En mia skribtablo estas kvar tirkestoj.—La dek du monatoj de l’ kristana jaro estas: Januaro, Februaro, Marto, Aprilo, Majo, Junio, Julio, Aŭgusto, Septembro, Oktobro, Novembro, Decembro.—Diru al mi, mi petas, kioma horo nun estas.—Nun estas la tria horo, aŭ, pli certe, nun estas kvin minutoj post la tria horo.—Ne, sinjoro, vi eraras: nun estas kvarono de la kvara (horo).—Je l’ kioma horo vi tagmanĝas (tagmezmanĝas)?—Ne ĉian egale: hodiaŭ ni tagmanĝis je tri kvaronoj de l’ kvara, kaj hieraŭ ni manĝis akurate je l’ tria horo.—Kian aĝon vi havas?—Mi havas kvardek kvin jarojn.—Bonan tagon, sinjoro! Kiel vi fartas?—Pardonu, sinjoro, mi vin ne rekonas.—La venontan dimanĉon mi veturos Hamburgon.—Kio vin interesas mia farado? ne miksu vin en malproprajn aferojn!—Ĉu vi ludas violonon?—Ne, mi ludas kartojn, sed por instrumentoj mi ĉian estis tro maldiligenta.—Mi ne loĝas ĉe mia frato, mi loĝas aparte; sed mia loĝejo estas apud la lia.—Antaŭ tiu malgranda ligna dometo staris bela granda arbo.—Mi volas aŭ ĉion, aŭ nenion.—Mi bezonas du frankojn; ĉu vi ne povas ilin doni al mi prunte?—La popoldiroj (proverboj) esprimas la saĝon de l’ popolo, kaj la popolrakontoj (legendoj) esprimas ĝian kredon.—La vorton “met” ni uzas tian, kian ni volas esprimi ian faradon, sed la formo de l’ farado estas por ni aŭ ne klara, aŭ sen signifo. “Meti ion ien” signifas: fari, ke io ie estu. “Meti” povus alie esti tradukata “estigi”. “Meti” inter la verboj (farvortoj) estas tio sama, kio “je” inter la prepozicioj, aŭ “um” inter la sufiksoj.—Metu la manon sur la koron.—La ŝteliston oni metis en malliberejon (se ni dirus “oni lin sidigis”, tio ĉi estus ne vere, ĉar neniu lin tie sidigis).—Metu la ĉapelon sur la kapon.—La leteron mi adresis: al lia moŝto sinjoro N.en N.N.—Via barona moŝto, helpu min en mia mizero!—Por esti feliĉa, oni devas esti antaŭ ĉio kontenta je sia sorto.—Mi iris en la teatron, por aŭdi la gloran kantiston.

16.
古代的各国人民都非常好客。——他在教授书法课。——他有美丽的胡须。——这个面包很好吃。——我的写字台有四个抽屉。——公元年的十二个月是一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月。——请告诉我,现在几点了。现在三点了,准确地说是三点过五分。——不,先生,你错了:现在是四点一刻(小时)。——你几点吃午饭(午餐)?没准儿,今天是四点三刻,昨天我们三点准时吃饭。——您多大年纪?——我四十五岁了。——日安,先生!你好吗?——对不起,先生。我不认识你。——我下周日要去汉堡。——我做的什么事你感兴趣? 不要插手一般的事情!——您要拉小提琴吗?不,我玩纸牌,但我懒得玩乐器了。——我不和我哥哥住在一起,我单独住,但我的公寓就在他的旁边。——在那间小木屋前,有一棵漂亮的大树。——我要么全要,要么一点儿也不要。—我需要两个法郎。不能借给我吗?——民谣(谚语)表达人民的智慧,民间故事(传说)表达信仰。——我们用“met-”这个单词来表达动作的时候,我们表示动作的形式对我们来说要么不清楚,要么毫无意义。 “将某物放在某处”的意思是:使某物在某处。 动词(动作之词)之间的“met”与介词之间的“je”或后缀之间的“um”相同。 – 把手放在心口上。 – 把小偷关进监狱(如果我们说“使他坐监狱”,这不是真的,因为没有人使他坐在那里。)请把帽子带在头上。(注意动向格的应用)-我给 在NN的N先生阁下写了封信。
-陛下,救救我吧!-幸福,首先要满足于自己的命运。-我去剧院听这位荣耀的歌手演唱。

 

~ ~ ~ ~<><><>~ ~ ~ ~

17.
LA OMBRO.
(mirrakonto de Andersen’.)

En la varmegaj landoj la suno radias alian varmegon, ol ĉe ni. La homoj ricevas koloron malluman, kaj en la plej varmegaj landoj la brula suno faras el ili negrojn. Sed ĝi estis nur la simple varmaj landoj, kien transveturis unu instruita homo el niaj malvarmaj. Li pensis, ke li tie povos ankaŭ promenadi en la stratoj, kiel en lia patrujo, sed tion ĉi li devis baldaŭ malkutimi. Li kaj ĉiuj prudentaj homoj devis trankvile resti en la domo. La kovriloj de l’ fenestroj kaj la pordoj restis fermitaj la tutan tagon. Oni povus pensi, ke la tuta domo dormas, aŭ ke neniu estas en la domo. La mallarĝa strato, kie li loĝis, estis ankoraŭ tiel konstruita, ke de l’ mateno ĝis la vespero oni havis tie la tutan varmegon de l’ suno. La instruita homo el la malvarmaj landoj estis homo juna kaj saĝa homo; al li ŝajnis, ke li sidas en brula forno. Tio ĉi lin tre suferigis. Li tute maldikiĝis, kaj eĉ lia ombro fariĝis multe pli malgranda, ol en la patrujo,—ĝi ankaŭ suferis de la suno.

17.
影子。
(安徒生童话)

在炎热的国家,太阳辐射的热量比我们国家的要多。人们被晒成深色,在最热的国家,烈日使他们变黑。但是,我们寒冷国家中的一位受过教育的人来到了那些简单温暖的国家。他以为自己可以像在家乡一样在街上行走,但他很快就习惯了。他和所有有理智的人都不得不安静地呆在屋子里。窗户帘和门整天都关着。人们可能会认为整个房子都在睡觉,或者房子里没有人。他住的那条狭窄的街道仍然建得如此之好,以至于从早到晚,所有的阳光都在那里。这位来自寒地的博学之人,是一个年轻而睿智的人;在他看来,他好像坐在一个燃烧的熔炉里。这对他伤害很大。他很瘦,连影子都比家乡小了很多——也被太阳晒伤了。

Nur je l’ vespero, kian la suno estis subirinta, ili reviviĝis. Estis efektiva plezuro ĝin vidi. Apenaŭ lumo estis enportita en la ĉambron, la ombro sin eltiris sur la tuta muro, ĝis la plafono kaj eĉ iom sur la plafono mem. Ĝi intence faris sin tiel longa, ĝi devis sin eltiri, por ree ricevi fortojn. La instruitulo eliris sur la balkonon, por tie sin eltiri, kaj apenaŭ la steloj ekellumis el la klara etero, li eksentis novan vivon. Sur ĉiuj balkonoj en la strato—kaj en la varmaj landoj ĉiu fenestro havas balkonon—sin montris homoj, ĉar aeron oni bezonas, se oni eĉ kutimis esti bruligata de l’ suno. Vivo sin komencis supre kaj malsupre. Tajloroj kaj botistoj,—ĉiuj homoj eliris sur la straton, tabloj kaj seĝoj estis elportataj, lumo brulis ĉie, brulis pli ol mil lumoj; unu babilis, alia kantis, kaj la homoj promenis, la veturiloj veturis, la azenoj iris … tin-tin-tin—ĉar ili portis sonorilojn. Tie mortintoj kun kantado estis enterigataj, la knaboj de l’ strato bruis, la sonoriloj de l’ preĝejoj sonoris, per unu vorto—vivo kaj movado reĝis malsupre sur la strato. Nur en la unu domo, kiu staris rekte kontraŭ la loĝejo de l’ alilanda instruitulo, estis tute silente, kaj tamen tie kredeble iu loĝis, ĉar sur la balkono staris floroj, kiuj belege kreskis,—tiel iu kredeble ilin superverŝadis, kaj homoj necese devis tie esti. La pordo kontraŭe estis ankaŭ malfermata je l’ vespero, sed tie interne estis mallume, almenaŭ en la antaŭa ĉambro,—el interne estis aŭdata muziko, kiu al la alilanda instruitulo ŝajnis neesprimeble bela. Sed eble ĝi estis tia nur en lia ŝajnevido, ĉar li trovis tie en la varmaj landoj ĉion neesprimeble bela, se nur la malbona suno ne estus. La mastro de l’ alilandulo diris, ke li ne scias, kiu loĝas en la kontraŭa domo, ke oni tie ne vidas ja eĉ unu personon, kaj pri la muziko—li trovas ĝin malbele enuiga. “Ĝi estas tiel, kiel se unu ripetas pecon, kiu estas por li tro malfacila, kaj kiun li ne povas ellerni, ĉian tiu sama peco. `Mi malgraŭ ĉio ĝin venkos’ li diras, sed li tamen ĝin ne venkas, kiel ajn longe li ludas”.

直到傍晚,太阳落山时,他们才恢复了生机。看到它真的很高兴。光线一进入房间,阴影就从墙壁延伸到天花板,甚至还有一点点在天花板上。它故意把自己拉得太长,它必须把自己拉长,才能恢复力量。智者走到阳台上舒展一下腰肢,星星从清澈的太空中闪耀出来,他感到了新的生机。在街上的所有阳台上——在温暖的国家,每扇临街的窗户都有一个阳台——人们展示了自己,因为需要空气,甚至不怕被太阳晒伤。夜生活从现在开始。裁缝和鞋匠——所有的人都走到街上,桌椅都搬出来了,到处都是灯,一千多盏灯在燃烧;有人聊天,有人唱歌,还有些人在散步,马车在行驶,挂着铃铛的驴子叮呤当啷地走着……。那里死者被埋葬在歌声中,街上的男孩熙熙攘攘,教堂的钟声响起,一言以蔽之——生机勃勃,充满活力。只有外国智者公寓正对面的一栋房子里,一片寂静,但肯定有人住在那里,因为阳台上种着开得很漂亮的花——肯定有人为它们浇水。人肯定在,门在晚上也是开着的,但是里面很黑,至少前厅是这样——音乐从里面传来,外国人觉得美得说不出的好听。但也许只是在他的外表上,因为他发现在温暖的土地上,一切都难以形容的美丽,如果不是邪恶的太阳的话。老外的房东说不知道对面的房子住的是谁,一个人也看不到,觉得音乐枯燥无聊。 “这对他来说是一首太难而且学不会的曲子,弹来弹去都是一个味。‘无论如何我一定会弹好,’他说。但是都弹了这么久了,他还是弹不好”。

Unu fojon en nokto la alilandulo vekiĝis; li dormis ĉe malfermita pordo de balkono, la kurtenoj antaŭ la pordo sin dismovis de bloveto de l’ vento, kaj al li ŝajnis, ke de l’ kontraŭa balkono venas mirinda brilo. Ĉiuj floroj brilis en plej belegaj koloroj, kaj en la mezo inter la floroj staris gracia aminda fraŭlino, kiu ŝajne ankaŭ brile radiis. La okuloj de l’ instruitulo tute senvidiĝis de tio ĉi, kaj ne estas miro, ĉar li ilin efektive tro forte malfermis, kaj al tio ĉi li ankoraŭ estis dorminta. Per unu salto li estis sur la planko, tre mallaŭte li stariĝis post la kurteno, sed la fraŭlino jam ne estis, la brilo estingiĝis. La floroj pli jam ne brilis, sed ili staris ankoraŭ en ilia antaŭa beleco. La pordo estis ne tute fermita, kaj profunde el interne sonis mallaŭta kaj agrabla muziko, kiu povis naskigi la plej dolĉajn sonĝojn. Tio ĉi estis efektive io mireginda. Kiu povis tie loĝi? Kie estis la eniro? En la partero estis nur magazeno, kaj estis ja neeble, ke la homoj ĉian trakurus tra tie.

这个外国人有天晚上醒来了。他是睡在敞开的陽台门口的。风把它前面的帘子掀开,于是他就幻想自己看见一道奇异的光从对面的陽台上射来。所有的花都亮起来 了,很像色彩鲜艳的火焰。在这些花儿中间立着一位美丽苗条的姑娘。她也似乎射出一道光来。这的确刺伤他的眼睛。不过这是因为他从睡梦中惊醒时把眼睛睁得太 大了的缘故。他一翻身就跳到地上来了。他轻轻地走到帘子后面去,但是那个姑娘却不见了,光也没有了,花儿也不再闪亮,只是立在那儿,像平时一样地好看。那 扇门还是半掩着,从里面飘出一阵音乐声那么柔和,那么美妙,使人一听到它就沉浸到甜美的幻想中去。这真好像是一个幻境。但是谁住在那儿呢?真正的入口 是在什么地方呢?因为最下面一层全是店铺,人们不能老是随便从这些铺子进出的。

Je unu vespero la alilandulo sidis sur sia balkono, post li en la ĉambro brulis lumo, tial estis tute nature, ke la ombro estis videbla sur la muro de la kontraŭa loĝejo. Tiel ĝi sidis tie inter la floroj sur la balkono, kaj ĉiun fojon, kian la alilandulo sin movis, la ombro sin ankaŭ movis, ĉar tion ĉi ĝi ordinare faras.

有一天晚上,这位外国人坐在他的陽台上。在他后边的那个房间里点着灯,因此他的影子很自然地就射到对面屋子的墙上去了。它的确正坐在那个陽台上的花丛中间。当这外国人动一下的时候,他的影子也就动一下。

“Mi pensas, ke mia ombro estas la sola viva estaĵo, kiun oni povas trovi tie kontraŭe!” diris la instruitulo. “Rigardu, kiel bele ĝi sidas tie inter la floroj, la pordo estas ne tute fermita, kaj nun la ombro devus esti tiel saĝa kaj eniri, kaj ĉion bone rigardi, kio estas interne, kaj poste, reveninte, rakonti al mi, kion ĝi tie vidis. Jes, jes, mia ombro, vi devus peni esti utila al mi!” diris li ŝerce. “Estu tiel bona kaj eniru! Nu, vi ne volas iri?” Kaj li balancis la kapon al la ombro, kaj la ombro rebalancis ĝian kapon. “Jes, jes, iru, sed baldaŭ revenu!” La alilandulo sin levis, kaj lia ombro sur la kontraŭa balkono sin ankaŭ levis; la alilandulo sin turnis, kaj la ombro sin ankaŭ turnis; se iu bone rigardus, li povus klare vidi, ke la ombro eniris en la ne tute fermitan pordon de la balkono de l’ kontraŭa domo rekte en tiu momento, en kiu la alilandulo eniris en sian ĉambron kaj mallevis post si la longan kurtenon.

我相信,我们在这儿所能看到的唯一活着的东西,就是我的影子。这位学者说。你看,它坐在花丛中间的一副样儿多么可爱。门是半开着的,但是这影子应该放聪明些,走进里面去瞧瞧,然后再回来把它所看到的东西告诉我。 是的,你应该变得有用一点才对啊!他开玩笑地说。请你走进去吧。嗯,你进去吗?于是他对影子点点头;影子也对他点点头。那么就请你进去吧,但是不要一去就不回来啦。 这位外国人站起来,对面陽台上的影子也站了起来。这位外国人掉转身;影子也同时掉转身。如果有人仔细注意一下的话,就可以清楚地看出,当这位外国人走进自己的房间、放下那长帘子的时候,影子也走进对面陽台上那扇半掩着的门里去。

Je l’ postiranta mateno la instruitulo eliris, por trinki kafon kaj legi gazetojn. “Kio tio ĉi estas?”, diris li, kian li eliris en la lumon de l’ suno, “mi ja ne havas ombron! Tiel ĝi hieraŭ je l’ vespero efektive foriris kaj jam ne revenis; tio ĉi estas efektive ĉagrene!”

第二天早晨,这位学者出去喝咖啡,还要去看看报纸。 这是怎么一回事儿?当他走到太陽光里的时候,他忽然问。我的影子不见了!它昨天晚上真的走开了,没有再回来。这真是一件怪讨厌的事儿!

Ne tiel la perdo de l’ ombro mem lin ĉagrenis, kiel tio, ke en la malvarmaj landoj estas rakontata unu ĉiukonata historio pri homo sen ombro. Se nun la instruitulo revenos en la patrujon kaj rakontos, kio okazis kun li, oni diros, ke tio ĉi estas nur ripetaĵo, kaj tio ĉi malplaĉis al li. Tial li decidis tute ne paroli pri tio, kaj tio ĉi estis tute prudente.

这让他苦恼起来,他并不是因为影子不见了而苦恼,而是因为他知道一个没有影子的人的故事——在寒带国度里的每个人都知道这个故事。假如年轻学者回到家里,把自己的这个故事讲给大家听,人们会说这是他根据那个故事编造出来的。他不想让大家如此议论他。所以他压根不打算提起这事情。

Je l’ vespero li ree eliris sur sian balkonon, la lumon li tute bone metis post si, ĉar li sciis, ke la ombro ĉian volas, ke ĝia sinjoro estu por ĝi barilo,—sed li tamen ne povis ĝin elricevi. Li faris sin granda, li faris sin malgranda, sed nenia ombro venis, nenia ombro sin montris. Li diris: “Hm, hm!” sed nenio helpis.

晚上他又走到阳台上,把灯很好地放在身后,因为他知道影子想要把它的主人的一切都成为它的屏障——但他无法把它弄出来。他把自己变大了,他把自己变小了,但是没有影子来,没有影子出现。他说:“嗯,嗯!”但没有任何帮助。

Ĝi estis kompreneble ĉagrene, sed en la varmaj landoj dank’ al Dio ĉio kreskas rapide, kaj post unu semajno li ekvidis kun granda plezuro, ke el la piedoj kreskas ĉe li nova ombro, kian li iras en la lumon; la radiko certe restis. Post tri semajnoj li jam havis ne tro malgrandan ombron, kaj kian li ekreveturis en la patrujon en la malvarmaj landoj, ĝi en la vojo ĉian pli kaj pli kreskis, tiel ke ĝi fine fariĝis tiel longa kaj granda, ke jam la duono estus sufiĉa.

这当然令人沮丧,但在热带国家,谢天谢地,一切都在飞速发展,一周后,当他走进阳光,他欣喜若狂地看到,一个新的影子正从他的脚下长出。根当然仍然存在。三个星期后,他的影子已经不小了,当他在寒冷的国家向他的家乡行驶时,一路上影子越长越大,以至于它终于变得如此之长,如此之大,足有(原来的)一半多了。

Tiel la instruitulo revenis en sian landon, skribis librojn pri la veraĵo en la mondo, pri la bonaĵo kaj belaĵo, kaj tiel li pasigis tagojn kaj jarojn; pasis multaj jaroj.

智者就这样回到了他的国家,写了关于世界的真实现象、善与美的书,他就这样度过了岁月。许多年过去了。

Je unu vespero li sidas en sia ĉambro, kaj jen subite oni frapas tre mallaŭte sur la pordo.

一天晚上,他正坐在他的房间里,突然有轻轻的敲门声。

“Eniru!” diris li, sed neniu venas; tial li malfermis mem, kaj jen antaŭ li staras neordinare maldika homo, kun tre mira eksteraĵo. Cetere la homo estis tre riĉe vestita, li estis videble grava persono.

“请进!”他说,但没有人进来;于是他自己打开门,面前站着一个瘦得异常的男人,带着一副令人吃惊的外表。况且,这人衣冠楚楚,显然是个重要人物。

“Kun kiu mi havas la honoron paroli?” demandis la instruitulo.

“我有幸与谁交谈?”智者问。

“Jes, mi tiel ankaŭ pensis”, diris la eleganta homo, “ke vi min ne rekonos! Mi fariĝis tro korpa, mi litere ricevis viandon kaj oston. Vi kredeble nenian pensis, ke vi vidos min ian en tia bona farto! Ĉu vi ne rekonas vian malnovan ombron? Jes, vi certe ne kredis, ke mi ian ankoraŭ revenos. Mi havis feliĉon de l’ tago, kian mi estis ĉe vi la lastan fojon; mi ĉiuflanke fariĝis tre bonhava. Se mi volas min elaĉeti el mia servado, mi estas sufiĉe riĉa por tio ĉi!” Kaj li eksonigis tutan ligaĵon da multekostaj sigeliloj, kiuj pendis apud lia horloĝo, kaj metis sian manon en la dikan oran ĉenon, kiun li portis ĉirkaŭ la kolo. Sur ĉiuj fingroj brilis ringoj kun diamantoj, kiuj ĉiuj estis veraj.

“是的,我也这么认为,”优雅的男人说,“你不会认出我的!我变得太丰满了,我真的得到了肉和骨头。你可能从来没有想过你会看到我这么健康!你不认识你的旧影子吗?是的,你肯定不相信我还会回来。自从上次和你分别以来,我一直很幸运;我在各方面都变得非常富有。如果我想从你这里赎身的话,我已经完全可以做到!”他敲了敲挂在手表旁边的一整捆昂贵的印章,然后把手伸进了他脖子上戴的粗金项链中。每个手指上都带着闪闪发光的钻石戒指,所有这些都是真的。

“Ne, mi ne povas ankoraŭ retrovi miajn sentojn!” diris la instruitulo. “Kiel tio ĉi estas ebla!”

“Io ordinara tio ĉi efektive ne estas!” diris la ombro, sed vi ja mem ankaŭ ne apartenas al la homoj ordinaraj, kaj mi, kiel vi scias, de mia infaneco ĉian iris laŭ viaj piedosignoj. Tuj, kian vi trovis, ke mi estas sufiĉe matura, por min mem trabati tra l’ mondo, mi komencis propran vojon. Mi min trovas en la plej brila situacio, sed nun venis al mi ia dezirego vidi vin ankoraŭ unu fojon antaŭ via morto, ĉar morti ian vi ja devas. Ankaŭ tiujn ĉi landojn mi volis vidi ankoraŭ unu fojon, ĉar oni ja ĉian amas sian patrujon. Mi scias, ke vi ricevis alian ombron; ĉu mi devas al ĝi aŭ al vi ion pagi? Estu tiel bona kaj diru al mi!”

“这可不一般啊!” 影子说道,“但你自己也不属于常人,而我,如你所知,从小就跟着你的脚步。一旦你发现我足够成熟,可以在世界各地打拼了,我就开始了自己的生涯。我发现自己处于最辉煌的时期,但现在我渴望在你死之前再次见到你,因为你迟早会死。我也想再次见到这些国家,因为每个人都热爱自己的祖国。我知道你收到了另一个影子;我需要付钱给它或你吗?那么好,告诉我!”

“Ha, ĝi estas efektive vi!” diris la instruitulo. “Ĝi ja estas multege mirinda! Nenian mi kredus, ke al iu lia malnova ombro povus reveni estante homo!”

“啊,真的是你!”智者说。 “太神奇了!我简直不敢相信人的影子可以变成人!”

“Diru al mi, kiom mi devas pagi!” diris la ombro, “ĉar mi ne volus resti ŝuldanto de iu!”

“告诉我我要付多少钱!” 影子说,“因为我不想继续欠任何人的债!

“Kiel vi povas tiel paroli!” diris la instruitulo, “de ia ŝuldo tie ĉi ne povas ja tute esti parolo. Uzu vian liberon kiel ĉiu alia! Mi tre ĝojas pro via feliĉo! Sidigu vin, malnova amiko, kaj rakontu al mi per malmultaj vortoj, kiel tio ĉi okazis kaj kion vi tie vidis en la varmaj landoj ĉe la najbaro de kontraŭe!”

“你怎么能这样说话!”智者说。“这里不能谈任何债务。你像每个人一样很自由。你且坐下,老朋友,我为你的幸运感到高兴。用几句话告诉我,在热带国家的隔壁看到了什么?”

“Jes, tion ĉi mi al vi rakontos”, diris la ombro, sin sidigante, “sed vi devas al mi promesi, ke vi al neniu en tiu ĉi urbo rakontos, ke mi estis via ombro! Mi intencas fianĉiĝi, mi povas nutri pli ol unu familion!”

“是的,我会告诉你的,”影子坐下来,“但你必须向我保证,你不会告诉这座城市的任何人,我是你的影子!我打算订婚,我养活一家人富富有余!”

“Ne zorgu!” diris la instruitulo, “mi al neniu diros, kiu vi propre estas; prenu mian manon! Mi promesas, kaj unu homo—unu vorto!”

“别担心!”智者说,“我不会告诉任何人你的真实身份;握住我的手!我保证,一个人——一个字!”

“Unu vorto—unu ombro!” diris la ombro, ĉar tiel li ja devis paroli.

“一个字——一个影子!”影子说,因为这就是他要说的。

Cetere estis efektive mirinde, kiel tute li estis homo. Lia nigra vesto estis el la plej kara ŝtofo, al tio ĉi li portis elegantajn botojn kaj ĉapelon, kiu povis esti kunpremata, tiel ke oni povis vidi nur la tegmenteton kaj la randojn, ne parolante jam pri la jam konataj sigeliloj, ora ĉeno kaj ringoj kun diamantoj. Jes, la ombro estis tre bone vestita, kaj tio ĉi plej certe faris lin homo.

此外,令人惊讶的是他是一个完完整整的人。他的黑色衣服是用最好的面料制成的,他穿着优雅的靴子,戴着一顶可以折叠的帽子,只能看到(帽子)顶和边缘,更不用说已经熟悉的印章、金项链和钻戒了。 是的,影子穿得很阔气,这无疑使他成为一个人。

“Nun mi rakontos!” diris la ombro, kaj ĉe tio ĉi li metis siajn piedojn kun la elegantaj botoj forte premante sur la novan ombron, kiu kuŝis kiel hundo antaŭ la piedoj de l’ instruitulo; li faris tion ĉi pro fiereco, aŭ eble li volis ligi ĝin al si. La kuŝanta ombro tamen sin tenis silente kaj trankvile por povi bone aŭskulti; ĝi kredeble ankaŭ volis scii, kiel ĝi povus sin liberigi kaj fariĝi propra sinjoro.

“现在我告诉你!”影子说,这时他把脚上穿的那双优雅的靴子,用力踩着新影子,它像狗一样躺在智者脚边。他这样做是出于自豪,也可能是想把它和自己连上。然而,躺着的影子却保持沉默,以便能听清楚。它大概也想知道,如何才能解放自己,成为自己的主宰。

“Ĉu vi scias, kiu loĝis en la domo kontraŭ ni?” demandis la ombro. “Ĝi estis la plej bela el ĉio, ĝi estis la poezio! Mi restis tie tri semajnojn, kaj tio ĉi estas tie same, kiel se oni vivus trimil jarojn kaj legus ĉiujn verkojn poeziajn kaj instruitajn,—tion ĉi mi diras, kaj ĝi estas vera. Mi ĉion vidis kaj mi ĉion scias!”

“你知道谁住在我们对面的房子里吗?”影子问道。 “它是最美的,是诗!我在那里呆了三个星期,就好像生活了三千年,读了所有的诗和教科书——我说都是真的。我都看到了,我都理解了!”

“La poezio!” ekkriis la instruitulo, “jes, jes, ĝi vivas sensociete en la grandaj urboj! La poezio! Jes, mi ĝin vidis unu minuton, sed mi tian estis ankoraŭ dormanta! Ĝi staris sur la balkono kaj lumis, kiel la lumo de l’ nordo. Rakontu, rakontu! Vi estis sur la balkono, vi eniris tra la pordo, kaj poste …”

“诗歌!”智者叫道:“是的,是的,它在大城市里是阳春白雪很少有人欣赏!诗歌!是的,我看了一分钟,但我根本看不懂!它站在阳台上,像北方的光一样闪耀。告诉我,告诉我!你在阳台上,你从门进去,然后呢……”

“Poste mi estis en la antaŭĉambro!” daŭrigante rakontis la ombro. “Vi ofte sidis kaj penis rigardi en la antaŭĉambron. Tie ĉi ne estis lumo, tie ĉi estis io kiel duonlumo; sed granda nombro da ĉambroj tio estis unu post la alia, kaj tra iliaj malfermitaj pordoj oni povis ilin vidi ĉiujn. Tie jam estis tre lume, la grandega forto de l’ maro de lumo min certe mortigus, se mi alirus proksime al la fraŭlino; sed mi estis prudenta, mi ne rapidis, kaj tio ĉi estis bona!”

“然后我就在前厅里!”影子继续说。 “你经常坐着,想往前厅里看。这里没有灯,这里有一种昏暗的感觉;但是有很多房间一个接一个,从敞开的门里可以看到他们每一个人。很亮,如果我靠近那少女,光海的强大力量肯定会杀了我;但我很谨慎,我不快走,这样很好!”

“Kaj kion vi tie vidis, mia kara?” demandis la instruitulo.

“你在那儿看到了什么,亲爱的?”智者问。

“Mi vidis ĉion, kaj mi ĝin rakontos al vi; sed … ĝi ne estas fiereco de mia flanko, tamen … kiel homo libera, kaj ĉe mia instruiteco, ne parolante jam pri mia bona situacio kaj riĉeco … mi kore dezirus, ke vi parolu al mi ne “mia kara”, sed “sinjoro”!

“我会告诉你我看到的一切;但是……这不是我的傲慢,作为一个有独立思考的人,和我的受教育程度来说,更不用说我的社会地位和财富……然而……我非常希望你不要对我说“亲爱的”,而是“先生”!

“Pardonu, sinjoro!” diris la instruitulo, “ĝi estas ne detruebla malnova kutimo! Vi estas tute prava, kaj de nun mi jam memoros. Sed rakontu al mi, sinjoro, ĉion, kion vi vidis!”

“对不起,先生!” 智者说,“这是一个不好改的陋习!您说的很对,从现在开始我会记住的。但是,先生,请您告诉我您所看到的一切!”

“Ĉion!” diris la ombro, “ĉar mi ĉion vidis kaj ĉion scias!”

“一切!”影子说,“因为我一切都见过,一切都知道!”

“Kian vidaĵon havis la ĉambroj internaj?” demandis la instruitulo. “Ĉu tie estis kiel en la freŝa arbaro? ĉu tie estis kiel en sankta preĝejo? ĉu la ĉambroj estis kiel stela ĉielo, kian oni staras sur altaj montoj?”

“里面的房间是什么样子的?”智者问。 “是像在新鲜的森林里吗?是像在教堂里吗?站在高山上看,房间是不是像星空?”

“Ĉio tie estis!” diris la ombro. “Mi ja ne tute eniris, mi restis en la antaŭa ĉambro, en la duonlumo, sed tiu loko estis tre bona, mi ĉion vidis, mi ĉion scias. Mi estis en la palaco de l’ poezio, en la antaŭĉambro”.

“一切都在那里!”影子说。 “我根本没进去,就在前厅,昏暗的灯光下,不过那个地方很好,什么都看到了,什么都知道了。我在诗殿,在大厅里。”

“Sed kion vi vidis? Ĉu tra la grandaj ĉambroj iris ĉiuj la dioj de l’ malnova tempo? ĉu tie batalis la malnovaj faristoj? ĉu tie ludis ĝojaj infanoj kaj rakontis iliajn sonĝojn?”

“但是你看到了什么?所有的古神都穿过了大房间吗?老制造者们在那里打架了吗?快乐的孩子们在那里玩耍并讲述他们的梦想吗?”

“Mi diras al vi, mi tie estis, kaj vi komprenos, ke mi ĉion vidis, kion oni tie povis vidi! Se vi tien eniris, vi ĉesus esti homo, sed mi fariĝis homo, kaj unutempe mi ekkonis mian internan naturon, la parencecon, kiun mi havas kun la poezio. Kian mi estis ankoraŭ ĉe vi, mi pri tio ĉi ne pensis, sed apenaŭ la suno sin levis aŭ mallevis, mi ĉian, vi ankoraŭ certe memoras, fariĝis tiel mire granda; en la lumo de l’ luno mi estis preskaŭ ankoraŭ pli klara, ol vi mem. Tian mi ne komprenis mian naturon, nur en la antaŭĉambro de l’ poezio mi ĝin ekkonis—mi fariĝis homo! Mi eliris el tie, fariĝinte matura viro, sed vi jam pli ne estis en la varmaj landoj. Estante jam homo, mi nun hontis tiel iri, kiel mi iris; mi ne havis botojn, vestojn, la tutan homan eksteraĵon, kiu donas al la homo lian signifon. Mi serĉis lokon por min kaŝi, jes, al vi mi povas ĝin konfesi, ĉar vi mian sekreton en nenia libro malkovros,—mi min kaŝis sub la vesto de unu vendistino de sukerpanoj. La virino eĉ ne scietis, al kia grava persono ŝi donis kaŝejon. Ne pli frue ol je l’ vespero mi eliris; mi kuradis sur la strato en la lumo de l’ luno, mi min eltiradis laŭ la muroj, tio ĉi estis tiel agrabla por mia dorso! Mi kuris supren kaj malsupren, rigardis tra la plej altaj fenestroj en la ĉambrojn kaj sur la tegmentojn, mi rigardis, kien neniu povis rigardi, kaj mi vidis, kion neniu alia vidis, kion neniu alia devis vidi. La mondo, por diri veron, estas sufiĉe malbona! Mi ne volus esti homo, se nur ne reĝus la malsaĝa kredo, ke esti homo havas ian gravan signifon! Mi vidis la plej nekredeblajn aferojn ĉe virinoj, kiel ankaŭ ĉe viroj, ĉe gepatroj kaj ĉe la dolĉaj anĝelaj infanoj; mi vidis, kion nenia homo devus scii, kion tamen ĉiuj tiel volus scii—la malbonaĵon ĉe la najbaroj. Se mi skribus gazeton, kiom legantojn ĝi ricevus! Sed mi skribis tuj al la interesataj personoj mem, kaj teruro ekreĝis en ĉiuj urboj, en kiujn mi venis. Oni min timis, kaj oni penis plaĉi al mi. La profesoroj faris min profesoro, la tajloroj donis al mi novajn vestojn, tiel ke mi ilin havas en sufiĉa nombro; la monfaristoj faris monon por mi, kaj la virinoj diris al mi, ke mi estas bela.—Per tio ĉi mi fariĝis la homo, kiu mi estas, kaj nun mi diras al vi adiaŭ! Jen estas mia karto, mi loĝas sur la Suna Flanko kaj en pluva vetero mi ĉian estas en la domo!” Tion ĉi dirinte, la ombro foriris.

“我告诉你,我在那里,你会明白,我看到了那里能看到的一切!如果你进去了,你就不再是人了,但我变成了人。有一次我认识了我的,在读诗时的内在本性和亲情。当我和你在一起的时候,我没有想到这一点,但是太阳一升起或落下,我总是,你还记得,变得如此美妙;在月光下,我几乎比你还清晰。我走出了那里,成为了一个成熟的男人,但你不再在炎热的国家。我不懂我的本性,我只在诗的前厅里才知道——我变成了一个人!我走的时候很惭愧,我没有靴子,没有衣服,所有赋予人的东西我都没有。我在找地方躲,是的,你我可以坦白,因为你不会在任何一本书中发现我的秘密——我躲在一个糖面包售货员的衣服下。那个女人甚至不知道,或她把一个多么重要的人藏了起来。傍晚我就出去了;我在月光下在街上奔跑,我在墙壁上爬行,这对我的背来说真是太好了!我跑上跑下,透过最高的窗户进入房间和屋顶,我看到了别人看不到的地方,我看到了别人看不到的东西。说实话,这个世界已经够糟糕了!如果认为人类有任何严肃意义的愚蠢信念不会占据主导地位,我就不想成为人类!我在女男老少,各种各样的人身边看到了最不可思议的事情。我看到了人不应该知道的,但每个人都想知道的事情——邻居的邪恶。如果我要写一份出版物,它会有多少读者!但我立即写信给我知道他们秘密的人,恐怖笼罩着我所到过的所有城市。人们害怕我,试图取悦我。教授们让我成为教授,裁缝们给了我新衣服,所以我有了足够的各种各样的衣服;赚钱的人为我赚钱,女人说我很漂亮。就这样我变成了现在这样。这是我的名片,我住在阳光边,下雨天我都在屋子里!”说完,影子就消失了。

“Mirinde!” diris la instruitulo.

“太精彩了!”智者说。

Pasis kelkaj jaroj, kaj unu tagon la ombro subite ree venis.

几年过去了,有一天,影子突然又来了。

“Kiel vi fartas?” demandis li.

“你好吗?”他问。

“Aĥ!” diris la instruitulo, “mi skribas pri la veraĵo, la belaĵo kaj la bonaĵo, sed por tiaj aferoj ĉiu orelo estas surda; mi tute malesperas, ĉar tio ĉi min tre doloras”.

“啊!”智者说:“我写的是真、美、善,但对于这些东西,每个人的耳朵都聋了;我完全绝望了,因为这让我很伤心。”

“Mi el nenio faras al mi ĉagrenon!” diris la ombro, “kaj tial mi grasiĝas, kaj tio ĉi devas esti la celo de ĉiu prudenta homo. Vi ĝis nun ankoraŭ ne scias vivi en la mondo. Vi ankoraŭ tute perdos la sanon. Vi devas veturi! Mi en la somero faros veturon, ĉu vi volas min akompani? Mi deziras havi kolegon de l’ vojo,—ĉu vi volas kunveturi estante mia ombro? Ĝi estus por mi granda plezuro havi vin apud mi; mi pagos la koston de l’ vojo.”

“我什么都不担心!”影子说,“这就是我变胖的原因,这一定是每个理智的人的目标。你还不知道如何生活在这个世界上。你仍然会失去健康。你应该出行!我这个夏天要出去旅行,你要陪我一起去吗?我想在路上有个同伴——你想和我一起驱车做我的影子吗?有你在我身边我会很高兴;我会出路费的。”

“Tio ĉi estas jam ne aŭdita malmodesto!” diris la instruitulo.

“这是闻所未闻的自负!”智者说。

“Laŭ tio, kiel oni ĝin prenas!” diris la ombro. “Vojiro redonos al vi la fortojn. Se vi volas esti mia ombro, mi prenas sur min unu la tutan koston de l’ vojo!”

“这就看你怎么说了!” 影子说。 “上路了可以让你恢复力量,如果你想成为我的影子,我会承担所有的路费!”

“Jam tro senhonte!” diris la instruitulo.

“这也太让我难堪了!”智者说。

“Sed la mondo jam estas tia!” diris la ombro, “kaj tia ĝi restos!” kaj kun tiuj ĉi vortoj la ombro foriris.

“可是这个世界已经是这样了! ”影子说,“一直都是会这样的!”说完这句话,影子就走了。

La instruitulo fartis tute ne bone; zorgoj kaj suferoj lin tormentis, kaj tio, kion li parolis pri la veraĵo kaj bonaĵo kaj belaĵo, estis preskaŭ por ĉiuj, kiel rozoj por bovo!—Fine li efektive malsaniĝis.

智者一直都不好受;烦恼和痛苦折磨着他,他所说的真善美对几乎所有人来说就像是对牛弹琴!最终他真的病了。

“Vi elrigardas kiel ombro!” diris al li la homoj, kaj teruro prenis la instruitulon ĉe tiu ĉi penso.

“你看起来像个影子!”人们告诉他,智者被这个想法吓坏了。

“Vi devas necese veturi en banejon!” diris la ombro, kiu venis al li. “Nenio alia restas! Mi vin kunprenos pro malnova konateco. Mi pagos la vojon, kaj vi poste verkos priskribon de l’ vojo, kaj en la vojo vi penos min malenuigi. Mi veturas en banejon, ĉar mia barbo ne volas kreski kiel ĝi devus, tio ĉi ankaŭ estas malsano, kaj barbon oni devas havi! Estu prudenta kaj prenu mian proponon, ni ja veturos kiel kolegoj”.

“你必须去浴场!”向他走来的影子说。 “没的说!因为咱们是老相识了,我带你一起去,我付路费,然后你写一段路上的描述,一路上你可以给我解闷。”我乘行去浴场,是因为我的胡须不想像它应该的那样长, 这也是一种病!但人还是要长胡须的。好好想一想,接受我的建议,我们将像同事一样旅行”。

Kaj ili veturis; la ombro nun estis sinjoro kaj la sinjoro estis ombro. Ili veturis kune. Sur ĉevalo aŭ sur piedoj ili ĉian estis kune, flanko ĉe flanko, unu antaŭ aŭ post la dua, laŭ la staro de l’ suno. La ombro sin tenis ĉian sur la flanko sinjora, kaj la instruitulon tio ĉi malmulte ĉagrenis; li havis tre bonan koron kaj estis tre pacema kaj amikema, kaj tial li unu tagon diris al la ombro: “Ĉar ni jam fariĝis kolegoj de vojo kaj al tio ĉi ni de l’ infaneco estis ĉian kune, ni trinku nun fratecon, kaj ni estu pli familiara unu kun la dua.”

骑马或步行,他们都在一起,形影不离,根据太阳的状态,一前一后。影子总是在主位,这并没有给智者带来太多困扰;他有一颗善良的心,也很平和友善,所以有一天他对影子说:“既然我们已经是旅伴了,为此我们从小就在一起,现在让我们一起重温兄弟情,让我们彼此更加亲密。”

Vi esprimis vian penson”, diris la ombro, kiu nun ja estis efektive la sinjoro; “vi parolis rekte el la koro kaj bonintence, tial mi ankaŭ parolos el la koro kaj egale bonintence. Vi, estante homo instruita, scias tre bone, kiel kaprica estas la naturo. Multaj homoj ne povas tuŝeti malglatan paperon; aliaj per la tuta korpo ektremas, se oni gratas per karbo sur vitro; mi ricevas tian saman senton, se vi parolas al mi familiare; mi sentas min kiel alpremita al la tero, kiel mi estus ree en mia antaŭa dependeco de vi. Vi vidas, ke tio ĉi ne estas fiereco, sed sento. Mi ne povas permesi, ke vi parolu al mi familiare, mi mem tamen kun plezuro parolos kun vi senceremonie, kaj tiel mi almenaŭ duone plenumos vian deziron”.

“你已经表达了你的想法,”影子说,他现在确实是主人:“你是发自内心的,是善意的,所以我会是发自内心的,是善意的。作为一个受过教育的人,你很清楚本性是多么的反复无常。许多人不能触摸粗糙的纸张;还有些人听到有人用煤在玻璃上划就全身颤抖;如果你亲密地跟我说话,我也会有同样的感觉;我感到压力重重,因为我将再次陷入从前对你的依赖。你也看到了,这不是傲慢,而是感觉。我不能让你用亲密的方式跟我说话,但我会很乐意和你毫不客气地说话,那样的话,我至少会满足你一半的愿望。”

Kaj de tiu tempo la ombro sinjore paroladis kun sia estinta sinjoro.

从那时起,影子就像以前主人和他说话的态度一样,跟他的前任主人说话。

Kia malaltiĝo!” pensis la instruitulo, “ke mi devas lin estimi kiel sinjoron kaj li kun mi parolas tute senceremonie!” Sed vole ne vole li devis konsenti.

“真是个败笔!”智者想,“我必须把他尊为绅士,他对我说话很不客气!”但无论他是否愿意或不愿意,他都不得不同意。

Ili venis en banejon, kie sin trovis multaj alilanduloj kaj inter tiuj ĉi unu tre bela reĝidino, de kiu la malsano estis tio, ke ŝi tro bone vidis, kaj tio ĉi estas tre danĝere.

他们来到了一个有很多外国人的浴场,其中有一位非常漂亮的公主,她的眼睛特别尖,这很要命。

Ŝi tuj ekvidis, ke la nova veninto estas tute alia persono, ol ĉiuj ceteraj. “Li tien ĉi venis, por rapidigi la kreskon de sia barbo, tiel oni diras, sed mi bone vidas la efektivan kaŭzon de lia veno,—li ne havas ombron”.

她立刻就看出;,新来的人与其他人完全不同。 “别人说他来这里是为了加快胡须的生长,但我能看出他来的真正原因——他没有影子。”

Ŝi ricevis grandan sciemon, kaj tial ŝi sur la promenejo tuj komencis paroladon kun la alilanda sinjoro. Estante reĝidino, ŝi ne bezonis fari grandan ceremonion kaj tial ŝi diris: “Via malsano estas tio, ke vi ne havas ombron!”

她的好奇心倍增,于是开始与长廊上的外国绅士交谈。身为公主,不拘礼节,所以才说:“你的病是你没有影子!”

“Via reĝida moŝto jam komencis tute saniĝi!” respondis la ombro. “Via konata malsano de tro bona vidado estas perdita; vi saniĝis: mi havas ombron tute neordinaran. Ĉu vi ne vidas la personon, kiu min ĉian akompanas? Aliaj homoj havas ombron ordinaran, sed mi ne amas aferojn ordinarajn. Kiel oni la vestojn de siaj servantoj faras el pli bona ŝtofo, ol oni portas mem, tiel mi donis al mia ombro la formon de homo, kaj, kiel vi vidas, mi eĉ donis al ĝi apartan ombron. Tio ĉi estas vere io tre multekosta, sed mi amas vivi alie ol ĉiuj!”

“殿下已经开始完全康复了!”影子回答。 “你的众所周知的失明症,已经痊愈了。我有一个很不寻常的影子,你没看到陪我的人吗?别人有一个普通的影子,但我不喜欢普通的东西。就像有些人那样,他为仆人做衣服的布料比他们自己的衣服的布料还要好,所以我给我的影子做了一个男人的形状,而且,如你所见,我甚至给了它一个特殊的影子,确实很贵,但我喜欢和其他人不一样!”

“Kiel!” pensis la reĝidino, “ĉu mi efektive saniĝis? Tiu ĉi banejo estas vere por mia malsano la plej helpa! La akvo en nia tempo havas tre mirajn fortojn. Sed tamen mi ne forveturos el la banejo, ĉar nun tie ĉi nur fariĝas interese. La alilandulo tre plaĉas al mi. Ke nur lia barbo ne kresku, ĉar tian li forveturos.”

“真的吗!”公主心想:“我真的痊愈了吗?这个浴场真的对我的病最有帮助!我们这个时代的水有非常惊人的力量。但我仍然不会离开浴场,因为现在这里变得越来越有趣了。我非常喜欢这个外国人。只是他的胡子不应该长,因为那样他就会离开。”

Je l’ vespero en la granda salono de baloj dancis la reĝidino kun la ombro. Ŝi estis facila, sed li estis ankoraŭ pli facila; tian dancanton ŝi ankoraŭ nenian havis. Ŝi rakontis al li, el kia lando ŝi estas, kaj li konis la landon, li tie estis, sed ŝi tian ne estis en la patrujo. Li rigardis supre kaj malsupre tra l’ fenestroj kaj vidis multajn aferojn, kaj tial li povis respondi al la reĝidino kaj rakonti al ŝi tiajn aferojn, ke ŝi forte miregis. Li devis esti la plej saĝega homo sur la tuta tero. Ŝi ricevis grandan respekton por lia vasta sciado. Kian ili post tio ĉi ree dancis kune, ŝi lin ekamegis, kion la ombro bone vidis. Ĉe la postiranta danco la konfeso de ŝia amo sin trovis jam sur ŝia lango, sed ŝi estis ankoraŭ tiel prudenta, ke ŝi ekpensis pri ŝia lando kaj regno kaj pri la multo da homoj, kiujn ŝi estis ian regonta. “Saĝa homo li estas!” diris ŝi al si mem. “tio ĉi estas bona; kaj li dancas belege, ĝi ankaŭ estas bona; sed egale grava demando estas, ĉu li estas sufiĉe instruita. Mi provos lin ekzameni.” Kaj ŝi komencis proponi al li demandojn pri la plej malfacilaj aferoj, je kiuj ŝi mem ne povus respondi; kaj la ombro faris miran vizaĝon.

晚上,公主和影子在大舞厅里跳舞。她跳的很轻盈,但他跳的更轻盈;她从来没有过这样的舞伴。她告诉他她来自哪个国家,他知道那个国家,他曾经去过那里,但当时她不在这个国家。他当时从窗户的上下打量着,看到了很多东西,所以他能回答公主的话,告诉她一些让她大吃一惊的事情。他一定是地球上最聪明的人。她因他广博的知识而受到极大的尊重。在这之后他们再次一起跳舞时,她爱上了他,影子看得很清楚。在接下来的舞会上,她已经在话语之中表达了爱慕之情,但她仍然如此矜持,以至于她开始想到她的国家和王权以及她将要统治的众多人民。 “他是个聪明人!”她对自己说。 “这很好;而且他舞跳得也很好。但一个同样重要的问题是他是否受过足够的教育。我会试着考查他。”她开始问他一些她自己无法回答的最困难的问题。影子的表情很微妙。

“Tion ĉi vi ne povas respondi!” diris la reĝidino.

“你答不上来!”公主说。

“Tion ĉi mi sciis ankoraŭ estante en la lernejo!” diris la ombro; mi pensas, ke tion ĉi eĉ mia ombro tie ĉe l’ pordo povus respondi”.

“我还在上学的时候就知道了!”影子说;我想即使是我在门口的影子也能回答这个问题。”

“Via ombro!” ekkriis la reĝidino, “tio estus multege mirinda!”

“你的影子!” 公主惊呼,“那将是非常奇妙的!

“Mi ne diras certe, ke ĝi povos,” diris la ombro, “sed tiel mi pensas, ĉar ĝi ja tiel longe min akompanis kaj aŭdis,—mi tiel pensas! Sed permesu, Via reĝida moŝto, sciigi vin, ke ĝi estas tiel fiera kaj volas, ke oni ĝin prenu por homo; ke por teni ĝin en bona humoro—kaj tiel ĝi devas esti, por doni bonajn respondojn—oni devas paroli kun ĝi tute kiel kun homo.”

“我不确定它是否可以,”影子说,“但我想是的,因为它已经在我身边很久了,而且听说过——我想是的!但是让我告诉您,殿下,确实如此。 骄傲并希望被视为一个人;为了让他保持好心情——必须如此,才能给出好的结果——一个人,必须像对待一个人那样对他说话。”

“Tia fiereco plaĉas al mi!” diris la reĝidino.

“我喜欢那种骄傲!”公主说。

Kaj ŝi iris al la instruita homo apud la pordo kaj parolis kun li pri suno kaj luno, pri l’ internaĵo kaj eksteraĵo de l’ homo, kaj li respondis saĝe kaj bone.

她走到门边的人跟前,跟他讲述了太阳和月亮,讲述了人的里里外外,他回答得很聪明,很好。

“Kia homo li devas esti, se li havas tian saĝegan ombron!” pensis la reĝidino, “ĝi estus efektiva beno por mia popolo kaj regno, se mi lin elektus por esti mia edzo!—Mi ĝin faras!”

“如果他有这么聪明的影子,他该是个什么样的人!” 公主想,“如果我选择他做我的丈夫,那将是对我的人民和王国的真正祝福!——我就这么办!”

La reĝidino kaj la ombro baldaŭ estis pretaj inter si, sed tamen tion ĉi neniu devis sciiĝi, ĝis ili venos en la landon de l’ reĝidino.

公主和影子很快就准备好了,但直到他们来到公主的国度之前,谁都不知道这一点。

“Neniu, eĉ ne mia ombro!” diris la ombro, kaj ne sen kaŭzo li tiel diris.

“没有人知道,连我的影子都不知道!”影子说,他这么说不是没有道理的。

Baldaŭ ili venis en la landon, en kiu la reĝidino regis, kian ŝi estis en la domo.

很快他们就来到了公主将要统治的国家

“Aŭskultu, amiko!” diris la ombro al la instruitulo, “nun mi fariĝis tiel feliĉa kaj multepova, kiel nur estas eble, tial mi volas ankaŭ por vi fari ion neordinaran! Vi ĉian loĝos ĉe mi en la palaco, vi veturos kun mi en mia propra reĝa kaleŝo kaj ricevos jaran pagon de centmil oraj moneroj. Por tio ĉi vi devas permesi, ke ĉiu kaj ĉio nomu vin ombro. Ne diru, ke vi ian estis homo, kaj unu fojon en la jaro, kian mi sidos sur la balkono en la lumo de l’ suno kaj montros min al la popolo, vi devos kuŝi ĉe miaj piedoj kiel efektiva ombro! Ĉar mi konfesas al vi, mi edziĝos je la reĝidino; ankoraŭ hodiaŭ je l’ vespero ni festos la edziĝon”.

“听着,朋友!现在我已经变得尽可能的快乐和强大,所以我也想为你做一些不平凡的事情!你会永远和我一起住在皇宫里,你会和我一起乘坐皇家专属的马车,每年收到十万金币的报酬。为此,你必须让每一个人都称你为影子。不要说你曾经是个人,某年某次曾坐在阳台上晒太阳,向人们展示自己。当我在太阳底下和人们见面时,你必须像真正的影子一样躺在我的脚下!我向你坦白,我要娶公主;今晚我们将举行婚礼。”

“Ne, ĝi estas jam tro multe!” diris la instruitulo, “tion ĉi mi ne volas, tion ĉi mi ne faros! Ĝi estus trompi la tutan landon kune kun la reĝidino! Mi diros ĉion, ke mi estas la homo kaj vi estas nur ombro, kiu portas vestojn de homo!”

“不,太过分了!”智者说:“我不要这样,我也不会这样做!这是和公主一起欺骗整个国家!我会向所有人说我是人,你只是一个穿着人的衣服的影子!”

“Neniu vin kredos!” diris la ombro. “Estu prudenta, aŭ mi vokos la gardistojn!”

“没有人会相信你的!”影子说。 “小心点,不然我叫卫兵!”

“Mi iros rekte al la reĝidino!” rediris la instruitulo. “Sed mi iros antaŭe!” ekkriis la ombro, “kaj vi iros en malliberejon!” Kaj tien la instruitulo efektive devis iri, ĉar la soldatoj obeis la ombron, sciante, ke la reĝidino volas lin fari ŝia edzo.

“我直接去找公主!”智者重复了一遍。 “可是我会比你先到!” 影子喊道,“你会进监狱的!”事实上智者真的去了那个地方,因为士兵们听从了影子的命令,知道公主想让他成为她的丈夫。

“Vi tremas?” demandis la reĝidino, kian la ombro eniris; ĉu io okazis al vi? ne malsaniĝu hodiaŭ, kian ni volas je l’ vespero festi nian edziĝon.”

“你在发抖吗?”影子进来了,公主问道:“你怎么啦?今晚我们就要举行婚礼了,你可不能生病。”

“Al mi okazis la plej terura afero, kiu povas okazi!” diris la ombro, “prezentu al vi—jes, tia malforta kapo de ombro ne povas longe sin teni—prezentu al vi, mia ombro perdis la prudenton, ĝi diras kaj ripetas, ke ĝi estas la homo, kaj mi—prezentu al vi—mi estas ĝia ombro!”

“我身上能发生的最糟糕的事情还是发生了!”影子说,“你好好想想吧——是的,如此微弱的影子脑袋能持续得太久吗——你好好想想吧,我的影子已经失去理智,它说并重复说它是人,而我——你好好看看——我是它的影子!说我是它的影子!”

“Terure!” ekkriis la reĝidino, “oni ĝin ja enŝlosis?”

“太可怕了!” 公主惊呼,“抓起来了吗?”

“Kompreneble! Mi timas, ke ĝi jam nenian ricevos ree la prudenton!”

“当然!我害怕,他还会失去理智的!”

“La malfeliĉa ombro!” rediris la reĝidino, “mi ĝin tre bedaŭras; estus tre bone por ĝi, se oni ĝin liberigus de ĝia malfeliĉa vivo. Se mi bone pensas, mi trovas, ke estas necese ĝin mallaŭte tute forigi.”

“倒霉的影子! ” 公主又说道:“我很抱歉,原本让它从悲惨的生活中解脱出来是很好的。仔细想想,我认为有必要把它安静地彻底清除掉。”

“Kvankam tio ĉi estus por mi tre dolora!” diris la ombro, “ĉar ĝi estis fidela servanto!” kaj li faris, kiel li ĝemus.

“虽然这对我来说会很痛苦! ”影子说,“因为他是个忠实的仆人!”他叹了口气。

“Vi havas noblan ĥarakteron!” diris la reĝidino.

口气。 “你的品格太高尚了!” 公主说。

Je l’ vespero la tuta urbo estis feste iluminita, kaj la pafilegoj tondris “bum!”—kaj la soldatoj faris paradon. La reĝidino kaj la ombro eliris sur la balkonon, por sin montri kaj ankoraŭ unu fojon ricevi la ĝojan kaj tondran “vivu!” de l’ popolaj amasoj.

到了晚上,整个城镇灯火通明,礼炮隆隆作响——士兵们游行。公主和影子走到阳台上闪亮登场,再次接受了人民群众雷鸣般的欢呼的,“万岁!”。

La instruita homo nenion aŭdis de l’ tuta ĝoja kriado, ĉar al lia vivo estis farita fino.

智者没有听到所有欢乐的叫喊声,因为他的生命已经结束了。

~ ~ ~ ~<><><>~ ~ ~ ~

18.
POPOLDIROJ.

Ĉiu “tial” havas sian “kial.”
Popolo diras—Dio diras.
Kia patrino, tia filino.
Kiu vivos, tiu vidos.
Se infano ne krias, patrino ne scias.
Pelu muŝon tra l’ fenestro, ĝi venos tra l’ pordo.
En sia urbeto neniu estas profeto.
Kiu iras trankvile, iras facile.
Post la faro venas saĝo.
Kiu ne salutas per ĉapo, salutos per kapo.
Ne diru “hop” antaŭ salto.
Antaŭe intencu kaj poste komencu.
Ne tiel terura estas la diablo, kiel oni lin pentras.
Kia la festo, tia la vesto.
Restu tajloro ĉe via laboro.

~ ~ ~ ~<><><>~ ~ ~ ~

19.
Kanto de studentoj.

Ĝoju, ĝoju ni, kolegoj,
Dum ni junaj estas!
Post plezura estanteco,
Post malgaja maljuneco—
Sole tero restas.

* * *

Vivo estas tre mallonga,
Kuras ne tenate,
Kaj subite morto venos,
Kaj rapide ĉiun prenos,
Ĉiun senkompate.

* * *

Kie niaj antaŭuloj
En la mondo sidas?
Iru al la superuloj,
Serĉu ilin ĉe l’ subuloj—
Kiu ilin vidas?

* * *

Vivu la akademio
Kaj la profesoroj!
Vivu longe kaj en sano
Ĉiu akademiano,
Vivu sen doloroj!

* * *

Vivu, floru nia regno
Kaj regnestro nia!
Kaj amikoj mecenataj,
Protegantoj estimataj
De l’ akademio.

* * *

Vivu ĉiuj la knabinoj
Belaj kaj hontemaj!
Vivu ankaŭ la virinoj,
Amikinoj kaj mastrinoj,
Bonaj, laboremaj.

* * *

Mortu, mortu, malgajeco!
Mortu la doloro!
Mortu ĉiu intriganto
Kaj malamon konservanto
Longe en la koro!
Hemza.

~ ~ ~ ~<><><>~ ~ ~ ~

20.
El Heine’.

Al brusto, al mia — ha, ĝi min doloras —
Almetu maneton, amata knabino!
Vi aŭdas, ke tie meblisto laboras?
Li por mi la ĉerkon konstruas sen fino!

* * *

Ha, kiel li frapas en mi en la koro!
La vivo forkuras, ne estas jam por mi …
Rapidu, rapidu kun via laboro,
Ke povu mi foj’ je eterne ekdormi.
K.D.

~ ~ ~ ~<><><>~ ~ ~ ~
阅读次数 208 legintoj