世界语教程 第十四课

La Dek-kvara Leciono

第十四课

【Tipaj frazoj】

1. La domo
floro
arbo
libro
estas pli granda
blanka
alta
interesa
ol la ĉambro.
papero.
viro.
gazeto.
2. Petro povas kuri
lerni
paroli
pli rapide
bone
flue
ol Helena.
Li Ming.
mi.
3. Petro donis al sia edzino
frato
patro
la libron.
gazeton.
ĵurnalon.

Teksto

 Ora Ringo

   Iunokte iu viro iris hejmen kaj diris al sia edzino, “Mi aĉetis ion por vi. Ĉu vi ĝojas?”

    “Dankon!” diris lia edzino. “Kion vi aĉetis?”

    “Mi aĉetis oran ringon por vi. Ĝi estas pli bela ol ĉiuj aliaj ringoj.”

    Kiam li donis la ringon al sia edzino, la ringo falis de la mano sur la plankon.

    “Dio mia!” li diris. “Mi ĝin perdis!”

    Li komencis serĉi la ringon sur la planko, sed la lumo de la lampo en la domo ne estis sufiĉe forta. “Eble la lumo estas pli forta ekster la domo ol en la domo, kaj mi povas vidi pli klare kaj trovi la ringon pli facile ekstere ol interne,” li diris al sia edzino kaj komencis serĉi la ringon ekster la domo sur la strato. Ĝuste tiam alvenis lia amiko.

    “Kio okazis?” demandis la amiko.

    “Mi perdis ringon,” diris la viro.

    “Kie vi ĝin perdis?”

    “Mi ĝin perdis en mia domo.”

    “Vi perdis vian ringon en via domo, sed vi serĉas ĝin ekster via domo! Vi estas tre malsaĝa!”

    “Aĥ,” diris la viro, “sed estas pli malmulte da lumo en mia domo. Mi ne povas ĝin trovi. Tamen ĉi tie sur la strato, la lampo estas multe pli pluma ol la lampo en la domo. Ekstere mi povas vidi pli klare kaj trovi ĝin pli facile ol mi povas interne.”

Vortoj (生词)

nokto          晚上,深夜 rapida            快
si (代)第三人称反身代
词:自己
danki             感谢
ringo           戒指 doni               给
ol  (连)   比 mano             手
fali              落下,掉下 dio                 上帝,天神
planko         地板 serĉi               找寻
perdi            丢失 lampo             灯
lumo            光线 forta               强烈,强壮
sufiĉe           足够 ekster             在……外边
ebla              可能的 facila              容易的
trovi             找到 tiam  (副)   那时
interne          在里面 demandi          问
okazi             发生 aĥ (叹)表示惊奇、疑问
saĝa              聪明的 vidi                 看见
tamen           然而

【概说】

    这一课重点讲形容词和副词的比较级。

    比较级由下列结构组成:

    1)pli + 形容词 + ol + 被比较部分

    2)pli + 副词 + ol + 被比较部分

    例如:

    La domo estas pli granda ol la ĉambro. 那房子比那房间大。

    Petro povas kuri pli rapide ol Helen. 彼得跑得比海伦更快。

    使用比较级时要注意以下几点:

 1. ol是连接词,它所引导的部分实际上是一个句子的省略形式。如:

    La domo estas pli granda ol la ĉambro (estas granda).

    Petro povas kuri pli rapide ol Helena (povas kuri).

 1. 比较与被比较部分有时是两个句子的主语,如:La domo estas pli granda ol la ĉambro, 但也可以是其他句子成分如状语等。如:Lalumo en la domo estas pli forta ol la lumo ekster la domo(屋子里的光线比屋外的光线强)。这是两地点状语的比较。
 2. 在pli之前可以用一些表示程度和数量的词或词组对pli加以修饰,说明程度。如:

    La domo estas multe pli granda ol la ĉambro. 那座房子比这个房间大得多。

    这种表示程度的词一般多用副词。表示数量或度量时,也可以用介词短语或相当于介词短语功用的名词词组,但名词必须带宾格。如:

    Li estas je kvin jaroj pli aĝa ol ŝi. 他比她大五岁。

    Li estas kvin jarojn pli aĝa ol ŝi. 他比她大五岁。

【句型与课文注释】

 1. Helena:海伦,外国人名。
 2. Li Ming:李明,中国人名用汉语拼音。第一、二两个单词的第一个字母须大写。双名有三个词,则按下列格式写:Li Minghua(李明华)
 3. paroli flue:讲得流利。
 4. Petro donis al sia edzino la libron:彼得把那本书给了他妻子。

    1) doni ion al iu:把某物给某人。其中带宾格的某物是直接宾语。介词短语al表示把东西给某人,语法上叫间接宾语。

    2)sia edzino:自己的妻子。si是第三人称反身代词,与主语有关系。此句中的 si 是指 Petro ,si是名词性的代词,可以加 -a 做形容词用。

 1. Iunokte:某天夜里。nokto与vespero都可以译为晚上。但vespero在nokto之前,意为“傍晚”;nokto在vespero之后,意为“夜里”、“深夜”。
 2. Dankon!谢谢!这是Mi donas mian dankon al vi 的省略形式,因此要用宾格。
 3. ora ringo:金戒指。
 4. Ĝi estas pli bela ol ĉiuj aliaj ringoj:它比其他所有的戒指都漂亮。

    注意必须使用aliaj,否则,意思就不对了。如:

    Ĝi estas pli bela ol ĉiuj ringoj. (它比所有的戒指都漂亮。)Ĝi 也表示戒指,属于“所有的戒指”中的一枚,假如它比所有的戒指都漂亮,那岂不是说它比自己漂亮?因此aliaj不是可有可无的。

 1. Dio mia:我的天啊!
 2. ne estis sufiĉe forta:(光线)不够强烈。
 3. Eble… ol interne:屋子外边的光线可能要比屋子里边强,我在外面要比在里面看得更清楚,要找到那枚戒指更容易。

    这一句话中有两处比较,比较部分都是状语。

 1. Ĝuste tiam:正好在那时。
 2. Kio okazis?出了什么事?
 3. pli malmulte da lumo:光线更少。比较下列结构:pli multe, pli multe da libroj; pli malmulte, pli malmulte da libroj。
 4. Tamen ĉi tie sur la strato, la lampo estas multe pli luma ol la lampo en la domo:然而,在这里,在街上,灯要比屋里的亮得多。
 5. ol mi povas interne可以写成ol mi povas vidi kaj trovi interne,也可以简单的写为 ol interne。
 6. Ĉu vi estas la plej aĝa后省略了frato。plej是副词,表示“最……”。frato表示“兄弟”,既可以指哥哥也可指弟弟。要说明哥哥或者弟弟,可以用 plej 或 pli。如:

    la plej aĝa frato: 大哥

    la pli aĝa frato: 哥哥

    la pli juna frato: 弟弟

    la plej juna frato: 最小的弟弟

   Gramatiko (语法)

主从复合句的基本概念

   十课以前讲了句子种类的简单句和并列句。除了这两种以外,还有一种更为复杂的种类:主从复合句。

    主从复合句有一个主句和一个或几个从句构成。主句为句子的主体,从句之作主句中的一个成分。

    具体而言,主从复合句中,至少有两个分句。一个分句在主句中占主导地位,称为主句。另一个或几个分句在句子中处于从属地位,称为从句。从句是以一个句子的形式充当主句中的某一个句子成分如状语、主语、宾语、定语等。如:

    Kiam li estis juna, li lernis tre bone.(当他年轻时,他学习很好。)

    li lernis tre bone 是主句;kiam li estis juna 是从句。从句充当主句的时间状语,指出他什么时候学习好。这两个分句缩短成一个句子,就可以看出 kiam 从句的从属作用:Li lernis tre bone tiam(他那时学习很好)。

    从句都要有一定的从属连词来引导,如 ĉar, kiam, kvankam等。

同义词

trovi, serĉi

      从这一课开始,我们将在每课语法项目之后讲一些同义词的辨 析。同义词是学习中较难掌握的一个方面,它们的意义相近但又有区别。有些还存在着用法的差异。因此,我们有必要对同义词的理解和使用加以注意,以利我们更好地学习语言。

    trovi和sercĉi 都是及物动词,意为“找”。但两个词的词义很不相同。

    serĉi意为“找”、“寻找”。它表示的具体意思是正在寻找,但未找到,指“找”这一动作和过程。如:

    Li serĉas la ringon sur la strato(他在街上找那只戒指).

    trovi意为“找到”。他强调的不是动作本身,而是强调“找”的结果。如:

    Li trovis la ringon(他找到了那只戒指)。

    我们再看看下列句子,对serĉi和trovi的含义就更清楚了:

    Li serĉis la ringon sur la strato, sed li ne trovis ĝin (他在街上寻找那只戒指,但没有找到)。

返回目录

阅读次数 1,046 legintoj

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注