王崇芳世界语实用中级课本 第十六课

第十六课

DEK SESA LECIONO

 

PARTO A

ĈIU LABORULO KUN SIA KONTRIBUO

 

La socio estas kiel ŝipanaro, kies ĉiu membro kontribuas al la veturado de la ŝipo sur sia posteno. Se iu ŝipano fuŝas sian laboron, li alportas malutilon al la tuta ŝipanaro, ĉar tio, kion li faraĉas, kompromitas la sorton de la ŝipo. Tiel estas la socio: la profesio, je kiu ĉiu el ni sin okupas, estas lia funkcio en la socio, kaj laŭ tio, ĉu li laboras diligente aŭ ne, li faras servon aŭ malutilon al la socio. La kamparano, kiu lasas sian kampon ne kulturita, estas homo ne nur mallaborema, sed ankaŭ malutila; li ĝuas fruktojn de la socio anstataŭ ilin produkti. Same la laboristo, kiu malzorgas sian metion, kaj la artisto, kiu ne penas en sia arto, pekas kontraŭ la socio.

Kiel la ŝipanaro konsistas el diversaj deĵorantoj, tiel la socio bezonas ne nur la terkulturistojn, ĝardenistojn, ŝtallaboristojn, ministojn, teksistinojn, komercistojn, lignaĵistojn, ŝuistojn, barbirojn kaj aliajn metiistojn, sed ankaŭ la sciencistojn, inĝenierojn, instruistojn, medicinistojn, juĝistojn, verkistojn, ĵurnalistojn, artistojn ktp. En nia lando ĉiuj okupoj estas egale honoraj, ĉar ĉiuj, kiuj laboras sur la diversaj postenoj, senescepte kontribuas al la modernigo de la patrujo. Se iu nur laboras diligente kaj kun brila atingo, li devas esti laŭdata kaj meritias la estimon de la socio, tute egale, ĉu li estas laborulo fizika aŭ mensa.

La homoj havas diversajn interesojn kaj talentojn. Iuj ŝatas la maŝinojn kaj motorojn. Ili volas fariĝi meĥanikistoj, ŝoforoj, traktoristoj. Aliaj vidas la laboron de la patro aŭ patrino, kaj ili volas elekti al si la profesion de li aŭ de ŝi: unu volas esti aviadisto, fotografisto, elektristo, fervojisto, forĝisto aŭ teknikisto, kaj alia — tajloro, meblisto, stratpurigisto, konduktoro, vendisto aŭ leterportisto. Ekzistas ankaŭ homoj, kiuj posedas apartan talenton por arto. Ili taŭgas por fariĝi komponistoj, kantistoj, pentrisoj, skulptistoj, aktoroj, dancistoj aŭ poetoj. La bonaj artistoj estas trezoroj de la socio.

Labori bone kaj fari servon al la socio, — jen la devo plenumenda por ĉiu membro de la socio. Nu, karaj junaj amikoj, lernu kiel eble plej diligente kaj legu utilajn librojn, por ke vi morgaŭ povu fariĝi homoj multesciaj kaj kapablaj, t.e. homoj utilaj de nia socio kaj nia patrujo.

 

HUMORAĴO

— Kion vi intencas fari, kiam vi estos elkreskinta?

— Unue mi fariĝos kuracisto por kontentigi mian patrinon. Poste mi fariĝos maristo por kontentigi min mem.

Ĉu vi scias

Kiun profesion havis la famaj esperantistoj?

Ludoviko Lazaro Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto estis okulkuracisto. Lia patro estis instruisto de fremdaj lingvoj.

Same okulkuracisto estis “la unua stilisto de Esperanto”, la fama pola verkisto kaj tradukisto Kazimierz Bein, konata en la literaturo Esperanta laŭ lia pseŭdonimo Kabe. Antoni Grabowski “la patro de la Esperanta poezio” estis kemia inĝeniero.

Doktoro Kolomano Kalocsay(legu: Kaloĉaj), “la poeto de l’ poetoj” estis ĉefkuracisto, universitata profesoro. Same universitata profesoro estis Edmond Privat, sed li ne estis kuracisto, sed socisciencisto. La plej populara Esperanta poeto Julio Baghy (legu: Bagi) estis aktoro same kiel lia patro.

 

PARTO B

DEMOSTENO

 

Demosteno estis la plej granda greka oratoro. Li perdis la patron, kiam li estis apenaŭ sepjara. Foje li aŭdis oratoron kaj estis ravita per la bela parolado. Li tuj decidis ankaŭ fariĝi iam oratoro.

De tiu tago li ne plu partoprenis en la ludoj kaj dediĉis la tutan tempon al legado, skribado kaj parolado. Kiam li jam estis plenaĝa, li foje preparis belan paroladon kaj diris ĝin antaŭ popola kunveno. Sed oni fajfis lin, kaj ŝajnis, ke lia tuta penado estis vana.

Malĝoja li revenis hejmen. Amiko kuraĝigis lin al dua provo. Li laboris ankoraŭ pli diligente kaj pli flue diris la paroladon. Sed, ho ve, oni ree mokis lin. Kaŝinte la vizaĝon en la mantelon, li iris malaspera hejmen. Alia amiko vizitis lin kaj montris al li la mankojn kaj erarojn de lia parolmaniero. Kiel oratoro, li havis tri ĉefajn mankojn: unue li parolis tro mallaŭte, ĉar li havis malfortan bruston; due li parolis malklare kaj kelkajn sonojn li tute ne povis elparoli, ekzemple “r”; fine li havis malbonan kutimon, ke li levis la ŝultrojn post ĉiu dirita frazo. Sed kiel forigi ĉion tion? Demosteno ne perdis la esperon.

Kion oni volas, tion oni povas. Por fortigi la bruston Demosteno suriris ĉiutage plej krutajn montojn aŭ iris al la bordo de la maro, kiam la ondoj bruegis, kaj penis per sia voĉo superi ilian muĝon. Por bone elparoli r kaj kelkajn aliajn sonojn li metis malgrandajn ŝtonojn sub la langon kaj tiel parolis. Por forigi la kutimon levi la ŝultrojn, li pendigis super la ŝultro glavon, kiu vundis ĝin ĉiufoje, kiam ĝi leviĝis. Fine li tondis la harojn mallongaj: li ne povis eliri kaj devis dediĉi la tutan tempon al siaj studoj. Per tiaj senĉesaj ekzercoj kaj penoj li fine fariĝis la plej granda oratoro de la mondo.

(el “Unua Legolibro” de Kabe)

 

*********************************************************************************************

 

PREFERE MORTU FRUE

 

Dum milfamiliestro manĝis ŝafaĵon, osto kaptiĝis en lia gorĝo. Ĝin li ne povis eligi nek engluti, kaj ĝi lin doloregis. Neniu el la kuracistoj, kiujn li venigis, povis lin helpi, kaj fine li devis sendi iun al Afanti por peti ties helpon.

Afanti skribis leteron kaj donis ĝin al la sendito, dirante, ke lego de la letero efikos pli bone ol kuracilo.

La sendito rapidis hejmen kun la letero kaj ĝin transdonis al la milfamiliestro. Malferminte la koverton kaj leginte la leteron, ĉi tiu tuj forte koleriĝis kaj tre baldaŭ mortis. Oni prenis la leteron kaj legis:” Via milfamiliestra Moŝto! Vi faris multajn kulpojn kaj krimojn dum la tuta vivo, kaj eĉ la ŝafo, kiun vi manĝis hodiaŭ, estis prenita de vi el la domo de malriĉulo. Estas via feliĉo, ke vin mortigas la ŝafosto. Kial peti kuraĉon? Prefere mortu frue!”

 

 

NOVAJ VORTOJ

 

ŝipanaro(ŝip-an-aro)

(一艘船上的)全体船员

posteno岗位,职位

fuŝi(tr.)拙劣地做,胡乱地做

kompromiti(tr.)连累,危及

profesio职业

funkcio职责,职能,

职务,作用

metio手艺,手工职业

~isto手工业者,

手艺人,工匠

peki(ntr.)犯罪,犯过失

deĵori(ntr.)值班

~anto值班者,值班员

terkulturo(ter-kulturo)

种田,农业

terkulturisto(ter-kultur-isto)农民

ŝtalo钢

~laboristo钢铁工人,

炼钢工人

mino矿,矿山

~isto矿工

barbiro理发师

inĝeniero工程师

medicino医学

~isto医学家,医生

juĝi(tr.)审判,裁判

~isto审判员,法官

verki(tr.)写作,著述

~o作品,著作

~isto作家

ĵurnalo报,报纸,日报

~isto新闻工作者

senescepte(sen-escepte)

无例外地

estimi(tr.)尊重

~o尊重

menso精神,心灵

~a精神的,内心的,脑力的

talento才能,才干

motoro发动机

meĥaniko力学,机械学

~isto机械师

ŝoforo汽车司机

traktoro拖拉机

~isto拖拉机手

aviado航空

~isto飞行员,航空员

fotografi(tr.)摄影,照相

~isto摄影师

forĝi(tr.)锻造,锻,打(铁)

~isto锻工,铁匠

konduktoro(电车或公共汽车上的)

售票员,乘务员

komponi(tr.)作曲

~isto作曲家

pentri(tr.)画

~isto画家

aktoro演员

poeto诗人

trezoro财宝,珍宝,宝贝

aŭtoro作者,创造者

literaturo文学

pseŭdonimo笔名,假名

poezio诗歌

universitato大学

populara通俗的,大众化的,

大众喜爱的,孚众望的

oratoro演说家

ravi(tr.)使陶醉,使狂喜

dediĉi(tr.)奉献

plenaĝa(plen-aĝa)成年的

fajfi(ntr.或tr.)吹口哨,吹哨子,

向…吹口哨,向…喝倒彩

moki(tr.)嘲笑

elparoli(el-paroli)(tr.)发音

kruta陡峭的,峻险的

voĉo嗓音,声音

muĝi(ntr.)(牛等)吼叫,怒号,咆哮

glavo剑

tondi(tr.)剪

legolibro(lego-libro)读本

ŝafo绵羊

~aĵo羊肉

osto骨头

efiki(ntr.)生效,有效,产生,功效

koverto信封

moŝto阁下

kulpa有罪过的,有过失的

~o罪过,过失

krimo罪,罪行

 

 

KLARIGOJ

A

 1. ĈIU LABORULO KUN SIA KONTRIBUO.每一个劳动者都有自己的贡献。

这是由名词+介词词组构成的课文标题。

 1. Tiel estas la socio, la profesio, je kiu ĉiu el ni sin okupas, estas lia funkcio en la socio, kaj laŭ tio, ĉu li laboras diligente aŭ ne, li faras servon aŭ malutilon al la socio.社会也是这样:我们每个人所从事的职业就是每个人在社会中的作用,他对社会有贡献还是对社会有害,取决于他工作是否勤奋。

“ĉiu el ni”的反身代词应该用sin。“laŭ tio, ĉu…aŭ…”是“按照…是…还是…”的意思。

lia指从句中的主语ĉiu el ni(作第三人称单数看待);因为主句的主语是profesio,所以它的表语中只能用lia而不能用sia.

“ĉu li laboras diligente aŭ ne”是tio的同位语,用来说明tio所指的内容。

 1. okupo与profesio的区别:

okupo是由动词okupi转化而来,指一个人经常所做的事情或工作。它的词义较宽,可作“工作”、“事务”、“事情”、“职业”讲。例如:

La kantado estas agrabla okupo. 唱歌是令人愉快的事。

Li havas nenian okupon. 他没有任何工作。

La servisto forlasis sian okupon. 仆人辞去了自己的工作。

profesio的意思是“职业”,指一个人所从事的作为主要生活来源的工作。例如:

Li praktikas la profesion de instruisto. 他以教书为业。

Li estas lignaĵisto laŭ sia profesio. 他的职业是木工。

Li estas homo lerta en sia profesio. 他是一个业务很熟练的人。

Oni ne devas malzorgi sian profesion. 人们不应玩忽职守。

 1. La kamparano, kiu lasas sian kampon ne kulturita, estas homo ne nur mallaborema, sed ankaŭ malutila:li ĝuas fruktojn de la socio anstataŭ ilin produkti.不种田的农民不但是懒惰的人,而且也是有害的人:他不为社会生产果实反而享受社会的果实。

La kamparano, kiu lasas sian kampon ne kulturita, … 不种田的农民(直译为:让田地荒芜的农民)

“lasi iun aŭ ion ia”的意思是“让某人或某物处于某种状态”。例如:

Lasu ŝin trankvila! 请让她安静!

Lasu min sola. 请让我一个人在这里。

Ne lasu la sidlokon neokupita. 别让座位空着。

 1. Same la laboristo, kiu malzorgas sian metion, kaj la artisto, kiu ne penas en sia arto, pekas kontraŭ la socio.不经心工作的工人和不努力从事艺术创作的艺术家也同样对社会犯有过失。

peki的意思是“犯罪”、“犯过失”、“造孽”。指违反道德准则或宗教戒律,也可指违反礼仪或科学艺术等的规则。例如:

Tiu homo pekis per nepardonebla peko. 这人犯了不可饶恕的罪过。

Li pekis kontraŭ la logiko. 他违反了逻辑。

Ili pekis kontraŭ la bonaj moroj. 他们有伤风败俗的行为。

kulpi是由形容词kulpa转化而来(kulpi = esti kulpa)。kulpa的意思是“有过失的”、“有罪过的”,指曾经有意识地做过应受谴责或应受惩罚的事。它的词义较宽,既可用来指道德上的过错,也可用来指法律上的罪行。例如:

Mi estas kulpa pri eraro. 我犯有错误。

Li kulpas pri ŝtelo. 他犯有偷窃罪。

La kuracisto ne kulpas pri la morto de la malsanulo. 医生对这个病人的死没有责任。

krimi的意思是“犯罪”、“犯法”。此词是由名词krimo转化而来。krimo的意思是“罪”、“罪行”,指任何违反法律或严重违反道德准则的行为,如杀人、放火、强奸、拐卖儿童、偷窃等。例如:

kiu ne krimas, tiu ne timas. 不犯罪的人,心里不害怕。(谚语)

Ili krimas kontraŭ la ŝtato. 他们犯叛国罪。

Li krimas je mortigo. 他犯杀人罪。

 1. Kiel la ŝipanaro konsistas el diversaj deĵorantoj, tiel la socio bezonas ne nur la terkulturistojn, ĝardenistojn, ŝtallaboristojn, ministojn, teksistinojn, komercistojn, lignaĵistojn, ŝuistojn, barbirojn kaj aliajn metiistojn, sed ankaŭ la sciencistojn, inĝenierojn, instruistojn, medicinistojn, verkistojn, ĵurnalistojn, artistojn ktp. 就像一艘船上的全体船员是由各种值班人员组成的那样,社会不但需要农民、园林工人、炼钢工人、矿工、织布女工、商人、细木工、鞋匠、理发师和其他手艺人,而且需要科学家、工程师、教师、医务工作者、作家、新闻工作者、艺术家等。
 2. En nia lando ĉiuj okupoj estas egale honoraj, ĉar ĉiuj, kiuj laboras sur la diversaj postenoj, senescepte kontribuas al la modernigo de la patrujo.在我国所有职业都同样光荣,因为在各种岗位上工作的人都是在为祖国的现代化作贡献。
 3. Se iu nur laboras diligente kaj kun brila atingo, li devas esti laŭdata kaj meritas la estimon de la socio, tute egale, ĉu li estas laborulo fizika aŭ mensa. 一个人只要工作勤恳、成绩显著,他就应该受到表扬并应受到社会尊重,不管他是体力劳动者还是脑力劳动者。

1)Se nur的意思是“只要”,例句可见课本pĝ. 300。

2)atingo是由动词atingi转化而来,意思是“成就”、“成绩”。例如:

Liaj atingoj sur tiu ĉi kampo estis aparte brilaj. 他在这一领域内的成就特别显著。

3)“tute egale, ĉu… aŭ…”的意思是“不管…还是…都一样”。例如:

Tiu ĉi vorto havas ĉiam la saman signifon, tute egale, ĉu ĝi estas uzata memstare aŭ kiel prefikso. 这个词不管单独使用还是作前缀使用,意思都一样。

Ĉiu povas enveni, tute egale, ĉu li estas reĝido aŭ almozulo. 任何人都可以进来,不管他是王子还是乞丐。

 1. Labori bone kaj fari servon al la socio, — jen la devo plenumenda por ĉiu membro de la socio. 好好工作、为社会服务,这是每个社会成员应尽的职责。

后缀“-end”表示“应该(被)”、“必须(被)”,有被动的含义,所以只能加于及物动词后。如:

 

lernenda必须学习的

solvenda应解决的

skribenda该写的

pagenda该付给的…

 

 1. lernu kiel eble plej diligente … 尽量认真学习…

“kiel eble plej”是“尽可能地”的意思,如:

Venu kiel eble plej rapide.请尽快来。

B

 1. Malĝoja li revenis hejmen. 他悲伤地回到家中。

“malĝoja”是状语性表语。再如:

Kaŝinte la vizaĝon en la mantelon li iris malespera hejmen. 他把脸藏在外套领子里失望地回到家中。

 1. Kiel oratoro li havis tri ĉefajn mankojn: … 作为一个演说家他有三个主要缺点:…

句中“kiel”作“作为”解。

3.… li levis la ŝultrojn post ĉiu dirita frazo. … 他每讲完一句话总要抬肩膀。

 1. Kion oni volas, tion oni povas. 有志者,事竟成。(这是一句世界语谚语)
 2. Fine li tondis la harojn mallongaj. 最后他把头发剪短。

句中的mallongaj是宾语harojn的表语。

 1. Dum milfamiliestro manĝis ŝafaĵon, osto kaptiĝis en lia gorĝo. 千户在吃羊肉的时候,一块骨头卡在他的喉咙里。

milfamiliestro千户(地方官职的名称)

 1. … kaj fine li devis sendi iun al Afanti por peti ties helpon. 最后他不得不派人请阿凡提来帮忙。

“ties”可用来指代上文中不作主语的名词。本句中的ties意思是“阿凡提的”。

 1. Malferminte la koverton kaj leginte la leteron, tiu ĉi tuj forte koleriĝis kaj tre baldaŭ mortis. 打开信封,读了信之后千户立刻勃然大怒,很快就死了。

“tiu ĉi”指前句中的“milfamiliestro”。

 1. Via Milfamiliestra Moŝto! 千户阁下!

“moŝto”是对有地位的人的尊称,可用于直接称呼或间接称呼,如:

via moŝto阁下(直接称呼)

via reĝa moŝto 陛下(直接称呼)

via princa moŝto亲王殿下(直接称呼)

via generala moŝto将军阁下(直接称呼)

lia reĝa moŝto国王陛下(间接称呼)

ŝia reĝina moŝto女王陛下(间接称呼)

Lia Ambasadora Moŝto大使阁下(间接称呼,大写表示尊重,也可小写)

 1. Estas via feliĉo, ke vin mortigas la ŝafosto. 羊骨头把你卡死是你的幸运。

句子中的“ke vin mortigas la ŝafosto”是主语从句。

 

 

GRAMATIKO

在初级课本和本书以前各课中我们已经学过各种句子成分的构成及其语法作用。为了使大家对句子成分能有比较完整和系统的概念,本课将各种常见的句子成分表解如下:

句  子  成  分  表  解 (一)

成分 类 别 构成形式 例                句
主             语 名 词(主格) La kato dormas. 这只猫在睡觉。
代 词(主格) Li kantas. 他在唱歌。
数 词 Kvar plus du faras ses. 四加二等于六。
动 词不定式 Promeni estas agrable. 散步是令人愉快的。
名词化的形容词或起名词作用的其他词类 Sia estas kara pli ol najbara. 自己的比邻人的珍贵。Sur la arbo sin trovis multe da birdoj. 树上有许多鸟。《Kaptu》estas u-moda.

《Kaptu》是命令式的(动词)。

从 句 Estas eble, ke li ne konas ŝin. 他不认识她是可能的。Kio pasis, ne revenos. 过去了的事情不会再来。
谓    语 动 词谓 语 行为动词或状态动词 La knabo kuras. 这孩子在奔跑。Li kuŝas. 他躺着。
名 词谓 语 连系动词+表 语 La domo estas blanka.这房子是白色的。Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo.驼子至死都是驼子。Vi ŝajnas laca.你好像很累。
宾                     语 直 接宾 语 名 词(宾格) La kato manĝas la muson. 猫吃老鼠。
代 词(宾格) Ni respektas lin. 我们尊敬他。
数 词 Mi bezonas nur du. 我只要两个。
动 词不定式 Petro lernas naĝi. 彼得学游泳。
 名词化的 形容词或 起名词作 用的其他 词类 Sata malsatan ne povas kompreni. 饱汉不知饿汉饥。Ĉiu “li” havas sian “ŝi”. 人人都可找到情侣(直译:每一个“他”都有自己的“她”)
从 句 Mi opinias, ke li estas prava. 我认为他是对的。
间 接宾 语 介 词词 组 Mi donis al ŝi libron. 我给了她一本书。Li revas pri feliĉo. 他渴望得到幸福。Li prunteprenis de mi libron. 他从我这儿借去一本书。
表               语 主语的表语 形容词(主格) La domo estas blanka. 那房子是白色的。
名 词(主格) Li farĝis kuracisto. 他当了医生。
代 词(主格) Kio estas tio? 那是什么?
数 词 Trioble kvin estas dek kvin. 三乘五等于十五。
动词不定式 Vivi estas batali. 生活就是斗争。
副 词 Promeni estas agrable. 散步是令人愉快的。Estas eble, ke li ne konas lin. 他不认识他是可能的。
介 词词 组 La du krajonoj estas de la sama koloro. 这两支铅笔是同一颜色的。Ĉu tiu ĉi libro estas por mi? 这本书是给我的吗?
kiel+名词(主格) La urbo estas kiel ĝardeno. 这座城市像花园一样。
从 句 La demando estas, kiam ni komencu.问题是我们什么时候开始。Li estas kiu vin savis. 他就是救你的那个人。
宾语的表语 形容词(主格) Li opinias min saĝa. 他认为我聪明。
分词形容语(主格) Ŝi trovis la birdon mortinta. 他发现那只鸟死了。
名词(主格) Oni elektis lin prezidanto. 人们选他当主席。Tio faris lin mokataĵo. 这使他成为笑柄。
动词不定式 Mi vidis lin fali. 我看见他跌倒。
介 词词 组 Li trovis ĝin laŭ sia gusto. 他觉得它合乎口味。Mi prenis lin por lia frato. 我把他错当成他的兄弟。
kiel+名词(宾格) Oni elektis lin kiel prezidanton.人们选他当主席。
状语性表语 形容词(主格) Li promenas sola. 他独自散步。La infaneto kuŝas nuda. 这婴儿光着身子躺着。Malĝoja ŝi rigardas lin. 她忧伤地看着他。
名词(主格) Li mortis mizerulo. 他死时是一个悲惨的人。Li naskiĝis poeto. 他生来就是诗人。

 

 

EKZERCOJ

 1. 将下列名词译成世界语:

1.工人  2.锻工  3.修理工  4.司炉  5.矿工  6.电工  7.织布女工   8.建筑工人   9.炼钢工人  10.细木工  11.铁路工人  12.汽车司机    13.乘务员  14.飞行员   15.船员  16.海员   17.搬运工  18.邮务员  19.邮递员   20.技术员   21.工程师  22.机械师  23.石匠  24.手工业者  25.刨工  26.种田人  27.园丁   28.拖拉机手  29渔夫  30.商人  31.售货员  32.教师  33.教授,  34.校长,35.科学家   36.物理学家  37.化学家  38.历史学家  39.文学家  40.语言学家  41.演说家  42.医学家  43.医生  44.大夫  45.外科医生  46内科医生  47.眼科医生  48.牙科医生  49.药剂师  50.护士  51.演员  52.舞女  53.歌唱家  54.作家  55.作者  56.童话作家  57.散文作家  58.诗人  59.画家  60.翻译家  61.口语译员  62.新闻工作者  63.投稿人  64.作曲家,65.音乐家  66.雕刻家  67.钢琴家  68.摄影师  69.幽默家  70.体操运动员  71.厨师  72.面包师  73.裁缝  74.守门人  75.出租汽车司机  76.鞋匠  77.钟表匠  78.银匠  79.金匠,80.木器工人  81.餐馆服务员  82.女仆  83.清道工人  8.士兵  85.市长  86.省长  87.国家元首  88.国王  89.皇帝  90.公务员

 

II.用括号中的词进行对话练习:

(laboristo, ŝoforo, maŝinisto, kuracisto, instruisto, profesoro, muzikisto, artisto, pianisto, inĝeniero, traktoristo, teknikisto, ŝuisto, tajloro, forĝisto, barbiro, poŝtisto)

A — Pardonu, ĉu vi estas______?

— Bedaŭrinde ne, mi estas______?

B — Ĉu vi konas tiun sinjoron(sinjorinon)?

— Jes, mi konas lin(ŝin).

— Ĉu li(ŝi) estas_______?

— Ne, li(ŝi)estas_______.

 

III. 完成下列句子:

 1. La patro de Pero verkas poemojn, li estas _______.
 2. La onklo de Maria komponas muzikon, li estas _______.
 3. La nevino de mia amiko ludas rolojn en teatro(戏院), ŝi estas_______.
 4. Mia bofrato laboras en la fabriko, li estas _______.
 5. Mia bofratino flegas malsaulojn, ŝi estas _______.
 6. Nia najbaro operacias pacientojn, li estas _______.
 7. La amikino de mia fratino laboras en oficejo, ŝi estas _______.
 8. La edzo de nia instruistino sin okupas je tradukado, li estas _______.
 9. Mia kuzo studas en universitato, li estas _______.
 10. Mia plej aĝa frato kondukas aŭtomobilon(汽车), li estas _______.

 

 1. 下列句子是对什么人讲的?请把他的职别填在括号内:
 2. Bonvolu ripari mian horloĝon. Ĝi ĉiam malfruas.     ()
 3. Matene mi havis febron de 38.5 gradoj, sed nun mi min sentas iom pli bone. (   )
 4. Mia jako ŝiriĝis. Bonvolu ĝin kudri. (    )
 5. Bonvolu tondi miajn harojn, sed ne tro mallongaj, mi petas. (   )
 6. Bonvolu doni al mi kilogramon da sukero. (    )
 7. Pardonu, ke mi forgesis fari mian hejmtaskon. (  )
 8. Bonvolu veni al mi, mia radioricevilo ne funkcias. (    )
 9. Fraŭlino Eva, estas via letero. ( )
 10. Ĉu vi havas tablon por kvar personoj? (    )
 11. Bonvenon al vi, samideano! (    )

 

 1. 分析下列各句的句子成分:
 2. 划出句中的主语和谓语(主语用红色标示,谓语用蓝色标示):
 3. Demosteno perdas la patron en sia sepjara aĝo.
 4. Li laboris ankoraŭ pli diligente kaj pli flue diris la paroladon.
 5. Lia tuta penado estis vana.
 6. Petro profunde dormas en sia ĉambro.
 7. Vivon travivi estas arto malfacila.
 8. Kvin kaj kvar estas naŭ.
 9. La profesoro kolektas antikvaĵojn.
 10. Kritiki estas facile, fari malfacile.
 11. Mi venis, vidis, venkis.
 12. Estas utile gimnastiki.
 13. 划出句中的表语和宾语:(主语的表语用粉红色标示,宾语的表语用绿色标示,状语性表语用橙色标示,直接宾语用紫罗兰色标示,间接宾语用蓝色标示):
 14. La suno brunigis al ili la haŭton.
 15. Ŝi iris tre malrapide, por ke ŝiaj piedoj restu puraj.
 16. Scii naĝiestas utilege.
 17. Li stariĝis kaj diris jes.
 18. Li fariĝis kiel ŝtono.
 19. Estas eble, ke li venos tre baldaŭ.
 20. Li la unua eniris en la salonon.
 21. Dirinte al li “ĝis revido”, li foriris.
 22. Li sentis sin tuj falonta.
 23. Mia frato estas de meza kresko.
 24. Ĉu hodiaŭ estas varme aŭ malvarme?
 25. Mi deziras sidiĝi.
 26. Li trovis la vinon bona.
 27. Lia ordono estas, ke ni iru.
 28. Li ŝajnas homo honesta.
 29. Ĉu tiu glaso estas por mi?
 30. Ŝi donis al li iom da akvo por trinki.
 31. Frukto malpermesita estas plej bongusta.
 32. Li edziĝis malriĉulo.
 33. La ĉemizon, kalsonon ktp. oni nomas subvestoj.
 34. Kara estas dono en minuto de bezono.
 35. Morti estas por li kiel dormi.
 36. Mi jam legis <Patroj kaj Filoj>.
 37. Ŝi aspektas vire maltima.
 38. Nevo de papo facile fariĝos kardinalo.
 39. Mi amas esti kun vi.
 40. Nia domo estas el brikoj.
 41. Ne naskiĝu riĉa, naskiĝu feliĉa.
 42. Mi ne sciis, ke li estas malsana.
 43. Mi opinias ebla, kion li deziras.

 

 1. 将下列句子译成汉语。
 2. La pentristo pentris la virinon sidanta.

(试比较:La pentristo pentris la virinon sidantan; La pentristo pentris la virinon sidante.)

 1. Ĉiu opinias siajn idojn la plej belaj.
 2. Oni trovis la knabinon mortinta.
 3. La gepatroj nomas siajn filon Joĉjo kaj filinon Sonjo, kaj tiuj ĉi nomas siajn patron paĉjo kaj patrinon panjo.
 4. Mi kredas tion vera.
 5. Mi sentas min dek jarojn pli juna, ol antaŭe.
 6. Li lasis la pordon malfermita.
 7. Mi vidis mian fratinon ploranta(aŭ: plori).
 8. Mi opinias vera, kion li diris.
 9. Ĉiuj titolis lin generalo (将军).
 10. Li kolorigis la grizan muron flava.
 11. Tra ruĝa vitro oni vidas blankajn objektojn ruĝaj.

 

VII. 将下列句子译成汉语,注意句中介词的用法:

ĈIRKAŬ

 1. La alumeto eligis helan flamon, kiam ŝi tenis ĉirkaŭ ĝi sian maneton.
 2. La luno rondiras ĉirkaŭ la tero.
 3. Ŝi jetis ambaŭ brakojn ĉirkaŭ la kolon de la knabino.
 4. Ĉirkaŭ majo mi vojaĝos al Eŭropo.
 5. Li venos ĉirkaŭ la deka (horo).
 6. Ĉirkaŭ tri jaroj pasis de tiam, kiam li mortis.
 7. Ŝi havs ĉirkaŭ kvindek jarojn.

DA

 1. Mi donis al li skatolon da alumetoj.
 2. Li trinkis glason da vino.
 3. Mi aĉetis dekduon da krajonoj.
 4. Mi povas legi 15 paĝojn da teksto en unu horo.
 5. Li bezonas multe da papero.
 6. Li donis al mi multon da libroj kaj kelke da plumoj.
 7. Hodiaŭ matene li manĝis nur pecon da pano kaj trinkis iom da lakto.

DE

 1. Ili piediris de Beijing ĝis Tianjing.
 2. Mi estas nur tri paŝojn de li.
 3. La florvazo falis de la tablo sur la plankon.
 4. Ŝi saltadis la tutan tagon de loko al loko.
 5. Ŝi viŝis de sia vizaĝo la ŝviton.
 6. La negroj diferencas de ni nur per la koloro.
 7. Mi ricevis de mia onklo donacon.
 8. De du monatoj li malsanas.
 9. Li laboras de la mateno ĝis la vespero.
 10. Li tremas de malvarmo.
 11. Li estas estimata de ĉiuj.
 12. Ĉiumatene mi estas vekata de la kanto de la birdoj.
 13. La arbo rompiĝis de ventego.
 14. Mia vesto malpuriĝis de oleo.
 15. De zorgoj, ne de jaroj blankiĝas la haroj.
 16. Tio dependas de la cirkonstancoj.
 17. Li estas la fiero de sia patro.
 18. Ŝi rajdas sur ĉevalo de blanka koloro.
 19. Li atingis la aĝon de okdek jaroj.
 20. Li manĝis duonon de la kuko, kiun mi aĉetis.
 21. La amo de la gepatroj al siaj infanoj ĉiam estas pli granda ol tiu de la infaoj al la gepatroj.
 22. Manko de oro ne estas malhonoro.
 23. La glaso estas plena de akvo.
 24. La aŭtomobilo(汽车) haltis meze de la strato.
 25. Li devenas de malriĉa familio.

DUM

 1. Dum kelke da minutoj mi aŭdis du pafojn(枪声).
 2. Ŝia voĉo dum la parolado estis tre laŭta.
 3. Dum la vojo li parolis al Maria.
 4. Neniu forestis dum la kursa horo.
 5. Li naĝis dum du horoj.

EKSTER

 1. Mi staras ekster la domo kaj li estas interne.
 2. Li baraktas kiel fiŝo ekster la akvo.
 3. Tio estas ekster la dubo.
 4. Ekster tiuj ĉi leĝoj ekzistas aliaj.

 

VIII. 说出下列派生词的意思(可查阅词典):

 1. ĉirkaŭflugi, ĉirkaŭfrazo,ĉirkaŭiri, ĉirkaŭligi,ĉirkaŭmano, ĉirkaŭpremi, ĉirkaŭteksto,    ĉirkaŭa, ĉirkaŭe, ĉirkaŭi
 2. defali, deĵeti, dekalkuli, delasi, demamigi, demeti, denaska, dependi, depost, depuŝi,    derompi, desalti, deŝiri, detranĉi, deturni, deveni, devojiĝi
 3. dumnokta, dumtaga, dumviva, duma, dume
 4. eksterdome, eksterduba, eksterlanda, eksterordinara, eksterurba, ekstera, ekstere, ekstero, eksteriĝi
 5. 将下列句子译成世界语:
 6. 这是一条应该遵守的规则。
 7. 他说,为了尽早完成任务他将更加勤奋地工作。
 8. 作为世界语者,我们首先应该学好我们的语言。
 9. 她每唱完一首歌曲都要稍稍休息一下。
 10. 我们每个人都有自己的爱好。
 11. 我们每一个人都应该为祖国的现代化作贡献。
 12. 我遇见彼得和他的妻子以及他妻子的母亲。
 13. 他工作非常勤奋,因此受到了表扬并受到社会的尊重。
 14. 他对我说他明天要坐火车到北京去。
 15. 我走进房间时看见他正在写信。
 16. 他把自己的一生都献给了世界语运动。
 17. 在她失望的时候,大家都鼓励她再试一次。
 18. 他今天没有穿灰色上衣而穿兰色上衣。
 19. 为了将来我们能成为对社会,对祖国有用的人,我们今天应该勤奋学习,阅读尽可能多的有益的书籍。

学习辅导

返回目录

阅读次数 16,144 legintoj

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。