Sed 和 tamen 有什么区别?

刘鸿元

Sed 和 tamen 都是(并列)连词(tamen带有副词性),用来引导转折句;sed 表示比 tamen 更强烈的对比性或限制性条件(PPG2.3 第365页)。例如:

Sed 用例:

Tiu domo estis mallarĝa, sed alta. M.6 那房子很窄,可是很高。
Lango miela, sed koro kruela. PE.1269 嘴甜心狠。/口蜜腹剑。
Estis ankoraŭ ne tre malfrue vespere, sed sufiĉe mallume. M.11 时间还不晚,但天色已经很黑了。
Mi volis ŝlosi la pordon, sed mi perdis la ŝlosilon. Ek.34 我本想要锁门,但是我丢了钥匙。

Tamen 用例:

La fenestrokovriloj estis fermitaj, tamen tra ili briletis lumo. FA.1-8 窗外的百叶窗已经放下来了,不过缝隙里还是有亮光透露出来。
Jen mi venis al vi; tamen ĉu mi povas ion diri al vi? Nm.22:38 现在我到你这里来了;(可是)我能说什么呢?
La knabo estis enlitigita… La maljuna avo tamen restis ankoraŭ ĉe sia laboro. FA.2-110 这个小家伙躺在床上,不过老祖父还在不停地工作。

以下两点需要了解:

1. 为了强调对比,还可以用sed tamen或kaj tamen等形式。例如:

Sed tamen 用例:

Sinjoro Britain diris “tre povas esti,” sed tamen eliris, armita de la fero de forno. BV.47 不列颠先生说“很有可能”,可是他仍然出去了,还带上一根烧火棍防身。
Mi scias, ke vi baldaŭ min forlasos… sed mi tamen ja ne povas… M.190 我知道您不久就要离开我……但我还是不能……
Ili estis ses belegaj infanoj, sed la plej juna estis tamen la plej bela el ĉiuj. FA.1-51 她们是六个美丽的孩子,而她们之中,那个顶小的要算是最美丽的了。

Kaj tamen 用例:

Nokta lampo ne brulis tie [= en tiu ĉambro], kaj tamen estis tute lume. FA.1-21 那个房间里没有点夜灯,但是仍然很亮。
Mankas kampoj en tiu urbo [= Romo], kaj tamen al la romanoj neniam mankas manĝaĵoj. ŜU.14 虽然罗马城缺少田地,但是罗马人从来就不缺吃的。

2. Tamen 还常与让步从属连词 kvankam, malgraŭ ke 搭配,强调对比性。例如:
Kvankam ili loĝis en kelo…, tamen agrabla varmo regis en ilia ĉambro. FA.2-120 虽然他们住在地窖里,但是他们的房间里还是很温暖舒适的。/在kvankam… tamen(虽然…但是)结构中,中国人常常会误用 kvankam… sed,需要注意。
En niaj kongresoj la sorto donis al mi rolon kvankam tre flatan, tamen samtempe ankaŭ tre ŝarĝan. OV.390 在我们的大会期间,命运赋予我一项任务,虽然使人非常愉快,但同时也是非常沉重的负担。
Malgraŭ ke estas malproksime, ĝi [= la estraro] tamen notas al si en la cerbo. Rz.6 尽管路途遥远,上司们对一切都了如指掌。

返回世界语学习问答栏目

阅读次数 1,298 legintoj