王崇芳世界语实用中级课本 第十一课

第十一课

DEK UNUA LECIONO

 

PARTO A

LA KALENDARO

 

La kalendaro estas sistemo pri kalkulo kaj divido de la tempo. Tre frue la kalendaron jam konis la ĉinoj, hindoj, araboj, hebreoj, grekoj kaj romanoj. Tiam ili kalkulis la tempon laŭ la luna kalendaro, t.e. (tio estis) laŭ la rondiro de la luno ĉirkaŭ la tero. Sed ilia kalendaro ne estis preciza kaj estigis pli-malpli grandan eraron.

Nia nuna kalendaro ŝuldas sian originon al Romulo, kiu estis la legenda fondinto kaj la unua reĝo de Romo de 753 ĝis 715 a.K. (antaŭ Kristo). En lia kalendaro unu jaro konsistis el 300 tagoj, dividitaj en 10 monatojn. Poste Numo, la dua reĝo de Romo, aldonis al la dek la du aliajn. Sed el tiu ne ĝusta tempkalkulado rezultis ĝis la jaro 47 a.K. jam 67-taga diferenco.

Tiam Julio Cezaro reformis ĝin, rilatigante ĝin kun la suno. Li enkondukis la 365-kaj-1/4-tagan kalendaron (la Julian kalendaron). Li aranĝis la tagojn tiamaniere, ke unu jaro konsistis el 365 tagoj, kaj unu ekstra tago aŭ supertago estis aldonata al la monato februaro de ĉiu kvara jaro, kiu estis nomata superjaro. Sed la tropika jaro enhavas ne 365 kaj 1/4 tagojn, sed 365 tagojn, 5 horojn, 48 minutojn kaj 46 sekundojn, kaj tiu eraro rezultigis ĝis 1582 jam dektagan diferencon. Tian mankon tiam korektis papo Gregorio la XШ-a. Li ordonis, ke la 5-a de oktobro de tiu jaro estu la 15-a de oktobro kaj de tiam ĉiu centa jaro ne plu estu superjaro escepte de ĉiu kvarcenta jaro, kaj tiel estiĝis la Gregoria kalendaro, kiu tiam estis tuj adoptita de preskaŭ ĉiuj popoloj en Eŭropo.

Kvankam en la Gregoria kalendaro estas ankoraŭ malgranda eraro (kun unu taga diferenco sur 4000 jaroj), tamen ĝi estas tre oportuna kaj pro tio nun jam estas vaste uzata en la mondo.

 

PARTO B

DIALOGO PRI LA JARO

 

A. La jaro havas kvar sezonojn. Ĉu vi scias iliajn nomojn? Kompreneble en la lingvo Esperanto.

B. Mi scias. Ili estas printempo, somero, aŭtuno kaj vintro.

A. Ĉu la jaro havas nur la sezonojn?

B. Ne. Ĝi havas ankaŭ monatojn. Ili estas januaro, februaro, marto, aprilo, majo, junio, julio, aŭgusto, septembro, oktobro, novembro kaj decembro.

A. Tre bone. Nun mi scivolas, kiel vi ellernis parkere la nomojn de la monatoj?

B. Mi lernis ilin en grupoj. La unua grupo estas januaro kaj februaro. Ili ambaŭ finiĝas per “u-a-r-o”. La dua grupo estas la printempaj monatoj: marto, aprilo kaj majo. La tria estas la someraj monatoj: junio, julio kaj aŭgusto. Junio kaj julio ambaŭ komenciĝas per “j-u”, kaj aŭgusto, kiel “aŭtuno”, komenciĝas per “a-ŭ”. La lastaj kvar monatoj, nome septembro, oktobro, novembro kaj decembro, same kiel la vorto”membro”, finiĝas per “b-r-o”.

A. Via metodo ja estas tre bona. Nu, diru al mi, ĉu la monato havas partojn?

B. Jes. Ili estas semajnoj. Ĉiu semajno havas sep tagojn. Iliaj nomoj estas lundo, mardo, merkredo, ĵaŭdo, vendredo, sabato, dimanĉo.

A. Kiu tago estas hodiaŭ?( aŭ: Kiun tagon ni havas hodiaŭ?)

B. Hodiaŭ estas lundo.

A. Kia tago ĝi estas?

B. Lundo estas labortago, la unua tago de la semajno.

A. Kiu tago estis hieraŭ?

B. Hieraŭ estis dimanĉo. Dimanĉo estas ripoztago, la lasta tago de la semajno.

A. Kiu tago estis antaŭhieraŭ?

B. Antaŭhieraŭ estis sabato.

A. Kiu tago estos morgaŭ?

B. Morgaŭ estos mardo.

A. Kiu tago do estos postmorgaŭ?

B. Postmorgaŭ estos merkredo.

A. Kioman tagon ni havas hodiaŭ? (aŭ: Kia dato estas hodiaŭ?)

B. Hodiaŭ estas la dudek-sepa de marto de la jaro mil naŭcent okdek tri. (aŭ: la dudek-sepa de marto mil naŭcent okdek tri.)

A. Kiam ni havas Esperantajn kursajn horojn?

B. Ĉiusemajne dufoje (aŭ: dufojojn): lunde kaj ĵaŭde.

A. Ĉu vi ŝatas tiujn kursajn horojn?

B. Jes, kompreneble. Mi ŝatas Esperanton. Ĝi ja estas la plej facila kaj plej belsona lingvo en la mondo.

HUMURAĴOJ

1

Instruisto: Diru al mi la diferencon inter la fulmo kaj la elektro?

Lernanto: La fulmo estas senkosta, dum por la elektro oni devas pagi.

2

“Kiel saĝaj estas la scienculoj!” diris Petro. “Ili scias antaŭe, kiam estos eklipso de la suno.!”

“Malsaĝulo!” respondis Johano. “Ili ja scias tion el la kalendaro!”

3

Provinca stacidomo. La trajno malfruas.

——Ho, terure! La trajno malfruas pli ol 20 minutojn. Mi ne komprenas, pro kio ekzistas la horaroj!?

——Sed se ne ekzistus horaroj, kiel vi scius, ka la trajno malfruas?

 

DU VERSAĴETOJ

 

La  Luno

 

En la arbaro

silenta nokt’ odoras;

sekretajn vojojn

la arĝentvesta Luno

scivole priesploras.

 

La  Pino

La altan pinon

ne fleksas ŝtormo murda,

nek jug’ de l’ jaroj.

Ĉe ĝia pied’ mi sidas

kun mia vivo kurta.

Lajos Tarkony

 

(el ESPERANTA  ANTOLOGIO)

 

 

NOVAJ VORTOJ

 

 

kalendaro历法,日历

sistemo 系统,体系,制度,体制

hebreo 希伯来人

preciza 精确的,准确的

origino 起源,根源,由来

legendo 传说

fondi(tr.) 建立,设立

Kristo 基督

a.K(antaŭ Kristo) 公元前

rezulti(el)(ntr) 是…的结果,由…产生

diferenci(ntr.) 有差别,不同

~o 差别,差异,差

enkonduki(en-konduki)(tr.) 领进,引入,采用

reformi (re-formi)(tr.) 改革,改良,改造

aranĝi(tr.) 整理,布置,安排

ekstra 额外的

supertago(super-tago) 闰日

superjaro(super-jaro) 闰年

tropiko 回归线,热带地区

~a jaro回归年

sekundo 秒

korekti(tr.) 改正,校正,订正

papo 罗马教皇

escepti(tr.) 除了,不包括

~e de 除…之外

adopti(tr.) 收养,采纳,采用

oportuna 便利的,适宜的

vasta 广大的,广阔的,广泛的

~e 广泛地

scivoli(sci-voli) 很想知道,好奇

~e 好奇地

senkosta(sen-kosta) 免费的

scienco 科学

~ulo 科学家

eklipso (日或月)食

provinco省;外省(与首都相对)

~a 省的,外省的

trajno 列车

teruro 恐怖,惊骇

~e可怕地

horaro(hor-aro) 时刻表

verso诗句

~aĵo 诗

odori(ntr.) 散发气味

sekreto 秘密

~a 秘密的

pino 松树

fleksi(tr.) 使弯曲

murdi(tr.)  杀害,谋杀

jugo 牛轭,桎梏,奴役

kurta(=mallonga) 短的

antologio 诗文选

 

 

 

KLARIGOJ

 

A

 1. Tiam ili kalkulis la tempon laŭ la luna kalendaro, t.e. (tio estis) laŭ la rondiro de la luno ĉirkaŭ la tero.

他们那时按阴历即月球绕地球的转动计算时间。

t.e. (tio estis) 那就是,即

2. Sed ilia kalendaro ne estis precica kaj estigis pli-malpli grandan eraron. 但是他们的历法不精确,产生了或多或少的误差。

3. Nia nuna kalendaro ŝuldas sian originon al Romulo, kiu estis la legenda fondinto kaj la unua reĝo de Romo de 753 ĝis 715 a.K. 现在的历法是由Romulo(中译为“罗慕路斯”)创始的,他是传说中罗马城的建设者和第一王(公元前753至715年)。

ŝuldi除了作“欠”讲外还有一些引申义。例如:

Al li mi ŝuldas grandan dankon. 我非常感谢他。

Ni ŝuldas nian sukceson al lia helpo. 我们取得的成功全靠他的帮助。

Al Nilo ŝuldas Egiptujo sian prosperon. 埃及的繁荣应该归功于尼罗河。

关于罗马城名称的由来流传着一个神奇的传说:公元前亚平宁半岛的阿尔巴隆加国王努米托尔的公主西尔维娅和希腊战神相爱,生下一对孪生子。其叔父阿穆里乌斯发现后处死了西尔维娅,并下令将这对孪生子扔进台伯河。但这对孪生子的篮筐被河水冲到岸边,一只母狼将他们带走并用自己的乳汁抚育他们。不久他们被国王的仆人领回抚养,起名为罗慕路斯(Romulo)和列慕斯(Remus)。长大后他们设法杀死阿穆里乌斯。事后两人在台伯河畔建立一座新城。后来兄弟俩发生争执,罗慕路斯杀死列慕斯并用自己的名字命名该城。

 1. Poste Numo, la dua reĝo de Romo, aldonis al la dek la du aliajn. (= … aldonis al la dek monatoj la du aliajn monatojn.) 后来第二王努马在十个月上又另加两个月份。
 2. Sed el tiu ne ĝusta tempkalkulado rezultis ĝis la jaro 47 a.K. jam 67-taga diferenco. 可是由于那种不精确的计时方法,到公元前47年时已经积累了67天的误差。
 3. Julio Cezaro 儒略·恺撒(前100年-前44年),古罗马统帅,政治家和作家。他决定采用的阳历称为儒略历(la Julia kalendaro)。儒略历规定每年平均长度为365.25日,平年为365日,4年1闰,闰年366日。
 4. Li enkondukis la 365-kaj-1/4-tagan kalendaron (la Julian kalendaron). 他采用了三百六十五又四分之一的历法。(儒略历)

“la 365-kaj-1/4-tagan kalendaron”读作la tricent-sesdek-kvin-kaj-kvarono-tagan kalendaron

 1. Li aranĝis la tagojn tiamaniere, ke unu jaro konsistis el 365 tagoj, kaj unu ekstra tago aŭ supertago estis aldonata al la monato februaro de ĉiu kvara jaro, kiu estis nomata superjaro. 他这样安排天数:一年包含365天,每隔四年将额外的一天也就是闰日附加到二月份上,有闰日的年份就叫做闰年。

“tiamaniere (aŭ: tiel), ke”用来引导一个说明性的方式状语从句。例如:

Tiel li foriris, ke li eĉ ne rerigardis. 他头也不回地走了。

La laboro estis farita tiamaniere, ke ĉiu faris sian taskon aparte. 这项工作是由各人分头进行的。

“ĉiu kvara jaro”的意思是“每四个”。下面再举一些类似的例子:

Oni ripozas ĉiun sepan tagon. 人们每七天休息一次(不一定是一天,也可以是半天,一小时,反正是每七天休息一次)。

Ĉiu kvina homo estas esperantisto. 每五个人中有一人是世界语者。

 1. Sed la tropika jaro enhavas ne 365 kaj 1/4 tagojn, sed 365 tagojn, 5 horojn, 48 minutojn kaj 46 sekundojn, kaj tiu eraro rezultigis ĝis 1582 jam dektagan diferencon. 但是一回归年并不等于365天又四分之一天,而是365天5小时48分46秒,这一误差到公元1582年已经积累了十天的差额。

“tropika jaro”的意思是“回归年”,回归年也叫太阳年,即太阳连续两次经过春分点所需要的时间,也就是地球绕太阳公转而产生四季循环的周期。

“enhavas ne… sed…”中的ne不能放在enhavas的前面,因为否定的不是动词enhavas,而是动词的宾语。再如:

Li estas ne laboristo, sed kamparano. 他不是工人而是农民。

Ne la maro subakvigis la ŝipon, sed la vento. 不是大海而是风使船沉没。

 1. papo Gregorio la XIII-a 罗马教皇格列高利十三世

由于儒略历比回归年长11分14秒,自公元前46年积累到十六世纪末春分已由3月21日提前到3月11日。于是罗马教皇格列高利十三世于1582年10月4日命令以次日(即原10月5日)为10月15日;为了避免以后累积误差,置闰的办法改为:公元年数被4除尽的年为闰年,但逢百之年只有能被400除尽的才是闰年(例如公元1900年不是闰年,而公元2000年是闰年),闰年2月份增加一天。由格里高里颁行的历法称为格列历(la Gregoria kalendaro),亦即现代大多数国家通用的阳历。

 1. Li ordonis, ke la 5a de oktobro de tiu jaro estu la 15a de oktobro kaj de tiam ĉiu centa jaro ne plu estu superjaro escepte de ĉiu kvarcenta jaro, kaj tiel estiĝis la Gregoria kalendaro, kiu tiam estis tuj adoptita de preskaŭ ĉiuj popoloj en Eŭropo. 他下令以当年的十月五日为十月十五日,并从那时起逢百之年除四百年的年份外不再闰年,这就产生了格列历,这种历法立即被几乎所有欧洲国家的人所采用。

ĉiu centa jaro 每第一百年,逢百之年

ĉiu kvarcenta jaro 每第四百年,逢四百之年

“escepte de”的意思是“除…之外”,表示不包括在内。具体用法可参见课本pĝ. 345。

“adopti”的本义是“收养”。“采纳”、“采用”是它的引申义。再如:

Jen estas infano, kiun ili adoptis. 这是他们收养的孩子。

adoptinto kaj adoptito 养父和养子

Li adoptis mian opinion. 他采纳了我的意见。

Ili adoptis novan metodon. 他们采用了一种新方法。

“popoloj”(复数形式)指许多国家或地区的不同“民族”、“人民”。

 

B

 

 1. 关于世界语十二个月份名称的由来

汉语的月份名称是用数字表示的。如一月、二月、三月等,使用起来很方便。在世界语中每个月份的名称各不相同。我们学习时感到有点困难。这些名称是怎么来的呢?下面就简单介绍一下它们的由来。

西方语言中的月份名称都是从拉丁语演变而来的,世界语也不例外。正如课文所介绍的,使用拉丁语的罗马古历法,起先把一年分成十个月。春天的第一个月叫做Maritius,它的意思是Mars之月。Mars是罗马神话中的战神,用Mars来命名这个月,表示春天战胜了冬天。

第二个月叫做Aprilis,是拉丁语Aperire(开,开放)演变而来的,表示在这个月草木萌芽,鲜花开放,大自然舒展开身躯。

第三个月叫做Maius,可能与司生长的女神Maia的名字有联系。这个月万物都在茁壮成长,欣欣向荣。

第四个月Junius是用司婚姻和生育的女神Juno的名字命名的,表示生物在这个时候达到成熟期。

后面六个月的名称都是由序数词构成的。

第五个月Quintilis由Quintus(第五)构成。

第六个月Sextilis由sextus(第六)构成。

第七个月September由setimus(第七)构成。

第八个月October由octavus(第八)构成。

第九个月November由nonus(第九)构成。

第十个月December由decimus(第十)构成。

后来改革历法,一年改为十二个月,在Martius这个月的前面又加了两个月,这样原来的一月就变成三月,原来的二月就变成了四月,其余类推。

新的第一个月叫做Januarius,是由Janus演变而来的。Janus是传说中的护门神。他有两个面孔,一个朝前,一个朝后,既能看见过去的一个,也能看见新的一个,因此第一个月用他的名字来命名。

新加的第二个月叫做Februrius,是由Februa演变而来的。Februa的意思是“涤罪仪式”,因为这种仪式在这个月内举行,所以用它来称呼这个月。

后来为了纪念古罗马统帅和政治家儒略•恺撒(Julius Caesar)的功绩,便将他出生的月份Quintilis(第五月,现为七月)改称为Julius。罗马的第一个皇帝奥古斯都•恺撒(Augustus Caesar)后来也下令把Sestilis(第六月,现为第八月)改用自己的名字命名为Augustus。这样西方语言中一年十二个月的名称便定型了。世界语中的十二个月份的名称是西方语言中实际就是从拉丁语中吸收过来的,所以和英语、法语、西班牙等语言中的月份名称大同小异。

 1. 关于世界语一星期七天名称的由来

人类以七天为一周划分时间的方法由来已久。《圣经》上记载,上帝在六天中创造了世界和人类,到第七天,他停止了一切工作,休息了一天。于是上帝赐福给第七日,定为圣日,即安息日。这当然是不可信的。

在人类历史的早期,他们需要在固定的日子里进行物品交换或贸易,即集市日。居住在古代亚洲西南部的巴比伦人把集市日定为每七天一次。他们在第七天停下工作,集中在一起交换物品或举行宗教集会。

犹太人效仿巴比伦人,也规定每七天举行一次宗教活动,星期就这样产生了。犹太教规定星期六为安息日(希伯来文为schabbat),其他日子就定名为“安息日后的第…天”。

后来埃及人也采用每星期七天的方法划分时间。他们以太阳、月亮和五大行星的名称给一星期的各个日子命名(这与我国古代把日月和金木水火土五星合起来称为七曜基本暗合)。随后罗马人也采用这个办法。他们把七天依次称为“La tago de Suno”(太阳日,即星期日),“La tago de Luno”(月亮日,即星期一),“La tago de Marso”(火星日,即星期二),“La tago de Merkuro”(水星日,即星期三),“La tago de Jupitero”(木星日,即星期四),“La tago de Venuso”(金星日,即星期五),“La tago de Saturno”(土星日,即星期六)。罗马人的这种命名法后来随着拉丁语的广泛使用,流传到了欧洲各国。基督教盛行后,基督教徒根据《圣经》上的说法把星期日定为安息日,并把这一天称为“La tago de la Sinjoro”(主日)。现在几乎所有欧洲国家都基本沿用这种方法来称呼一星期的各个日子。日语中一星期七天的名称(“日曜日”、“月曜日”、“火曜日”、“水曜日”、“木曜日”、“金曜日”、“土曜日”)就是根据罗马人的上述命名法并参照我国古代的七曜意译成日语的。

世界语一星期七天的名称是直接从拉丁语族的法语、意大利语等语言中吸收过来的。现将世界语一星期七天的名称及其含义列表如下。

星期日 dimanĉo (含义: La tago de la Sinjoro 主日)

星期一 lundo (含义:La tago de Lundo 月亮日)

星期二 mardo (含义:La tago de Marso 火星日)

星期三 merkredo (含义:La tago de Merkuro 水星日)

星期四 ĵaŭdo (含义:La tago de Jupitero 木星日)

星期五 vendredo (含义:La tago de Venuso 金星日)

星期六 sabato (含义:La tago de ripozo 安息日)

从以上的列表中我们可以看出,世界语一星期的名称中实际上有两个安息日,即dimanĉo和sabato。“dimanĉo”是基督教徒的安息日,“sabato”是犹太教徒的安息日。柴门霍夫之所以用“安息日(sabato)”而不用“土星日”作为星期六的名称,可能与柴门霍夫本人是犹太人有关吧?

 1. DU VERSAĴETO――这两首短诗选自《ESPERANTA ANTOLOGIO》(《世界语诗文选》),诗作者是匈牙利人Lajos Tarkony。这是两首用日本的短歌(tankao)体写成的即景诗。短歌原是日本的一种诗体,共分五行,每行分别为5、7、5、7、7个音节,不押韵,引入世界语后可以押韵。这两首都是在第2、5行上押韵。

由于各国的习惯不同,诗行的开头字母有人喜欢一律大写,有人则根据诗行是否成句决定使用大写或小写,这两首诗用的是后一种办法。

 

 

GRAMATIKO

介词

介词是一种虚词,不能单独作句子成分。介词总是放在名词或代词的前面(个别介词还可以放在动词不定式前),表示该词与句中其它成分之间的关系。介词在句中一般不重读。介词数量不多,常用介词只有三十多个,但使用极其频繁,在句中起着非常重要的作用。

 1. 介词的形式

1) 单一介词,如:en, al, sub, inter, el等

2) 双重介词,如el sub (从…下),el inter (从…之中),de post(从…之后),de sur(从…之上)等

 1. 介词词组和各种介词结构:

1) 介词和它后面的名词(或代词)一起构成介词词组。在一般情况下,介词后面的名词必须用主格。例如:

sur la tablo 在桌上

en la lernejo 在学校里

post la tagmanĝo 午饭后

al Pekino 向北京

2) 需要表示动作方向时,介词后面的名词必须用宾格。例如:

Li metis la krajonon sur la tablon. 他把铅笔放在桌上。

Ili eniris en la lernejon. 他们走进学校。

本身就表示运动方向的介词,它后面的名词不可再加宾格词尾。例如:

La vagonaro veturas al Pekino. 这列火车开往北京。

3) 少数介词,如anstataŭ, krom, por, sen等,可以和动词不定式构成介词词组。(详见第六课语法“动词不定式”)

4) 介词词组也可以由“双重介词+名词”构成。例如:

Kion vi povas vidi de sur la monto. 你从山上(往远处看)可以看到什么?

Li eliris el inter la arboj. 他从树丛中走了出来。

Aro da birdoj alflugis el trans la monto. 一群鸟从山那边飞过来。

La suno brilis sur lin tra inter la branĉoj. 阳光穿过树枝间的缝隙照到他的身上。

5) 有些介词词组还可以连用,组成“介词+名词+介词+名词”结构,例如:

de mateno ĝis vespero 从早到晚

de tempo al tempo 不时地,时常

de kapo ĝis piedoj 从头到脚

Li sidas tie kun krajono en la mano. 他手拿铅笔坐在那里。

Ĉu vi povas promeni sur la manoj kun la kapo al la tero (= kap-al –tere) 你能倒立行走吗。

6) 有些介词的前后可以各加一个名词。组成“名词(主格式宾格)+介词+名词”结构。例如:

paŝo post paŝo (paŝon post paŝo) 一步一步地,逐步

jaro post jaro (jaron post jaro) 年复一年地

vizaĝo kontraŭ vizaĝo (vizaĝon kontraŭ vizaĝo) 面对面地

okulon pro okulo, denton pro dento (成语)以眼还眼,以牙还牙

7) 介词还可以加在副词后,构成“副词+介词”结构。例如:

vizaĝe al 面对

rilate al 关于,就…来说

spite al 不管…

helpe de 借助于

kaŭze de 由于

fare de 由…做

meze de 在…中间

kune kun 和…一起

escepte de 除…之外

kompare kun 与…相比

 1. 介词词组和各种介词结构的主要用法:

1)作状语

La muso kuras sub la lito. 耗子在床下跑。

Li venos je la deka horo. 他将在十点来。

Ŝi skribas per krajono. 她用铅笔写。

Ĉiutage li laboras de mateno ĝis vespero. 他每天从早到晚工作。

De tempo al tempo ŝi vizitas sian instruiston. 她时常拜望她的老师。

Li parolas kun ŝi vizaĝo kontraŭ vizaĝo. 他和她面对面谈话。

Ili laboras kaj lernas kune kun ni. 他们和我们一起工作和学习。

La geamantoj promenas brako sub brako. 这对恋人在挽着胳膊散步。

Paŝo post paŝo ili fine atingis la celon. 他们一步一步地终于达到了目的。

Post tri monatoj ŝi jam povis legi EPĈ helpe de vortaro. 三个月以后她已经能够借助词典阅读《中国报道》了。

2)作定语

Li havas libron pri gramatiko. 他有一本语法书。

Mi legis multajn verkojn de Zamenhof. 我读过柴门霍夫的许多著作。

La domo el brikoj estas tre granda. 这间砖房很大。

Ĉu vi scias la diferencon inter la fulmo kaj la elektro. 你知道闪电和电的区别吗?

3)作表语:

Ĉiu libro estas por vi. 每本书都是给你的。

La pomoj estas de la sama speco. 这些苹果是同一品种的。

Ŝia beleco estas super ĉia priskribo. 她的美貌是任何笔墨所不能形容的。

Li trovis ĝin laŭ sia gusto. 他觉得它很合口味。(“laŭ sia gusto”作宾语的表语)

4)作间接宾语:

Li donacis al mi vortaron. 他送给我一部词典。

Ŝi revis pri feliĉo. 她渴望得到幸福。

Li prunteprenis de mi libron. 他跟我借了一本书。

 1. 介词还可以作前缀或作词根使用。例如:

1)作前缀:

alvenis 来到          enterigi 将埋进土中,埋葬

tralegi 通读           surtable 在桌上

ellitiĝi 起床           eksterlanda 国外的

subakviĝi 没入水中     kontraŭdiro矛盾

priskribi 描写          laŭvice 按次序地

eniri 走进             kunbatalanto 战友

2)作词根:

supera 上等的,高等的 suben 向下

kune 共同地          transa 在那边的

senigi 使无,剥夺     poste 后来,在后边

aliĝi 加入,参加      antaŭo前部

 

 

EKZERCOJ

 

 1. I. 用适当的介词填充:
 2. Tio estas  mi nekomprenebla.
 3. Mi promenis  la pluvo.
 4. Mi demandis ŝin  kio ŝi ploras.
 5. La malsanulo tremas  febro.
 6.  gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.
 7. Ili parolis  Esperanto.
 8.  tri semajnoj li forveturis Anglujon.
 9. Ili dividis  si la rikolton.
 10. Petro rakontis  Paŭlo belan historion.
 11. Mi vidis  la fenestro fraŭlinon M.
 12. Ni restas tie ĉi  ŝia ordono.

12.Tiu ĉi rivero havas ducent kilometrojn (公里)      longo.

 1. Mi pruntedonis  ŝi la libron.
 2. La kamparanoj ĉesis labori  la sunsubiro.
 3. Mi ne konsentas  vi      tiu demando.
 4. Li dividis la teron  sia frato.
 5. Ili venis  iu grava afero.
 6. la vilaĝanoj laboras  la kampoj, la laboristoj laboras      la fabrikoj.
 7.  kafo li donis al mi teon.
 8. La ponto (桥) estas longa  20 metroj.
 9. La tranĉilo estas akra, tial mi povas facile tranĉi  ĝi.
 10. Ŝi petis  li iom      akvo.
 11. Mi diris al vi nenion alian  la pura vero.
 12.  niaj kapoj brilas la suno.
 13.  ĉiuj fratoj li estas la plej saĝa.
 14. Tio estas tre grava  mi.
 15. Li ne forgesos ŝin  sia morto.
 16. Ĉi tie mi ofte renkontiĝas  ŝi.
 17. Niaj gepatroj zorgas  ni.
 18. Li ŝuldas sian sanon  gimnastika ekzercado.

 

 1. II. 将下列句子译成汉语,注意句中介词的用法:
 2. Superjaro havas 366 tagojn anstataŭ365, kiel la ordinara jaro.
 3. Hundo povas boji (吠) eĉkontraŭ la reĝo.
 4. Ŝi prunteprenis de mi la libron.
 5. Birdoj flugis preter la turo (塔)。
 6. De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo.
 7. Mi estas la plej feliĉa homo sub la suno.
 8. Morti pro la patrujo estas agrable.
 9. Ŝia vizito faris al li plezuron.
 10. Ili forte diferencas inter si per valoro.
 11. La negroj diferencas de eŭropanoj nur per la koloro.
 12. Mi ridas je lia naiveco.
 13. Fleksu arbon dum ĝia juneco.
 14. Tio estas super mia kapablo.
 15. La birdo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj birdoj.
 16. En ĉiu malbono estas iom da bono.
 17. Mi petas lin pri pardono.
 18. Ne laŭdu la tagon antaŭla vespero.
 19. Ne ekzistas regulo sen escepto.
 20. Ĉe tro ĝentila (有礼貌的) ekstero mankas sincero.
 21. La okulo estas spegulo de la koro.
 22. Inter voli kaj fari estas granda diferenco.
 23. La infano havas sur si tre vastan veston.
 24. Ne gutas mielo (蜜) el la ĉielo.
 25. Ili veturis tra la Eŭropo.

 

III. 说出下列派生词的意思 (可查阅词典):

 1. librejo, trinkejo, kafejo, promenejo, lernejo, gastejo, kursejo, manĝejo, loĝejo, vestejo, batalejo, gimnastikejo, renkontejo, plantejo, lavejo, trairejo, fumejo, necesejo, monŝanĝejo, grenejo, profundejo, dormejo, restadejo, malriĉulejo, kuirejo, naskiĝejo, ĉevalejo
 2. kredema, legema, lernema, amema, diskutema, enviema, skribema, dubema, timema, aĉetemulino, babilemulo, manĝema, koleremulo, dormema, falsema, verema, komprenema, moviĝema, sciema, silentema, zorgema, vivema, superema, starema, sentema.
 3. skribilo, flugilo, dormigilo, sendolorigilo, kombilo, kaptilo, hakilo, balailo, fosilo, kolorilo, ŝtonĵetilo, pesilo, pezilo, resanigilo, laŭtparolilo, litkovrilo, lumilo, haltigilo, kondukilo, portilo, fajrilo, batilo, batalilo, invitilo, manĝilo, kuracilo, tranĉilo, ŝlosilo (ŝlosi 锁,锁闭)
 4. ridinda, kredinda, laŭdinda, puninda, leginda, mirinda, priparolinda, rezervinda, lerninda, timindaĵo, pripensinda, bedaŭrinda, diskutinda, enviinda, rimarkinda, admirinda, vidinda, honorinda, skribinda, vizitinda, nedankinda.

 

 1. IV. 将下列句子译成汉语:
 2. La domo, en kiu oni lernas, estas lernejo, kaj la domo, en kiu oni preĝas (祈祷),estas preĝejo.
 3. Tro elektema homo ricevas nenion.
 4. Tiu ĉi grava tago restos por mi ĉiam memorinda.
 5. Lia edzino estas tre laborema kaj ŝparema, sed ŝi ankaŭtre babilema kaj kriema.
 6. Ŝia edzo estas tre ekkolerema, tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas venĝema.
 7. Li estas tre kredema, eĉla plej nekredeblajn aferojn, kiujn rakontas al li la plej nekredindaj homoj, li tuj kredas.
 8. La indon de sano oni konas nur tiam, kiam oni ĝin perdis.
 9. Konscienco (良心,道德心) trankvila estas bona dormilo.
 10. Ni ŝuldas grandan dankon por tiu valorega libro al la laborema redaktoro (编辑).
 11. Ni, gejunuloj el malsamaj landoj, ŝuldas nian interkompreniĝon al nia komuna lingvo Esperanto.

 

 1. V. 根据答句提问:

…? La ĉefurbo de Japanio estas Tokio.

…? La plej longaj riveroj de Afriko estas Nilo (尼罗河) kaj Kongo (刚果河).

…? Danubo (多瑙河) enfluas en la Nigran Maron.

…? La plej granda fizikisto de la 20a jarcento (世纪) estas Ejnstejn (爱因斯坦).

…? Mi tre ŝatas la poemojn de Puŝkin (普希金).

…? Nun mi legas.

…? Jes, mi jam leĝis ĝin.

…? Hieraŭ vespere mi vidis la filmon (电影).

…? Mi estas 19-jara.

…? Mia fratino estas 21-jara.

…? Ŝi estas studentino.

…? Ŝi studas lingvojn.

…? Jes, ankaŭ Esperanton ŝi lernas, sed ne en la universitato.

…? Mi havas du fratojn.

…? Ili ambaŭ lernas en mezgranda lernejo(中学).

 

 1. VI. 用适当的介词填空:

DU AMIKOJ KAJ URSO (熊)

Du amikoj vojaĝis kune      arbaro. Iu      ili diris      la alia: “Se ni renkontos sovaĝan(野的) beston, ni helpu unu la alian, ĉu bone?”

“Bone,” respondis lia amiko, kaj ili daŭrigis la vojaĝon.

Subite aperies granda urso      arbego. La homo, kiu diris, ke li helpos sian amikon, tuj grimpis _____ altan arbon kaj kaŝis sin      la folioj (树叶). La alia, kiu ne estis kapabla grimpi, povis fari nenion alian ol kuŝiĝi      la tero kaj fermi siajn okulojn      ŝajnigi sin mortinta.

La urso alproksimiĝis kaj priflaris lian kapon. Ĝi almetis sian nazon     lia orelo kaj lian kapon. Li kuŝis senmove kaj retenis sian piradon (屏住呼吸). Poste ĝi foriris, ĉar neniu urso volas tuŝi mortintan homon.

Kiam la urso jam estis for, la homo malsupreniris      la arbo kaj demandis sian amikon ______ rideto.

“Kion la urso diris      vi, kiam ĝi almetis sian buŝon      via orelo?”

“Li diris: Ne fidu (信任) tiun, kiu forlasis (离开) vin tiam, kiam vi falis      danĝeron(危险)!” respondis lia amiko.

 

VII.将下列短文译成世界语:

最初的历法是阴历。由于阴历不如阳历精确,所以现在世界上许多国家已不再使用阴历了。阳历是一种按照地球绕太阳的运行计算和划分时间的系统。我们现今所使用的阳历是格列历。格列历一年有365天,分为12个月。一、三、五、七、八、十、十二月每月31天,四、六、九、十一月每月30天,二月只有28天。闰年是366天,闰日加在二月上。每四年闰年一次,但逢百之年除每隔四百年的年份外不闰年。

学习辅导

返回目录

阅读次数 7,298 legintoj

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。