王崇芳世界语实用中级课本 第十二课

第十二课

DEK DUA LECIONO

 

PARTO A

LA VESTO

 

La vesto estas tio, kion oni portas sur si por kovri la korpon. Oni surhavas vestojn kaj por ŝirmi sin kontraŭ malvarmo kaj por sin beligi, sekve la ideala vesto devas posedi du kvalitojn, nome higienan kaj estetikan.

Ĉu vi scias, ke la afrikanoj vestiĝas tre simple pro la Akrika varmo. Ĝenerale ili portas zonon kaj antaŭtukon. La zono kaj la antaŭtuko estas la praa formo de la homa vesto. El la antaŭtuko elformiĝis la jupo, kiu estas ordinare virina, sed en kelkaj landoj (ekz. en Skotlando) ankaŭ vira vesto. La praa formo de la vesto, kovranta la tutan korpon, estas la mantelo. La pantalono estas vesto pli nova.

La vestoj ege diferencas laŭ terpartoj, nacioj, tempoj kaj ankaŭ laŭ la socia stato, aĝo kaj sekso de la portantoj. Cetere, oni ŝanĝas siajn vestojn laŭ la sezonoj kaj ĉirkonstancoj. Vestoj propraj al unu nacio, klaso, tempo, ofico ktp. estas kostumo; kaj la kostumo portata de soldatoj, ŝipanoj, policanoj ktp. estas nomata uniformo.

Ĉemizo, kalsono kaj ŝtrumpoj estas subvestoj. La vira kostumo ordinare konsistas el pantalono, veŝto kaj jako. Eŭropanoj kutime ligas al si kravaton, sed ne ĉiam.

Korsaĵo, mamzono, subjupo estas subvestoj propraj al virinoj. Kutime virinoj portas jupon, bluzon aŭ robon, kaj ĝenerale iliaj kostumoj estas pli belkoloraj ol tiuj de viroj.

Ĉapelon aŭ ĉapon oni havas sur la kapo, kaj gantoj sur la manoj, sed ne ĉiu kaj ne ĉiam. Kiam ni paŝas, ni portas ŝuojn, sandalojn aŭ botojn sur la piedoj. Oni diras, ke la sandalo estas la plej simpla kaj plej malnova formo de ŝuo kaj la boto elformiĝis el la kuniĝo de ŝuo kaj ŝtrumpo.

Eksterdome oni portas palton, surtuton aŭ mantelon. Vintre oni surhavas vatitan jakon aŭ vatitan surtuton. Kiam oni iras en pluvo, oni portas pluvmantelon kaj galoŝojn. Laboronte oni surmentis laborveston kaj laborinte oni demetas ĝin de si. Kiam la vesto estas malpura, oni ĝin lavas kaj gladas, kaj se ĝi estas ŝirita, oni ĝin flikas kaj riparas.

La vestoj estas farataj el kotono, lino, silko, lano, nilono aŭ aliaj materialoj. Tekŝajoj, taŭgaj por fari vestojn, estas nomataj ŝtofoj. Tolo el lino, kotonaĵo, silkaĵo, veluro kaj drapo estas ŝtofoj.

Se vi derizas vestojn laŭmezurajn, vizitu tajloron. Li unue mezuros vin kaj poste tajlos ŝtofon laŭ la mezuroj kaj laŭ la fasono de vi postulita. Fine li kunkudros mane aŭ kudromaŝine la diversajn partojn kaj pretigos la veston, kiu certe bone sidos al vi.

Iuj preferas helkolorajn vestojn, aliaj nigrajn; iuj vestas sin laŭ modo, aliaj vestas sin nur por komforto kaj oportuneco: tio ja estas afero de persona gusto.

Vesto homon prezentas, ĉu ne?

 

PARTO B

MALFELIĈA KOMERCISTO

 

Juna homo, kiu ne havis laboron en sia urbo, veturis al Londono por serĉi helpon ĉe sia parenco. La parenco donis al li kelkajn ĉapelojn kaj konsilis al li stari sur la strato kaj vendi ilin.

Ĝoja, ke nun li povos iom perlabori, la junulo prenis la ĉapelojn kaj iris kun ili al homplena strato kaj ekstaris en la oportuna anguleto.

En la vespero li revenis al la parenco, kaj tiu demandis:”Nu, ĉu vi multe vendis?” “Ha,” malĝoje respondis la junulo :”eĉ unu ĉapelon mi ne vendis!” ” Kial? Ĉu vi al neniu proponis? Kion do vi faris dum la tuta tago?”    ” Mi tenis la ĉapelojn bone kaŝitaj en la kesto, por ke la polvo ne difektu ilin. Sed en la daŭro de la tuta tago, mi ne havis okazon proponi ilin al iu, ĉar ĉiuj homoj, kiuj preteriris sur la strato, jam havis ĉapelon sur la kapo.”

(el La Tuta Esperanto)

 

PROVERBOJ

 

Valoras ne la vesto, valoras la enesto.

Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu.

Difekton de naturo ne kovros veluro.

 

ENIGMOJ

Divenu!

 1. Senmane kaj senpiede ĝi puŝas la pordon.
 2. Ĝemeloj—sed ili ne vidas unu la alian.

 

(1. vento   2. okulo)

 

 

NOVAJ VORTOJ

 

 

subvesto(sub-vesto) 内衣

ŝirmi 遮蔽,掩蔽

idealo 理想

~a 理想的

kvalito 性质,质量,品质

estetiko 美学,审美观,美

~a 美(学)的,审美的

zono 腰带;环状带;地带

mamo~o 乳罩

antaŭtuko(antaŭ-tuko) 围身布,围裙

jupo 裙子

sub~o衬裙

skoto苏格兰人

S~lando 苏格兰

antikva 古代的

mantelo 披风,斗篷,外套

pluv~o 雨衣

socio 社会

sekso 性,性别

cetera 其余的,其它的

~e 此外,况且

cirkonstanco 情况,环境

ofico 职务

kostumo 服装

soldato 士兵

polico 治安;警察(集体)

~ano (一个)警察

uniformo 制服

kalsono 衬裤

veŝto 背心

kravato 领带

korsaĵo(妇女)胸衣

bluzo 紧腰宽下摆女衫;工作罩衣

robo 长袍,(女用)长外衣

ĝenerala 一般的,普通的,总的

~e 一般地,普遍地

ĉapo 无边软帽,便帽

ganto 手套

sandalo 凉鞋

boto 靴子

palto 外套,短大衣

surtuto 长大衣,大氅

vato 棉絮

~i (tr.) 给…絮棉花

galoŝo套鞋

gladi(tr.) 熨,烫

ŝiri(tr.) 撕,扯,拉断

ripari(tr.) 修理,缝补

kotono 棉花

~aĵo 棉织品,棉布

lino 亚麻

silko 丝

~aĵo 丝织品,绸缎

lano 羊毛

nilono 锦纶,尼龙

materialo 原料,材料

teksi(tr.) 织

~aĵo 织物

tolo (平纹)布,画布

veluro 天鹅绒,丝绒

drapo 呢绒

tajloro 裁缝

tajli(tr.) 裁剪

fasono (衣服)式样

kudri(tr.) 缝

maŝino 机器

kudro~o缝纫机

modo 时式,时髦;时装式样

perlabori(tr.)(per-labori) 用劳动获得,挣

proponi(tr.) 提出,提议,提供

kesto 箱,匣

polvo 尘土,灰尘

difekti(tr.) 损坏

puŝi(tr.) 推

ĝemelo 双生儿,孪生子

 

 

 

KLARIGOJ

 

A

 1. La vesto estas tio, kion oni portas sur si por kovri la korpon.衣服是穿在身上遮蔽身体的东西。“porti sur si”意思是“穿着”
 2. 世界语中表示穿戴的动词分为两大类,一类表示“穿上”,另一类表示“穿着”。前者指把衣服穿到自己身上的动作,如meti sur sin(请注意介词sur后面的si需要加表示动作方向的宾格词尾);后者指穿着某件衣服的状态,如porti sur si。前者是瞬间动作,后者表示持续性状态。从下列例句中我们可以看出这两类说法的区别:

a)表示“穿上”(meti sur sin, surmeti):

Li surmetis sur sin la surtuton kaj eliris. 他穿上大衣出去了。

Vi devas surmeti sur vian korpon la linan pantalonon. 你应该穿上你的亚麻裤。

Mi metis sur mian kapon la ĉapelon. 我戴上了帽子。

Ŝi surmetis la okulvitrojnm. 她戴上了眼镜。

b)表示“穿着(porti sur si, havi sur si, surhavi):

Hodiaŭ li portis sur si grizan jakon. 他今天穿着一件灰色上衣。

Kiel bela estas la jupo, kiun vi havas sur vi! 你穿的裙子多漂亮啊!

Kiam oni iras en pluvo, oni surhavas pluvmantelon kaj galoŝojn. 人们在雨中时穿雨衣和套鞋。

Ŝi portas verdan stelon sur sia brusto. 她胸前佩戴一枚绿星章。

Oni surhavas vestojn kaj por ŝirmi sin kontraŭ malvarmo kaj por sin beligi, sekve la ideala vesto devas posedi du kvalitojn, nome higienan kaj estetikan. 人们穿衣既为御寒也为了美化自己,因而理想的衣服应该具有两方面的特性,即有益健康的和美观的特性。

“ŝirmi sin kontraŭ”的意思是“遮蔽”、“躲避”。例如:

Li eniris en domon por ŝirmi sin kontraŭ la pluvo. 他走进一间屋里避雨。

Por ŝirmi sin kontraŭ la suno, ŝi havis grandan ĉapelon. 为了遮挡阳光,她戴着一顶大帽子。

 1. Ĉu vi scias, ke la afrikanoj vestiĝas tre simple pro la Afrika varmo. 你是否知道非洲人由于非洲气候炎热穿得非常简单。

“vesti”是及物动词,意思是“给…穿衣”。 “vestiĝi”的意思是“穿衣”。

 1. La zono kaj la antaŭtuko estas la praa formo de la homa vesto. 腰带和围身布是人类衣服的雏形。

前缀“pra-” 除表示“远亲”外还可以表示“远古”、“原始”的意思。如: praarbaro(原始森林),prahistorio(史前史), prahomo(原始人),pratempo(远古时代)。

由“pra-”转化成的形容词praa意思是“原始的”、“史前的”。

 1. El la antaŭtuko elformiĝis la jupo, kiu estas ordinare virina, sed en kelkaj landkoj (ekz. en Skotlando) ankaŭ vira vesto. 裙子是由围身布演变而来,通常裙子是女子穿的衣服,但在某些国家(例如在苏格兰)也是男子穿的衣服。

句中virina的后面省略了vesto。

ekz.是ekzemple(例如)的缩写。

 1. terparto = kontinento 洲,大陆
 2. socia stato 社会地位
 3. Vestoj propraj al unu nacio, klaso, tempo, ofico ktp. estas kostumo; kaj la kostumo portata de soldatoj, ŝipanoj, policanoj ktp. estas nomata uniformo. 一个民族、阶级、时代、职务等所特有的衣服是服装;士兵、船员、警察等所穿的服装叫做制服。

a)“propra al”的意思是“为…特有的”、“为…专有的”。例如:

Tio estas kutimo propra al la angloj.

Tajfuno estas vento propra al la ĉinaj maroj.

b)“esti nomata”的意思是“(被)称为”、“叫做”。例如:

La arbo, sur kiu kreskas pomoj, estas nomata pomujo. 结苹果的树叫做苹果树。

Patro kaj patrino kune estas nomataj gepatroj. 父亲和母亲合称双亲。

 1. Eŭropanoj kutime ligas al si kravaton, sed ne ĉiam. 欧洲人通常结领带,但不总是结领带。

sed ne ĉiam (= sed ne ĉiam ligas al si kravaton) 是一个省略句。

请注意:虽然句子的主语是复数的,但宾语仍用单数。(请参见课本pĝ. 37)

 1. Kutime virinoj portas jupon, bluzon aŭ robon, kaj ĝenerale iliaj kostumoj estas pli belkoloraj ol tiuj de viroj. 妇女通常穿裙子,紧腰宽下摆女衫或连衣裙,她们的服装一般比男子的服装色彩鲜艳。

tiuj = kostumoj

句中的ol tiuj de viroj = ol la kostumoj de viroj,因为只有同类的东西才能相比。例如:

Mia frato estas pli alta ol ŝi. 我弟弟比她高。

Mia vesto estas pli bela ol tiu de lia fratino. 我的衣服比他姐姐的衣服漂亮。(衣服只能与衣服相比,所以必须说“ol tiu de lia fratino”而不可说成“ol lia fratino”。

另外,这里用tiu是为了避免句中用词的重复,否则就应该说成“ol la vesto de lia fratino”。

 1. “… sed ne ĉiu kaj ne ĉiam”也是一个省略句。
 2. Oni diras, ke la sandalo estas la plej simpla kaj plej malnova formo de ŝuo kaj la boto elformiĝis el la kuniĝo de ŝuo kaj ŝtrumpo. 据说,凉鞋是鞋的最简单、最古老的形式,而靴子则是由鞋和长统袜结合而产生的。

“oni diras”的意思是“有人说”、“据说”、“听说”。例如:

Oni diras, ke ĉi-jare en la vintro estos tre malvarme. 据说今年冬天会很冷。

Oni diras, ke vesto homon prezentas. Ĉu vi opinias tion prava? 有人说衣服表现人的性格。你认为这种说法正确吗?

 1. Laboronte oni surmetas laborveston kaj laborinte oni demetas ĝin de si. 人们工作前穿上工作服,工作后脱掉工作服。

a)laboronte与laborinte的时间意义参见课本pĝ. 107上分词副词一节。

b)“demeti de si”的意思是“脱下”(注意:demeti后需要用de si与之搭配使用)。例如:

Vi devas demeti de vi la surtuton. 你应该脱下你的大衣。

Li demetis de siaj piedoj la ŝuojn kaj ŝtrumpetojn. 他脱下鞋袜。

“surmeti”或“meti sur sin”是“穿上”的意思,而“porti sur si”或“surhavi”是“穿着”的意思;前者表示动作,后者表示状态。如:

Ŝi meti sur sin ruĝan veston. 她穿上了一件红衣服。(表示动作)

Li portas sur la kapo novan ĉapon.他戴着一顶新帽子。(表示状态)

 1. La vestoj estas farataj el kotono, lino, silko, lano, nilono aŭ aliaj materialoj. 衣服是棉花、亚麻、丝、羊毛、尼龙或其他材料做成的。

句中介词“el”表示“用(某种材料)”。(参见第一课课文补充注释)。

 1. Li unue mezuros vin kaj poste tajlos la ŝtofon laŭ la mezuroj kaj laŭ la fasono de vi postulita. 他首先给你量身材,然后按量的尺寸和你要求的式样裁剪衣料。

“unue… poste…”的意思是“首先…然后…”。在第一课中我们已经学过含有“unue… poste…”的句子:

Li unue faris unu triangulon el tri alumetoj kaj poste almetis al ĝi la tri aliajn en tia maniero. 他先用三根火柴摆出一个三角形,然后用如下方式把另外三根火柴放到这个三角形上。

 1. Fine li kunkudros mane aŭ kudromaŝine la diversajn partojn kaj pretigos la veston, kiu certe bone sidos al vi. 最后他用手或缝纫机把各部分缝纫在一起做成衣服,这衣服你穿着一定合身。

“sidi”在句中作“合身”讲。再如:

Tiu ĉi ĉapelo tre bone sidas al vi. 这顶帽子你戴正好。

 1. Iuj preferas helkolorajn vestojn, aliaj nigrajn. 有些人比较喜欢浅色衣服,有些人比较喜欢黑色衣服。

“aliaj nigrajn”是省略句,= aliaj preferas nigrajn vestojn。

 

B

 1. Ĝoja, ke nun li povos iom perlabori, la junulo prenis la ĉapelojn kaj iris kun ili al homplena strato kaj ekstaris en la oportuna anguleto. 那青年由于马上就可以挣到一些钱,心里很高兴,便拿起那些帽子走到一条热闹的街上,在一个适当的的街角站下。

形容词“ĝoja”在句中作状语性的表语,表示谓语动词动作发生时主语的状况;以引导状语从句修饰形容词ĝoja表示原因。

 1. En la vespero li revenis al la parenco kaj tiu demandis: … 晚上他回到亲戚家里,亲戚问他:…

“tiu”可用来代替前句中所提到的人(这个人在前句中不作主语;作主语的人必须用li代替)。例如:

Johano sidiĝis apud Petro kaj tiu salutis lin. 约翰在彼得身边坐下,彼得向约翰问好。(li指Johano,tiu指Petro,因为前句的主语是Johano,Petro不是主语,这样句意就清楚了。)

 1. Kion do vi faris dum la tuta tago. 那一整天你都干什么了?

“do”在句中用来加强疑问的语气。例如:

Kio do ili estas unu al la alia? 他们相互到底是什么关系呢?

Kial do vi ne laboras? 你到底为什么不干活?

Ĉu vi do loĝas ĉi tie? 你就住在这儿吗?

 1. Mi tenis la ĉapelojn bone kaŝitaj en la kesto, por ke la polvo ne difektu ilin. 为了不让灰尘弄脏帽子,我把它们严严实实地藏在箱子里。

句中teni的意思是“使保持(某一状态)”,后面的kaŝitaj是宾语(la ĉapelojn)的表语,所以必须用主格的复数形式。下面再举两个例子:

Ili tenis la ĉambron tre pura. 他们把房间保持得很干净。

Al la pacientoj estas tre malfacile teni la okulojn nefermitaj. 患者很难睁开眼睛。

句中的“por ke”的用法参见课本pĝ. 48。

 1. Sed en la daŭro de la tuta tago, mi ne havis okazon proponi ilin al iu, ĉar ĉiuj homoj, kiuj preteriris sur la strato, jam havis ĉapelon sur la kapo. 可是我一整天没有机会向人兜售这些帽子,因为所有在街上经过的人头上都已戴着帽子。

 

 

GRAMATIKO

反身代词的用法

使用反身代词时须注意下列各点:

 • 反身代词只用于第三人称。例如:

Li (Ŝi, Ili) rigardas sin en la spegulo. 他(她,他们)在照镜子。〔试比较:Mi (ni) rigardas min (nin) en la spegulo. 我(我们)在照镜子。Vi rigardas vin en la spegulo. 你(你们)在照镜子〕

Li (Ŝi,Ili) tre amas siajn gepatrojn. 他(她,他们)很爱自己的父母。〔试比较:Mi (Ni) tre amas miajn (niajn) gepatrojn. 我(我们)很爱我的(我们的)父母。Vi tre amas viajn gepatrojn. 你(或你们)很爱你的(或你们的)父母〕

Eŭropanoj kutime ligas al si kravaton.

欧洲人通常结领带。

Laborinte oni demetas de si la laborveston.

下班后人们脱掉工作服。

Iuj vestas sin laŭ modo, aliaj vestas sin nur por komforto aŭ oportuneco.

有的人穿衣讲究时髦,有的人穿衣只为了舒服方便。

当iu, ĉiu, kiu, multaj等与el ni, el vi连用时,应将它们视作第三人称。例如:

Iuj el ni jam sin levis el la lito. 我们当中已经有一些人起身了。

Kiu el vi plenumis sian taskon? 你们当中谁完成了自己的任务?(指各人的任务)

 1. 试比较:Kiu el vi plenumis viantaskon? 你们当中谁完成了你们的任务?(指共同的任务)

Ĉiu el vi faris sian devon. 你们每个人都尽了自己的责任。

Multaj el ni aŭdis tiun fabelon en sia infaneco. 我们当中许多人小时候已经听过那个童话。

 • 反身代词si用来反指主语自身,如果没有这种“反指”关系,则不可用反身代词。例如:

Petro kun sia edzino ofte promenis en la ĝardeno. 彼得经常和妻子一起在花园里散步。(试比较:Petro kaj lia edzino ofte promenis en la ĝardeno.彼得和妻子经常在花园里散步。)

Li sentas, ke lia koro forte batas. 他感到他的心在怦怦地跳动。(此处用lia而不用sia,因为lia koro本身就是从句的主语。试比较:Li sentas sian koron forte batanta.)

 • 如果句中有动词不定式或分词,反身代词si反指不定式或分词的逻辑主语。例如:

Paŭlo deziras paroli kun vi en sia ĉambro. 保罗想要和你在他的房间里谈话。(sia = Paŭla,因为不定式paroli的逻辑主语是Paŭlo)

La reĝo ordonis al la servisto vesti lin. 国王命令仆人给他穿上衣服。(lin = la reĝo, 因为不定式vesti的逻辑主语是la servisto. 试比较:La reĝo ordonis al la servisto vesti sin. 国王命令仆人穿衣。)

Ili donis al Petro okazon montri siajn kapablojn. 他们给了彼德一次显示才能的机会。(siajn = Petrjn, 因为不定式montri的逻辑主语是Petro)

Li vidas la knabinon, starantan tie kun krajono en sia mano. 他们看见了那个手拿铅笔坐在那里的女孩。

Ili promenas mano en mano, sentante sin tre feliĉaj. 他们手挽着手散步,感到很幸福。

 

 

EKZERCOJ

 

 1. I. 比较下列各组句子的意思并说出句中si和sia的指代对象:

Petro petis Johanon veni en lian domon kun sia edzino.

Petro petis Johanon veni en lian domon kun lia edzino.

Rozo promenis kun Lilio kaj kun sia kuzo.

Rozo promenis kun Lilio kaj kun ŝia kuzo.

3.

Sofio petis Marion doni al sia fratino sian libron.

Sofio petis Marion doni al ŝia fratino sian libron.

Sofio petis Marion doni al sia fratino ŝian libron.

4.

La sinjoro ordonis sian filon vesti sin rapide.

La sinjoro ordonis sian filon vesti lin rapide.

La sinjoro ordonis lian filon vesti sin rapide.

5.

La pentristo petis lin alporti sian pentraĵon en lian ĉambron.

La pentristo petis lin alporti lin pentraĵon en lian ĉambron.

La pentristo petis lin alporti lin pentraĵon en sian ĉambron.

La pentristo petis lin alporti lin pentraĵon en lian ĉambron.

 

 1. II. 选择填空:
 2. Mi sentas min feliĉa, sed li sentas  malfeliĉa. (lin, sin)
 3. Ili ĉiam kverelas, ili malpacas intere . (ili, si)
 4. Kiu el vi perdis  monujon? (vian, sian)
 5. Ĉiu el ni ricevis  parton. (nian, sian)
 6. Li estas la portreto de  patro. (lia, sia)
 7. Remetu ĝin en  lokon. (ĝian, sian)
 8. Ĉiu objeko staras sur  ĝusta loko. (ĝia, sia)
 9. Li kaj  edzino amas sin reciproke. (lia, sia)
 10. Ili petis lin saluti la fremdlandan gaston en  nomo. (ilia, sia)
 11. La riĉulo iris al la malriĉulo kaj postulis redoni  propraĵon. (lian, sian)

 

III. 将下列句子译成汉语:

 1. Mia patro promenas kun sia amiko kaj lia filo.
 2. Johano vidis sian amikon kaj lian edzinon.
 3. Oni ne forgesas facile sian unuan amon.
 4. Tiu libro estas tiel dika, kiel la mia.
 5. La nomo de lia frato estas Karlo, kaj tiu de lia fratino estas Sofio.
 6. Via parolo estas la sama kiel tiu de via frato.
 7. Oni venigis lin antaŭ la reĝon kaj tiu komencis paroli kun li.
 8. En akvo malklara oni fiŝkaptas facile.
 9. Kion oni volas, tion oni povas.
 10. Pli bona estas io, ol nenio.
 11. Saĝulo scias ion, sed neniu scas ĉion.
 12. Tion diris al mi iu, Kiu bone tion scias.
 13. Iuj homoj havas apartan kapablon por la matematiko.
 14. Kion saĝulo ne komprenas, ofte malsaĝulo divenas.
 15. Kiu bati deziras, trovas bastonon.
 16. Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu.
 17. Du manoj faras ĉion, sed unu nenion.
 18. En ĉiu objekto sin trovas difekto.
 19. Esperanto estas ilo, kiun ĉiu uzas por siaj interesoj, kaj tial ĝi estas ŝatata de ĉiuj.
 20. Ĉiuj rajtoj de nia ŝtato apartenas al la popolo.

 

 1. IV. 将下列各词译成世界语:

 

 1. 衣服   2. 服装   3. 制服   4. 披风   5. 长大衣   6. 短大衣   7. 领带   8. 上衣   9. 背心    10. 裙子   11. 裤子   12. 紧腰宽下摆女衫   13. 长袍   14. 雨衣 15. 工作服   16. 内衣   17. 衬衫   18. 胸衣   19. 乳罩   20. 衬裙   21. 袜子   22. 腰带   23. 围裙   24. 有边男帽   25. 无边软帽   26. 手套   27. 鞋   28. 凉鞋   29. 靴子   30. 套鞋   31. 织物   32. 布料   33. 亚麻布   34.棉布   35. 绸缎   36. 天鹅绒   37. 呢绒   38. (一块)布   39. 棉花   40. 棉絮   41. 亚麻   42. 丝   43. 羊毛   44. 棉纶(尼龙)   45. 衣服式样   46. 裁缝   47. 缝针   48. 缝纫机

 

V.说出下列派生词和合成词的意思:

 1. vestaĉo, vestejo, malvesti, revesti, senvestigi, senvestiĝi, subvesto, supervesto, alivesti, kapvesto, laborvesto, piedvesto, noktovesto, batalvesto, vestofarado.
 2. laboranto, laboraĵo, laborejo, laborema, laborigi, laborilo, laboristo, laborulo, laborestro, laborforto, laborkapablo, laborkvanto, labormetodo, laborpago, ellabori, kunlabori, mallaborema, mallaborulo, perlabori, prilabori, senlabora, senlaboreco, senlaborulo, trolabori, manlaboro, punlaboro, taglabori, taglaboristo.
 3. maŝinejo (或 maŝinĉambro), maŝinparto, masinpeco, draŝmaŝino, flugmaŝino, fosmaŝino, lavmaŝino, levmaŝino, kalkulmaŝino, kudromaŝino, skribmaŝino, vapormaŝino.

 

 

VI.将下列句子译成汉语:

 1. La printempo verde vestas la teron.
 2. La arbaro montris sian multekoloran veston.
 3. Ŝparu groŝon, vi havos plenan poŝon.
 4. Truon de la honoro flikos neniu tajloro.
 5. Ĉiu tajloro havas sian tranĉmanieron.
 6. Sidas gasto unu minuton, sed vidas la tuton.
 7. Sidante ĉiam dome, oni ne povas bone koni la mondon.
 8. Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj.
 9. Tiu malgranda ĉapo bone sidas sur lia kapo.
 10. La patrino kaj la filino staris unu kontraŭ la alia.
 11. Li forte staras ĉe siaj postuloj.
 12. Antaŭ la domo staras arbo.
 13. Sur la ĉielo staras la bela suno.
 14. Tiam larmoj staras en miaj okuloj.
 15. Malfacila probelmo staras antaŭ ni.
 16. Ni staras unu apud alia ne kiel fremduloj, sed kiel fratoj.
 17. Sciigu al ni, kiel la afero staras.
 18. La ĝeneralaj interesoj de la movado staras super la interesoj de apartaj personoj.

 

VII.将下列句子译成世界语:

1.她只想到别人,从不想到自己。

2.这女孩才四岁已经能自己洗脸了。

3.我不知道她为什么今天感到这么幸福。

4.咱们先讨论一下怎样分工吧。

 1. 这两本书没有一本使我感兴趣。
 2. 他们两人都是裁缝。
 3. 我们每个人都要在会上(en la kunveno)唱自己最喜爱的歌。

8.你还有话要说吗?

 1. 他什么都知道,而我什么都不知道。
 2. 他的作业没有什么语法错误。
 3. 他认识一位会讲世界语的人。
 4. 没有比这更容易的了。
 5. 那些士兵个个都很勇敢。
 6. 这些杂志中的任何一本我都没有看过。
 7. 你的雨伞(pluvombrelo)是黄的,我的是黑的。
 8. 我的衣服式样比你的衣服式样新。
 9. 第一个完成的人将受到表扬。
 10. 请把你所做的一切讲给我听。
 11. 你知道街上发生的事吗?
 12. 助人是一种美德。
 13. 你们之中哪一位想跟我用世界语讲话?
 14. 这两本书你喜欢哪一本?
 15. 我又检查了一下机器:一切正常。
 16. 你们每个人都领到自己的新课本了吗?
 17. 我听见有人叫你。
 18. 这些医生当中有几位是我们世界语班的学员。
 19. 他们两人都到北京去了。
 20. 啊,你今天穿的裙子多么好看!
 21. 他穿上上衣就出去了。

学习辅导

返回目录

阅读次数 5,314 legintoj

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。