王崇芳世界语实用中级课本 第十三课

第十三课

DEK TRIA LECIONO

 

PARTO A

LA OVO DE KOLUMBO

 

Kardinalo Mendoza aranĝis por Kolumbo grandan festenon kaj diris al li ĉe la tablo laŭdan paroladon. Li nomis lian eltrovon la plej granda venko de la homa saĝo. Multaj korteganoj, sidantaj ĉe la tablo, aŭskultis la laŭdojn kun malplezuro.

“Ŝajnas al mi,” diris unu el ili, “ke ne malfacile estis trovi la vojon al Ameriko! La oceano ĉie estas malfermita, kaj eĉ plej simpla maristo ne perdus la vojon!”

“Mi neniam pensis, ke tio estas ia merito,” respondis Kolumbo,” kaj mi nur dankas la Ĉielon, ke ĝi elektis min por ĉi tiu eltrovo.”

Kiam la gastoj daŭrigis disputadon, ĉu estis facile aŭ mafacile fari ĉi tiun eltrovon, Kolumbo ekstaris, prenis ovon kaj diris: “Kiuj el vi povas starigi ĉi tiun ovon tiel, ke ĝi ne falu?”

Ĉiuj gastoj volis montri sian lertecon, sed neniu sukcesis starigi la ovon.

“Donu, mi petas, la ovon al mi!” diris Kolumbo. Li prenis la ovon, ekfrapis ĝin delikate kontraŭ la tablo: la ovo iom rompiĝis kaj stariĝis.

“Ah,” ekkriis la gastoj, ” tion scius fari ĉiu el ni!”

“kial do,” respondis Kolumbo ridetante, “vi tion ne faris? La diferenco intere ni estas jena: vi povus tion fari, kaj mi faris.”

Tia estas la deveno de la esprimo: La ovo de Kolumbo.

 

 

PARTO B

ĈE TE-KUNVENO

 

Mi: Jen estas gesinjoroj Oskar, kiuj venis el Islando. Jen estas samideano A, aranĝanto de nia te-kunveno.

A: Bonvenon. Mi ĝojas vin vidi. Kiel vi fartas?

Li: Dankon! Ni fartas tre bone!

A: Bonvolu sidiĝi, samideanoj! Nun ni komencu. Karaj samideanoj, mi ĝoje prezentas al vi niajn gastojn el Islando, sinrojon Oskar kaj lian edzinon. Gesinjoroj Oskar estas fervoraj esperantistoj kaj bonaj amikoj de la ĉina popolo. Por akceli la kompreniĝadon kaj amikecon inter la ĉina kaj la islanda popoloj, ili vizitas nian landon kaj nun honoras nin per ĉeesto al nia te-kunveno. Nu en via nomo mi petas vin ambaŭ, bonvole rakonti al ni ion ajn pri viaj lando, popolo, kulturo, pri la amikeco inter niaj du popoloj aŭ pri la Esperanta movado. Elektu do laŭplaĉe el la temoj.

Li: Antaŭ ol komenci la parolon, permesu, karaj samideanoj, ke mi salutu vin ĉiujn en la nomo de la esperantistoj en Rejkjaviko. Ili petis min transdoni al vi, pekinaj esperantistoj, iliajn bondezirojn kaj ankaŭ gratulojn pro viaj sukcesoj en viaurbaj kontruado kaj Esperanta movado dum la lastaj jaroj.

Ŝi: Mi alportas specialan saluton de la rejkjavikaj esperantistinoj al la pekinaj samideaninoj, kiuj tiel noble kaj senlace laboras kiel la viroj por la konstruado de sia patrujo kaj por la Esperanta movado.

Li: Unu el la celoj de nia vizito estas ekkoni vian landon kaj ĝian popolon, pri kiuj mi multe legis en <El Popola Ĉino>, kaj, se eble, amikiĝi kun ĉinaj esperantistoj-kemiistoj, ĉar mia fako estas kemio. Sed, antaŭ ĉio, ni volas vidi propraokule, kiel vi, ĉinaj samideanoj, laboras kaj batalas por la noblaj ideoj de Esperanto. Esperanto ja servas ne nur al la reciproke kompreniĝado inter la popoloj malgraŭ la landlimoj, sed ankaŭ al la socia progreso, kaj tial miaopinie, ĝi devas ludi ankaŭ la grandan edukan rolon en la nuna tempo. Per Esperanto la popoloj de la diversaj landoj devas kunlabori sur la kampoj ne nur de la kulturo kaj artoj, sed ankaŭ de la sciencoj kaj teknikoj. Mi sincere deziras, ke la ĉinaj esperantistoj estu unu el la taĉmentoj de tia kunlaboro kaj multe kontribuu al tiu nobla ideo per siaj saĝo kaj diligenta laboro.

K-do B: Prava estas via opinio. Sed, sinjoro Oskar, ĉu vi povus iom paroli pri la 62-a Universala Kongreso, kiu estis okazigita en via ĉefurbo?

Li: Nu, bone. La kongreson mi mem ĉeestis. Tio estis la unua fojo, ke tia kongreso okazis en nia patrujo. La kongreso estis tre grandioza, impona, kaj ĝia atmosfero estis plena de amikeco kaj internacieco, kio faris al mi belan impreson. Ke pli ol mil kongresanoj el diversaj landoj parolis unu saman lingvon kaj bone sin komprenas reciproke sen bezono de interpretistoj, ĉu tio ne bone pruvis la vivantecon kaj utilecon de nia kara lingvo?

K-do C: Ĉu vi renkontis dum la kongreso legantojn de <El Popola Ĉinio>? Kiajn opiniojn ili havis pri tiu gazeto.

Li: Ni renkontis multajn. Ni eĉ varbis novajn abonantojn por ĝi. Oni diris, ke ĝia enhavo estas riĉa kaj ĝia aspekto tre bela. Sed mi bedaŭras, ke ĝia stilo ne estas sufiĉe vigla, kaj cetere, mankas en ĝi regula lingva rubriko. Miaopinie, se en ĉiu ĝia numero aperos pli da artikoloj pri Esperanto kaj esperantologio, ĝi certe havos pli da legantoj en la mondo.

K-do A: Koran dankon pro via varbado de novaj abonantoj por EPĈ kaj pro via valorega konsilo. Viajn opinion kaj konsilon mi transdiros al la redakcio de EPĈ.

K-do B: Estus agrable por ni aŭskulti vin ankaŭ pri viaj lando kaj popolo, kiuj estas al ni tiel malproksimaj, tiel fremdaj, kaj tamen min multe interesas.

Li: Kion do mi rakontu?

K-do C: Dependas de vi.

Li: Bone, mi unue rakontos pri nia urbo Rejkjaviko…

 

INTERESAJ DIALOGOJ

1

Ŝi: Ĉu vi komprenas muzikon?

Li: Jes, sinjorino.

Ŝi: Kion mi ludas nun?

Li: …pianon.

2

Instruisto: Kiu helpis al vi fari tiun ĉi mapon?

Lernanto: Neniu.

Instruisto: Ĉu via frato ne helpis?

Lernanto: Ne. Li sola faris la tuton.

 

 

NOVAJ VORTOJ

 

 

ovo蛋,鸡蛋

kardinalo红衣主教

eltrovo(el-trovo) 发现

korto院子,庭院

~ego朝廷

~egano廷臣,朝臣

meriti(tr.) 应得,值得

~o功绩

lerta灵巧的,熟练的

~eco灵巧,技巧,熟练

ah(int.) 啊

deveno(de-veno) 由来,来源,出身

esprimi(tr.) 表达,表示

~o表达,表达方式,熟语

te-kunveno(te-kun-veno) 茶话会

islando冰岛

akceli(tr.) 促进,加速,增进

kulturi(tr.) 耕耘,培植

~o耕耘,文化

temo题目,话题

Rejkjaviko雷克亚未克(冰岛首都)

bondeziro(bon-deziro) 良好祝愿

gratuli(tr.) 祝贺

~o祝贺

speciala特别的,专门的

nobla高尚的,高贵的

~e高尚地

patrujo(patr-ujo) 祖国

kemio化学

~isto化学家

fako学科,部门,专业

malgraŭ(prep.) 不顾,不管,尽管

limo界限,边界

land~o国界

ludi(ntr.或tr.) 游戏,玩耍,演奏,      表演

eduki(tr.) 教育

~a教育的

rolo角色,任务

arto技艺,艺术

tekniko技术

sincera真诚的,诚挚的

~e真诚地,诚挚地

taĉmento分遣队,支队

kontribui(ntr.) 对…作贡献,捐助

universala全世界的,万国的

kongreso大会

grandioza伟大的,宏伟的,壮丽的

imponi(tr.) 使感服,使敬服

~a令人赞叹的,显赫的

impreso印象

interpreti(tr.) 口译

~isto译员,口译者

pruvi(tr.) 证明,证实

varbi(tr.) 征募,征集

aboni(tr.) 订(报刊等)

~anto订户

aspekti(ntr.)  显出…样子,像是,貌似

~o外貌,外观,样子

stilo文体,风格,作风

vigla活泼的,活跃的,有生气的

rubriko(报刊的)专栏

numero号码,(报刊的)期

artikolo冠词,文章

esperantologio世界语学

redakcio编辑部

pendi(ntr.) 挂,悬

de~i de依赖于,取决于,              视…而定

muziko音乐

piano 钢琴

mapo地图

 

 

 

KLARIGOJ

A

 1. Kolumbo ——哥伦布(Christopher Columbus, 1451 – 1506)意大利航海家,1476年移居葡萄牙,曾向葡萄牙国王建议向西环航以探索往东方印度和中国的海上航路,未被采纳。1485年移居西班牙,1492年奉西班牙统治者伊萨伯拉和斐迪南之命,携带致中国皇帝的国书,率船三艘,水手48人,从巴罗斯港出发,横渡大西洋,到达巴哈马群岛和古巴、海地等岛;后又三次西航到达牙买加、波多黎各诸岛及中美、南美洲大陆沿岸地带。哥伦布误认为他所到达的地方就是印度,故称当地居民为“印第安人”。
 2. Kardinalo Mendoza aranĝis por Kolumbo grandan festenon kaj diris al li ĉe la tablo laŭdan paroladon.门多萨红衣主教为哥伦布兴办盛大的宴会并在筵席上发表了赞美他的讲话。
 3. Li nomis lian eltrovon la plej granda venko de la homa saĝo. 他把他的发现称为人类智慧最伟大的胜利。

动词nomi是由名词nomo(名字)转化而成。nomi主要有两个词义:

1) 叫…的名称,说出…的名字,称…为:

Ĉu vi povas nomi tiun ilon? 你能叫出那种工具的名称吗?

La arbon, sur kiu kreskas pomoj, oni nomas pomujo. 人们称结苹果的树为苹果树。

Teksaĵoj, taŭgaj por fari vestojn, estas nomataj ŝtofoj. 适合于做衣服的织物叫做衣料。

Ne nomu min reĝido, sed amiko. 别称我王子,而称我为朋友。

2) 给…取名,给…命名:

Ili nomis sian filinon Margareto. 他们给女儿取名为玛格丽特

La unua arta satelito (卫星) estis nomita Sputniko. 首枚人造卫星命名为“Sputniko”。

表示某人叫某某名字,应该用“esti nomata”。例如:

Mi estas nomata Li Ming. 我名叫李明。(也有人说成:Mi nomiĝas Li Ming.)

Ŝi estas nomata Amalia. 她名叫阿玛利亚

 1. La oceano ĉie estas malfermita, kaj eĉ plej simple maristo ne perdus la vojon! 海洋到处通行无阻,就连最普通的水手也不会迷路。

“perdi la vojon” 意为“迷路”。“perdi” 用假定式,因为事实上那时并没有任何普通的水手进行过这样的航行。

 1. Kiuj el vi povas starigi ĉi tiun ovon tiel, ke ĝi ne falu? 你们当中谁能使这个蛋站住而不倒下?

句中连词ke用以引导结果状语从句,从句中的谓语动词fali用命令式。

 1. “Donu, mi petas, la ovon al mi,” diris Kolumbo. “请把蛋给我,” 哥伦布说。

句子中的“mi petas” 是插入语。插入语是句中的一种独立成分。所谓独立成分,就是与句子的其他部分没有语法联系的句子成分。插入语一般用来表示说话人对所说的话所抱的态度或所作的说明,可以是单词或词组,也可以是短句,插入语在句子中的位置比较自由,可以放在句首、句中或句尾。例如:

Mi sekvis, krome, kurson per korespondo. 另外,我还上函授班。

Kaj tamen, kiel vi scias, mi ne ŝatas studi fremdlingvan gramatikon kaj lerni parkere fremdajn vortojn. 可是,你是知道的,我不喜欢学外国语的语法和记忆外语单词。

Sed, antaŭ ĉio, mi volas vidi propraokule, kiel vi, ĉinaj samideanoj laboras kaj batalas por la noblaj ideoj de Esperanto. 但我们首先想要亲眼看一看你们中国同志怎样为世界语的崇高理想工作和战斗。

… kaj tial, miaopinie, ĝi devas ludi ankaŭ grandan edukan rolon en la nuna tempo. 因此我认为它今天也应该在教育方面起巨大的作用。

Unu el ili verŝajne sciis multon pri nia lingvo, ĉar li, mi supozas, parolis pri ĝi al alia. 其中有一位对我们的语言大概知道得很多,因为我猜想他可能在向别人介绍世界语。

Mi ne povas vin akompani, tre bedaŭrinde. 很遗憾,我不能陪你。

Cetere, oni ŝanĝas siajn vestojn laŭ la sezonoj kaj cirkonstancoj. 此外,人们还随着季节和环境的变化更换衣服。

 1. “Ah”, ekkriis la gastoj, “tion scius fari ĉiu el ni!” “啊”,宾客喊叫起来,“这么做我们谁都会!”

“scii” 用假定式,因为事实上他们谁都没有那样做。

 1. La diferenco inter ni estas jena: vi povus tion fari, kaj mi faris. 我们之间的区别在于:你们能做(但未做),而我做了。

“povi” 用假定式表明他们虽有做那件事的能力,但实际上他们并未那样做。

 

 B

 

 1. Bonvenon! 欢迎!

Bonvenon! (= Mi deziras al vi bonvenon)是一个省略句。下面再举两个世界语中类似的省略句:

Bonan matenon! 早上好!(= Mi deziras al vi bonan matenon.)

Bonan vojaĝon! 一路顺风!(Mi deziras al vi bonan vojaĝon.)

 1. Por akceli la kompreniĝadon kaj amikecon inter la ĉina kaj la islanda popoloj, ili vizitas nian landon kaj nun honoras nin per ĉeesto al nia tekunveno. 为了促进中冰两国人民的相互了解和友谊,他们访问我国并光临我们的茶话会。

honori是由名词honoro(荣誉、名誉)转成的及物动词,可作“给…以荣誉”、“使增光”讲。

本句中“… honoras nin per ĉeesto al nia tekunveno”的意思是“…光临我们的茶话会”。再如:

Ĉu vi ne povus honori min per vizito? 可否请您光临?

 1. en via nomo mi petas vin ambaŭ,…我代表你们请你们二位…

句中的“via”是对出席茶话的当地世界语者说的,“vin ambaŭ” 是对Oskar夫妇说的。发言者在说via的时候面向大家,而在说vin ambaŭ 的时候则转向Oskar夫妇。

 1. Antaŭ ol komenci la parolon, permesu, karaj samideanoj, ke mi salutu vin ĉiujn en la nomo de la esperantistoj en Rejkjaviko. = Permesu, karaj samideanoj, ke mi, antaŭ ol komenci la parolon, salutu vin ĉiujn en la nomo de la esperantistoj en Rejkjaviko. 亲爱的同志们,请允许我在未讲之前代表雷克亚未克世界语者向你们致意。

“Antaŭ ol komenci la parolon”的逻辑主语不与permesu的主语相同,它的逻辑主语是salutu的主语mi。一般来说,介词后的动词不定式的逻辑主语必须与句中谓语动词的主语一致。

Li faras nenion krom danci. 除了跳舞之外他什么也不干。(danci的逻辑主语与faras的主语一致。)

Por faciligi vian lernadon mi donacos al vi Esperantan-Ĉinan Vortaro. 为了便于你学习我将送给你一本世汉词典。(faciligi的逻辑主语与donacos的主语一致。)

Anstataŭ labori, ili babilas. 他们不工作而在闲聊。(labori的逻辑主语与babilas的主语一致。)

Oni ne povas vivi sen manĝi kaj trinki. 不吃不喝,人就不能活。(manĝi kaj trinki的逻辑主语与ne povas vivi的主语一致。)

Antaŭ ol agi, oni devas pensi. 应该三思而行。(agi的逻辑主语与devas pensi的主语一致。)

 1. Ili petis min transdoni al vi, pekinaj esperantistoj, iliajn bondezirojn kaj ankaŭ gratulojn pro viaj sukcesoj en viaurbaj konstruado kaj Esperanta movado dum la lastaj jaroj. 他们要我向你们——北京市的世界语者,转达他们的良好祝愿和他们对你们近几年来在城市建设和世界语运动中所取得的成就的祝贺。

1) pekinaj esperantistoj 是vi的同位语。

2) 句中用iliajn bondezirojn…而不用siajn bondezirojn…,因为动词不定式transdoni(转达)的逻辑主语是min而不是ili。

3) viaurbaj = de via urbo.

 1. Unu el la celoj de nia vizito estas ekkoni vian landon kaj ĝian popolon, pri kiuj ni multe legis en 《El Popola Ĉinio》, kaj, se eble, amikiĝi kun ĉinaj esperantistoj-kemiistoj, ĉar mia fako estas kemio.我们这次访问的目的之一是认识一下贵国和贵国人民,我们在《中国报道》上已经读过很多有关这方面的文章了;如果有可能的话,还要和几位懂世界语的中国化学家交朋友,因为我是搞化学的。

请注意koni(认识)与ekkoni(开始认识)的区别。前者是延续性动词,表示一种状态,后者是非延续性动词,表示一种瞬间完成的行为。例如:

Ĉu vi konas min? 你认识我吗?

Mi ankoraŭ ne konis lin en 1978. 1978年时我还不认识他。

Li konas ŝin nur laŭ ŝia nomo. 他只听说过她的名字。

Mi ekkonis antaŭ ne longe iun muzikiston. 不久前我认识了一位音乐家。

Kiel vi ekkonis lin? 你是怎样认识他的?

Mi ekkonis lin en 1979. 我是在1979年认识他的。

《El Popola Ĉinio》(《中国报道》),简称EPĈ。《中国报道》是我国出版的综合性世界语月刊。

“esperantistoj-kemiistoj”是由两个并列的名词加连字符构成的合成词,这种合成词的两个组成部分都可各自带有自己的复数词尾。

 1. Esperanto ja servas ne nur al la reciproka kompreniĝado inter la popoloj malgraŭ la landlimoj, sed ankaŭ al la socia progreso, kaj tial, miaopinie, ĝi devas ludi ankaŭ grandan edukan rolon en la nuna tempo. 世界语不但是为被国界阻隔的各国人民的相互了解服务的,也是为社会进步服务的,因此,我认为它今天也应该在教育方面起巨大的作用。

“ja”在句中起加强语气的作用。“popolo”的复数形式指各国人民。“miaopinie”(= laŭ mia opinio) 在句中作插入语。

“ludi rolon” 的本义是“扮演某一角色”,可以引申为“起 … 作用)。例如:

Li ludos la rolon de Hamleto. 他将扮演汉姆雷特这一角色。

La kutimo ludas gravan rolon en la vivo. 习惯在生活中起着重要作用。

 1. Per Esperanto la popoloj de la diversaj landoj devas kunlabori sur la kampoj ne nur de la kulturo kaj artoj, sed ankaŭ de la sciencoj kaj teknikoj. 通过世界语各国人民不但应该在文化艺术方面而且应该在科学技术领域进行合作。

1) kunlabori的意思是“合作”。

2) 请注意“ne nur… sed ankaŭ…”应该放在被强调的两个并列的句子成分前。(请比较课本pĝ 177倒数第二行那句话中“ne nur… sed ankaŭ…”的位置。)

 1. Ĉu vi povus iom paroli pri la 62-a Universala Kongreso, kiu estis okazigita en via ĉefurbo? 您可以给我们讲讲在贵国首都召开的第六十二届国际世界语大会的情况吗?

句中的“povi”用假定式,表示提出请求时的一种婉转、客气的语气。

 1. Tio estis la unua fojo, ke tia kongreso okazis en nia patrujo.(= La unuan fojon tia kongreso okazis en nia patrujo.) 这样的大会是第一次在我们的祖国召开。

这是一个强调“la unua fojo”的句式。再如:

Tio estis la unua fojo, ke mi lin vidis.(=La unuan fojon mi…)这是我第一次见到他。

Tio estis la unua fojo, ke ŝi nomis ŝin sia filino. 她称她为女儿,这是第一次。(这是柴门霍夫《基础练习》中的一个例句。)

 1. La kongreso estis tre grandioza, impona, kaj ĝia atmosfero estis plena de amikeco kaj internacieco, kio faris al mi belan impreson. 大会开得盛大、隆重,充满了友谊和国际性的气氛,给我留下了美好的印象。

“plena de” 的意思是“充满…的”,“满是…的”。例如:

glaso plena de akvo 盛满水的玻璃杯

teksto plena de eraroj 通篇都有错误的课文

句中关系代词 “kio” 用来代替前面整个句子的意思。再如:

Ŝi ofte ridetas, kio multe ĝojigas lin. 她常常微笑,这使他很高兴。

Nun li havis tempon por ekzerci la soldatojn, kio estis lia plej amata okupo. 他现在有时间操练士兵,这是他最喜爱做的事。

 1. Ke pli ol mil kongresanoj el diversaj landoj parolis unu saman lingvon kaj bone sin komprenas reciproke sen bezono de interpretistoj, ĉu tio ne bone pruvis la vivantecon kaj la utilecon de nia kara lingvo? 来自各国的一千多大会出席者说着同一种语言,不需翻译就能完全相互了解,这难道还不充分证明我们可爱的语言是一种活着的、很有用的语言吗?

指示代词 “tio” 指前面以ke为引导的整个从句。“tio” 在主句中作主语,前面的从句是 “tio” 的同位语。

 1. Estus agrable por ni aŭskulti vin ankaŭ pri viaj lando kaj popolo… 如能听到您谈谈贵国和贵国人民……我们将感到愉快。

这句话的动词estus用假定式,表示提出请求的一种婉转、客气的语气。

 1. Kion do mi rakontu? — Dependas de vi. 我讲些什么呢?—— 您喜欢讲什么就讲什么吧。

第二句省略了主语tio。

 

 

GRAMATIKO

相关词表中的副词的用法

相关词表中有表示地点、时间、方式、数量和原因各种非派生副词。

1.表示地点的副词有ie(在某处),tie(在那里),kie(在哪里),ĉie(到处,处处),nenie(没有一处,任何地方都不)。它们的用法如下:

Ŝi loĝis ie en Beijing. 她住在北京某个地方。

Mi sendis la libron tien. 我把书寄到那里去了。

Neniu scias, kie li laboras. 没有人知道他在哪里工作。

Li estos enterigita, kie li naskiĝis. 他将葬在他出生的地方。

Ni esperantistoj havas amikojn ĉie en la mondo. 我们世界语者在世界各地都有朋友。

Nenie mi povas trovi la libron. 我到处找不到那本书。

Hieraŭ li iris nenien. 他昨天哪儿也没有去。

2.表示时间的副词有iam(某个时候,曾经),tiam(那时,在那种情况下),kiam(什么时候,当…的时候),ĉiam(总是,永远),neniam(从来不,永不)。它们的用法如下:

Eĉ plej bona pafisto iam maltrafas. 就是最好的射手有时也会失误。

Li iam loĝis en Shanghai. 他曾经在上海住过。

Tiam estis vintro kaj nun jam estas printempo. 那时是冬天,现在已是春天。

Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo. 如果每人都打扫自己的门前,全城就会整整齐齐。

Mi ne scias, kiam li revenos. 我不知道他什么时候回来。

Kiam akvo fariĝis solida, ni nomas ĝin glacio. 当水成为固态时,我们就称它为冰。

Post kiam ili foriris, ni sidiĝis kaj komencis la diskutadon. 他们走后,我们坐下来开始讨论。

La infano metas al mi ĉiam novajn demandojn. 这孩子老是向我提出新的问题。

La maljunulo fermis por ĉiam siajn okulojn. 那老人永远合上了双眼。

Ni semas kaj semas, neniam laciĝas. 我们播种,我们播种,永不疲倦地播种。

3.表示方式的副词有:iel(以某种方式),tiel(那样地,如此地),kiel(怎样,多么,如同),ĉiel(以各种方式),neniel(怎么也不,决不)。它们的用法如下:

Ĉu mi povas iel helpi al vi? 我可以用某种方式帮助您吗?

Vi ne devas tiel paroli. 你不应该这样说话。

La maro estas tiel vasta, tiel profunda! 海是多么大、多么深啊!

En la ĉambro estis tiel mallume, ke oni nenion povis vidi. 房间里黑得什么也看不见。

Kiel feliĉa mi estas, ke mi povas vin vidi! 能见到您我多么幸福啊!

Mi scivolas, kiel vi ellernis Esperanton. 我很想知道你是怎样学会世界语的。

Mia revo flugas kiel la mevo. 我的幻想像海鸥一样在飞翔。

Via libro estas tiel dika, kiel la mia. 你的书和我的书一样厚。

Li ĉiel klopodas proksimiĝi al ŝi. 他千方百计想要接近她。

Mi neniel povas kompreni lian parolon. 我怎么也听不懂他的话。

4.表示数量的副词有iom(一些,有点),tiom(那么多,如此地),kiom(多少),ĉiom(全部数量,尽所有),neniom(一点儿也没有,毫无)。它们的用法如下:

Donu al mi iom da akvo. 请给我一点水。

Li estas iom maldiligenta. 他有点儿懒。

Mi ne havas tiom da tempo. 我没有那么多时间。

Li ĉiam tiom enprofundiĝas en libron. 他总是这么专心读书。

Kiom ĝi kostas? 它值多少钱?

Kiom da fratoj vi havas? 你有几个弟兄?

Diru al mi, kiom mi devas pagi. 请告诉我,我该付多少钱。

Ho, kiom mi ĝojas! 我多么高兴啊!

Li zorgas pri mi tiom, kiom mi zorgas pri li. 他像我关心他那样关心我。

Kolektinte ĉiom da kuraĝo, li iris al la instruisto. 他鼓足勇气,向老师走去。

Sur la placo estas neniom da homoj. 广场上一个人也没有。

5.表示原因的副词有ial(由于某种原因),tial(由于那个原因,因此),kial(为什么),ĉial(由于各种原因),nenial(无缘无故地),它们的用法如下:

Hodiaŭ ial li ne povas veni al ni. 他今天由于某种缘故不能到我们这儿来。

La lampo lumas, tial mi povas klare vidi lian vizaĝon. 灯亮着,因此我能看清他的脸。

Ĉiuj ŝatas Esperanton nur tial, ke ĝi alproksimigas reciproke la korojn de la homoj. 大家喜爱世界语只是由于它能使得人们的心更加接近。

Kial do vi ne restas tie? 那你为什么不留在那儿呢?

Li klarigas al mi la kaŭzon, kial li malfruis. 他向我说明他迟到的原因。

Tiu ĉi propono estas ĉial akceptebla. 无论怎样这个建议总是可以接受的。

Li nenial ekkoleris kontraŭ mi. 他无缘无故地对我生起气来。

6.有些副词可以根据需要加上名词、形容词或副词词尾,构成相应的名词、形容词或副词,例如:

Ĉi-tieaj esperantistoj estas tre fervoraj por la propagando kaj disvastigo de Esperanto. 这里的世界语者对宣传和推广世界语很热心。

Li estas mia iama amiko. 他是我过去的朋友。

Mi ne scias la kialon de lia foresto. 我不知道他缺席的原因。

Kioma horo nun estas? 现在几点钟?

 

 

EKZERCOJ

 1. I. 填入缺少的字母:
 2. Ĉi … en la mondo amas manĝi fruktojn.
 3. Ĉu vi restis hejme aŭ forvojaĝis i…?
 4. Mi ne scias, ki… li loĝas.
 5. Kiu laboras ti…?
 6. Mian ŝlosilon mi jam serĉis ĉi…, sed ne trovis.
 7. Mi neni… povas kompreni vian parolon.
 8. Mi ĉi… preferas frukton al viando.
 9. Unu malsaĝulo povas starigi ti… da demandoj diversaj, ke ne povas ilin respondi cent saĝuloj.
 10. Ki… vi hodiaŭtiel malĝojas?
 11. Mi konas lin, ti… li estas mia konato.
 12. Tiu ĉi tago restos por mi ĉi… memorinda.
 13. Neni… forgesu min, mia kara!
 14. Ki… plaĉis al vi la tagmanĝo?
 15. Ki… mi venis al li, li dormis.
 16. Mi perdis ĉi… da mono.
 17. Vi estas tro malgaja, tial vi devas i… vin amuzi.
 18. Ki… estas duoble sep?
 19. En la dezerto (沙漠) neni… sin trovas akvo.
 20. Mi ne scias la lingvon hispana, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis i… vian leteron.
 21. Post la vespermanĝo mi estos libera, kaj ti… mi povos promeni kun vi.

 

 1. II. 将下列句子译成汉语:
 2. Ial mi venis al vi, sed mi forgesis kial.
 3. Mi havas tiom da libro, ke mia tablo ne povas teni ilin.
 4. Vi prenu, kiom vi bezonas.
 5. Mi serĉas mian horloĝon ĉie, sed nenie mi povas ĝin trovi.
 6. Vi neniel povas malhelpi min.
 7. Mi iam renkontis vin ie, sed mi ne plu memoras kie.
 8. Vi estas tro laca, tial vi devas iom ripozi.
 9. Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.
 10. Kien kudrilo iras, tien fadenon (线) ĝi tiras.
 11. Ne ĉiam daŭras malbona vetero.
 12. Mia avo nenial koleras.
 13. Neniam mensogu (说谎), ĉiam duru la veron.
 14. ĉu mi povas iel helpi al vi?
 15. Li kuras tiel rapide, kiel vi.
 16. Tiam, kiam li alvenis, ŝi jam enlitiĝis.
 17. Ili ĉiel solvis la enigmon.
 18. Li havas ĉiom, kaj mi neniom.

 

III. 就下列句子划线部分提问:

 1. Ni lernas en la klasĉambro.
 2. La gastojalvenis.
 3. Post tri tagojmi lin vizitos.
 4. Li prenis plumon por skribi.
 5. Mi ŝatas legi tiunlibron.
 6. Li estas kuracisto.
 7. Kutime oni manĝas tri fojojnĉiutage.
 8. ŝi laŭtekantis la kanton <La Espero>.
 9. Hieraŭvespere mi legis la libron, kiun mia amiko pruntedonis al mi.
 10. Ili sidas kaj babilastie.
 11. Mia patro vojaĝos al Pekino.
 12. Mi metis en la supon 3 kurejojn(汤匙) da salo.
 13. La eŭropano manĝas viandon per forketo (叉子) kaj tranĉilo.
 14. Hieraŭmi ne iris al ŝi pro pluvego.

 

 1. IV. 用下列副词各造一个句子:

iam, ĉie, kial, iom, kiel, tial, ĉiam, tiom, neniam, tiel, nenie

 

 1. V. 仿照例句译文将下列各句译成汉语:
 2. 例:Li ŝajnas multescia homo. 他看起来像一个很有学问的人。(或他似乎是一个很有学问的人。)
 3. Li ŝajnas bonkora.
 4. ŝi sajnas lerta knabino.
 5. Li ŝajnas fali teren.
 6. Ŝiaj okuloj ŝajnas larmantaj.
 7. 例:Mi lernis multajn aferojn, kaj tamen ŝajnas al mi, ke mi scias nenion. 我学了很多东西, 然而我好像还是什么都不懂。(或:然而我还是觉得什么都不懂。)
 8. ŝajnas al mi, ke la du lastaj kantoj ne estas belaj.
 9. Al li ŝajnas, ke ili estas pravaj.
 10. Subite ŝajnas al li, ke ies (某人的) mano tuŝetis lian kapon.
 11. 例:Nia ĝojo kaj entuziasmo eble ŝajnos al ili naiva kaj infana. 我们的欢乐和热情在他们看来也许是天真幼稚的。(或:他们也许觉得我们的欢乐和热情是天真幼稚的。)
 12. Ĉiu foje, kiam mi vidas vin, vi ŝajnas al mi pli kaj pli bela.
 13. Tiu urbo ŝajnis al mi kvazaŭ ĝardeno.

Ĉ. 例:Ĝi ne estas tiel granda, kiel ŝajnas. 它并不像看起来那样大。

 1. Li ne estas tiel maljusta, kiel ŝajnas.
 2. La afero ne estas tiel simpla, kiel ŝajnas.
 3. 例:La afero, kiel ŝajnas, nun iras en ordo. 看来事情进行的很正常。
 4. Vi estas, kiel ŝajnas, en tre bona humoro.
 5. Tiu festeno, kiel ŝajnas, faris fortan impreson sur lin.
 6. 例:Vi jam ĉion scias, ŝajnas al mi.  我看,(或:我觉得,我认为)你已经什么都知道了。
 7. Vi larmas, ŝajnas al mi.
 8. Li dormas ankoraŭ, ŝajnas al mi.
 9. 例:La maljunulino, ŝajnas, estas pli ol sepdekjara. 那位老太太看起来有七十多岁。
 10. Via fratino, ŝajnas, estas bonega knabino.
 11. Tiaj, ŝajnas, oni nomas vin.

 

VI.将下列句子译成汉语:

 1. En la korto ludas infanoj.
 2. Mia fratino preferas ludi piano.
 3. Mi petas ŝin ludi por mi dancmuzikon.
 4. La vento ludas kun la haroj de la knabino.
 5. Sur la ŝnuro (绳子)pendas fiŝoj.
 6. Sur la muro pendas la portreto (肖像)de mia avo.
 7. Ŝiaj haroj pendas malsupren sur la ŝultroj.
 8. Jen ekaperas hundo kun pendanta lango.
 9. La afero pendas ankoraŭ en la aero.
 10. Li staras tie kun pendanta kapo.
 11. La filo dependas de sia patro.
 12. La honoro de ĉiu homo dependas de liaj agoj kaj paroloj.
 13. La sorto de la homo dependas ne de Dio (上帝), sed de li mem.
 14. Ĉio dependas de tio, kiel oni konsideras (考虑)la aferon.
 15. De vi dependos, ĉu ni veturu al Nankino aŭrestu hejme.
 16. Li trinkis ĝisrande plenan glason da kafo.
 17. Sur la tablo staras glaso plena de akvo.
 18. La teksto estas preskaŭnelegebla, ĉar ĝi estas plena de eraroj.
 19. Plena de feliĉo ŝi sidis apud sia amato.
 20. La plena lumo pendas alte en la ĉielo.
 21. Plenaj ses jarojn mi laboris en tiu fabriko.
 22. Tiu knabo kun plenaj vangoj estas tre aminda.
 23. Ŝi plene pardonis min.
 24. La siringoj (丁香花) plenigis la aeron per dolĉa bonodoro.
 25. La novaĵo plenigis lin per ĝojo.
 26. Antaŭĉio gravas via sano.
 27. Antaŭĉio, lernu diligente kaj persiste.
 28. Lin demandu, antaŭĉio, ĉu li venos aŭ ne.
 29. Mi sentas la devon antaŭ ĉio danki la legantaron.
 30. La itala lingvo devenas de la Latina (拉丁语).
 31. La hungaroj devenas origine de la popolo mongola.
 32. Li estas usonano de ĉina deveno.

 

VII. 将下面的故事译成世界语:

金钱和正义

一天,国王问阿凡提(Afanti):“要是你面前一边是金钱,一边是正义,你选择哪一样呢?”

“我当然要金钱,”阿凡提回答说。

“你说什么,阿凡提!”国王说,“要是我呀,我就要正义,因为找到金钱要比找到正义容易得多。”

“啊,陛下(Via Majesto),” 阿凡提说,“因为我已经有了正义,我才选择金钱。而你有的是金钱,但没有丝毫正义,所以你选择正义。”

学习辅导

返回目录

阅读次数 5,999 legintoj

本文评论数 1 komento pri “王崇芳世界语实用中级课本 第十三课

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。