王崇芳世界语实用中级课本 第十七课

第十七课

DEK SEPA LECIONO

 

PARTO A

SPORTOJ

 

“Laboro finita, ripozo merita” estas unu el la Esperantaj proverboj. Similaj proverboj ekzistas ankaŭ en naciaj lingvoj. Estas vere, ke ĉiu el ni bezonas ripozon, kiam ni sentas nin lacaj. Ni ja ne devas senripoze laboradi la tutan tagon, se ni volas pli bone plenumi nian laboron.

Ĉiu havas sian preferatan ripozmanieron. Post peniga laboro iuj preferas trankvile sidadi aŭ dormeti, aliaj ŝatas legi distrajn librojn aŭ ekskursi al la kamparo. Sed la plej bona maniero eble etas partopreni en sportoj.

La sporto estas korpa ekzercado aŭ ludo, celante ne nur la amuzon, sed ankaŭ la disvolvon de la fizikaj forto kaj lerteco kaj de la energio, obstino kaj decidemo. Sportoj povas esti teamaj, kiel ekzemple korbopilko kaj piedpilko, aŭ individuaj, kiel ekzemple kuroj, saltoj, ĵetoj, celpafado, biciklado, remado, naĝado, montogrimpado, gimnastiko, pezlevado ktp. Krome al la sportoj apartenas ankaŭ ŝako, kartludo, hokfiŝado, ĉasado kaj aliaj similaj amuzoj.

Ne ĉiu, kiun interesas sportoj, volas mem sporti. Multaj preferas esti spektantoj, aŭ persone ĉeestante sportludojn, aŭ rigardante ilin sur televidilo. Kiam okazas grava matĉo de tabloteniso aŭ alia sporta konkurso, ordinare estas malfacile akiri biletojn, ĉar ja ĉiu volas ĝin spekti.

La sporto povas refreŝigi nian kapon kaj plifortigi nian korpon. Nu, se ni volas resti ĉiam viglaj kaj sanaj, amu kaj praktiku la sportojn!

 

PARTO B

LA OLIMPIAJ LUDOJ

 

En ĉiu kvara jaro renkontiĝas la plej bonaj sportistoj de la mondo por partopreni en la gravaj sportkonkursoj, la olimpiaj ludoj (aŭ la olimpiado).

La antikvaj olimpiaj ludoj estas sportkonkursoj, kiujn pragrekoj okazigis en ĉiu kvara jaro en la urbo Olimpio; la unuan daton de la antikvaj Olimpiaj ludoj oni trovis notita en la historio per 776 a.K. Ekde tiu jaro la olimpiado fariĝis la plej granda festo de la pragrekoj. Antaŭ, dum, post la konkursoj po unu monato, do, entute tri monatojn regis la olimpia paco. Tio signifis perfektan silenton de armiloj, plenan trankvilon kaj konkordon. Dum tiu tempo tute ĉesis la militagoj, kaj oni severe puni tiujn, kiuj ne obeis ĉi tiun leĝon.

Entute okazis 293 antikvaj olimpiadoj.

En 1894 la franca verkisto Petro de Coubertin(legu: Kuberten) iniciatis okazigi la modernajn olimpiajn ludojn, kaj laŭ lia propono la reprezentantoj de 10 landoj kunvenis en Parizo kaj decidis:

“Laŭ la modelo de la pragreka olimpiaj ludoj en ĉiu kvara jaro, ĉiufoje en alia lando, oni aranĝos grandajn sportkonkursojn…”

Plue oni decidis:

“La olimpiadoj konsistos el jenaj sportludoj:

 1. a) la atlestimo (kuroj, saltoj, ĵetoj ktp)
 2. b) la akvosportoj (velado, remado, naĝado ktp)
 3. c) skermo, ĉevalsporto, celpafado, gimnastiko, biciklado ktp.

Escepte de la skermo, partopreni en la ludoj povas nur amotoraj sportistoj.

La unuan modernan olimpiadon oni okazigis en 1896, sekvante la tradicion, en Ateno. Poste sekvis:

1900 — Parizo

1904 — Sankta-Luzio

1908 — Londono

1912 — Stokholmo

(1916 — ne okazis pro la I-a mondmilito)

1920 — Antverpeno

1924 — Parizo

1928 — Amsterdamo

1932 — Los-Anĝeleso

1936 — Berlino

(1940 kaj 1944 — ne okazis pro la II-a mondmilito)

1948 — Londono

1952 — Helsinki

1956 — Melburno

1960 — Romo

1964 — Tokio

1968 — Meksiko

1972 — Munkeno

1976 — Montrealo

1980 — Moskvo

1984 — Los-Anĝeleso

De jaro al jaro riciĝas la programo de la olimpiado kaj kreskas la nombro de la partoprenantoj. La modernaj olimpiadoj ja estas, kiel oni esperas, veraj amikoj kaj pacaj renkontiĝoj de la plej bonaj sportistoj de la mondo, sekvante la devizon de Conbertin: “La esenco de la olimpiaj ludoj estas ne la venko, sed la partopreno kaj la brava lukto.”

 

*******************************************************************************************

ANEKDOTOJ

 

1

Oni invitis stultan bienulon rigardi korbopilan matĉon. Kun granda intereso li rigardi, kriadis, aplaŭdis tute same, kiel la aliaj en la publiko. Post la matĉo oni demandis lin, kiel plaĉis al li la matĉo.

—— Tre plaĉis al mi ĉio, sed nur tion mi ne povas kompreni, kial oni donis al la dek homoj nur unu pilkon. Ĉu oni ne estus povintaj doni al ĉiuj po unu, ke ili povu trankvile ludi?

Peĉjo tre ŝatas la piedpilkon, sed ne ŝatas fari verkekzercadon. Foje en la lernejo dum la Esperanta studhoro la lernantoj devis skribi verketon kun la titolo: NIA LASTA PIEDPILKA MATĈO. Apenaŭ komencis labori la aliaj lernantoj, Peĉjo jam fermis sian kajeron. La instruistino demandis mire:

—— Peĉjo, kial vi ne skribas?

—— Mi jam finis, sinjorino instruistino.

—— Ĉu? Nu, montru al mi vian kajeron!

Peĉjo donis sian kajeron al la instruistino, kaj ŝi legis: “Hieraŭ pluvis kaj la matĉo ne okazis.”

Karlo estas fervora amatora sportisto. Iutage li malsaniĝis kaj iris al kuracisto. La kuracisto prenis lian temperaturon kaj diris:

—— 38.6 gradoj!

—— Kaj kiom estas la mondrekordo? —— demandis Karlo.

 

 

NOVAJ VORTOJ

 

sporto体育运动,运动

~i(ntr.) 进行体育运动

~isto运动员

~ludo体育运动,体育比赛,(古代)竞技

distri(tr.) 使分心,使得到娱乐

~a供消遣的

ekskurso远足,徒步旅行

volvi(tr.) 舒展,发展

energio精力,毅力

obstina固执的,顽强的

~o固执,顽强

decidemo(decid-emo)果断,坚定

teamo(运动)队

~a队的,由一队人所进行的

korbo篮,筐

pilko球

korbo~o篮球

pied~o足球

individuo个体,个人

~a个体的,个人的

pafi(tr.) 射,射击

cel~ado射击,打靶

remi(ntr.) 划船

~ado划船

naĝi(ntr.) 游泳

~ado游泳

grimpi(ntr.) 攀登,爬上

monto~ado登山

ŝako国际象棋

karto卡片,纸牌

~ludo牌戏

hoko钩

~fiŝado钓鱼

ĉasi(tr.) 打猎

~ado打猎

spekti(tr.) 欣赏,观赏(演出的戏剧等)

~anto观众

matĉo比赛

teniso网球

tablo~o乒乓球

konkurso竞赛;比赛

refreŝigi(re-freŝ-igi)使复新,使焕然一新,使精神恢复

praktiko实践,实际

~i(tr.) 实践,实行,进行

Olimpio奥林匹亚

o~aj ludoj = o~ado (古希腊)奥林匹亚竞技,(现代)奥林匹克运动会

ekde(ek-de) (prep.) 从…起,从…开始

noto备忘录,略记,笔记,注释,音符

~i(tr.) 记下

perfekta完美的,完善的,完全的

armi(tr.) 武装

~ilo武器

konkordo和谐,一致

severa严厉的,严格的

~e严厉地,严格地

iniciati(tr.) 创始,发起

modelo模型,模范

atletismo田径运动

velo帆

~ado舢板驶帆(运动)

skermi(ntr.) 击剑

~ado击剑

biciklo自行车

~ado骑自行车

amatoro爱好者,业余爱好者

~a业余的,业余爱好的

tradicio传统

Ateno雅典(希腊)

Sankta-Luizo圣路易斯(美国)

Antverpeno安特卫普(比利时)

Amsterdamo阿姆斯特丹(荷兰)

Los-Anĝeleso洛杉矶(美国)

Melburno墨尔本(澳大利亚)

Munkeno慕尼黑(西德)

Montrealo蒙特利尔(加拿大)

devizo(个人或团体的)纲领,口号

esenco本质,实质

venki(tr.) 战胜

~o胜利

brava勇敢的,英勇的

lukti(ntr.) 搏斗

~o搏斗

titolo头衔,称呼,书名,标题

stulta愚蠢的,呆笨的

bieno地产

~ulo地主

aplaŭdi(tr.或ntr.) 拍手赞成,鼓掌喝彩

publiko公众,观众,听众

grado度,程度

rekordo最高记录 

 

KLARIGOJ

A

 • “Laboro finita, ripozo merita”“工作完毕,就该休息”(这是一句世界语谚语)
 1. Estas vere, ke ĉiu el ni bezonas ripozon, kiam ni sentas nin lacaj. 确实,当我们感到疲劳时,我们每个人都需要休息。

“ke ĉiu el ni bezonas ripozon, kiam ni sentas nin lacaj”是主语从句,“estas vere”是谓语。如果主语是由从句充当的,其表语必须用副词或名词形式。例如:

Estas malutile, ke la junuloj fumas cigaredojn. 年轻人抽烟是有害的。

Estas dubinde, ĉu li povas plenumi tiun taskon. 他能不能完成那项任务,值得怀疑。

Estas via feliĉo, ke vin mortigas ŝafosto. 羊骨头把你卡死是你的幸运。

 1. La sporto estas korpa ekzercado aŭ ludo, celanta ne nur la amuzon, sed ankaŭ la disvolvon de la fizikaj forto kaj lertecco kaj de la energio, obstino kaj decidemo.体育是一种身体锻炼或游戏,它不但以娱乐为目的,而且以发展体力和身体的灵巧性、锻炼毅力、培养顽强意志和果断精神为目的。

这是PIV(Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto《世界语插图大词典》)对“sporto”一词所下的定义。分词形容词celanta(以…为目的)在句中作定语,修饰前面的korpa ekzercado aŭ ludo; la amuzon和la disvolvon都是celanta的宾语。“la disvolvon de la fizikaj forto kaj lerteco”的字面意思是“体力和身体灵巧性的发展”,可译为“发展体力和身体的灵巧性”。“la disvolvon de la energio…”因世汉两种语言习惯的差异,不宜照字面译成“发展毅力…”。

 1. ludo, konkurso, matĉo这三个词都可作“比赛”讲,但词义有区别。

ludo是由动词ludi(游戏,玩耍)转化而来的,意思是“游戏”、“比赛”。它的词义较宽,可用来指任何一种按一定规则进行的娱乐性活动或比赛。例如:

monludo 赌钱

ŝakludo 国际象棋(或比赛)

pilkludo 球赛

sportaj ludoj 体育比赛会,运动会

olimpiaj ludoj (古希腊)奥林匹亚竞技;(现代)奥林匹克运动会

konkurso指有一定规则、有裁判、有奖品的“竞赛”、“比赛”。例如:

konkurso de naĝado 游泳比赛

konkurso de saltado 跳高比赛

briĝa konkurso 桥牌比赛

oratora konkurso 演讲比赛

konkurso pri beleco 选美会

matĉo指在两个运动员或两个运动队之间进行的正式体育“比赛”、“竞赛”。例如:

matĉo de piedpilko 足球比赛

matĉo de teniso 网球赛

matĉo de ŝako 国际象棋比赛

matĉo de bokso 拳击赛

 

B

1.En ĉiu kvara jaro renkontiĝis la plej bonaj sportistoj de la mondo por partopreni en la plej gravaj sportkonkursoj, la olimpiaj ludoj (aŭ la olimpiado). 全世界最优秀的运动员每四年一次聚会在一起参加最重大的体育竞赛 — 奥林匹克运动会。

“en ĉiu kvara jaro”每四年一次。类似的说法还有:

Prenu la medikamenton post ĉiu kvara horo. 每四小时服药一次。

La komitatanoj estas nomataj ĉiun duan jaron. 每两年任命一次委员。

Li rerigardadis ĉe ĉiu deka paŝo.他每走十步路回头看一下。

 1. 古希腊奥林匹亚竞技的起源与举行宙斯神大祭有关。相传希腊神话中主神宙斯及其他众神都住在奥林匹斯(olimpo)山顶。古代奥林匹亚竞技在奥林匹亚城(Olimpio)举行。现代奥林匹克运动会起源于古希腊奥林匹亚竞技,故两者的世界语名称相同。在汉语中为使两者有所区别,它们被译成两种不同的名称。奥林匹克运动会在世界语有三种不同的说法,即olimpiaj ludoj(必须用复数形式),olimpikoj(也必须用复数形式)和olimpiado。后者也可用来指古希腊两次奥林匹亚竞技的四年相距时间和现代奥林匹克运动会的四年周期。
 2. La unuan daton de la antikvaj olimpiaj ludoj oni trovis notita en la historio per 776 a.K.历史上记载的古代奥林匹亚竞技最早在公元前776年举行。

句中la unuan daton是trovis的宾语,notita是宾语的表语。不定代词“oni”有时不必照字面译出,如:

Oni diras, ke li estas homo multescia. 据说他是一个博学的人。

Oni ne bezonas eksterordinaran talenton por ellerni Esperanton. 学会世界语并不需要特殊的才能。

 1. Antaŭ, dum kaj post la konkursoj po unu monato, do, entute tri monatojn regis la olimpia paco. 竞赛前后和竞赛期间各一个月,即在总共三个月的时间里到处是一片奥林匹亚的和平气氛。

“regi”可作不及物动词用,意为“占优势”、“笼罩着”,如:

En la kongresejo regis silento. 会场中一片肃静。

En la urbo regis vigla trafiko. 城里交通繁忙。

 • Petro de Coubertin顾拜旦(1863-1937),法国人,现代奥林匹克运动会创始人。

Petro是名,de Coubertin是姓。按法国习惯前面带有de的姓通常是表示祖先拥有领地的贵族姓。这种姓有两种译法:一种是按de的发音译出,例如:de Gaulle译为“戴高乐”;另一种方法是将de略去不译,例如de Coubertin通常译为“顾拜旦”。

5.“Laŭ la modelo de pragrekaj olimpiaj ludoj en ĉiu kvara jaro, ĉiufoje en alia lando, oni aranĝos grandajn sportkonkursojn…”“仿效古希腊人每四年举行一次奥林匹亚竞技的方式,将轮流在各国举办盛大的体育竞赛…”

“ĉiufoje en alia lando”直译为“每次换一个人国家”,亦即“轮流”的意思。

 1. De jaro al jaro riĉiĝas la programo de la olimpiado kaj kreskas nombro de la partoprenantoj. 奥林匹克运动会的比赛项目和参加人数都在逐年增加。

“de jaro al jaro”的意思是“从一年到另一年”、“年年”、“逐年”。类似的说法还有:“de tago al tago”(从一天到另一天,天天,逐日地),“de tempo al tempo”(时常,不时地)。例如:

La arbo kreskas de tago al tago. 这棵树在一天一天地长高。

Li nin vizitas de tempo al tempo. 他时常来看望我们。

 1. La modernaj olimpiadoj ja estas, kiel oni esperas, veraj amikaj kaj pacaj renkontiĝoj de la plej bonaj sportistoj de la mondo, sekvante la devizon de Coubertin:”La esenco de la olimpiaj ludoj estas ne la venko, sed la partopreno kaj la brava lukto.” 遵循顾拜旦提出的“奥林匹克运动会的实质不是战胜对手,而是参加比赛和英勇拼搏”的口号,现代奥林匹克运动会正如人们所希望的那样,确实是全世界最优秀运动员的真正的友好而和睦的聚会。
 2. Ĉu oni ne estus povintaj doni al ĉiuj po unu, ke ili povu trankvile ludi?! 难道就不能给大家每人发一个球,好让他们安安静静地玩吗?!

句中“… estus povintaj”是假定式过去时:“ke ili povu…”= por ke ili povu…

 1. Apenaŭ komencis labori la aliaj lernantoj, Peĉjo jam fermis sian kajeron. 别的学生刚动笔写,彼得已经合上了练习本。

“apenaŭ”可作连词用,意为“刚…就”,如:

Apenaŭ la suno leviĝis, ili komencis labori. 太阳刚出来他们就开始劳动了。

 

 

GRAMATIKO

一、句子成分表解(二)

成分 类别 构成形式 例  句
定   语 形 容 词 Li estas brava soldato. 他是一个勇敢的士兵。
分词形容词 Mi vidis flugantajn birdojn. 我看见几只飞鸟。
序数词 La kvina leciono ne estas malfacila. 第五课不难。
代词 Li estas mia amiko. 他是我的朋友。Tiuj libroj estas interesaj. 那些书有趣。
介词词组 Perdiĝis la plumo de Johano. 约翰的钢笔丢失了。Ĝi estas ponto el ŝtono. 那是一座石桥。Mutulo ne havas la kapablon de parolo. 哑巴没有讲话的能力。

Jen estas vojo al feliĉo. 这是一条通往幸福的道路。

Li havas libron pri gramatiko. 他有一本语法书。

Mi vidis la knabinon en jupo. 我看见了那个穿裙子的姑娘。

Ŝi aĉetis kilogramon da pomoj. 她买了一公斤苹果。

动词不定式 Mutulo ne havas la kapablon paroli. 哑巴没有讲话的能力。Li donis la ordonon ataki. 他下了进攻命令。
从句 La homo, kiu venis hieraŭ, estas mia amiko. 昨天来的那个人是我的朋友。Ŝi aŭdis la famon, ke li mortis. 她听到了关于他已经死去的传闻。La demandon, ĉu lingvo artefarita estas ebla, oni jam solvis. 人造语是否可能的问题,人们已经解决了。
同 位 语 名词 Li amas sian filon Karlon. 他爱自己的儿子卡尔。Mi sendis al vi la libron”Hamleto”. 我把哈姆雷特这本书给你寄去了。Li ne komprenas nian lingvon Esperanto. 他不懂我们的语言世界语。

Ni, ĉinaj esperantistoj, devas kontribui al la Esperanta movado. 我们中国世界语者应该对世界语运动有所贡献。

状    语 副词 Li parolas laŭte. 他大声讲话。Ŝi skribas krajone. 她用铅笔写字。Li venos vespere. 他将在晚上来。

Ili ne estas hejme. 他们不在家。

Ŝi estas tre bela. 她很美。

Mi trovis ĝin iom peza. 我觉得它有点儿重

Li venis tro malfrue. 他来得太迟了。

Estas terure varma. 天热得要命。

名词(宾格) Li estis instruisto dek jarojn. 他当过十年老师。La kesto pezas 8 kilogramojn. 这箱子重八公斤。La strato estas mil metrojn longa. 这条街长一千米。
动词不定式 Li iras promeni. 他去散步。Ili invitis lin paroli. 他们请他讲话。
介词词组 La kato estas sub la lito. 猫在床下。Li venos je la deka horo. 他将在十点钟来。Lia vivo estas en danĝero. 他有生命危险。

Ŝi tranĉas viandon per tranĉilo. 她用刀切肉。

La ponto estas longa je 50 metroj. 这座桥长五十米。

Ŝi iris en la ĉambron. 她走进房间。

Li mortis por la patrujo. 他为祖国而牺牲。

Li prenis la krajonon por skribi. 他拿起铅笔写字。

分词副词 Kantante li dancis. 他边唱边跳舞。Falinte, li releviĝis. 他跌倒以后又站起来。
从句 Kiam mi venis, vi dormis. 我来的时候,你在睡觉。Mi loĝas, kie li loĝis. 我住在他过去住的地方。Li parolas laŭte, por ke ĉiuj aŭdu. 他大声讲,好让大家都听见。

Mi iros, se ne pluvos. 如果不下雨,我就去。

Kiam ajn vi venos, mi vin akceptos. 无论你什么时候来,我都接待。

独 立 成 分 肯定词和否定词 jes, ne Ĉu li estas instruisto? Jes, li estas instruisto. 他是教师吗?是的,他是教师。Ĉu vi komprenas? Ne, mi ne komprenas. 你懂吗?不,我不懂。
感叹语 感叹句 Ho, kia malfeliĉo! 多么不幸啊!
呼语 名词 Per kio mi povas servi al vi, sinjoro?先生,您要买什么?
ho+名词 Ho mia kor’, ne batu maltrankvile! 我的心啊,莫要剧烈地跳动。
形容词 Adiaŭ, mia kara.再见,亲爱的。
插入语 词或词组 Hieraŭ, ekzemple, li diris al mi, ke … 例如,他昨天对我说…Via amiko, por paroli sincere, ne plaĉas al mi. 老实说,我不喜欢你的朋友。
短句 Tio estas mia kulpo, mi konfesas. 我承认,这是我的过错。La urbestro, oni ne scias kial, ne ĉeestis la kunvenon. 不知为什么,市长没有出席会议。

 

二、宾语的用法

名词宾格除了用来表示及物动词的直接宾语外还可以用于下列情况:

 1. 表示运动方向:

Morgaŭ mi veturos Pekinon. 我明天要到北京去。

La muso kuris sub la liton. 老鼠跑到床下。

Ni metu nian esperon sur la gejunulojn. 我们要把希望寄托在青年身上。

<注>副词加宾格词尾也可表示运动方向。例如:

Post la laboro la patro revenis hejmen. 父亲下班后回家。

La ŝipo balanciĝas supren kaj malsupren. 那条船上下颠簸。

 1. 代替某些介词,用来表示:
 2. 动作发生的时间(代替介词“en”):

Mi venos la venontan dimanĉon. ( = en la venonta dimanĉo) 我下星期天来。

D-ro Zamenhof naskiĝis la dek-kvinan de decembro 1859. 柴门霍夫博士生于一八五九年十二月十五日。

Li skribis al li du fojojn. 他给他写过两次信。

 1. 时间的延续(代替介词“dum”):

Li veturis du tagojn kaj unu nokton.( = dum du tagoj kaj unu nokto) 他乘车走了两天一夜。

Ĉiutage oni laboras ok horojn. 人们每天工作八小时。

Li estis instruisto dudek jarojn. 他当过二十年教师。

 1. 度量衡的量(代替介词“je”):

La lito estas longa du metrojn kaj larĝa unu kaj duonan metrojn. 这张床长两米宽一米半。

Karlo estas alta 175 centimetrojn. 卡尔高175公分。

Tiu ĉi kesto pezas 5 kilogramojn. 这个箱子重五公斤。

La jako kostas dudek jŭanojn. 这件上衣值二十元。

Mia domo estas du kilometrojn for de la lernejo. 我的家离学校两公里。

ĉ. 行为的方式(代替介词“kun”):

Li promenas la manojn en la poŝoj. (kun la manoj en la poŝoj) 他双手在口袋里散步。

Li sidis tie senmove, la brakojn krucitajn sur la brusto. 他双臂交叉在胸前一动也不动地坐在那里。

《注》宾格在同一句中不宜多处使用。例如:

Li faras nenion la tutan tagon.(他整天什么也不干)宜改为Li faras nenion dum la tuta tago.

Li instruas nin kemion.(他教我们化学)应改为Li instruas al ni kemion. 或Li instruas nin pri kemio.

 

 

EKZERCOJ

 

 1. 将下列各词译成世界语:

1.体育运动 2.游戏 3.娱乐 4.(运动)队 5.运动员 6.体操运动员 7.田径运动 8.跑 9.跳 10.投掷 11.射击 12.骑自行车 13.游泳 14.潜水 15.水上运动 16.舢板驶帆 17.划船 18.登山 19.体操 20.举重 21.击剑 22.篮球 23.足球 24.网球 25.兵兵球 26.国际象棋 27.纸牌游戏 28.钓鱼 29.打猎 30.比赛 31.竞赛 32.奥林匹克运动会 33.最高纪录 34.世界纪录

 

 1. 回答下列问题:
 2. En kiu jaro komenciĝis la pragrekaj olimpiaj ludoj?
 3. Kion signifas la “olimpia paco”?
 4. Kiom da pragrekaj olimpiadoj okazis?
 5. Kiu renovigis la olimpian ideon?
 6. Kiom da modernaj olimpoadoj okazis ĝis nun?
 7. Kie okazis la lasta kaj kie okazos la sekva olimpliado?
 8. Kiaj sportistoj povas partopreni en la olimpiaj ludoj?
 9. Kian devizon Coubertin elmetis por la modernaj olimpiadoj?
 10. Ĉu vi sportas?
 11. Kiujn sportojn vi praktikas?
 12. Kiu sporto estas la plej ŝatata en via lernejo (aŭ fabriko)?
 13. Kiu estas la plej bona sportisto en via klaso (aŭ laborejo 车间)?
 14. Kiom longe kaj kiom alte vi saltas?
 15. Dum kiom da tempo vi kuras 100 metrojn?
 16. Ĉu vi amas gimnastiki?
 17. Kiu estas la plej lerta gimnastikisto inter vi?
 18. Kiel plaĉis al vi la lasta piedpilka matĉo?

 

III. 仿照例句标示出下列各句的定语或状语((定语用红色标示,状语用蓝色标示)):

例:Mia onklo loĝas en Pekino.

 1. Esperanto estas lingvo internacia.
 2. Ŝi metis la libron sur la tablon.
 3. Mi sidiĝis ĉe la tablo apud la fenestro.
 4. Ni ne perdu nian tempon, babilante kaj diskutante.
 5. Li laboradis ĝis profunda nokto.
 6. Tiu libro pezas duonkilogramon.
 7. Ŝi estas patrino de Paŭlo.
 8. La monto estas alta je du mil metroj.
 9. Vento forblovis la defalintajn foliojn(叶子).
 10. Tiu homo estas mia amiko.
 11. Jam estas la tempo iri hejmen.
 12. Mi amas Esperanton pro ĝiaj simpleco, logikeco kaj belsoneco.
 13. Ni estas kontraŭ la ekspluatado(剥削) de la homo al la homo.
 14. Li eksaltis de ĝojo.
 15. La birdeto jam ricevis la kapablon flugi.
 16. Mi sendos al vi la libron, pri kiu mi parolis.
 17. Ili sendis lin labori en la kamparo.
 18. Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistas .
 19. Ni iru dormi.
 20. Ni bezonas ripozon, kiam ni sentas nin lacaj.
 21. Li naskiĝis la naŭan de julio 1963.
 22. Ni ne devas senripoze laboradi la tutan tagon.
 23. Mi havas libron pri kemio.
 24. Ili batalas ŝultro ĉe ŝultro.
 25. Lia propono elekti novan prezidanton ne estis akceptita.
 26. Oni invitis stultan bienulon rigardi korbopilkan matĉon.
 27. La Pariza Ejfel-turo (巴黎艾菲尔铁塔) estas konstruita el fero.
 28. Sur la monto staras domo el ligno.
 29. La tro multa parolado lacigis lin.
 30. Ĉinio estas lando kun longa historio.

 

 1. 将下列句子译成汉语并注意句中宾格的用法:
 2. Tago tagon sekvas, sed ne similas.
 3. Mi estas du jarojn pli aĝa ol vi.
 4. Tri semajnojn antaŭe li forveturis.
 5. Jam du jarojn lia avo mortis.
 6. Li mortis la 2-an de junio.
 7. Ili laboris la tutan tagon.
 8. Li ne vivos pli ol unu monaton, ĉar li estas morte malsana.
 9. Li restis en Afriko tri jarojn kaj ses monatojn.
 10. Ŝi elportis ĝin ekster la urbon.
 11. Flanken, sinjoro.( = Iru flanken, sinjoro.)
 12. Ni vivas feliĉan vivon.
 13. Li ekvojaĝis la lastan lundon.
 14. Homo lernas la tutan vivon.
 15. Li vizits min tri fojojn.
 16. La arbo estas 20 metrojn alta.
 17. La stacio estas nur du kilometrojn malproksima de ĉi tie.
 18. La libro kostas 20 frankojn.
 19. Fajro provas la oron, mizero la koron.
 20. Kvar tagojn post mia reveno min vizits mia amikino.
 21. Ŝi vojaĝis eksterlandon.
 22. Li falis teren.
 23. Lia parolado daŭris preskaŭ du horojn.
 24. Mia onlino pezas 60 kilogramojn.
 25. Mi kuras antaŭ la domon.
 26. La ŝtono falis sur la teron post mia dorso.

 

 1. 将下列句子译成汉语,注意句中介词的用法:

EL

 1. Ili revenis el Hispanujo.
 2. El la tri fratoj li estas la plej forta.
 3. El la manoj la dekstra estas la pli forta.
 4. Mi vekis lin el lia dormo.
 5. Li prenis la leteron el la mano de la sendito.
 6. La homa korpo konsistas el tri ĉefaj partoj, kapo, trunko kaj membroj.
 7. El klara ĉielo tondro ekbatis.
 8. Ne el ĉiu ligno oni faras violonon(小提琴).
 9. La mantelo estas farita el veluro.
 10. Li amas ŝin el sia tuta koro.
 11. Ili vivas el ŝparo.
 12. Ĉi tiu fabelo estas tradukita el la ĉina lingvo.
 13. Mi ne scias, el kia kaŭzo li ne venis.
 14. Niaj pomoj estas same dolĉaj, kiel tiuj el via ĝardeno.
 15. Li faris al si ĉapelon el la malnova ĉapelo de sia patro.

En

 1. Mi sentas min sana kiel fiŝo en akvo.
 2. Li kuŝas en la lito.
 3. Mi tre ŝatas tiajn somerajn noktojn, ĉar ili vekas en mi ne ĉiutagajn pensojn.
 4. Ni promenas mano en mano.
 5. En la lingvo Esperanto ni vidas la estontan lingvon de la tuta mondo.
 6. Mi petas vin, ke de la nuna momento vi ĉesu vidi en mi “majstron”(大师).
 7. La vera ĝojo konsistas en tio, ke ni faras bonon al la homaro.
 8. Ne miksu vin en malproprajn aferojn.
 9. Ŝi venis en nova vesto.
 10. Tio estas en mia povo.
 11. En la venonta jaro mi vizotos Gernanujon.
 12. Ĉu vi helpos al ni en okazo de bezono.
 13. Vi forgesos min en ses monatoj.
 14. Ili venis en granda nombro.
 15. La klarigon ili donis en diversaj manieroj.
 16. En la nomo de la pekinaj esperantistoj mi vin salutas.
 17. Li rompis la vazon en pecetojn.
 18. Traduku la libron en Esperanton.
 19. La lando estas dividita en 9 provincojn.
 20. <La Homo kaj la Sezonoj> estas poemo en prozo.
 21. Li diris en si.
 22. Li legis la libron en kvar tagoj.

ĜIS

 1. Mi akompanis mian amikinon ĝis ŝia domo.
 2. Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo.
 3. Ili estas armitaj de la kapo ĝis la piedoj.
 4. Li laboradis ĝis profunda nokto.
 5. Mi restos ĉi tie ĝis morgaŭ.
 6. Ĝis nun mi ankoraŭ ne vidis mian onklon, kiu loĝas en Eŭropo.
 7. Li ne dormis ĝis la mateno.

INTER

 1. Germanujo kuŝas inter Francujo kaj Polujo.
 2. Vizitu min inter la dekdua horo kaj la kvara.
 3. Ili laboras inter la leviĝo kaj la subiro de la suno.
 4. Li vivas inter kamparanoj.
 5. Li divids la pomojn inter la infanoj.
 6. Ili konsentis inter si.
 7. Ili diferencas inter si per la aĝo.
 8. La du projektoj (方案) havas inter si nenion komunan.
 9. Inter faro kaj rakonto staras granda monto.

JE

 1. La vojo estas longa je dek kilometroj.
 2. Ŝi estas malsana je la brusto.
 3. Li malsniĝis je ftizo (肺结核).
 4. Neniu estas kapabla je ĉio.
 5. Mi prenis ŝin je la brako.
 6. Li estas je duono da kapo pli alta ol ŝi.
 7. Mi estas je unu jaro pli juna, kaj tamen je kiom mi estas pli saĝa ol vi?
 8. Mi ne kredas je Dio.
 9. La infano disrompis la botelon je pecetoj.
 10. Li okupas sin je muziko.
 11. La arbo estas senigita de vento je siaj folioj(叶子).

 

 1. 说出下列派生词的意思(可查阅词典):
 2. elaĉeti elakvigi eldevigi eldoni elforĝi elfosi elhaki elingigi eliri elĵeti elkalkuli elkreski ellabori ellasi ellerni ellitiĝi elmeti elmontri elnaĝi eloviĝi elparoli elpaŝi elpensi elpeti elporti elpremi elpreni elprovi elpuŝi elrigardi elsalti elspiri elstara elŝipiĝi elteni elterigi eltiri eltranĉi eltrinki eltrovi eluzi elvagoniĝi elvoki ele elen eligi eliĝi
 3. enamiĝi enblovi enbrakigi encerbigi endormiĝi enfali enflui engluti enhavo eniri enirejo enkalkuli enkasigi enkonduki enlasi enmanigi enmeti enpensiĝi enporti enpoŝigi enprofundiĝi enpuŝi enskribi enspiri enŝipiĝi enteksi enteni enterigi entute enuigi envagoniĝi enveni enviciĝi ena ene enigi eniĝi
 4. ĝisfunde ĝisiri ĝismorte ĝisnuna ĝisrande ĝisvivi
 5. interhelpi interkompreniĝi interkomunikigi interkonsenti internacia interparolo interrilatoj interrompi interŝanĝi intertempe interveni intervidiĝi intera interaĵo intere

 

VII. 将下列句子译成世界语:

 1. 彼得把书借给了我。
 2. 一些人在下棋,其他人在看报。
 3. 这些苹果好象已经熟了。
 4. 我相信这孩子是诚实的。
 5. 我的父亲上星期二动身到上海去了。
 6. 人们通常一天吃三餐。
 7. 我觉得他的样子很可笑。
 8. 这张桌子有二米长,一米宽。
 9. 我在我叔叔家里住了三天。
 10. 小猫跑到床下去了, 谁也抓不到它。

学习辅导

返回目录

阅读次数 6,142 legintoj

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。