王崇芳世界语实用中级课本 第十八课

第十八课

DEK OKA LECIONO

 

PARTO A

LA ANIMALOJ

 

“Animalo” estas komuna nomo por ĉiuj vivantaj estaĵoj, kiuj estas kapablaj senti kaj sin movi. La animaloj bezonas spiri, manĝi kaj trinki, ĉar ili vivas; sen aero kaj nutraĵo ili ne povas vivi, ili mortas.

La homo apartenas al la animaloj; ĉiu animalo alia ol homo estas nomata besto. Oni dividas la bestojn en klasojn. La ĉefaj klasoj de la bestoj estas la mamuloj, birdoj, rampuloj, amfibioj, fiŝoj, insektoj.

La mamuloj estas klaso de tiuj animaloj, ĉe kiuj la inoj nutras siajn idojn per sia lakto. Preskaŭ ĉiuj mamuloj estas kvarpieduloj. La kvarpieduloj vivas sur la tero; ili havas kvar piedojn por iri, kuri kaj salti; ordinare ilia korpo estas kovrita de haroj.

El la kvarpieduloj la ĉevalo, azeno, bovo, ŝafo, kapro, kuniklo, hundo, kato, porko, kamelo ktp. estas bestoj hejmaj; dum la leono, tigro, urso, lupo, vulpo, leporo, elefanto, simio ktp. estas bestoj sovaĝaj. Brutoj estas tiuj kvarpiedaj hejmaj bestoj, kiujn oni paŝtas por sia bono, ekz. bovo kaj ŝafo.

La birdoj vivas en la aero kaj sur la tero, ili havas du piedojn por iri aŭ salti kaj du flugilojn, per kiuj ili flugas. Anstataŭ buŝon ili havas bekon, kaj ilia korpo estas kovrita de plumoj.

La bestoj el la du supre diritaj klasoj havas varman kaj ruĝan sangon kaj unu koron, kiu batas kaj tiel igas sangon cirkuli. Ili havas pulmojn por spiri kaj stomakon, kiu servas al ili por digesti la nutraĵon. Se tiuj ĉi organoj bone funkcias, ili estas en bona sanstato, se ne , ili malsanas.

La testudo, lacerto, serpento kaj krokodilo apartenas al la klaso de rampuloj. Ili rampas sur la tero, kaj la temperaturo de ilia korpo estas ne konstanta, sed ŝanĝiĝanta laŭ la temperaturo de la aero ĉirkaŭe.

La rano kaj la bufo estas amfibiaj bestoj, kiuj vivas kaj en la akvo kaj sur la tero, ankaŭ ilia korpotemperaturo ŝanĝiĝas laŭ la aertemperaturo.

La fiŝoj vivas en la rivero, lago kaj maro. Ili havas nek piedojn nek flugilojn, sed naĝilojn, per kiuj ili sin movas naĝante. Ankaŭ ili spiras, sed ili spiras ne per pulmoj, sed per skvamoj.

La insektoj estas tiaj bestoj, kiel la abelo, lampiro, silkraŭpo, muŝo, moskito, formiko ktp. La abelo, kiu produktas mielon, kaj la silkraŭpo, kiu produktas silkon, estas insektoj utilaj, dum la muŝo kaj moskito estas insektoj malutilaj aŭ fiinsektoj, ĉar ili ne sole produktas nenion sed eĉ faras malbonon al la homo.

 

PARTO B

  LA STRANGA MARSTELO

 

Se pro akcidento la marstelo perdas unu el siaj kvin brakoj, ĝi kapablas reelkreskigi la mankantan brakon. Sed tio ne sufiĉas: la perdita brako miskomprenas la situacion, supozante, ke ĝi perdis la ceteran parton de la korpo, kaj sekve reelkreskigas novan centran korpoparton kaj kvar novajn brakojn! Estas mirige, kiel granda estas la povo reelkreskigi perditajn korpopartojn ĉe primitivaj bestoj.

 

LA VULPO KAJ LA VINBEROJ

 

En iu varma tago tre soifa vulpo vidis maturajn vinberojn en ĝardeno. La vulpo diris al si: “Tre bone! Mi tuj manĝos ilin. Ili ŝajnas tre bongustaj kaj certe estas pli bonaj ol plej malvarma akvo. ” Kaj la vulpo ŝteliris en la ĝardenon. Ĝi saltis por ilin kapti, sed la branĉoj estis tro altaj, ke ĝi povu ilin atingi. Ĝi saltis kaj saltis, sed tute vane. Vidante, ke ĝi mem neniel povas atingi la vinberojn, ĝi fine rezignis la manĝon. Ĝi eksidis ripoze anstataŭ fari pluajn klopodojn kaj diris: “Tiujn ĉi vinberojn mi ja ne volas manĝi, ĉar ili ŝajnas nematuraj kaj acidaj. ”

(laŭ Fabloj de Ezopo)

 

 

LA VULPO KAJ LA VINBERO 

Allogis la vinbero, sed estis iom alte.

La vulp’ klopodis longe por ĝin atingi salte,

Sed ne sukcesis, lacis, rigardis ĝin, avida,

Finfine ŝultrotiris, dirante: “Eh, acida!”

——K. Kalocsay

 

LINGVAJ ŜERCOJ

Kio estas lampiro?——irado, kiun faras lampo.

Kio estas gratulo?——Homo, kiu gratas.

El kio konsistas la kulo?——El kuleroj.

Kaj kio estas zoologia ĝardeno?——Loko, kie bestoj pririgardas homojn.

 

 

NOVAJ VORTOJ

 

 

animalo动物

estaĵo(est-aĵo)存在物,生物

aparteni(ntr. ) 属于

nutri(tr. ) 给…吃东西,喂养

~aĵo营养物,食物

mamuloj(mam-uloj)哺乳动物

rampi(ntr. ) 爬,匍匐

~uloj爬行动物

amfibio两栖动物

insekto昆虫

kapro山羊

kuniklo家兔

porko猪

kamelo骆驼

leono狮子

tigro虎

urso熊

lupo狼

vulpo狐狸

leporo野兔

elefanto象

simio猴

sovaĝa野的,野生的

bruto家畜,牲口

paŝti(tr. ) 放牧,牲畜

beko鸟嘴,喙

cirkuli(ntr. ) (血液等)循环

organo器官

testudo龟

lacerto蜥蜴

serpento蛇

krokodilo鳄鱼

rano蛙

bufo癞哈蟆,蟾蜍

lago湖

naĝilo(naĝ-ilo)鳍

branko鳃

skvamo鳞

abelo蜜蜂

lampiro萤火虫

raŭpo毛虫

silk~o蚕

muŝo苍蝇

moskito蚊子

formiko蚂蚁

mielo蜜

fi(int. ) (表示嫌恶,轻蔑)呸,咄!

~insekto害虫

marstelo(mar-stelo)海星

akcidento意外事故

mis-(pref. ) (表示错误,不准确,不适当)

~kompreni误解,误会

situacio地位;状况,处境;形势

primitiva原始的

bero浆果

vin~o葡萄

soifi(ntr. 或tr. ) 口渴;渴望

~a干渴的

rezigni(tr. ) 辞去(职务),放弃(要求等)

fablo寓言

logi(tr. ) 引诱,诱惑

al~i(tr. ) 诱向

eh(int. ) 唉!

ŝerci(ntr. ) 开玩笑,说笑

~o玩笑

grati(tr. ) 搔,抓

kulo蚊子,库蚊

zoologio动物学

~a ĝardeno动物园

 

 

 

KLARIGOJ

A

 1. “Animalo” estas komuna nomo por ĉiuj vivantaj estaĵoj, kiuj estas kapablaj senti kaj sin movi. “动物”是所有有感觉、能运动的生物的共同名称。

1)vivanta与viva的区别:

vivanta是由动词词根viv- 加现在分词后缀ant及形容词词尾-a构成的,意思是“活着的”。例如:

Esperanto estas vivanta lingvo de vivanta popolo. 世界语是活着的人群的活的语言。

但在实际使用中由于vivanta的词形较长,人们常用viva代替。例如:

Sur nia tero troviĝas diversaj vivaj estaĵoj. 我们的地球上有各种生物。

Miloj kaj miloj da homoj estis forbruligitaj vivaj de la Inkvizicio. 成千上万的人被宗教裁判所活活烧死。(Inkvizicio是宗教裁判所)

Ili faras eksperimentojn sur vivaj animaloj. 他们在做活体动物实验。(eksperimento 实验)

viva还可以引申作“活泼的”、“生气勃勃的”、“充满活力的”讲,而vivanta则没有这一含义。例如:

Ŝi posedas vivan karakteron. 她性格活泼。(karaktero性格)

Oni dancas en viva takto. 人们合着轻快的节拍跳舞。(takto节拍)

2)esti kapabla和povi的区别:

kapabla的意思是“能够…的”、“有能力的”,指有做某事的能力和才干。例如:

La infaneto jam estas kapabla legi kaj skribi. 这孩子已经能读书写字了。

Ŝi ne estas kapabla plenumi la laboron. 她不能完成这项工作。

La homo iasence estas kapabla je ĉio. 在某种意义上说人是万能的。

Se pro akcidento la marstelo perdas unu el siaj brakoj, ĝi kapablas (= estas kapabla) reelkreskigi la mankantan brakon. 如果海星由于意外事故失去一只胳膊,它能够把那只缺少的胳膊重新长出来。

povi作“能够”、“有能力”讲时,指有做某事的体力、技巧、能力或才干。例如:

La birdo povas flugi en la aero. 鸟能够在空中飞。

Ĉu vi povas naĝi? 你会游泳吗?

Mi ne povas kompreni, kion vi parolas. 我不能理解你说的话。

Kion oni volas, tion oni povas. 〈谚〉有志者事竟成。

povi还可以作“可以”(表示被许可或有权)或“可能”(表示有可能性)讲。例如:

Ĉu mi povas eniri? 我可以进来吗?

Oni povas ripozi en la dimanĉo. 人们在星期天可以休息。

En malbona vetero oni povas facile malvarmumi. 天气不好的时候人容易感冒。

Li povas alveni en ĉiu horo. 他随时都可能来。

3)movi是及物动词,意思是“使动”、“使移动”、“搬动”;作“动”、“运动”、“移动”讲时必须加反身动词sin。

 1. Ĉiu animalo alia lo la homo estas nomata besto. 除人之外的一切动物都称为“besto”。

“alia ol”是“不同于的…”,“除…以外的”的意思,如:

Estas ja malsaĝe pensi, ke poeto estas alia ol la ordinaraj homoj. 认为诗人与常人不一样是愚蠢的。

La ŝtato estas nenio alia ol instrumento por la subpremo de unu klaso fare de alia. 国家不过是一个阶级镇压另一个阶级的工具。

 1. Oni dividas la bestojn en klasojn. 人们将动物分若干类。

“klaso”在动植分类学中作“纲”解。这篇课文不是分类学的专业文章,故宜译成“类”。

 1. La mamuloj estas klaso de tiuj bestoj, ĉe kiuj la inoj nutras siajn idojn per sia lakto. 哺乳动物是由雌体用乳汁哺育幼体的动物种类。

句中的ino和ido是分别由后缀-in和-id加名词后缀构成的名词。前者的意思是“雌性动物”、“牝兽”、“雌鸟”,作“女人”讲时带有贬义;后者的意思是“仔”、“幼小动物”、“后代”。

 1. Brutoj estas tiuj kvarpiedaj hejmaj bestoj, kiujn oni paŝtas por sia bono edz. la bovo kaj ŝafo. 家畜是指那些人们为了自己的利益而牧养的驯化了的四脚动物,例如牛和绵羊。

“paŝti”是及物动词,意为“放牧”,sin paŝti或paŝtiĝi是“(在草地上)吃草”的意思,如:

La bovino sin paŝtas sur la monto. 母牛在山上吃草。

 1. La bestoj el la du supre diritaj klasoj… 上述两类动物. . .

“la supre dirita”意为“上述的”。

 1. La abelo, kiu produktas mielon, kaj la silkraŭpo, kiu donas silkon, estas insektoj utilaj, dum la muŝo kaj moskito estas insektoj malutilaj aŭ fiinsektoj, ĉar ili ne sole produktas nenion, sed eĉ faras malbonon al la homo. 酿密的蜜蜂和吐丝的蚕是益虫,而苍蝇和蚊子是害虫,因为它们不但不生产任何东西,甚至还危害人类。

“ne sole(或ne nur)…sed eĉ…” 是“不但…甚至还…”的意思,如:

Ŝi lin ne nur malkonfidas, sed eĉ malamas. 她不但不信赖他,,甚至还憎恨他。

感叹词fi可作前缀使用,表示轻蔑和嫌恶,如:

fikomercisto奸商   fipopolo贱民…

1)insektoj malutilaj和fiinsektoj意思相同,都作“害虫”讲。aŭ在这里作“即”、“或者说”、“换句话说”讲,用来连接两个同义词语。

2)fi-和aĉ-的区别:

前缀fi-是由感叹词fi转化而成的,表示说话人对词根所代表的事物的嫌恶、轻蔑或道义上的谴责,着重于说话人的主观看法。例如:

fiinsekto 害虫

fikomercisto 奸商

fipopolo 贱民

fianimo 丑恶的灵魂

fiago 丑恶的行径,卑鄙的行为

fivortoj 下流话

后缀-aĉ表示事物客观上无价值、无用处或质量低劣、粗陋。例如:

ĉevalaĉo 不好的马,劣马

vestaĉo 破旧的衣服

domaĉo 破败的房子

babilaĉi 胡扯,瞎说

skribaĉi 胡乱地写

dikaĉa 臃肿不堪的

fi-和-aĉ的区别在于:前者着重于说话人对所说事物的主观看法和态度,后者则着重于事物本身所具有的客观存在的性质。

 

B

 1. reelkreskigi(re-el-kresk-igi)意为“使重新长出”,“使再生出”。
 2. Ĝi saltis por ilin kapti, sed la branĉoj estis tro altaj, ke ĝi povu ilin atingi. 它(指狐狸)跳起来想抓那些葡萄,但是枝条长得太高了,它够不着。

“tro…por(或por ke…-u)是“太…而不能”,“太…以致不…”的意思。“por”后接动词不定式,“por ke”后接从句(ke前的por可以省略),从句的谓语动词必须用命令式。“por”或“por ke”的后面虽然没有否定词,但却表示否定的概念。(参见十四课语法)。

 1. ŝultrotiri(ŝultro-tiri)耸肩
 2. 这部分中的四个lingvaj ŝercoj实际是一种文字游戏。其中前三个是通过同形异义词之间的谐音关系而达到一定娱乐效果。所谓同形异义词是词形相同(也就是读音相同)而意义不同的词。世界语中像mato(席子)和mato(象棋中的王棋被将死)这类真正的同形异义词是很少的,大多数同形异义词都是通过派生和合成的方式构成的,例如本课的lampiro – lamp-iro,gratulo – grat-ulo,kul-ero – kulero。第四个lingva ŝerco的微妙在于主语和宾语在意思上的巧妙颠倒,正是由于这种似是而非的说法才产生引人发笑的效果。

 

 

GRAMATIKO

从属连词的用法

从属连词用来引导一个从句并将从句和主句连接起来。常用从属连词的用法如下:

 1. apenaŭ 刚…就…,一…就…(用来引导时间状语从句):

Apenaŭ la suno leviĝis, la trupoj ekmarŝis. 太阳一出来,部队就出发了。

 1. ĉar因为(用来引导原因状语从句):

Li ne venis hieraŭ, ĉar li estis malsana. 他昨天没有来,因为他有病。

En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos. (谚语)别往井里吐痰,因为你日后还需要饮水。

 1. ĉu是否(用来引导宾语从句,表示疑问):

Mi demandis lin, ĉu tio estas vera. 我问他那是不是真的。

Mi ne scias, ĉu li povos veni. 我不知道他是否能来。。

 1. dum在…时候,在…期间(用来引导时间状语从句):

Dum mi legis, mia amiko envenis. 我正在读书时,我的朋友进来了。

Forĝu feron, dum ĝi estas varmega. (谚语)趁热打铁。(注)dum原是介词,例如:

Li lernadis dum la tuta tago. 他一整天都在学习。

dum也可以作并列连词,用以连接两个意思相反的并列分句。例如:

Esperanto daŭre vivas, dum Volapuko jam longe estas mortinta. 世界语继续存在着,而伏拉普克语(曾一度流行过的一种人造国际语)早已死亡。

 1. ĝis直到…时候,到…时为止(用来引导时间状语从句):

Mi atendis tie, ĝis li venis. 我在那里一直等到他来。

Li ne ripozos, ĝis la laboro estos finita. 工作不做完他不休息。

(注)ĝis原是介词,例如:

Mi akompanis lin ĝis lia domo. 我把他一直送到家门口。

Li laboradis ĝis la profunda nokto. 他一直工作到深夜。

 1. ke用来引导各种名词性从句(其功能相当于一个名词词组)或副词性从句(即状语从句):
 2. 引导主语从句:

Al ŝi vere plaĉas, ke vi venis ŝin viziti. 你来看她,真使她高兴。

Estas gratulinde, ke vi rikoltis tian brilan sukceson. 你们获得如此辉煌成就,值得庆贺。

 1. 引导宾语从句:

Mi esperas, ke ili venos morgaŭ. 我希望他们明天来。

Ni ĉiuj scias, ke malsukceso estas la patrino de sukceso. 我们大家都知道失败是成功之母。

 1. 引导表语从句:

Lia opinio estas, ke ni devas akcepti la inviton. 他的意见是我们应该接受邀请。

ĉ. 引导同位语从句:

Neniu povas nei la fakton, ke Esperanto estas vivanta lingvo. 谁也不能否认世界语是活的语言这一事实。

 1. 引导原因状语从句:

Mi ĝojas, ke vi venis. 你来了我很高兴。

(注)引导原因状语从句时,ke的前面通常需要加tial, pro tio等词,例如:

Oni ŝatas Esperanton tial, ke ĝi estas lingvo facila, logika kaj belasona. 人们喜爱世界语,因为它是简单易学、富有逻辑性、语音优美的语言。

 1. 引导目的状语从句:

Trapiku lin, ke li falu. 把他刺倒。、

(注)引导目的状语从句时,ke的前面通常需要加por, 从句的谓语动词必须用命令式。例如:

Malbutonumu vian jakon, por ke mi aŭskultumu vian bruston. 解开上衣,让我听听你的胸部。

 1. 引导结果状语从句:

Estis frosto ekstere, ke eĉ la hundo ne volis eliri sur la straton. 外面冷得连狗都不愿上街。

(注)引导结果状语从句时,ke的前面通常需要加tiel, tiamaniere, tia, tiom等词。例如:

Mi tiel kuris, ke mi ne povas retrovi la spiron. 我跑得喘不过气来。

En la domo regis tia mallumo, ke oni nenion povis vidi. 屋里黑得什么也看不见。

Li havas tiom da libroj, ke legi ilin ĉiujn estas al li ne eble. 他的书多得读不过来。

 1. 引导条件状语从句(ke的前面需要加kondiĉe或supoze):

Mi morgaŭ isros, kondiĉe ke vi min akompanos. 只要你陪伴我,我明天就去。

Supoze ke estas dioj, tiuj dioj estas bonaj. 假定有神存在,那些神也是善神。

 1. kvankam虽然(用来引导让步状语从句):

Kvankam estas jam malfrue, ili ankoraŭ laboras. 虽然已经很晚了,他们还在工作。

Mi vidis nenion, kvankam ĉio estas luma. 虽然四周很亮,我还是什么也看不见。

(注)汉语的“虽然 …但是…”译成世界语是“kvankam…tamen…”(见第十课语法)。

 1. kvazaŭ 好像,仿佛(用来引导比较状语从句,表示一件事与另一假想的事相比较):

Li abunde parolas, kvazaŭ li ĉion scius. 他滔滔不绝地讲着,好像什么都知道。

Ili levis la manon supren, kvazaŭ ili ion tenus. 他们举起一只手,仿佛擎着什么东西似的。

Ili estas tiel gajaj, kvazaŭ ili ebriiĝus. 他们高兴得好像醉了似的。

(注)kvazaŭ 还可以作介词或副词使用。例如:

Li kondutas kvazaŭ virino. 他举止像女人。(kvazaŭ在句子中作介词)

Liaj okuloj kvazaŭ paroladas. 他的眼睛好像在说话。(kvazaŭ在句子中作副词)

 1. ol比(用来引导比较状语从句。为了避免重复,从句中一般只需要保留相比的部分而把其他成分省略)。例如:

Mia patrino estas pli juna ol mia patro. 母亲比我父亲年轻。

Du homoj povas fari pli multe ol unu. 两个人比一个人做事做得多。

Mi amas lin pli, ol vi. (=ol vi amas lin) 我比你爱他。

Mi amas lin pli, ol vin. (=ol mi amas vin) 我爱他胜过我爱你。

 1. se如果,假如(引导条件状语从句)
 2. 表示条件或可能的假设:

Se li venos, ni lin akceptos. 如果他来,我们就接待他。

Se ni vin ne komprenas, kiu do povus vin kompreni? 如果我们不了解你,谁能够了解你呢?

 1. 表示与事实相反的假设(句中谓语动词用假定式):

Se li estus tie ĉi, ni povus diskuti kun li. 要是他在这里(事实上他不在这里),我们就可以和他一起讨论了。

Se mi scius, kion mi ne scias, ĉiuj saĝuloj min envius. 假如我知道了我所不知道的事情,所有的聪明人都会羡慕我。

 1. eĉ se纵使,即使…也(引导让步状语从句):

Li ne ektimus, eĉ se la ĉielo falus. 即使天塌下来他也不怕。

Eĉ se mi volus halti, mi ne povus. 我即使要停也停不下来。

ĉ. se nur只要

Mi venos, se nur ne pluvos. 只要不下雨我就来。

Li estas kontenta, se nur li havas ian libron por legi. 他只要有书读就会感到满足。

 1. escepte se, krom se除非,如果不

Mi venos, escepte se pluvos. 如果不下雨,我就来。

Vi ne povas flugi, escepte se vi fariĝus birdo. 你不能飞,除非你变成一只鸟。

Li ne venos, krom se vi lin invitos. 如果你不邀请他,他就不来。

 

 

EKZERCOJ

 

 1. 将下列各词译成世界语:
 2. 动物(包括人在内的)2. 动物(除人以外的) 3. 哺乳动物 4. 鸟 5. 爬行动物 6. 两栖动物 7. 鱼 8. 昆虫 9. 四足动物 10. 马 11. 驴 12. 牛 13. 绵羊 14. 山羊 15. 家兔 16. 狗 17. 猫 18. 猪 19. 骆驼 20. 狮 21. 虎 22. 熊 23. 狼 24. 狐狸 25. 野兔 26. 象 27. 猴 28. 家畜 29. 燕子 30. 鸡 31. 鹅 32. 龟 33. 蜥蜴 34. 蛇 35. 鳄鱼 36. 蛙 37. 癞蛤蟆 38. 蜜蜂 39. 萤火虫 40. 毛毛虫 41. 蚕 42. 苍蝇 43. 蚊子 44. 蚂蚁 45. 益虫 46. 害虫 47. 毛发 48. 羽毛 49. 翅膀 50. 喙 51. 鳍 52. 鳞 53. 鳃

 

 1. 将适当的动物名称填在下列各题的括号内:
 2. Granda bruto, kiu donas lakton kaj viandon. ()
 3. Milda bruto, kies lano estas valora. ()
 4. Dombesto, kiu kaŝas siajn ungojn kaj antaŭigas ilin nur ĉe ekvido de rato. ()
 5. Fidela dombesto, gardanta la hejmon. ()
 6. Utila birdo kun tre longaj, pintaj flugiloj, larĝa, plata beko kaj tondilsimila vosto. ()
 7. Korta birdo, kiu krias ĉiutage ĉe la tagiĝo. ()
 8. Granda kvarpieda rampulo, vivanta en grandaj riveroj de Hindujo kaj Afriko. ()
 9. Insekto tre abomena, kiu vivas en lokoj loĝataj de homoj kaj bestoj kaj tre ŝatas putrintaĵojn. ()
 10. Sovaĝa, kruela besto, similanta altkruran hundon kun pendanta vosto kaj kapo, kaj vivanta en arbaroj. ()
 11. Sovaĝa, timema mamulo, kun longaj oreloj kaj longaj postaj kruroj, kiu povas rapide saltkuri. ()

 

III. 填入适当的从属连词:

 1. Ni iros kaj iros   fine ni atingos la ĉelon.
 2. Skribu al li,  li sciu pri la afero.
 3. La memoro plimalfortiĝos,  oni ĝin ekzercadas.
 4. Li parolas,  li estus prezidanto(主席).
 5. Parolu tiamaniere,  mi povu vin kompreni.
 6. Estas konvene,  vi silentu.
 7. Mi dubas,  li kapablas solvi la problemon.
 8.  vi farus vian taskon, mi vin rekompencus.
 9. La reĝo estis teil kruela(残酷的),  ĉiu lin malamas.
 10. Neniu iam interesiĝos pri mia taglibro(日记),  iam en la vivo mi akirus veran amikon.
 11. Ni elektis tiun vojon,  ĝi estas rekta(直的)kaj klara.
 12. Li kuris tiel rapide,  ŝi ne povis lin sekvi.
 13. Li estas ankoraŭ soifa,  li jam trinkis.
 14. Mi scias,  li jam revenis hejmen.
 15. Estis tiom da personoj en la salono,  oni ne povis sin movi.
 16. Li rapide progresas en la lernado de Esperanto,  li scias por kio li lernas ĝin.
 17.  min retenos(阻止,留住) grava afero, mi veturos al Pekino.
 18. Estas tiel varme,  mi ne povas ekdormi.
 19. Unu vido taŭgas pli  dek aŭdoj.
 20.  vi dormadis, li laboradis.
 21. La fakto estas,  li ne bone plenumis sian taskon.
 22. Li malŝparas,  li estus milionulo.
 23.  mi ĝenis vin, pardonu al mi.
 24.  la kantistino kantis, ĉiuj silente aŭskultis.
 25. Mi havas la profundan kredon,  nia afero finfine triumfos.
 26.  vi volus tion fari, vi ne povus.
 27. Atendu  li venos.
 28. Li diris,  lia patro malsniĝis.
 29. Vi povas nun iri hejmen,  vi jam finis vian laboron.
 30.  ŝi venis al la fonto, ŝi vidis infanon tie starantan.

 

 1. 将下列句子译成汉语:
 2. Ili eliras sur la korton, por spiri freŝan aeron.
 3. La ĉambro spiras la odoron de rozoj.
 4. Ŝi enspiris la aeron profunde.
 5. La sablo elspiris ardantan varmegon.
 6. Sur tiuj ĉi vastaj kampoj paŝtas sin aroj da ŝafoj.
 7. Ili lasas siajn brutojn paŝtiĝi sur montdeklivo.
 8. Azenon komunan oni batas plej multe.
 9. Li batis tapiŝon por ĝin senpolvigi.
 10. La horloĝo ĵus batis la sesan.
 11. Jam la dekdua horo batis.
 12. Pluvo batas en la fenestrojn.
 13. Ho mia kor’, ne batu maltrankvile.
 14. La sango cirkulas de la koro al la koro tra la pulmoj.
 15. Multaj homoj kaj veturiloj malrapide cirkulas sur la strato.
 16. En la urbo cirkulas diversaj onidiroj.
 17. La ŝafinoj produktas ordinare nur unu ŝafidon.
 18. Tiuj arboj produktas pomojn.
 19. Azio produktas multe da greno.
 20. Tiu regiono produktas oron.
 21. Tiu fabriko produktas bonan tolon.
 22. Vinberujo ne kreskas en nordaj landoj.
 23. La akvo de la rivero senĉese kreskas.
 24. De minuto al minuto kreskis la homamaso.
 25. Kun ĉiu tago kreskis niaj fortoj.
 26. Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo.
 27. Vi estas tro juna por legi tian libron.
 28. Li jam estis tro laca por porti la pezan keston sur sia dorso.
 29. La tempo estas tro valora, ke oni ĝin perdu en tiaj disputaĉoj.
 30. Li estas tro gaja, por ke li povu rakonti logike. (或por rakonti logike).
 31. Tro da kuiristoj kaĉon difektas.

 

 1. 将下列句子译成汉语,注意句中介词的用法:

KONTRAŬ

 1. La du homoj staras unu kontraŭ la alia.
 2. Li paroladis kun ŝi vizaĝo kontraŭ vizaĝo.
 3. Ili kuraĝe batalis kontraŭ la malamikoj.
 4. Li koleras kontraŭ mi.
 5. Li naĝas kontraŭ la fluo.
 6. Vi devas preni medikamenton kontraŭ febro.
 7. Ne parolu kontraŭ via konscienco(良心).
 8. Li aĉetis de infano la birdon kontraŭ kelke da frankoj.
 9. Vi estas tro bona kontraŭ mi.
 10. Kiel li agis kontraŭ mi, tiel mi agos kontraŭ li.
 11. Mi ne plendas kontraŭ la sorto.

KROM

 1. Ĉiuj venis krom li.
 2. Nun ŝi volas fari nenion alian krom kanti(或kantado).
 3. Krom Petro ankaŭ Johano venis.
 4. Mi legis ankaŭ aliajn librojn krom <Fabeloj de Andersen>(安徒生童话集)
 5. Ni povas doni al vi ĉion krom genio.
 6. Zamenhof nenion pli postulis, krom ke oni ne plu titolu lin majstro(大师).

KUN

 1. Ŝiaj okuloj renkontiĝis kun la rigardo de la junulo.
 2. Lia fervoro pri Esperanto kreskas kun ĉiu tago.
 3. Ili diskutis kun mi pri la problemo.
 4. Li venis al mi kun libro en la mano.
 5. Ĉinio estas lando kun longa historio.
 6. Li fermis la pordon kun granda bruo.
 7. Ŝi demandis kun batanta koro.
 8. Li paŝis kun la flanko antaŭen.
 9. La maristoj luktis kun kuraĝo kontraŭ la marondoj.
 10. La junulo batalis kune kun mi kontraŭ niaj malamikoj.
 11. Envenis virino kun ne kombitaj haroj.

LAŬ

 1. Mi restas ĉi tie laŭ lia deziro.
 2. Laŭ mia opinio tiu libro estas tre bona.
 3. La ŝipo veturas laŭ la vento.
 4. Mi promenas laŭ la rivereto.
 5. Ŝi lin trovis laŭ sia gusto.
 6. Mi konas lin laŭ la nomo.
 7. Ĉiu mezuras aliajn laŭ sia mezurilo.
 8. Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.

MALGRAŬ

 1. Li ekkuris malgraŭ mia malpermeso.
 2. Ili venis malgraŭ malbona vetero.
 3. Malgraŭ ĉio, vi sukcesos.

PER

 1. La birdoj batas la aeron per siaj flugiloj.
 2. Li plenigis la botelon per vino.
 3. La adjektivoj(形容词) finiĝas per “-a”.
 4. Li venigis ilin per sia amiko.
 5. Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo.
 6. 38 dividite per 3 faras 12 kaj restas 2.
 7. 6 obligite per 10 faras 60.
 8. Per helpo de vortaro mi komprenis vian leteron.
 9. Mi dormis per peza dormo.
 10. Ni ne povas atingi ĉiujn celojn per unu fojo.
 11. Li prenis la infanon per la mano. (比较: Li preins la infanon je la mano. )

 

 1. 说出下列派生词的意思(可查阅词典):
 2. kontraŭbatali, kontraŭdiri, kontraŭdiro, kontraŭflanko, kontaŭleĝa, kontraŭparoli, kontraŭstari, kontraŭvola, kontraŭa, kontraŭe, kontaŭaĵo, kontraŭi, kontaŭulo
 3. Kromnomo, kromvirino, kroma, krome
 4. Kunagi, kunbatalanto, kunfluejo, kunhelpi, kunkalkuli, kunlabori, kunligi, kunmeti, kunporti, kunpremi, kunpreni, kunsento, kunsidi, kunteksto, kunteni, kuntiri, kuntreni, kunveni, kunveno, kunvivi, kuniĝi, kune, kunaĵo, kuneco, kunigi, kunulo
 5. Laŭcela, laŭdire, laŭeble, laŭgrade, laŭiri, laŭleĝe, laŭlonge, laŭmezura, laŭmoda, laŭpeze, laŭvice, laŭvole, laŭa, laŭigi

 

VII. 将下列句子译成世界语:

 1. 虽然下雨, 我还是要到那里去。
 2. 据我看这是一部很有价值的作品。
 3. 真理在我们一边。
 4. 他一上床就睡着了。
 5. 一位白发老人走进屋里。
 6. 除年老者外大家都来了。
 7. 他的家在一家大商店对面。
 8. 那艘船正在逆风行驶。
 9. 我们应该和困难作斗争。
 10. 苏州在南京和上海之间。
 11. 他们从早一直工作到晚。
 12. 他把我一直送到家门口。
 13. 她昨天和她的女儿一起进城。
 14. 鲁迅永远活在我们心中。
 15. 会议在友好的气氛中进行。
 16. 他是用什么方式解出那道题的?
 17. 他穿着灰色大衣在街上散步。
 18. 这是苏州出的丝绸。
 19. 桌上有一盒火柴。
 20. 我的姑母住在北京城外。
 21. 他一生中从未说过违心的话。
 22. 她的祖母去年生病死了。
 23. 我们的老师大约有四十岁。
 24. 我昨天是在张教授的家里吃的晚饭。
 25. 靠近车站有一家大旅馆。
 26. 他在娱乐而不在工作。
 27. 他们的会议将在五点以前结束。
 28. 胜利属于为自己的理想战斗不息的人。

学习辅导

返回目录

阅读次数 7,373 legintoj

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。