王崇芳世界语实用中级课本 第八课

第八课

OKA LECIONO

 

PARTO A

HONESTA ARBOHAKISTO

Malriĉa viro hakis arbojn en la arbaro apud rivero kaj hazarde lasis fali sian hakilon en la akvon. Tre malgaja li poste eksidis sur la riverbordo kaj akre plendis pri sia malfeliĉa sorto.

Subite Merkurio elakviĝis, kaj post kiam li aŭdis, kio okazis al la malriĉulo, li subakviĝis, kaj tuj poste ree elakviĝis kun ora hakilo en la mano, “Ĉu tiu ĉi hakilo estas la via?” Li demandis al la malriĉulo, sed ĉi tiu honesta viro neis senhezite.

Denove subakviĝis Merkurio, kaj baldaŭ reaperis portante arĝentan hakilon, sed ankaŭ tiun la arbohakisto ne akceptis.

Post la tria subakviĝo Merkurio ree aperis, sed ĉi-foje kun la hakilo de la hakisto. Ĝoje la honestulo ricevis sian propraĵon el la mano de Merkurio, kiu donis al li ankaŭ la du aliajn hakilojn, rekompencante lin pro lia honesteco.

Ĝojege la arbohakisto rakontis la okazintaĵon al siaj geamikoj, kaj tuj unu el ili kuris al la rivero kaj intence lasis fali sian hakilon en la akvon.

Plorĝemante kaj plendante li eksidis ĉe la bordo de la rivero kaj atendis la alvenon de Merkurio, kiu efektive post nelonga tempo aperis. Ankaŭ al tiu hakisto la dio volis helpi, sed kiam li elakviĝis kun ora hakilo, la malhonesta viro tuj klopodis ekpreni ĝin, dirante, ke ĝi estas la lia. Kolere Merkurio ree subakviĝis forportante la oran hakilon, kaj ne plu revenis. La malhonestulo sidis nun apud la riverbordo, havante nek la oran hakilon nek sian propran posedaĵon, kaj tiamaniere li suferis la justan punon pro sia malhonesteco.

(El “Ilustritaj Rakontetoj” de A.Kenngott)

PROVERBOJ

Ne ekzistas honoro sen laboro.

Pli bona virto, ol oro sen honoro.

Mono perdita, nenio perdita — honoro perdita, ĉio perdita.

Kiu fremdan avidas, propran forperdas.

Kiu multon deziras, nenion akiras.

 

PARTO B

 ALILANDANOJ ĈE PEKINA STACIDOMO

 

Mi: Bonvenon, gesamideanoj. Mi havas la honoron saluti vin en la nomo de la pekinaj esperantistoj. Mi estas Li Ping, reprezentanto de Pekina Esperanto-Asocio.

Li: Mi estas Ferenc Istvan el Hungario. Mi dankas vin pro via akcepto. En via urbo mi kaj mia edzino estus senlingvuloj. Ĉar krom nia patra lingvo ni posedas nur Esperanton kaj iomete scias la germanan lingvon.

Ŝi: Ni provis uzi la germanan lingvon en la vagono, sed bedaŭrinde neniu nin komprenis. Vere estas bone, ke vi bonvolis veni al la stacidomo.

Mi: Laŭ via deziro ni rezervis por vi ĉambron en Pekina Hotelo. Ĉu vi havas multe da pakaĵoj?

Li: Nur tiujn du valizojn.

Mi: Per taksio ni baldaŭ atingos la hotelon. Ĝi estas en la centro de la urbo, ne malproksime de Tian’anmen-placo. Ĝi estas unuaranga hotelo kun restoracio. Ĉu vi vojaĝis agrable?

Ŝi: Jes, tre agrable. Sed la longa vojaĝo iom lacigis min. Nun mi antaŭ ĉio bezonas ripozon.

Li: En nia vagono ni havis agrablajn kunvojaĝantojn, kiuj interesiĝis pri nia verda kvinpinta stelo. Unu el ili verŝajne sciis multon pri nia lingvo. Ĉar li, mi supozas, parolis pri ĝi al aliaj. Bedaŭrinde neniu el ili povis paroli Esperanton.

Mi: En nia urbo vi trovos multajn, fervorajn kaj gastamajn esperantistojn, flue parolantajn en Esperanto.

Li: Oh!Mi tre ĝojas.

Mi: Jen venas nia taksio. Bonvolu eniĝi. La valizojn lasu al mi.

Li kaj ŝi: Dankon!……

 

     DU POEMOJ DE PETOFI

 

Arb’ mi estos …

Arb’ mi estos, se vi arbofloro,

flor’ mi estos, se vi roso-gut’,

ros’ mi estos, se vi sunradio,

por ke unuiĝu nia tut’.

Kara, se vi estas la ĉielo,

tiam via stel’ ŝanĝiĝos mi,

se, knabin’, vi estas la infero,

por unuigi nin, damniĝos mi.

 

La Amo kaj la Libero

La Amo, la Liber’,

Plej karaj sur la ter’!

Por la Amo mi oferas

Vivoflamon;

Por Libero mi oferas

Mian Amon.

El la hungara:

K.Kalocsay

 

 

NOVAJ  VORTOJ

 

honesta 诚实的,正直的

~eco 诚实,正直

~ulo诚实的人,正直的人

mal~a不诚实的,不正直的

haki(tr.) 砍

~ilo斧子

arbo~isto 伐木工,樵夫

hazardo 偶然的事

~e偶然的

akra锐利的,尖锐的,激烈的

plendi(ntr.) 诉苦,发怨言

sorto 命运

subita 突然的

~e突然地

heziti(ntr.) 犹豫,迟疑

sen~e 毫不犹豫地

arĝento 银

~a 银的,银色的

propraĵo(propr-aĵo) 财产;特性

rekompenci(tr.) 报酬,报答,奖励

intenci(tr.) 想,打算

~e 有意地,故意地

ĝemi(ntr.) 呻吟

plor~i 抽噎地哭,呜咽

posedi(tr.) 占有,拥有

~aĵo 所有物

puni(tr.) 惩罚

~o 惩罚

ilustri(tr.) 用图说明,加插图于

~ita 附有插图的

honoro 荣誊,名誊

avida 贪婪的,渴望的

virto 美德,品德

Pekino( = Beijing)北京

stacidomo(staci-domo) 火车站

bonveno(bon-veno) 欢迎

samideano(sam-ide-ano)

有共同理想的人,同志

reprezenti(tr.) 代表

~anto 代表

asocio 会,协会

hungaro 匈牙利人

~a匈牙利(人)的

H~io匈牙利

germano 德国人

~a德国(人)的

bedaŭrinde(bedaŭr-inde) 抱歉地,可惜地

bonvoli(bon-voli) 乐于,惠然肯,请

rezervi(tr.) 保留,预定

hotelo旅馆

pakaĵo(pak-aĵo) 行李

valizo手提箱

taksio出租汽车

atingi(tr.) 达到,到达

centro 中心

placo 广场

rango 等级

unua~a 头等的,上等的

restoracio 餐厅,菜馆

vojaĝi(ntr.) 旅行

~o 旅行

kun~anto 旅伴

pinto 尖端,尖顶

stelo 星

verŝajne(ver-ŝajne) 大概,多半

fervora 热心的

gasto 客人

~ama 好客的

roso 露水

guto 滴

infero 地狱

damni(tr.) 判入地狱

~iĝi 被判入地狱

oferi(tr.) 奉献,牺牲

flamo 火焰

 

 

 

KLARIGOJ

A

 1. … hazarde lasis fali sian hakilon en la akvon. … 偶然将斧子掉进了水中。
 2. Tre malgaja li poste eksidis sur la riverbordo kaj akre plendis pri sia malfeliĉa sorto. 然后他悲伤地在岸边坐下用尖锐的语言抱怨自己不幸的命运。

malgaja 是状语性表语。状语性表语是一种既与主语又与谓语动词有语法关系的一种表语,用来说明主语在执行某一动作时的状况。

“sidi”的意思是“坐着”,它是一个表示状态的动词;“eksidis”的意思是“开始坐”;“sidiĝi”的意思是“(由站的姿势)改变成坐的姿势”。这后两个动词的实际上都表示从某一状态改变成另一状态,都可以译成“坐下”。

试比较下列句子:

Li sidis sur la riverbordo tre longan tempon. 他在河岸坐了很长时间。

Li eksidis sur la lito. 他在床上坐下。

Sidiĝu, kamaradoj! 同志们,请坐!

 1. Subite Merkurio elakviĝis, kaj post kiam li aŭdis, kio okazis al la malriĉulo, li subakviĝis, kaj tuj poste ree elakviĝis kun ora hakilo en la mano. 墨丘利突然从水中出来, 他听了那个穷人的遭遇后,就潜入水中,然后又立刻手拿一把金斧子从水中出来。

Merkurio 墨丘利(罗马神话中的商业神)

表示“某人发生了什么事”要用“okazi al”来表达。例如:

Kio okazis al vi? 你出了什么事?(或:你怎么啦?)

En la lasta aŭtuno io malfeliĉa okazis al lia familio. 去年秋天他家发生了一件不幸的事。

el-akv-iĝ-i, sub-akv-iĝ-i 的构词方式与 en-lit-iĝ-i, el-lit-iĝ-i 相同。

“kun ora hakilo en la mano”(手拿金斧)是一种结构为“介词+名词+介词+名词”的介词词组(请参阅第十一课的语法)。

 1. …,sed ankaŭ tiun la arbohakisto ne akceptis. … 但樵夫也没有把那把银斧子收下。

句中的tiun = la arĝentan hakilon.

ricevi和akcepti的区别:

ricevi的意思是“收到”、“接到”,它所表示的行为不取决于当事人的主观意愿,而且当事人对所收的物品也没有选择的余地。例如:

Mi ricevis leteron de mia onklo. 我收到叔叔的一封信。

Li ricevis inviton al la balo. 他接到参加舞会的邀请。

Ili ricevis ordonon. 他们接到一道命令。

Ŝi ricevis laŭdon. 她受到表扬。

Ĝoje la honestulo ricevis sian propraĵon el la mano de Merkurio. 这个诚实的人高高兴兴地从墨丘利手中接过自己的东西。

akcepti的意思是“接受”,即经过考虑后同意收下。它所表示的行为是由当事人的主观意愿决定的,表达了接受人的态度和接受的方式。akcepti还可以作“接待”讲。例如:

Ŝi akceptis mian donacon. 她接受了我的礼物。

Oni akceptis lian teorion. 人们接受了他的理论。

Akceptu mian plej koran dankon. 请接受我的最衷心的感谢。

Li ricevis la inviton, sed li ĝin ne akceptis. 他收到了邀请,但没有接受。

Ni varme akceptis alilandajn amikojn. 我们热情地接待了几位外国朋友。

Merkurio baldaŭ reaperis portante arĝentan hakilon, sed ankaŭ tiun la arbohakisto ne akceptis. 不一会儿墨丘利拿着一把银斧子重又出现,但樵夫也没有接受那把斧子。

 1. okazintaĵo 已经发生的事,okazontaĵo 将要发生的事,okazantaĵo 正在发生的事。如果不需要精确地加以区别,以上三种形式都可以用okazaĵo代替。
 2. dio的意思是“神”,指一般的神,可以有复数形式;作“上帝”讲时开头字母必须大写(不可以有复数形式)。

 

B

 • Mi havas la honoron saluti vin en la nomo de pekinaj esperantistoj. 我荣幸地代表北京市的世界语者向您问候。

en la nomo de… 以……的名义

 1. En via urbo mi kaj mia edzino estus senlingvuloj, ĉar krom nia patra lingvo ni posedas nur Esperanton kaj iomete scias la germanan lingvon.(要是你不来)在你们的城市里我和我的妻子就无法和别人讲话,因为除了我们的本民族语之外,我们只会世界语,并懂一点德语。

主句的动词用假定式,因为这是省略了一个状语从句(se vi ne venus)的假定句;但ĉar后面所说的情况是真实的,所以后面的谓语动词用陈述式。

 1. Vere estas bone, ke vi bonvolis veni al la stacidomo. 您到车站来接我们,真太好了。

bonvoli 是一个表示客气语气的动词。意思是“有善意”、“惠然肯”、“乐于”做某事。例如:

Ni dankas vin, ke vi bonvolis veni al nia urbo. 我们感谢您惠临我市。

Ili bonvolos akcepti lin. 他们将乐于接待他。

bonvolu 或 bonvole还可以作“请”讲。(参见第四课语法“动词不定式”)

 1. Tian’anmen-placo 天安门广场
 2. En nia vagono ni havis agrablajn kunvojaĝantojn, kiuj interesiĝis pri nia verda kvinpinta stelo. 我们在车厢里遇到了几位非常好的旅伴,他们对绿五角星很感兴趣。

interesi是及物动词,意思是“使感兴趣”。例如:

Tiu demando certe interesos vin. 这个问题肯定会引起你的兴趣。

Esperanto ja interesus ankaŭ min, se ĝin mi nur lernus. 只要我学,世界语也会使我感兴趣的。

如果我们要说“对…感兴趣”,则应该用“interesiĝi pri”。例如:

Ŝi interesiĝas pri la libro. 她对这本书感兴趣。

 1. … li, mi supozas, parolis pri ĝi al aliaj. …因为,我猜想,他可能在向别人介绍世界语。

“mi supozas”在句中是插入语。(插入语在句中不和其他成分发生语法关系。)

aliaj = aliaj homoj (aliaj在这里作代词使用,意思是“其他人”、“别的人”)

 1. 为了帮助学员学习和欣赏本课的两首短诗,下面将世界语诗歌的最基本的知识向大家简单介绍一下:
 2. 诗行和诗段:一行诗叫做诗行。诗行是诗的最小组成单位。若干诗行组成一个诗段;一首诗可以只包含一个诗段,也可以包含两个或多个诗段,例如本课的两首诗中第一首是由两个诗段组成的,第二首只包含一个诗段。
 3. 一首好诗从形式到内容都必须是美的。世界语诗歌的形式美,在于节奏、音节数和韵脚三个方面的和谐统一。
 4. 节奏是诗歌中轻重音有规律地交替。音节数是指每个诗行所包含的音节数目。韵脚是指相邻两个诗行末尾的最后一个重读元音及其后各字母的一致。例如本课第一首“Arb’ mi estas …”中的每一奇偶数诗行各由十个和九个音节组成,音节数很整齐。这首诗的每个诗行的音节都是按“重轻重轻…”的方式安排的,每个交替的“重轻”单位叫做“音步”(相当于音乐中的小节;音步有各种类型,除了“重轻”格式外,还有“轻重”、“重轻轻”等格式),所以每个十音节的诗行都是由五个音步组成的。这首诗偶数诗行押韵:gut’ – tut’, mi – mi,这种以重读音节结尾的韵脚叫做阳韵。重读音节连同其后的轻读音节所押的韵叫做阴韵(如:flamon – amon)。
 5. Du Poemoj de Petofi 裴多菲诗二首

裴多菲是匈牙利爱国诗人,这里选的两首小诗是匈牙利著名世界语者K.Kalocsay翻译的。

 1. Arb’ mi estos, se vi arbofloro = Arb’ mi estos, se vi estas arbofloro. 我愿是树,如果你是树上的花。

诗歌中由于节奏的需要可将名词词尾-o省略,并在该名词后加省文撇“’”。略去的元音-o不必读出。

 1. La Amo kaj la Libero 爱情与自由

这首诗我国旧译为:“生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛”(白莽译)。

 1. El la hungara 译自匈牙利语

介词“el”可以作“选自”、“译自”讲。

 

 

GRAMATIKO

分词名词、分词形容词和分词副词

世界语中的分词除了可与“esti”一起构成动词复杂时态和被动语态外,还可以独立使用。

 1. 分词名词:

分词名词由分词加名词词尾-o构成。分词名词主要用来表示“人”。例如:

dormanto (= iu, kiu dormas) 正在睡觉的人。

mortinto (= iu, kiu mortis) 死者

vojaĝonto (= iu, kiu intencas vojaĝi aŭ kiu baldaŭ vojaĝos) 打算旅行或即将旅行的人

konato (= iu, kiun oni konas) 熟人

vundito (= iu, kiu oni vundis) 受伤者

punoto (= iu, kiun oni intencas puni) 将受惩罚的人

下面再列举一些分词名词的例子。

reprezentanto 代表                   kunvojaĝanto 旅伴

kunbatalanto 战友                   gastiganto 东道主,主人

falinto 跌倒的人                    amanto 爱着的人,恋人

amato 被爱着的人,爱人            damnito 被判入地狱者

venonto 将要来的人                 vizitoto 将要被拜访的人

)极少数的分词名词也可用来表示事物。例如:

adiciato  被加数                 subtrahato 被减数

multiplikanto  乘数               multiplikato 被乘数

dividanto 除数                   dividato被除数

ĉielskrapanto  摩天大楼(ĉielo 天,skrapi 刮,擦)

 1. 分词形容词:

分词形容词由分词加形容词词尾-a构成。分词形容词起形容词的作用,用以修饰名词,相当于一个以“kiu”引导的关系从句。例如:

dormanta knabo (= knabo, kiu dormas) 正在睡觉的男孩。

mortinta hundo (= hundo, kiu mortis) 死狗

venonta tempo (= tempo, kiu venos) 将来

estimata sinjoro (= sinjoro, kiun oni estimas) (受)尊敬的先生

perdita plumo (= plumo, kiun oni perdis) 失去的钢笔

farota laboro (= laboro, kiun oni intencas fari) 将要做的工作

分词形容词在句子中的格和数必须和被修饰的名词一致。使用分词形容词可以使句子紧凑、简练。例如:

La staranta homo estas instruisto.(= La homo, kiu staras, estas instruisto.) 站着的那个人是教师。

Li vidas la vagonaron, veturonta al Pekino.( = Li vidas la vagonaron, kiu veturos al Pekino.) 他看见将要开往北京的那列火车。

下面再举一些分词形容词的用例:

Ne ĝenu tiun legantan studenton. 别妨碍那位正在看书的学生。

La pasinta somero estis tre varma. 去年夏天很热。

Jen estas la monujo, perdita de vi. 这就是你丢失的钱包。

La fabelo, rakontata de mia avino, multe interesas min. 祖母讲的故事使我很感兴趣。

Prenu freŝajn manĝaĵojn, bonguste kuiritajn, kiuj ne estas tro salitaj kaj tro spicitaj. 应该吃新鲜的烧煮的美味可口的食物,盐和香料不要加得太多。

La paciento donas la preskribon al la apoteko, ke la apotekisto pretigu por li la preskribitajn medikamentojn. 患者将处方交给药房,以便药剂师把药方上开的药配好。

3.分词副词:

分词副词由分词加副词词尾“-e”构成。分词副词在句中作状语,它的语法作用相当于一个状语从句。分词副词并不表示动作或状态的实际时间,它的时间是与句中谓语动词的时间相对而言的。例如:

Mi dancas kantante. (= Mi dancas dum mi kantas.) 我一面唱歌一面跳舞。(句中kanti用现在分词形式,表明唱歌和跳舞两个动作在说话的时候同时发生。)

Hieraŭ li falis teren promenante. (= Hieraŭ li falis teren, dum li promenis.) 他昨天散步时跌倒在地上。(promeni用现在分词形式,表明跌倒这一动作是在散步过程中发生的。实际上这两个动作都发生在过去,因为句子的谓语动词falis是过去时。)

Trovinte la libron, li ĝojegos. (= post kiam li trovos sian libron, li ĝojegos.) 找到了那本书,他将会很高兴。(trovi用过去分词,表明这一动作发生在ĝojegi之前。实际上这两个动作在说话时都尚未发生,因为句子的谓语动词ĝojegos是将来时。)

下面再举几个分词副词的用例:

Kaptote de la kato, la muso forkuris. 耗子在猫捕捉之前跑掉了。

Demandite de la instruisto, la lernantoj levis sian manon. 老师提问之后,学生都举起了手。

Esperantistoj, karaj kunbatalantoj, ni ne perdu nian tempon, babilante kaj diskutante. 世界语者们,亲爱的战友们,我们不要把时间浪费在闲谈和讨论上。

Kolere Merkurio ree subakviĝis forportante la oran hakilon, kaj ne plu revenis. 墨丘利生气地拿走那把金斧子又潜入水中不再回来。

使用分词副词可以使句子紧凑、简练,但必须注意,分词副词只有在它的逻辑主语与句子的主语一致时才可以使用,否则必须用其他的方式表达。例如:

Dum li laŭte legas, mi skribas. 我在他大声朗读时写字。(试比较:Laŭte legante, mi skribas. 我一面大声朗读,一面写字。)

Post kiam la malamikoj forkuris, ni okupis la urbon. 敌人逃跑后,我们占领了这座城市。(试比较:Transpasinte la riveron, ni okupis la urbon. 我们过河后占领了这座城市。)

 

 

EKZERCOJ

 1. I. 说出下列派生词的意思:
 2. disiri, disflugi, disporti, disĵeti, dissalti, nedisigebla, dispecigi, dismembriĝi
 3. ekbrili, ekplori, ekkrii, ekdormi, ekbatali, ekkompreni, ekkuri, eklabori, eklegi, ekparoli, ekridi, eksalti, ekstari, ekkanti, ekvidi, ekkoleri, ekbruligi, ekkuŝi
 4. maldiligenta, malvarma, malalta, malafabla, malbela, malfeliĉa, malforta, malfacila, malgaja, malsaĝa, malkontenta, mallarĝa, mallaŭta, mallaŭda, malsana, malsimpla, malkvieta, malofta, malkara, maljuna, malnova, malplena, malami, malatenti, malhelpi, mallabori, malzorgi, malprofunda, malpura, malriĉa, malfreŝa, malutila, malpli, malmulte, malsupre, malsupreniri, malligi, malestimi, malkreski, malvero, mallumo, malo, male
 5. redoni, reveni, rekuri, reflugi, resalti, reĵeti, rebate, rebonigi, rebrilo, ira kaj reira bileto, rediri, rekanti,  relegi, reaperi, remaĉi, reridi, revidi, resaniĝi, refoje, reformi, rekoni, rekonstrui, ree

 

II.将下列句子译成汉语:

 1. Li timegiĝis kaj liaj haroj disstariĝis.
 2. Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi.
 3. Laŭla frukto oni arbon ekkonas.
 4. Bona estas domo nova kaj amiko malnova.
 5. ĉiu komenco estas malfacila.
 6. La tempo ĉiam malkaŝas la veron.
 7. Estinta amiko estas plej danĝera malamiko.
 8. Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
 9. Laboro donas bonstaton, mallaboro malsaton.
 10. Malfeliĉo malofte venas sole.
 11. Ne falas frukto malproksime de la arbo.
 12. Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj.

 

III. 比较下列各句中分词的用法:

1

La laŭte leganta knabo diligente lernas la lecionon.

La leganto atente rigardas la tekston.

Tion legante la knabo rememoras historian.

2

La malsanulo flegata de mia fratino resaniĝas.

La flegato de mia fratino fortiĝas.

La malsanulo flegate de mia fratino rapide resaniĝas.

3

Li salutas la alvenintan gaston.

Li salutas la alveninton.

Alveninte la gasto veturis per taksio al hotelo.

4

La flegita malsanulo hodiaŭ hejmeniris.

La flegito hejmeniris.

Flegite li hejmeniris.

5

La demandonta instruisto enpaŝas en la klasĉambron.

La demandonto enpaŝas en la klasĉambron.

Demandonte, la instruisto rigardas la kajeron.

6

La demandota knabo timas.

La demandoto timas.

Demandote la knabo timas.

 

 1. 用适当的分词形式填充:
 2. Knabo, kiu lernas, estas lern.     .
 3. Mi konas lin, tial li estas mia kon.         .
 4. Kune promenili vidis flug     birdojn.
 5. Reven li tuj vizitos vin.
 6. La elektristo, far sian laboron, jam foriris.
 7. La ven atendas en la antaŭĉambro.
 8. La laboro komenc nun finiĝis.
 9. La manĝ fiŝo estas ankoraŭ en la rivero.
 10. Ni devas ĉiam antaŭeniri, ne tim la malhelpojn.
 11. Multaj aĉet staras en vico antaŭ la butiko.
 12. Kiam mi amas ŝin, ŝi estas am kaj mi estas am     .
 13. Forir, li premis al mi la manon.
 14. Mi vidis ilin ir sur la strato.
 15. Falig la pakaĵon li eksidis por iom ripozi.
 16. En la ĉambro estas malhele, la lampo estas jam esting.

 

 1. 将下列句子译成汉语:
 2. Punote, li timis, punate, li kriis, punite, li ploris.
 3. De nehavanto eĉreĝo nenion ricevos.
 4. Frukto malpermesita estas plej bongusta.
 5. Fluanta akvo estas pli pura, ol akvo staranta senmove.
 6. La gastiginto atendas leteron de la gasto.
 7. Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.
 8. La gastiganto petas la gaston sidiĝi al la tablo.
 9. Ironte viziti ŝin, mi pripensis kion diri.
 10. Nur suferinto ŝatas feliĉon.
 11. Eĉpor pomo putranta trovoĝas amanto.
 12. Falinte sur la strato, li ne povis releviĝi.
 13. Nevidate mi eniris en la domon.
 14. Povante ripozi, li preferis labori.
 15. En infero loĝante, kun diabloj (魔鬼) ne dispute.
 16. Aldonante la prefikson “nen”, ni ricevas vortojn neajn.

 

 1. 找出课文A中所有的分词,并将带有这些分词的句子译成汉语。

 

VII. 将下列句子译成世界语:

 1. 他太累了,让他休息一下。
 2. 他听说哥哥回来了,就立刻跑回家。
 3. 海水淹没(inundi)了许多田地。
 4. 他手里拿着一本书安静地坐着。
 5. 他毫不犹豫地接受了我的意见。
 6. 我们应该报答他对我们的帮助。
 7. 我非常感谢你们的盛情款待。
 8. 我们打算到北京去并在那里呆上四、五天。
 9. 我谨代表我市全体世界语者向您问候。
 10. 您旅途愉快吗?— 非常愉快。我在车厢里遇见了一位世界语者,他用世界语给我讲了许多有趣的事。

学习辅导

返回目录

阅读次数 5,224 legintoj

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。