世界语缩略语 Mallongigoj de Esperanto

A B C Ĉ D E F
G Ĝ H Ĥ I J Ĵ
K L M N O P R
S Ŝ T U Ŭ V Z

A

a. ① (=anglo) 英国人;(angla) 英国的 ② (=ampero) 安培 ③ (=aro) 公亩 ④ (=aŭstra) 奥地利的;(=aŭstrano) 奥地利人 ⑤ (=anstataŭ) 代替
a.K. (=antaŭ Kristo) 纪元前
A ① (=Anglio或Anglujo) 英国;(=angla lingvo)英语 ② (=Aŭstrio) 奥地利
ab. (=abono) 预约;(=abonprezo) 预约价
abs. (=absoluta,absolute) (不依赖于句法结构的)独立用法
adj. (=adjektivo) 形容词
adm. (=administrejo) 经理处,管理处;(=administranto) 经理人
adr. (=adreso) 地址,通信处
adv. ①(=adverbo) 副词 ②(=advokato) 律师
af. (=afero) 事情
afr. (=afranko, afrankite) 邮资已付
ag. (=agento) 代理人
agr. (=agrikulturo) 农业
AK. (aŭ ak.) (=akademio) 科学院
Ak-ano (aŭ ak-ano) (=akademiano) 科学院院士
akuz. (=akuzativo) 宾格
alb. (=albumo) 簿,册
ald. (=aldonu) 请附加
alg. (=algebro) 代数
amt. (=amatoro) 业余爱好者
anat. (=anatomio) 解剖学
antĵ (=antikvaĵo) 古物
apr. (aŭ Apr.) (=aprilo) 四月
Ar. (=argono) 氩
arĥ. (=arĥitekto) 建筑师;(=arĥitekturo) 建筑学
arit. (=aritmetiko) 算术
ark. (=arkitekto) 建筑师;(=arkitekturo) 建筑学
arka. (aŭ ark.) (=arkaismo, arkaisme) 古语,废旧词
art. (=artikolo) 文章
as. (=asistanto) 助手
As. (aŭ asoc.) (=asocio) 学会
asp. (=aspiranto) 求职者
astr. (=astronomio) 天文学
atm. (aŭ a.t.m.) (=antaŭtagmeze) 上午
aŭg. (aŭ Aŭg.) (=aŭgusto) 八月

B

B. (=Belgio, Belgujo) 比利时
B.E.L. (aŭ BEK) (Bahaa Esperanto-Ligo) 巴哈教世界语协会
B.L.E. (aŭ BLE) (=Budhana Ligo Esperantista) 世界语者佛教协会
b.t. (=bonvolu8 turni) 请翻到
bind. (=bindita) 精装的(指书)
Bk. (=bildokarto) 图片
bot. (=botaniko) 植物学
broŝ. (=broŝurita) 平装的(书)
bv (=bonvole,bonvolu) 请

C

c. (=cendo) 分
C.D.E.L.I. (aŭ CDELI) (=Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia) 国际语资料研究中心
C.E.D. (aŭ CED) (=Centro de Esploro kaj Dokuentado pri la Monda Lingvo-problemo) 世界语言问题资料研究中心
C.G.S. (aŭ CGS) (=Centimetro-Gramo-Sekundo) 厘米-克-秒,CGS单位制
C.K. (aŭ CK) Centra Komitato 中央委员会
C.O. (aŭ CO) (=Centra Oficejo de UEA)(国际世界语协会的)中央事务所
cgs (=Centimetro-Gramo-Sekundo) 厘米-克-秒,CGS单位制
cl. (=centilitro) 厘升
cm. (=centimetro) 厘米

Ĉ

Ĉ. (=Ĉinio; ĉinlingvo) 中国;汉语
ĉ. ①(=ĉino, ĉina) 中国人,中国的 ②(=ĉirkaŭ) 大约
Ĉ.E.L. (aŭ ĈEL) (=Ĉina Esperanto-Ligo) 中华全世界语协会
ĈD. (=ĉefdelegito) (UEA)的总代表

D

d. ① (=dino) 达因(厘米•克•秒制中的力的单位) ② (=deklinacio magneta) 磁偏角
D (=deŭterio) 重氢,氚
dec. (aŭ Dec.) (=decembro) 十二月
dez. (=deziras) 想,愿
dl. (=decilitro) 分升
dm. (=decimetro) 分米
DM. (=Dumviva membro) 终身会员
dol. us. (=dolaro usona) 美元
d-rino (或D-rino) (=dokrorino, Doktorino) 女博士
d-ro (或D-rino) (=dokroro, Doktoro) 博士

E

E.E.C. (aŭ EEC) (=Eŭropa Esperanto-Centro) 欧洲世界语中心
E.E.U (或EEU) (=Eŭropa Esperanto-Unio) 欧洲世界语联盟
E.G.L.L. (aŭ EGLL) (=Esperantista Go-Ligo Internacia)
E.L.F. / A.R.E.K. (或ELF / AREK) (=Esperanto-Ligo Filatelista / Amika Rondo de Esperantaĵ-Kolektantoj) 集邮家世界语协会 / 世界语资料收藏者之友社
E.P.Ĉ. (aŭ EPĈ) (=El Popola Ĉinio) 《中国报道》
E.Ŝ.L.I. (aŭ EŜLI) (=Esperanta Ŝak-Ligo Internacia) 国际世界语象棋协会
E.V.A. (aŭ EVA) (=Esperanta Verkista Asocio) 世界语作家协会
E (=Esperato) “世界语”的缩写
ekz. (=ekzemple) 例如
elekt. (=elektro) 电
elp. (=elparolata,elparolu) (请)读作
els. (=elsendas) 发出,寄出
esk. (=eskudo) 埃斯库多(葡萄牙货币单位)
esp-ismo (或e-ismo) (=esperantismo) 世界语主义,世界语文风
esp-isto (或e-isto) (=esperantisto) 世界语者
evi. (=evitinda) 应避免(使用)的

F

F.E. (=Fundamento de Esperanto) 《世界语基础》
f ①(=farado) 法拉(电容单位) ②(=figure aŭ figurasecnce) (词的)比喻用法 ③(=franca) 法国的,(=francio) 法国人
F ①(=Farenhejta) 华氏的(温度计) ②(=Francio) 法国 ③(=Fundamento de Esperanto) 《世界语基础》 ④(=fundo) 磅(英国重量单位)
FA. (=Fakaj Asocioj) 专业学会
fam. (=familio) (动植物分类的)科
farm. (=farmacio) 药学
FD (=Fakdelegito, faka delegito) 专业代表
Feb. (aŭ Feb.) (=februaro aŭ Februaro) 二月
fi. (aŭ filz.) (=filozofio) 哲学
fil. ①(或flt.)(=filatelo) 集邮,(=filatelistio) 集邮家 ②(=filologio) 语言学 ③(=filmo) 电影
fon. (=fonetiko) 语音学
for. (=forintoj) 福林(匈牙利货币名)

G

G. ①(=grupo) 团体 ②(=Germanio) 德国 ③(=germana lingvo aŭ germlingve) 德语,用德语;
g. ①(=genro) (动植物分类的)属 ②(=gazeto) 期刊
gek-doj (=gekamaradoj) (男女)同志们
geom. (=geometrio) 几何学
Germ. (=Germanio) 德国
germ. (=germano, germana) 德国人,德国的
ges-anoj (=gesamideanoj) (男女)同志们
gg. (aŭ geog.) (geografio) 地理学
gld. (=guldeno) 盾(荷兰货币单位)
gram. (=gramatiko) 语法,文法

Ĝ

ĝen. (=ĝenerala) 总的

H

h. ①(=hispano) 西班牙人 ②(=horo) 小时
H.P.K. (aŭ HPK) (=Honora Patrona Komitato) 名誉监护人委员会
H. (=Hispanio) 西班牙;(=hispana lingvo) 西班牙语

I

i. (=italo) 意大利人,(=itala) 意大利的
i.a. (=inter aliaj, interalie) 就中
I.E.A.J.(IEAJ) (Internacia Esperanto-Asocio de Juristoj) 国际法律学者世界语协会
I.E.K.A.(IEKA) (Internacia Esperanto-Klubo Aŭtomobilista) 国际汽车司机世界语俱乐部
I.E.M.W. (aŭ IEMW)(=Internacia Esperanto-Muzeo en Wien) 维也纳国际世界语博物馆
I.F.E.F. (aŭ IFEF) (=Internacia Fervojista Esperanto-Feferacio) 国际铁路员工世界语联合会
I.K.U.E. (aŭ IKUE) (=Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista) 国际天主教世界语者联合会
I.L.A.S.E. (aŭ ILASE) (=Internacia Ligo de Agrikulturaj Specialistoj-Esperantistoj) 国际世界语者农业专家协会
I.L.E.F. (aŭ ILEF) (=Internacia Ligo de Esperantistaj Foto-Kino-Magnetofon-amatoroj) 国际世界语者摄影、电影、录音爱好者协会
I.L.E.I. (aŭ ILEI) (=Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) 国际世界语者教师协会
I.L.E.R.A. (aŭ ILERA) (=Internacia Ligo de Esperantistaj Radio-Amatoroj) 国际世界语者无线电爱好者协会
I.P.E.(IPE) (=Internacio de Proleta Esperantistaro) 无产者世界语者国际
I.P.T.E.A.(IPTEA) (=Internacia Poŝtista kaj Telekomunikista Esperanto-Asocio) 国际邮政电信职工世界语协会
I.S.A.E. (aŭ ISAE) (=Internacia Scienca Asocio Esperantista) 国际世界语者科学协会
I.U.E.F. (aŭ IUEF) (=Internacia Unuiĝo de la Esperantistoj-Filologoj) 国际世界语者语言学者联合会
I. (=Italo) 意大利,(=itala lingvo) 意大利语
IAdEM (=Internacia Asocio de Esperantistaj Matematikistoj) 国际世界语者数学家
inf. ①(=infinitivo) 不定式 ②(=informas, informoj) 通知,消息
inĝ. (=inĝeniero) 工程师
interj. (=interjekcio) 感叹词

J

J. (=Japanio, Japanujo) 日本,(=japanlingvo) 日语
j. ①(=japano, japana) 日本人,日本的 ②(=jaro) 年 ③(=junulo) 青年
J.E.I. (aŭ JEI) (=Japana Esperanto-Instituto) 日本世界语学会
Jan. (aŭ jan.) (=Januaro aŭ januaro) 一月
jc. (aŭ J.c.) (=jarcento) 世纪
jen. (=jeno) 日元
Jug. ①(=Jugoslavio aŭ Jugoslava Federacio) 南斯拉夫 ②(=Jugoslavo) 南斯拉夫人,(=jugoslava) 南斯拉夫人的,(=jugoslavia) 南斯拉夫的
jul. (aŭ Jul) (=julio aŭ Julio) 七月
jun. (aŭ Jun.) (=junio aŭ Junio) 六月

K

k.a. ①(=kaj aliaj) 及其他 ②(=kaj ankaŭ) 也
k.c. (=kajceteraj, kaj cetere) 以及其他
K.C.E.(或KCE) (=Kultura Centro Esperantista) 世界语者文化中心
K.E.L.I. (aŭ KELI) (=Kristana Esperantista Ligo Internacia) 国际基督教世界语者协会
k.s. (kaj similaj, kaj simile) 以及类似的
k.t.p. (aŭ ktp., ktp) (kaj tiel plu) 等等
k 代表 ① kilo(千) ②(=kaj) 和,同(多见于SAT出版物中)
ka (=kalorio) 卡(路里)
k-dino(或K-dino) (=kamaradino) 女同志
k-do(或K-do) (=kamarado) 同志
kg. (=kilogramo) 千克
kHz. (=kiloherco) 千赫
konj. (=konjunkcio) 连接词,连词,并列连词
kor. (=korespondi, korespondado) 通信,(=korespondanto) 通信者
kv. ①(=kilovolto) 千伏(特),(=kilovato) 千瓦 ②(=kvartalo) (城市的)区

L

L.I.B.E. (aŭ LIBE) (=Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj) 国际盲人世界语者协会
L.K. (aŭ LK.) (=Lingva Komitato) 语言委员会
L.K.K. (aŭ LKK.) (=Loka Kongresa Komitato) (国际世界语协会)国际世界语大会当地委员会
L.R. (Lingvaj Respondoj) 《语言答问》
L. (=latina lingvo) 拉丁语,(=latina) 拉丁语的
laŭl. (=laŭlitere) 按照字面的意义,按照字母顺序逐字地
lec. (=leciono) 课
lern. (=lernanto) 学生,学员

M

M.E.L. (aŭ MEL) (=Muzika Esperanto-Ligo) 世界语音乐协会
m ①代表mili- 毫(=10-3 千分之一) ② (=marko) 马克(德国和芬兰的货币单位) ③ (=metro) 米 ④ (=minuto)(写于有关数字的右肩)分 ⑤ (=monato) 月份,(=monata) 月的
MA. (=Membro-Abonanto) 订户会
maj. (aŭ Maj.) (=majo或Majo) 五月
maks. (=maksimume) 至多,最高限度地
mar. (aŭ Mar.) (=marto aŭ Marto) 三月
mat. (=matematiko) 数学
med. (=medicina) 医学的
mg. (=miligramo) 毫克
min. (=minimume) 最低限度
ml. (=mililitro) 毫升
mll (=mallongigo) 缩写,略语
mm. (=milimetro) 毫米
mn. (aŭ m.) (=minutoi) 分

N

N. ①(=nitrogeno) 氮 ②(或n.)(=Nordo) 北方
n. ①(=nomo) 名字 ②(=nano-) 表示词头“纤”(毫微,=10-9) ③(=naskita) 出生
N.B. (=Notu bone) 请注意
N.B.N.NBN (=Asocio por la Enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo) 生物学新命名法促进学会
n (=nedifinita nombro) 任意数
Ned. (aŭ Nederl.) (=Nederlando) 荷兰
n-ro (=numero) 号码
ntr. (netransitiva)不及物的

O

O.A. (= “Oficiala Aldono” al U.V.) 《世界语通用词汇》的“正式增补词”
o (=omo) 欧姆
O (=oksigeno) 氧
of. (oficisto) 职员
ofic. (oficiala) 正式的
okc. (aŭ Okc.) (=okcidento aŭ Okcidento) 西方
okt. (aŭ Okt.) (=oktobro aŭ Oktobro) 十月
opt. (=optiko) 光学

P

p. ①(=paĝo) 页 ②(=polo) 波兰人, (=pola) 波兰的 ③(=proprasenco) (词的)本义
p.K. (=post Kristo) 纪元后
P.S. (=Post skribo aŭ postskribo) (信函后的)附言
P.T.T. (aŭ PTT.) (=Poŝto, Telegramo kaj Telefono) 邮电
P. ①(=Pollando) 波兰人, (pola lingvo)波兰语 ②(=Patro) 神父
PAG. (aŭ P.A.G.) (=Plena Analiza Gramatiko)《(世界语)分析语法大全》
part. (=participo) 分词
pas. (=pasinta) 过去的
PG.P.G. (=Plena Gramatiko de Esperanto) 《世界语语法大全》
pĝ (=paĝo) 页
pm. (=poŝtmarko) 邮票
pp. (=parolante pri, se paroli pri) 指…说
pref. (=prefikso) 前缀
prep. (=prepozicio) 介词,前置词
prez. (=prezidanto) 主席
priv. (=privatulo) 个人
prof (=profesoro) 教授
proks. (=proksimume) 大约
pron. ①(=pronomo) 代词,代名词 ②(=prononco) 发音,(=prononcu) 请读为
prop. ①(=propaganda) 宣传的 ②(=propozicio) 分句
Prov. (=Proverbaro Esperanta) (柴门霍夫)《世界语谚语集》
ptm. (aŭ p.t.m.) (=posttagmeze) 下午

R

R. (=Rusio) 俄国,(rusa lingvo) 俄语
r. ①(=rondo) 界,社,团体 ②(=ruso) 俄罗斯人,(=rusa) 俄罗斯人的,俄罗斯的
rad. (=rakido) 词根
red. (=redakcio) 编辑部,(=redaktoro) 编辑
ref. (=referenco) 参考
resp. (=respektive) 各自地
Rim. (=rimarko aŭ rimarkigo) 注意,备考
Ru. (=Rumanio) 罗马尼亚,(=rumana lingvo) 罗马尼亚语
rub. (=rublo) 卢布

S

s. ①(=sekundo) 秒 ②(=speso) 斯派斯(世界语运动初期虚拟的国际货币单位,约等于一厘) ③(stero) 一立方米(烧柴计量单位)
S.R.E.S. (aŭ SRES) (=Scienca Rondo de Esperantistaj Studentoj)世界语者大学生科学会
s-anino (=samideanino) 女同志
s-ano (=samideano) (男)同志
SAT(或S.A.T.) (Sennacieca Asocio tutmonda) 全世界无民族协会
sek. (=sekretario) 秘书
send. (sendas) 送,(sendinto) 发信人,(=sendita) 已寄发
sept. (aŭ Sept.) (=septembro) 九月
s-ino (=sinjorino) 夫人,太太
soc. (aŭ Soc.) (=societo) 协会
s-ro (=sinjoro) 先生
str. ①(=strato) 街道 ②(=sterlinga) 英镑的
sub. (=subjunkcio) 从属连词
subst. (=substantivo) 名词
suf. (=sufikso) 后缀
Sved. (=Svedio aŭ Svedujo) 瑞典,(=sveda lingvo) 瑞典语
sved. (=svedo) 瑞典人,(sveda) 瑞典的

Ŝ

ŝi. (=ŝilingo) 先令
ŝo (=ŝilingo) 先令

T

T. (=taro) (货物的)皮重
t. (=tuno) 吨
T.E.J.O. (aŭ TEJO) (=Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) 全世界世界语者青年组织
T.E.Ĵ.A. (aŭ TEĴA) (=Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio) 全世界世界语者新闻记者协会
T.E.V.A. (aŭ TEVA) (=Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio) 国际世界语者素食协会
t.n. (=tiel nomata) 所谓
tel (=telefono) 电话机,电话
TNT (=trinitrotolueno) 梯恩梯(即三硝基甲苯)
tr. (=transitiva) 及物的,他动的
trad. (=traduo) 译文,(tradukis) 翻译,(tradukinto) 译者,(tradukita) 翻译的

U

U.A.L.E. (aŭ UALE) (=Universala Artista Ligo de Esperantistoj) 国际世界语者艺术家协会
U.E.A. (aŭ UEA) (=Universala Esperanto-Asocio) 国际世界语协会
U.K. (aŭ UK) (=Universala Kongreso de Esperanto) 国际世界语大会
U.M.E.A. (aŭ UMEA) (=Universala Medicina Esperanto-Asocio) 国际世界语医学协会
U.S.S.R. (aŭ USSR) (=Unio de Sovetaj Socialistaj Respublikoj) (前)苏维埃社会主义共和国联盟
U (=uranio) 铀
Unesko (=Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj por Eduko, Scienco kaj Kulturo) 联合国教科文组织
univ. (=universitato) 大学
UNo (=Unuiĝintaj Nacioj) 联合国
upm. (=uzitaj poŝtmarkoj) 用过的邮票
Us. (=Usono) 美国,(Usona),美国的,(Usonano) 美国人
UV. (=Universala Vortaro) (世界语)《通用词汇》

V

V.E.K. (aŭ VEK) (=Veterana Esperantista Klubo) 老世界语者俱乐部
V (=volframo) 钨
v. ①(=vanadio) 钒 ②(=vatto)(即ŭato) 瓦,瓦特 ③(=vendas) 卖,出售 ④(=verbo) 动词 ⑤(=verso) 诗句 ⑥(=vidu) 请参阅,见 ⑦(=volto) 伏特,伏
Vd. (aŭ V) (=vidu) 请看
VD (=vicdelegito)(UEA的)副代表
veg. (=vegetaĵo) 植物
vesp. (=vespere) 在晚上
vicprez. (=vicprezidanto) 副主席
vol. (=volumo) 卷

Z

Z (=Zamenhof) 柴门霍夫
zĝ. (=zoologia ĝardeno) 动物园

中国世界语网站绿网
Verda Reto, la ĉina esperanta retejo
https://reto.cn

世界语词汇栏目 Vortoj de Esperanto

阅读次数 3,880 legintoj

发表回复 Respondi

您的电子邮箱地址不会被公开。Retpoŝtadreso ne estos publikigita. Devigaj kampoj estas markitaj *