世界语简明基础教程 说明

世界语简明基础教程
Konciza Fundamenta Kurso de Esperanto

教程使用说明和学习建议
Klarigo kaj Propono al Lernantoj

一般人在非外语环境中学习的外语,很难达到母语的水平,但对大部人分来说,也没有必要追求熟练程度象母语那样的外语水平。目标定得过高,不切合实际,反而容易使学习者产生挫折感而放弃学习。更主要的是,一般人学习外语的目的,只是为了能够与其他说该种语言的人交流。你写出来、说出来,对方理解了你的意思,你的目的也就初步达到了,因而在开始使用外语时,不必太在意自己发音的准确性和语法的正确性。可以在以后的实践中慢慢解决语音、语法等方面的问题,逐步提高语言水平。因此,本教程并未系统全面地讲解世界语的语法知识,而只是介绍了在实际使用世界语时最基本的语法要点,而且对于与汉语相同或者相近的语法规定,则不再专门讲解。对即使需要从语法角度进行讲解的,也尽量从逻辑和常识方面去讲解,以减少学习者记忆语法点儿的负担。

实际上在外语学习中,语法的学习并不特别重要,关键是词汇的学习积累。面对一篇文章,即使一点语法也没有学过,但只要认识大部分的单词,仍可以知道文章说的是什么。你和别人交谈时,说出一个个单词,即使句子充满语法错误,对方也能通过你单词的前后顺序理解你的大概意思。

本教程教程共10课,学完以后,可以了解世界语的语音、构词法和语法的基础知识,并掌握一定数量的世界语基础词汇,为以后的自学提高创造条件。后面的学习,建议通过阅读、收听、尝试用世界语表达等具体应用世界语的方式提高语言水平。如果遇到问题,可以通过查阅词典、语法书、网络论坛求助等方式解决。在使用中学,边用边学,既可以增加学习兴趣,又可以较快地提高语言水平。本教程附录中提供了一些世界语阅读资料和听力练习材料。

参加国际世界语大会的部分青年人

参加第101届国际世界语大会的部分青年人。

本教程中,每课包括5部分:单词和短语、语法(语音)知识、对话交流、阅读理解、交流表达练习。为了提高学生学习兴趣,在每课中插入了世界语漫画。教材中大部分图片摘自网络。

1、单词和短语
词汇对于外语来说,犹如砖块对于房屋一样。不掌握一定数量的基础词汇,语法知识再好也没有用。在学习单词时,一定要大声朗读,而且要朗读多遍,直至看到一个单词时不再一个音节一个音节地拼读,而是一下就能读出来,即通过练习,形成口腔的机械性动作。开始不一定会默写,认识即可,以后再慢慢通过阅读、经常性地接触来熟记单词。在一些单词后面提供了短语,是为了让大家熟悉世界语的表达方式。

2、语法(语音)介绍
本教程该部分中,第一课是世界语字母语音介绍和练习 ,后面的教程是语法介绍、讲解。
掌握语法不是目的。语法只是帮助你理解语言、文字的意思,因此在利用本教程进行学习时,只要能理解世界语的意思,就不要对语法进行深究,本教程也没有提供完整的世界语语法的讲解。建议学完本教程后,经过一段时间的世界语阅读和使用后,再带着遇到的问题,系统地阅读一遍世界语语法书。

3、对话交流
这一部分的目的是让学习者掌握面对面的世界语口语交流中的一些内容和表达方式 。

4、阅读理解
在学习时,不要死抠每一句的语法,只要能看懂意思就可以了(世界语短文后面所附汉语并非准确的翻译,只是大意,仅供参考),开始一知半解即可。 提倡通过后期大量的阅读来增加词汇量并培养正确的语感。

5、交流表达练习
在这一部分的练习中,请学员把汉语短文的意思用世界语表达出来。在大多数外语课本中,这一部分一般叫做“翻译练习”。本教程之所以叫做“交流表达练习”,是想告诉学习者:使用世界语进行交流时,不要太在意用词、语法的正确性,只要把自己的主要意思表达出来就行了。说话时,不要先用汉语想好自己要说的话,然后再逐字逐句翻译成世界语。本教程不是用来培养翻译的,而是培养你的世界语表达能力的。

必须承认,由于水平和时间所限,教程难免有不当之处和错误的地方,请大家大胆提出意见。不管是个人还是团体,凡是宣称自己完全正确,并不准别人质疑的,肯定是骗子!完全相信别人,并从不质疑的,肯定是傻子!

中国世界语网站绿网
Verda Reto, la ĉina esperanta retejo
https://reto.cn

返回到目录 reveni al enhavo  ·  第 1 课  字母及语音 Leciono 1

阅读次数 24,691 legintoj

本文评论数 3 komentoj pri “世界语简明基础教程 说明

  1. Solis

   建议学习顺序:
   胡国柱世界语入门
   绿网世界语简明基础教程
   魏以达、刘祖军世界语教程
   王崇芳世界语实用中级课本
   William Auld 世界语高级教程
   Faktoj kaj Fantazioj, progresiga legolibro
   Ne tiel, sed tiel ĉi

发表回复 Respondi

您的电子邮箱地址不会被公开。Retpoŝtadreso ne estos publikigita. Devigaj kampoj estas markitaj *