王崇芳世界语实用中级课本 第六课

第六课

SESA LECIONO

 

PARTO A

DIALOGO PRI LERNADO DE ESPERANTO

 

A: Ha! Vi jam korespondas kun fremdlandaj esperantistoj! Mi envias vin, Lin Hai!

B: Kial envii min ? Vi ja povus fari la samon, se vi scipovus Esperanton.

A: Esperanto ja interesus ankaŭ min, se ĝin mi nur lernus. Kaj tamen, kiel vi scias, mi ne ŝatas studi fremdlingvan gramatikon kaj lerni parkere fremdajn vortojn.

B: Antaŭ kelkaj jaroj mi havis tiun saman opinion kiel vi. Sed, iom post iom, mi povis konstati: lerni Esperanton estas multe pli facile ol mi supozis.

A: Ĉu vere ? Kiel do vi lernis? Kian kurson vi sekvis?

B: Komence mi partoprenis en vespera kurso por komencantoj. Ĉar mi ne povis ĉeesti dum kelkaj lecionoj, mi sekvis, krome, kurson per korespondado. Samtempe, mi legis Esperanto-gazetojn kaj-librojn, kiujn mi trovis en la biblioteko.

A: Ĉu vi povis tuj kompreni ĉion, kion vi legis ?

B: Ne. Same kiel ĉiuj aliaj komencantoj, mi ne povis kompreni tuj kaj tute kion mi legis. Kiam mi renkontis novan vorton en la teksto, mi provis diveni la sencon. Kiam mi ne sukcesis, mi tute simple plulegis.

A: Vi plulegis, sen plene kompreni ?! Tio ŝajnas al mi absurda.

B: Ne tiel, kiel ŝajnas… Unue, mi legis nur anoncojn, anoncetojn kaj tre simplajn rakontojn. Post kelkaj monatoj, kun plezuro mi konstatis, ke mi komprenas pli kaj pli multe, kaj ke mia lernado progresas pli kaj pli rapide.

A: Ne malbona ja estas via lernomaniero. Vi do lernis per “natura metodo”, se oni povas tiel diri. Ĉu ne ?

B: Jes, ĝuste tian metodon mi uzis. Oni povas lerni fremdan lingvon per multa legado, same kiel la infanoj lernas sian gepatran lingvon per multa aŭdado.

A: Sed kiamaniere vi lernis paroli en Esperanto?

B: Tio ne estas malfacila. Mi ofte aŭskultis kaj ankoraŭ aŭskultas diversajn Esperantajn paroldiskojn, sonbendojn kaj programojn de Radio Pekino.

A: Ĉu ĉio tio ekzistas ?

B: Kompreneble! Ekzistas ankoraŭ multe pli, ekzemple: kunvenoj de esperantistaj grupoj, renkontoj de esperantistoj, akceptoj al alilandaj esperantistoj, kaj tiel plu, kaj tiel plu.

A: Ha ! … Tion mi ne sciis. Sed mi tute ne havas tempon.

B: Kiam oni trovas intereson en io, oni ankaŭ trovas tempon por ĝi.

A: Mi ne diros la malon. Sed ekzistas multaj aferoj, kiujn mi volus fari dum miaj liberaj horoj.

B: Oni ja ne povas fari ĉion. Tial, oni devas antaŭ ĉio fari tion, kio povas doni plej grandajn utilon kaj ĝojon.

A: Do mi tuj havigos al mi Esperantan lernolibron kaj vizitos vesperan kurson, por eklerni la belan lingvon Esperanto.

B: Por faciligi vian lernadon mi donacos al vi Esperantan-ĉinan vortaron. Nu, tuj komencu, kaj vi certe tre rapide progresos en la lernado, se vi lernos diligente, persiste.

 

PARTO B

STRANGA  TESTAMENTO

Iam vivis maljunulo, kiu havis tri filojn. Li havis nek teron, nek oron, nur dek sep azenojn. Kiam li estis mortanta, li testamentis:

— Al mia plej aĝa filo mi donos duonon de la azenoj, al mia dua filo mi donos trionon de la azenoj, kaj al mia tria filo mi donos naŭonon de la azenoj.

Kiam li estis mortinta, la tri fratoj klopodis dividi inter si la azenojn. Ili disputis, disputadis, sed ne sukcesis solvi la problemon. Fine ili decidis peti helpon de la saĝulo, kiu estis intima amiko de ilia patro.

La saĝulo aŭskultis ilin tre atente kaj pripensis la aferon dum kelkaj minutoj. Poste li diris :

— Mi havas azenaĉon. Kvankam ĝi estas malgrasa, tamen mi volas pruntedoni ĝin al vi.

Kaj li ordonis sian serviston, ke li alkonduku la azenaĉon el lia propra azenejo, kaj ke li starigu ĝin flanke de la dek sep azenoj.

Post kiam la dek ok azenoj estis ordigitaj laŭvice, li laŭte diris al la plej aĝa el la fratoj :

— Vi rajtas preni la duonon; prenu el ili naŭ!

Poste al la dua li diris :

— Vi rajtas preni la trionon; prenu el ili ses!

Fine al la plej juna li diris :

— Vi rajtas preni la naŭonon; prenu el ili du!

Ĉiu el la fratoj prenis sian parton. Ili estis kontentaj, ĉar ili ricevis pli ol ili rajtis. Nur kiam ili estis forirontaj, ili rimarkis, ke ili forkondukas nur la dek sep azenojn kaj la malgrasa azenaĉo de la saĝulo ankoraŭ restas tie. Tute ne komprenante la kaŭzon, la tri fratoj ankoraŭ pli multe admiris la saĝulon, kiun ili kredis superhomo.

 

ENIGMOJ

Divenu!

Kio estas tio ?

 1. Mi eniras tra unu,

kaj eliras tra du.

 1. Mi eniras tra unu,

Kaj eliras tra tri.

 1. Somere mi estas malvarma,

Vintre——varma.

(Solvoj: 1. pantalono  2. ĉemizo  3. forno)

 

ARBOPLANTADO

Plantu 9 arbojn en tri vicoj tiel, ke ĉiu vico konsistu el 4 arboj. Kiel do vi plantos ilin ?

Solvo : oni plantu tiel :

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVAJ  VORTOJ

 

ha (int.) 表示惊讶

Korespondi (ntr.) 通信

envii (tr.) 羡慕,嫉妒

scipovi (或povoscii) (tr.) 会,通晓

ŝati (tr.) 喜欢,爱好

gramatiko 语法

parkere 默记地,暗诵地

iom post iom 渐渐地

konstati (tr.) 确认,认定

supozi (tr.) 猜想,料想

kurso 课程,讲习班

partopreni (parto-preni) (ntr.) 参加

ĉeesti (ĉe-esti) (ntr.) 出席,在场

biblioteko 图书馆

teksto 正文,课文

diveni (tr.) 猜测,猜中,推知

senco 意思,意义

sukcesi (ntr.) 成功,取得成就

absurda 荒谬的

anonci (tr.) 通知,通告

~o 通告,启事

progresi (ntr.) 进步,进展

metodo方法

disko 铁饼;圆盘似的东西,(如唱片等)

parol~o语言唱片

bendo 带

son~o 录音磁带

programo 节目

kompreneble (kompren-eble) 可理解地,当然

grupo 群,班,组,团体

viziti (tr.) 访问,参观,经常去(某处学习)

donaci (tr.) 赠送

vortaro (vort-aro) 词典

persisti (ntr.) 坚持,持续

~e 坚持地,持续地

stranga 奇怪的

testamento遗嘱

oro 金子

azeno 驴子

klopodi(ntr.)奔走,尽力

saĝa聪明的

~ulo聪明人

mal~a傻的

pripensi (pri-pensi)(tr.)考虑,思考

aĉ- (suf.) (表示恶劣,如ĉeval~o劣马)

graso油脂,脂肪

~a含脂肪的,肥的

mal~a瘦的

prunti (tr.) 借

~edoni (tr.) 借给

~epreni (tr.) 借来

vico 一排,一行,一列,顺序

laŭ~e 按顺序

rimarki (tr.) 注意到,察觉,看到

des (adv.) 愈,越

admiri (tr.) 赞赏,仰慕

superhomo (super-homo) 超人

enigmo谜语,谜

ĉemizo衬衫

forno炉,灶

planti (tr.) 种植

~o植物

 

KLARIGOJ

 

A

 1. Vi ja povus fari la samon, se vi scipovus Esperanton. 如果你会世界语,你也可以和外国世界语者通信。(事实上对方并不会世界语,这句话不过是一个假设,所以主句和从句的谓语动词都用假定式)。
 2. Kial envii min?为什么羡慕我呢?

这是一个由“疑问副词 + 动词不定式”构成的疑问句,这种疑问句不需要说出主语。如:Kion fari? 怎么办?Ĉu lerni aŭ ne lerni? 学还是不学呢?

 1. Esperanto ja interesus ankaŭ min, se ĝin mi nur lernus. 只要我学,世界语也会引起我的兴趣。

本句也是假设,所以句中的谓语动词也都用假定式。连词“se nur”是“只要”的意思。

 1. Kaj tamen, kiel vi scias, mi ne ŝatas studi fremdlingvan gramatikon kaj lerni parkere fremdajn vortojn. 可是,你是知道的,我不喜欢学外语的语法和记忆外语单词。

“kiel vi scias”是插入语,它和句子的其它成份没有语法上的联系。

lerni和studi的区别:

这两个词都有“学习”的含义。lerni是一个普通用词,指通过模仿、练习或别人教授等方式获得知识过程。它的宾语可以是名词,也可以是动词不定式。例如:

lerni fremdan lingvon 学习外国语

lerni pentri 学习绘画

lerni rajdi sur ĉevalo 学骑马

homo lernas la tutan vivon. 〈谚〉活到老学到老。

Mi lernis memore la novajn vortojn. 我记住了这些生词。

Mi multon lernis el tio. 我从中学到了很多东西。

studi是勤奋而深入地学习,尤指为获得某一学科的较高深的专业知识而去听课或自己钻研书本。studi的宾语只能是表示学习对象的名词。

studi fremdlingvan gramatikon 学习外语语法。

studi filozofion 学习哲学;攻读哲学

studi Markson 研讨马克思著作

Li studas nun en Pekino. 他现在在北京读书。

Ŝi studis sub profesoro Zhang. 她曾在张教授指导下学习。

另外,studi还可以作“研究”、“探讨”、“仔细观察”讲。例如:

studi la naturon 研究大自然

studi la mapon 仔细察看地图

studi la ecojn de substanco 探讨一种物质的性质

 1. Lerni Esperanton estas multe pli facile, ol mi supozis. 学习世界语比我原先料想容易得多。

主语如果是动词不定式,表语应该用以-e结尾的副词。本句的主语是lerni Esperanton, 所以表语用facile。

 1. partopreni(参加)是由parto(部分)和preni(拿,取)构成的合成词,它的后面一般接介词en+主格名词(相当于英语的take part in),也可直接接宾格名词。例如:

partopreni en kurso por komencantoj (aŭ: kurson por komencantoj) 参加初级班学习

partopreni en grava kunveno (aŭ: gravan kunvenon) 参加一个重要会议

 1. Mi sekvis, krome, kurson per korespondado. 另外,我还上函授班。

介词词组per korespondado在句子中作定语,修饰名词kurson。

sekvi是一个常用动词。它除了作“跟随”讲之外,还有“遵循”、“效法”、“在…之后发生”等义。例如:

Mi sekvis lin en la ĉambron. 我跟着他走进房间。

Ili ne sekvis mian konsilon. 他们不听我的劝告。

Ni devas sekvi lian ekzemplon. 我们应该学习他的榜样。

Post somero sekvas aŭtuno. 夏去秋来。

 1. Samtempe, mi legis Esperanto-gazetojn kaj-librojn, kiujn mi trovis en la biblioteko. 同时我阅读图书馆里的世界语杂志和世界语书籍。

如果两个合成词具有相同的构词成分,可将其中一个相同成分省略并用连字符表示。如:la ligno- kaj fer-konstruaĵoj(= la ligno-konstruaĵo kaj fer-konstruaĵo)木建筑物和铁建筑物;banvesto kaj -ĉapo(=banvesto kaj banĉapo)游泳衣和游泳帽。

 1. Kiam mi ne sukcesis, mi tute simple plulegis. 猜不出意思就干脆往下读。(tute simple干脆)
 2. Vi plulegis, sen plene kompreni?! 意思不全懂你就往下读吗?!

介词一般用于名词之前,但有少数几个介词也可以用于动词不定式之前。除sen以外,可用于不定式之前的介词有anstataŭ, krom, por等(参阅本课语法部分)。

 1. Tio ŝajnas al mi absurda. —— Ne tiel, kiel ŝajnas… 在我看来这似乎是荒谬的。——并不像看起来的那样……

后一句是一个省略句。请注意动词“ŝajnas”的用法:

Tiuj pomoj ŝajnas maturaj. 这些苹果看起来好像成熟了。

Li ŝajnas laboristo. 他看起来像是一个工人。

Tiu metodo ŝajnas al li tre bona. 在他看来那个方法很好。

Ŝajnas al mi, ke Esperanto estas lingvo belsona kaj facila. 我觉得世界语是一种音调优美而易学的语言。

 1. Post kelkaj monatoj, kun plezuro mi konstatis ke mi komprenas pli kaj pli multe, kaj ke mia lernado progresas pli kaj pli rapide. 几个月后,我愉快地看到我读懂的内容越来越多,学习上的进步也越来越快。

“ke mi komprenas…”和“ke mia lernado…”是谓语动词konstati的两个并列宾语从句。“pli kaj pli”的意思是“越来越”。

 1. Vi do lernis per “natura metodo”, se oni povas tiel diri. Ĉu vere? 如果可以这样说的话,你是用一种“自然的方法”学习的,对吗?

natura的意思是“自然的”,“合乎情理的”。

se oni povas tiel diri在句中是插入语。插入语是句子的一种独立成分,用来对句子的内容表明态度、作出评价、加以附带说明或提醒注意等。它的语法特点是:a. 它和句子的其他成分没有语法联系,它的前后要用逗号与句子的其他成分隔开; b. 它可以是单词,也可以是词组或短句。例如:

La pomujo kaj pirujo, ekzemple, estas fruktarbo. 例如,苹果树和梨树是果树。

Tiu ĉi libro, por paroli sincere, ne plaĉas al mi. 老实说,我不喜欢这本书。

Ne malhelpu min, mi vin petas. 请您别妨碍我。

Hieraŭ via frato, mi ne scias kial, ne venis. 不知为什么,你哥哥昨天没有来。

 1. Jes, ĝuste tian metodon mi uzis. 是的,我用的正是这种的方法。

ĝuste除了作“正确地”、“确切地”讲之外,还可作“正好”、“恰好”、“就”讲。

 1. Radio Pekino“北京电台”
 2. akceptoj al alilandaj esperantistoj接待外国世界语者

“akcepto de alilandaj esperantistoj”可能有两种含义;①alilandaj esperantistoj是akcepto这一行为的施动者;②alilandaj esperantistoj是akcepto这一行为的承受者。为了避免歧义,这里改用介词al,表示“对外国世界语者的接待”(相当于上述第二种含义)。

 1. Sed ekzistas multaj aferoj, kiujn mi volus fari dum miaj liberaj horoj. 但是我在业余时间里想要做的事情很多。(从句的谓语动词voli用假定式,有“想要做而未做”的含义。)
 2. Antaŭ ĉio首先。
 3. Por faciligi vian lernadon mi donacos al vi Esperantan-ĉinan vortaron. 为了便于你学习我将送给你一本世汉词典。

由两个并列形容词构成的带有连字符的合成形容词,两个并列成分可以同时加宾格词尾,也可以只在第二个成分后加宾格词尾。例如:

Li aĉetis iran-reiran bileton. 他买了一张来回票。

Mi havas vortaron franca-ĉinan. 我有一本法汉词典。

一般来说,前一种形式较为常见。

 

B

 1. Li havis nek teron, nek oron. 他既没有地,也没有金子。

“nek … nek …”是“既不…也不…”的意思。如:

Mi trinkas nek teon, nek kafon. 我既不喝茶,也不喝咖啡。

Li nek ĝojis, nek malĝojis. 他既不高兴,也不忧愁。

 1. Kiam li estis mortinta, la tri fratoj klopodis dividi inter si la azenojn. 他死后弟兄三人就设法分驴。

这句话中的时间状语从句用复杂时态(过去完成时),因为从句的动作在先,主句的动作在后,如果使用简单时态,必须在kiam前面加post (Post kiam li mortis, la tri fratoj klopodis dividi inter si la azenojn),否则会使人误解为父亲死时儿子就已开始分驴。

inter si的意思是“在他们之间”。这里用反身代词si,说明是在弟兄三人之间。

 1. klopodi和peni的词义区别如下:

klopodi的意思是为达到某一目的而“奔走”、“出力”、“忙碌”、‘“张罗”,既指使用体力和脑力,也指采取各种行动、步骤以及四出活动等。例如:

Li klopodis por fondi la societon. 他为成立协会而奔走。

Li klopodas ripari la maŝinon. 他忙着修理那台机器。

Ŝi klopodis pri lia favoro. 她设法得到他的宠爱。

Ili klopodas ĉe la lernejestro por enkonduko de Esperanto en la lernejon. 他们努力说服校长在学校里开设世界语课。

peni的意思是为了获得某一结果而尽量使用体力或脑力,相当于汉语的“努力”、“尽力”、“使劲儿”,“力求”。例如:

Mi penis rekte pensi en Esperanto. 我努力直接用世界语思维。

Li penis ŝtopi la fendon. 他使劲儿堵塞裂缝。

Ĉiuj rapidas al la pordo kaj penas eliri. 所有人都迅速夺门而出。

Mi penos veni al la kongreso. 我会尽量来参加大会。

Kiu mem ne penas, nenio al li venas. 〈谚〉不花气力的人,一无所获。

 1. … tamen mi volas pruntedoni ĝin al vi. 但我愿意把它借给你们。

动词“prunti…”可以表示“借给”和“借来”两种意思,这两种意思也可以分别用“pruntedoni”和“pruntepreni”表示。如:

Pruntu (或Pruntedonu) al mi vian plumon. 请把你的铅笔借给我。

Mi pruntis (或prunteprenis) kvin jŭanojn por aĉeti la vartaron. 我借了五元钱买那本词典。

 1. Kaj li ordonis sian serviston, ke li alkonduku la azenaĉon el lia propra azenejo, kaj ke li starigu ĝin flanke de la dek sep azenoj. 于是他叫他的仆人把那条瘦驴子从自己的驴棚里牵出来,并把它排在那十七条驴子的旁边。

第一个宾语从句“ke li alkonduku la azenaĉon el lia propra azenejo”中的主语“li”指的是仆从,所以后面不用sia而用lia(指主人的)。

用于主句的谓语动词是ordoni(命令),因而两个宾语从句中的谓语动词都用命令式。

“flanke de”的意思是“在…旁边”,相当于ĉe la flanko de。介词放在副词后,构成“副词+介词”结构。(参见课本150页)

 1. Nur kiam ili estis forirontaj, ili rimarkis, ke ili forkondukas nur la dek sep azenojn kaj la malgrasa azenaĉo de la saĝulo ankoraŭ restas tie. 只是在准备离开的时候他们才发觉他们所牵走的只是那十七条驴子而聪明人的那条瘦驴子还留在那里。

“…estis forirontaj”是复合时态,表示即将离开。

 1. Tute ne komprenante la kaŭzon, la tri fratoj ankoraŭ pli multe admiris la saĝulon, kiun ili kredis superhomo. 由于不理解其中的道理,弟兄三人便更加钦佩那个聪明人,认为他是个超人。

分词副词除了表示时间概念外,还可以在句中作方式、原因、让步、假设或条件状语。例如:

Ni ne perdu nian tempon, babilante kaj diskutante. 我们不要把时间浪费在闲谈和讨论上。(分词副词表示方式)

Li forte laŭdadis la ĉevalon, dezirante ricevi ĝin. 他竭力称赞这匹马,因为他想要得到它。(分词副词表示原因)

Povante ripozi, li preferis labori. 虽然可以休息,他宁愿工作。(分词副词表示让步)

En infero loĝante, kun diabloj ne disputu. (假如)住在地狱里别和魔鬼争论。(分词副词表示假设)

 

 

GRAMATIKO

 • 动词假定式
 1. 动词假定式主要用来表示假设,即表示一件事的发生或存在依赖于假想,也就是依赖于另一件不真实的、在我们说话时实际上并不存在的条件。例如:

Se mi estus birdo, mi flugus en la aero. 假如我是鸟,我就在空中飞翔。(实际上他不是鸟,他在空中飞翔只是一种假想)。

Se mi cerbumus ankoraŭ unu momenton mi mem ja povus trovi la solvon. 假如我再动一会儿脑筋,我自己也会解出来的。(实际情况是:他并没有继续动脑筋,也并未解出那个问题)。

Vi ja povus fari la samon, se vi scipovus Esperanton. 假如你会世界语,你也能够和外国朋友通信的。(实际情况是:对方不会世界语,当然不可能和外国朋友通信)。

《注》“se”只有在用来表示假设关系时,句中的谓语动词才用假定式。如果不表示假设关系则不用假定式。例如:

Mi vizitos vin morgaŭ, se mi havos tempon. 如果我有时间,我明天去看你。(句中se表示条件关系)。

 1. 假定式还可以用来表示客气、请求、愿望或表示怀疑。例如:

Ĉu mi povus ricevi vian respondon? 我会收到你的回信吗?

Ho, se mi povus vin revidi!但愿我能再次见到你!

Ho, ĉu nur por unu jŭano kaj tri ĝjaŭoj oni povus aĉeti tian bonegan cigaredujon? 嗬,只花一块三角钱就能买到这么好的烟盒吗?

 

 • 动词不定式

世界语的动词不定式就是动词的原型。动词不定式的用法如下:

 1. 作主语:

Diri la veron estas ĉies devo. 说真话是每一个人的本分。

 1. 作谓语(代替命令式):

Ho vojaĝi, vojaĝi! 去旅行吧!去旅行吧!

 1. 作表语:

Vivi estas agi. 生命就是运动。

 1. Li lernas skribi. 他学习写字。
 2. 作宾语的表语:

Mi vidis lin fali. 我看见他跌倒。

 1. 作状语:

Li iras dormi. 他去睡觉。

 1. 作定语:

Nur la homo havas la kapablon paroli. 只有人才有说话的能力。

 1. 用于介词之后,和介词一起构成介词词组。世界语中只有五个介词可以用于不定式之前,它们是por, anstataŭ, krom, sen, antaŭ (ol):

Por faciligi vian lernadon mi donacos al vi Esperantan-ĉinan vortaron. 为了便于你学习我将送给你一本世汉词典。

Anstataŭ skribi, li legas. 他不在写字而在读书。

Ŝi faras nenion krom kanti. 除了唱歌,她什么也不干。

Li foriris sen ion diri. 他没有说什么就走了。

Antaŭ ol agi, oni devas pensi. 应该三思而行。

(注意:“antaŭ”用于不定式之前,其后必须加ol)

 

 

EKZERCOJ

 1. I. 比较下列每组句子的意思:
 2. Mi venos, se ne pluvos.

Mi venus, se ne pluvus.

 1. Estos pli bone, se vi venos.

Estus pli bone, se vi venus.

 

 1. II. 将下列句子译成汉语,注意动词假定式的用法:
 2. Se mi tion scius, mi ĝin dirus.
 3. ŝi estas bela, kaj pli bela ankoraŭ ŝi estus, se ŝi ne portus tian strangan veston.
 4. Se mi estus sana, mi estus feliĉa.
 5. Mia amiko superus per scio ĉiujn aliajn kursanojn, se li diligente lernus.
 6. Mi flugus super montoj, se mi havus flugilojn.
 7. Mi ne farus la eraron, se li antaŭe dirus al mi la veron.
 8. Se li scius, ke mi estas ĉi tie, li tuj venus al mi.
 9. Se la lernanto scius bone sian lecionon, la instruanto lin ne mallaŭdus.
 10. Mi irus al vi, se mi havus tempon.
 11. Se vi scius, kiu li estas, vi lin pli amus.

I

 1. II. 填入适当的动词词尾:
 2. A: Ĉu vi fart   bone ?

B: Ne tute bone. Sed iom pli bone.

A: Certe … Sed est   pli bone, se vi fart   bone !

B: Kompreneble.

 1. En la lernejo la instruisto rakont pri viro, kiu hav   la aĝon de 105 jaroj.

“Tio est   nenio eksterordinara*”, dir   iu lernanto, “Se mia praavo ankoraŭ viv  , li

hav   jam 125 jarojn”

* 特别的,新奇的

 1. Instruisto : Kiam mi est en via aĝo, mi pov   scii parkere ĉion, kion la instruisto al mi lernig  , kaj ne est   tiel malsaĝa kiel vi.

Lernanto : Ĉar mia instruisto ne est    tiel bona kiel la via ; Se via instruisto min instru  , mi lern   certe pli bone ol vi.

I

V.仿照例题改写下列句子并对原句和改写的句子提问:

例:

Lerni estas utile. ——→ La lernado estas utila.

Kiel estas lerni ? —— Kia estas la lernado ?

 1. Legi estas interese.
 2. Atendi estas vane.
 3. Kanti estas amuze.
 4. Respondi estas malfacile.
 5. Esperi estas necese.
 6. Kuri estas rapide.

 

V.用介词por, sen, anstataŭ, krom填充:

 1. Ni pasis preter la domo  vidi ĝin.
 2. Li faras nenion      danci.
 3. ŝi venis  lerni Esperanton.
 4. Oni ne povas vivi  spiri, manĝi kaj trinki.
 5. Li perdis monon  gajni.
 6. La kato restis du tagojn  manĝi.
 7. Ili havas multon  fari.
 8.  labori, ili babiladis.
 9. Ekzistas ja alia bono por la homo  manĝi kaj trinki.
 10. Mi iris al la vendejo      aĉeti viandon.

 

VI.将下列句子译成汉语,注意动词:“devi, voli, povi, kapabli或povoscii+动词不定式”的用法。

 1. Vi ne devas bati lin.
 2. Vi devas dormi, ĉar vi estas tre laca.
 3. Li ricevis mian leteron, sed ne volas respondi al mi.
 4. Mi volas diri al vi la veron.
 5. Du manoj povas fari pli multe, ol unu mano.
 6. Li povas alveni en ĉiu horo.
 7. Mi ĝis nun kapablis fari por ĝi nenion.
 8. Li kapablas tion fari.
 9. Ili povoscias (或 scipovas) paroli Esperante.
 10. ŝi povoscias (或 scipovas) nur kanti kaj danci.

 

VII.将下列句子译成世界语:

1、我们愿意和外国世界语者通信。

2、假如你学习世界语,你一定学得比我更好。

3、学习世界语语法并不难。

4、我首先应该感谢张同志,是他送给我一本世汉词典。

5、那位老人死后,三个儿子便开始分驴。

6、虽然他的驴子很瘦,但他愿意把它借给他们。

7、我从图书馆借来一本书。

8、你看起来像个小伙子。

9、他参加了昨天的宴会。

10、你应该立刻把这个问题解出来。

11、他拿起笔写字。

12、他们不工作,而在娱乐。

学习辅导

返回目录

阅读次数 10,183 legintoj

本文评论数 5 komentoj pri “王崇芳世界语实用中级课本 第六课

 1. Thales237

  “homo lernas la tuta vivon.”
  Kial la vorto “tuta” ne devas havi akuzativan finajhon? Chu por ke la frazo estas proverbo?

 2. Thales237

  “A: Ĉu ĉio tio ekzistas ?”
  Mi ne komprenas gramatike tiun frazon. Mi esperas, ke iu ajn volus klarigi.

  1. Solis 文章作者 artikola aŭtoro

   请看课程辅导:
   https://reto.cn/php/hanyu/wangchongfang_mezgrada_kurso/helpilo/kurso_6

   Ĉu ĉio tio ekzistas ? 所有这一切都存在吗?

   弓晓峰教授提供的例句:
   Sciu do, ke ĉio tio, kio ĉiutage estas alportata al vi de la gazetoj sub la laŭta nomo de “novaj lingvoj internaciaj”, estas nur projektoj.
   [PMEG]FK.283] 须知,每天杂志上的“新的国际语”的醒目标题下所带给你的那些东西只不过是方案而已。

   kaj ĉio tio pretendas esti profundpensa! 那一切都被称为是深思熟虑的!

   1. Thales237

    Ankoraŭ unu problemon. Ĉu oni povas diri “tio ĉio” anstataŭ ‘’ĉio tio”?

发表回复 Respondi

您的电子邮箱地址不会被公开。Retpoŝtadreso ne estos publikigita. Devigaj kampoj estas markitaj *